کالاها بر اساس حجم بار,وزن,بعدمسافت و درون شهری یا برون شهری بودن شرایط هزینه ای متفاوتی در برمی گیرند

که جزئیات مربوطه به طور کامل در سایت طراحی شده و محاسبه میگردد