لیست قیمت تشک زست ۱۴۰۳

قیمت تشک زست والدروف

قیمت تشک زست والدروف

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۱۴۵.۸۰۰۰.۰۰۰
۱۶۶.۶۰۰.۰۰۰
۱۸۷.۴۰۰.۰۰۰
۲۰۸.۲۰۰.۰۰۰
۲۲۹.۱۰۰.۰۰۰
۲۴۹.۷۰۰.۰۰۰
۱۰۷.۸۹۰.۰۰۰
۱۲۳.۲۸۰.۰۰۰
۱۳۸.۶۸۰.۰۰۰
۱۵۴.۰۷۰.۰۰۰
۱۶۹.۵۳۰.۰۰۰
۱۸۴.۷۷۰.۰۰۰
قیمت تشک زست میراژ

قیمت تشک زست میراژ

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۸۶.۹۰۰.۰۰۰
۱۱۵.۹۰۰.۰۰۰
۱۳۹.۹۰۰.۰۰۰
۱۶۳.۸۰۰.۰۰۰
۱۸۰.۶۰۰.۰۰۰
۱۹۲.۵۰۰.۰۰۰
۶۴.۳۰۰.۰۰۰
۸۵.۶۹۰.۰۰۰
۱۰۳.۵۳۰.۰۰۰
۱۲۱.۲۱۰.۰۰۰
۱۳۳.۶۴۰.۰۰۰
۱۴۲.۴۵۰.۰۰۰
قیمت تشک زست لوسیانا

قیمت تشک زست لوسیانا

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۶۹.۸۰۰.۰۰۰
۸۳.۹۰۰.۰۰۰
۹۹.۰۰۰.۰۰۰
۱۱۰.۲۰۰.۰۰۰
۱۱۵.۸۰۰.۰۰۰
۱۲۷.۲۰۰.۰۰۰
۵۱.۶۵۰.۰۰۰
۶۲.۰۸۰.۰۰۰
۷۳.۲۵۰.۰۰۰
۸۱.۵۵۰.۰۰۰
۸۵.۶۹۰.۰۰۰
۹۴.۰۵۰.۰۰۰
قیمت تشک زست سیگنیچر

قیمت تشک زست سیگنیچر

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۴۸.۳۰۰.۰۰۰
۶۰.۵۰۰.۰۰۰
۷۰.۱۰۰.۰۰۰
۸۲.۰۰۰.۰۰۰
۸۹.۴۰۰.۰۰۰
۹۶.۳۰۰.۰۰۰
۳۵.۷۴۰.۰۰۰
۴۴.۷۷۰.۰۰۰
۵۱.۸۷۰.۰۰۰
۶۰.۶۸۰.۰۰۰
۶۶.۱۵۰.۰۰۰
۷۱.۲۶۰.۰۰۰
قیمت تشک زست ریجنسی

قیمت تشک زست ریجنسی

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۳۸.۹۰۰.۰۰۰
۴۳.۶۰۰.۰۰۰
۴۸.۶۰۰.۰۰۰
۶۳.۰۰۰.۰۰۰
۷۲.۴۰۰.۰۰۰
۷۷.۹۰۰.۰۰۰
۳۰.۷۳۰.۰۰۰
۳۴.۴۵۰.۰۰۰
۳۸.۳۹۰.۰۰۰
۴۹.۷۷۰.۰۰۰
۵۷.۲۰۰.۰۰۰
۶۱.۵۴۰.۰۰۰
قیمت تشک زست اوشن

قیمت تشک زست اوشن

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۳۵.۷۰۰.۰۰۰
۴۷.۷۰۰.۰۰۰
۵۲.۳۰۰.۰۰۰
۶۱.۸۰۰.۰۰۰
۶۷.۷۰۰.۰۰۰
۷۷.۰۰۰.۰۰۰
۲۸.۲۰۰.۰۰۰
۳۷.۶۸۰.۰۰۰
۴۱.۳۲۰.۰۰۰
۴۸.۸۲۰.۰۰۰
۵۳.۴۸۰.۰۰۰
۶۰.۸۳۰.۰۰۰
قیمت تشک زست ارتوپدیک

قیمت تشک زست ارتوپدیک

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۲۷.۱۰۰.۰۰۰
۳۷.۱۰۰.۰۰۰
۴۱.۴۰۰.۰۰۰
۴۸.۰۰۰.۰۰۰
۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۵۸.۶۰۰.۰۰۰
۲۲.۷۶۰.۰۰۰
۳۱.۱۶۰.۰۰۰
۳۴.۷۷۰.۰۰۰
۴۰.۳۲۰.۰۰۰
۴۲.۰۰۰.۰۰۰
۴۹.۲۲۰.۰۰۰
قیمت تشک زست کلایمکس

قیمت تشک زست کلایمکس

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۲۳.۱۰۰.۰۰۰
۳۴.۴۰۰.۰۰۰
۳۸.۹۰۰.۰۰۰
۴۳.۳۰۰.۰۰۰
۴۵.۷۰۰.۰۰۰
۵۱.۴۰۰.۰۰۰
۱۹.۴۰۰.۰۰۰
۲۸.۸۹۰.۰۰۰
۳۲.۶۷۰.۰۰۰
۳۶.۳۷۰.۰۰۰
۳۸.۹۳۰.۰۰۰
۴۳.۱۸۰.۰۰۰
قیمت تشک زست کامفورت

قیمت تشک زست کامفورت

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۲۲.۶۰۰.۰۰۰
۳۳.۴۰۰.۰۰۰
۳۷.۹۰۰.۰۰۰
۴۲.۷۰۰.۰۰۰
۴۴.۴۰۰.۰۰۰
۴۹.۴۰۰.۰۰۰
۱۸.۹۸۰.۰۰۰
۲۸.۰۵۰.۰۰۰
۳۱.۸۴۰.۰۰۰
۳۵.۸۷۰.۰۰۰
۳۷.۳۰۰.۰۰۰
۴۱.۵۰۰.۰۰۰
قیمت تشک زست اویستر

قیمت تشک زست اویستر

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۱۹.۸۰۰.۰۰۰
۳۰.۷۰۰.۰۰۰
۳۴.۰۰۰.۰۰۰
۳۷.۱۰۰.۰۰۰
۴۱.۲۰۰.۰۰۰
۴۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۶.۶۳۰.۰۰۰
۲۵.۷۹۰.۰۰۰
۲۸.۵۶۰.۰۰۰
۳۱.۱۶۰.۰۰۰
۳۴.۶۰۰.۰۰۰
۳۷.۸۰۰.۰۰۰
قیمت تشک زست ارگافلکس

قیمت تشک زست ارگافلکس

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۱۳.۲۰۰.۰۰۰
۱۹.۸۰۰.۰۰۰
۲۲.۷۰۰.۰۰۰
۲۵.۸۰۰.۰۰۰
۲۷.۹۰۰.۰۰۰
۳۰.۴۰۰.۰۰۰
۱۱.۷۵۰.۰۰۰
۱۷.۶۲۰.۰۰۰
۲۰.۲۰۰.۰۰۰
۲۲.۹۶۰.۰۰۰
۲۴.۸۳۰.۰۰۰
۲۷.۰۶۰.۰۰۰
قیمت تشک زست اسلیپ پلاس

قیمت تشک زست اسلیپ پلاس

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۳۳.۶۰۰.۰۰۰
۴۲.۳۰۰.۰۰۰
۴۱.۸۰۰.۰۰۰
۵۳.۳۰۰.۰۰۰
۶۰.۶۰۰.۰۰۰
۶۴.۷۰۰.۰۰۰
۲۶.۵۵۰.۰۰۰
۳۳.۴۲۰.۰۰۰
۳۶.۳۴۰.۰۰۰
۴۶.۳۷۰.۰۰۰
۵۰.۹۰۰.۰۰۰
۵۴.۳۵۰.۰۰۰
قیمت تشک زست اسلیپ رست

قیمت تشک زست اسلیپ رست

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۳۲.۶۰۰.۰۰۰
۴۰.۳۰۰.۰۰۰
۴۴.۳۰۰.۰۰۰
۴۸.۶۰۰.۰۰۰
۵۶.۰۰۰.۰۰۰
۶۴.۱۰۰.۰۰۰
۲۵.۷۵۰.۰۰۰
۳۱.۸۴۰.۰۰۰
۳۵.۰۰۰.۰۰۰
۳۸.۴۰۰.۰۰۰
۴۴.۲۴۰.۰۰۰
۵۰.۶۴۰.۰۰۰
قیمت تشک زست اویستر مدیکال

قیمت تشک زست اویستر مدیکال

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۲۰.۷۰۰.۰۰۰
۳۱.۳۰۰.۰۰۰
۳۴.۸۰۰.۰۰۰
۳۸.۱۰۰.۰۰۰
۴۱.۳۰۰.۰۰۰
۴۷.۰۰۰.۰۰۰
۱۷.۶۰۰.۰۰۰
۲۶.۶۰۰.۰۰۰
۲۹.۵۸۰.۰۰۰
۳۲.۳۹۰.۰۰۰
۳۵.۱۰۰.۰۰۰
۳۹.۹۵۰.۰۰۰
قیمت تشک زست فایو زد

قیمت تشک زست فایوزد

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۱۵.۴۰۰.۰۰۰
۲۳.۷۰۰.۰۰۰
۲۵.۸۰۰.۰۰۰
۲۸.۰۰۰.۰۰۰
۲۹.۷۰۰.۰۰۰
۳۴.۸۰۰.۰۰۰
۱۳.۷۰۰.۰۰۰
۲۱.۰۹۰.۰۰۰
۲۲.۹۶۰.۰۰۰۰
۲۴.۹۲۰.۰۰۰
۲۶.۴۳۰.۰۰۰
۳۰.۹۷۰.۰۰۰
قیمت تشک زست مارول

قیمت تشک زست مارول

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۱۰.۷۰۰.۰۰۰
۱۴.۷۰۰.۰۰۰
۱۷.۲۰۰.۰۰۰
۱۹.۳۰۰.۰۰۰
۲۰.۸۰۰.۰۰۰
۲۳.۴۰۰.۰۰۰
۹.۵۲۰.۰۰۰
۱۳.۰۸۰.۰۰۰
۱۵.۳۱۰.۰۰۰
۱۷.۱۸۰.۰۰۰
۱۸.۵۱۰.۰۰۰
۲۰.۸۲۰.۰۰۰
قیمت تشک زست موناکو

قیمت تشک زست موناکو

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۸.۸۰۰.۰۰۰
۱۱.۴۰۰.۰۰۰
۱۳.۱۰۰.۰۰۰
۱۵.۸۰۰.۰۰۰
۱۶.۴۰۰.۰۰۰
۲۰.۱۰۰.۰۰۰
۸.۲۷۰.۰۰۰
۱۰.۷۲۰.۰۰۰
۱۲.۳۱۰.۰۰۰
۱۴.۸۵۰.۰۰۰
۱۵.۴۱۰.۰۰۰
۱۸.۹۰۰.۰۰۰
قیمت تشک زست نایت دریم

قیمت تشک زست نایت دریم

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۷.۴۰۰.۰۰۰
۹.۵۰۰.۰۰۰
۱۰.۸۰۰.۰۰۰
۱۲.۶۰۰.۰۰۰
۱۴.۱۰۰.۰۰۰
۱۶.۴۰۰.۰۰۰
۶.۹۶۰.۰۰۰
۸.۹۳۰.۰۰۰
۱۰.۱۵۰.۰۰۰
۱۱.۸۵۰.۰۰۰
۱۳.۲۵۰.۰۰۰
۱۵.۴۲۰.۰۰۰
لیست قیمت تشک نوجوان زست

قیمت تشک نوجوان زست

مدل
قیمت
قیمت ویژه
اویستر
ارگافلکس
فایوزد
مارول
موناکو
نایت دریم
۱۹.۸۰۰.۰۰۰
۱۳.۲۰۰.۰۰۰
۱۵.۴۰۰.۰۰۰
۱۰.۷۰۰.۰۰۰
۸.۸۰۰.۰۰۰
۷.۴۰۰.۰۰۰
۱۶.۶۳۰.۰۰۰
۱۱.۷۵۰.۰۰۰
۱۳.۷۰۰.۰۰۰
۹.۵۲۰.۰۰۰
۸.۲۷۰.۰۰۰
۶.۹۶۰.۰۰۰
لیست قیمت تشک کودک زست

قیمت تشک کودک زست

مدل
قیمت
قیمت ویژه
اویستر
ارگافلکس
فایوزد
مارول
موناکو
نایت دریم
۱۹.۸۰۰.۰۰۰
۱۳.۲۰۰.۰۰۰
۱۵.۴۰۰.۰۰۰
۱۰.۷۰۰.۰۰۰
۸.۸۰۰.۰۰۰
۷.۴۰۰.۰۰۰
۱۶.۶۳۰.۰۰۰
۱۱.۷۵۰.۰۰۰
۱۳.۷۰۰.۰۰۰
۹.۵۲۰.۰۰۰
۸.۲۷۰.۰۰۰
۶.۹۶۰.۰۰۰
قیمت محافظ تشک زست

قیمت محافظ تشک زست

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۱.۴۰۰.۰۰۰
۱.۸۰۰.۰۰۰
۲.۲۰۰.۰۰۰
۲.۶۰۰.۰۰۰
۲.۸۰۰.۰۰۰
۳.۰۰۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
لیست قیمت بالش زست

قیمت بالش زست

مدل
قیمت
قیمت ویژه
مموری فوم
میکرولوپس
دیاموند پلاس
دیاموند
۴.۱۶۰.۰۰۰
۳.۶۴۰.۰۰۰
۳.۶۴۰.۰۰۰
۲.۰۸۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –

ویدیو معرفی تشک زست

سوالات متداول لیست قیمت تشک زست

تشک های زست مدل های مختلفی دارد.
ارزان ترین تشک زست فنر متصل تشک نایت دریم می باشد.
ارزان ترین تشک زست طبی تشک زست اویستر مدیکال می باشد.
ارزان ترین تشک زست فنر منفصل مدل ارگافلکس می باشد.

ما در فروشگاه خوابکو سعی بر این داریم با حجم بالای فروش قیمت تمام شده برای مشتری مناسب تر باشد، تا هرشخص با هر توان مالی تشک مورد نظر خود را خریداری نماید.

بله، فروشگاه خوابکو جهت خرید تشک زست در استان تهران، البرز و قم امکان ارسال رایگان و پرداخت در محل را برای شما مشتریان گرامی فراهم میکند.

بله، جهت خرید حضوری تشک زست در تهران با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۹۲۶ تماس بگیرید. تا همکاران ما نزدیک ترین نمایندگی تشک زست را به شما معرفی کنند.

راه های ارتباط با فروشگاه خوابکو جهت استعلام قیمت تشک زست
۰۲۱-۲۸۴۲۲۹۲۶ / ۰۲۵-۳۷۲۰۷۰۳۹ /  ۰۹۱۲۰۶۹۶۵۲۹ / ۰۹۹۸۱۵۳۸۰۵۱ / ۰۹۰۱۳۹۷۶۷۶۷

لیست قیمت تشک زست در سال ۱۴۰۳

شما می توانید جهت اطلاع از قیمت تشک زست در سال ۱۴۰۳ به این صفحه از سایت خوابکو مراجعه فرمایید.
تشک زست از سال ۱۳۹۴ به عنوان نمایندگی فعال در ایران فعالیت خود را در زمینه فروش و تولید کالای خواب آغاز نموده است. استفاده از دانش روز دنیا به همراه خط تولید مکانیزه و پیشرفته از ویژگیهای منحصر به فرد برند زست می باشد. و اکنون با دفاتر نمایندگی در سراسر ایران به فعالیت خود ادامه می دهد. تشک زست درایران اقدام به تولید تشک هایی متناسب با شرایط آب و هوایی ایران و شرایط جسمانی هموطنان ایرانی نموده است. هدف نهایی برند زست تجربه خوابی راحت و توام با آرامش برای تمام کاربران خود می باشد. همچنین لیست قیمت تشک زست نیز در دسترس می باشد.
با توجه به به ابعاد تخت و به تناسب اتاق خواب و سرویس خواب خود می‌توانید با مشاهده‌ی لیست قیمت تشک زست و لوازم جانبی را همراه تشک با طراحی و دیزاین متنوع از فروشگاه اینترنتی خوابکو خریداری کنید.

استعلام قیمت اینترنتی تشک زست

جهت استعلام قیمت اینترنتی تشک زست و دریافت مشاوره رایگان با کارشناسان ما با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

 • شماره تماس: ۰۲۱۲۸۴۲۲۹۲۶
 • شماره تماس: ۰۹۹۸۱۵۳۸۰۵۱
 • شماره تماس: ۰۹۰۱۳۹۷۶۷۶۷
 • شماره تماس: ۰۹۱۲۰۶۹۶۵۲۹
 • آدرس سایت: khabco.com

قیمت انواع تشک زست

تشک زست از لحاظ نوع و ساختار به سه دسته زیر تقسیم بندی می شود و قیمت انواع تشک زست بایکدیگر متفاوت می باشد که در ادامه به بررسی قیمت انواع تشک زست خواهیم پرداخت.

 • تشک زست فنر منفصل
 • تشک زست فنر متصل
 • تشک زست طبی

قیمت محصولات شرکت زست

·        قیمت تشک زست

برند زست همانطور که پیش تر ذکر شد، تشک های خود را در سه دسته ی تشک فنر منفصل، تشک فنر متصل و تشک طبی و در سایز های مختلف برای تشک کودک، نوجوان، یک نفره و دونفره تولید کرده است. قیمت تشک زست باتوجه به نوع و سایز تشک متفاوت می باشد که در ادامه به بررسی قیمت تشک زست می پردازیم:

قیمت تشک طبی فنری زست

برند تشک زست دارای ۲ نوع تشک طبی فنری (فنر منفصل و فنر متصل) می باشد که این ۲ نوع از نظر کیفیت و قیمت با یکدیگر متفاوت می باشند. به طور کلی قیمت تشک طبی فنری زست بصورت زیر می باشد:

 • قیمت تشک طبی فنری زست یک نفره سایز ۹۰ در ۲۰۰ از ۶.۹۶۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۰۷.۸۹۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری زست یک نفره سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ از ۸.۹۳۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۲۳.۲۸۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری زست دو نفره سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ از ۱۰.۱۵۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۳۸.۶۸۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری زست دو نفره سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ از ۱۱.۸۵۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۵۴.۰۷۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری زست دو نفره سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ از ۱۳.۲۵۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۶۹.۵۳۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری زست دو نفره سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ از ۱۵.۴۲۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۸۴.۷۷۰.۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت تشک طبی زست

برند تشک زست دارای ۳ مدل تشک طبی می باشد که این ۳ مدل از نظر کیفیت و قیمت با یکدیگر متفاوت می باشند. به طور کلی قیمت تشک طبی زست بصورت زیر می باشد:

 • قیمت تشک طبی زست یک نفره سایز ۹۰ در ۲۰۰ از ۱۷.۶۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۲۶.۵۵۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی زست یک نفره سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ از ۲۶.۶۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۳۳.۴۲۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی زست دو نفره سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ از ۲۹.۵۸۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۳۶.۳۴۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی زست دو نفره سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ از ۳۲.۳۹۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۴۶.۳۷۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی زست دو نفره سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ از ۳۵.۱۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۵۰.۹۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی زست دو نفره سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ از ۳۹.۹۵۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۵۴.۳۵۰.۰۰۰ تومان می باشد.

لیست قیمت تشک زست یک نفره

قیمت تشک زست یک نفره باتوجه به نوع تشک و سایز تشک یک نفره متفاوت می باشد. ابعاد استادارد تشک یک نفره ۹۰ در ۲۰۰ و ۱۲۰ در ۲۰۰ می باشد که قیمت هر یک از این سایزها با یکدیگر متفاوت می باشد. به طور کلی لیست قیمت تشک زست یک نفره به شرح زیر می باشد:

 • قیمت تشک زست یک نفره سایز ۹۰ در ۲۰۰ از ۶.۹۶۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۰۷.۸۹۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک زست یک نفره سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ از ۸.۹۳۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۲۳.۲۸۰.۰۰۰ تومان می باشد.

لیست قیمت تشک زست دو نفره

قیمت تشک زست دو نفره باتوجه به نوع تشک و سایز تشک دو نفره متفاوت می باشد. ابعاد استادارد تشک دو نفره ۱۴۰ در ۲۰۰ ، ۱۶۰ در  ۲۰۰ ، ۱۸۰ در ۲۰۰ و ۲۰۰ در ۲۰۰ می باشد که قیمت هر یک از این سایزها با یکدیگر متفاوت می باشد. به طور کلی لیست قیمت تشک زست دو نفره به شرح زیر می باشد:

 • قیمت تشک زست دو نفره سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ از ۱۰.۱۵۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۳۸.۶۸۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک زست دو نفره سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ از ۱۱.۸۵۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۵۴.۰۷۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک زست دو نفره سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ از ۱۳.۲۵۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۶۹.۵۳۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک زست دو نفره سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ از ۱۵.۴۲۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۸۴.۷۷۰.۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت تشک زست کودک و نوجوان

تشک فنر متصل زست به لحاظ قیمت و مقاومت گزینه مناسب برای کودکان و نوجوانان محسوب می شود.

 • تشک زست کودک و نوجوان اوشن : ۲۸.۲۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • تشک زست کودک و نوجوان ارتوپدیک : ۲۲.۷۶۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • تشک زست کودک و نوجوان کلایمکس : ۱۹.۴۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • تشک زست کودک و نوجوان کامفورت : ۱۸.۹۸۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • تشک زست کودک و نوجوان اویستر : ۱۶.۶۳۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • تشک زست کودک و نوجوان ارگافلکس : ۱۱.۷۵۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • تشک زست کودک و نوجوان فایوزد : ۱۳.۷۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • تشک زست کودک و نوجوان مارول : ۹.۵۲۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • تشک زست کودک و نوجوان موناکو : ۸.۲۷۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • تشک زست کودک و نوجوان نایت دریم : ۶.۹۶۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • تشک زست کودک و نوجوان  اسلیپ پلاس : ۲۶.۵۵۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • تشک زست کودک و نوجوان اسلیپ رست : ۲۵.۷۵۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • تشک زست کودک و نوجوان اویستر مدیکال : ۱۷.۶۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.

مابقی مدل ها بنا به خواست مشتریان امکان ساخت به صورت سفارشی برای تشک کودک و نوجوان را دارد.

· قیمت محافظ تشک زست

قیمت محافظ تشک زست بصورت زیر می باشد:

 • قیمت محافظ تشک زست سایز ۹۰ در ۲۰۰ : ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک زست سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ : ۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک زست سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ : ۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک زست سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ : ۲.۶۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک زست سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ : ۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک زست سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ : ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.

· قیمت بالش زست

بالش زست در ۴ نوع بالش مموری فوم فرمدار، مموری میکرولوپس، دیاموند پلاس طرحدار و دیاموند ساده تولید و روانه بازار شده است. قیمت بالش زست بصورت زیر می باشد:

 • قیمت بالش مموری فوم فرمدار زست : ۴.۱۶۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت بالش مموری میکرولوپس زست :  ۳.۶۴۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت بالش دیاموند پلاس طرحدار زست :  ۳.۶۴۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت بالش دیاموند ساده زست :  ۲.۰۸۰.۰۰۰ تومان می باشد.

لیست قیمت تشک زست سایز ۹۰

 • قیمت تشک طبی زست سایز ۹۰ با توجه به مدل تشک از ۱۷.۶۰۰.۰۰۰ تومان تا ۲۶.۶۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل زست سایز ۹۰ با توجه به مدل تشک از ۱۱.۷۵۰.۰۰۰ تومان تا ۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل زست سایز ۹۰ با توجه به مدل تشک از ۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان تا ۱۳.۷۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت تشک زست سایز ۱۲۰

 • قیمت تشک طبی زست سایز ۱۲۰ با توجه به مدل تشک از ۲۶.۶۰۰.۰۰۰ تومان تا ۳۳.۸۴۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل زست سایز ۱۲۰ با توجه به مدل تشک از ۱۷.۸۲۰.۰۰۰ تومان تا ۱۲۳.۲۸۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل زست سایز ۱۲۰ با توجه به مدل تشک از ۹.۰۳۰.۰۰۰ تومان تا ۲۱.۳۳۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت تشک زست سایز ۱۴۰

 • قیمت تشک طبی زست سایز ۱۴۰ با توجه به مدل تشک از ۲۹.۵۸۰.۰۰۰ تومان تا ۳۶.۸۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل زست سایز ۱۴۰ با توجه به مدل تشک از ۲۰.۴۳۰.۰۰۰ تومان تا ۱۳۸.۶۸۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل زست سایز ۱۴۰ با توجه به مدل تشک از ۱۰.۲۶۰.۰۰۰ تومان تا ۲۳.۲۲۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت تشک زست سایز ۱۶۰

 • قیمت تشک طبی زست سایز ۱۶۰ با توجه به مدل تشک از ۳۲.۳۸۵.۰۰۰ تومان تا ۴۶.۹۶۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل زست سایز ۱۶۰ با توجه به مدل تشک از ۲۳.۲۲۰.۰۰۰ تومان تا ۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل زست سایز ۱۶۰ با توجه به مدل تشک از ۱۱.۹۷۰.۰۰۰ تومان تا ۲۵.۲۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت تشک زست سایز ۱۸۰

 • قیمت تشک طبی زست سایز ۱۸۰ با توجه به مدل تشک از ۳۵.۱۰۰.۰۰۰ تومان تا ۵۳.۳۶۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل زست سایز ۱۸۰ با توجه به مدل تشک از ۲۵.۱۱۰.۰۰۰ تومان تا ۱۶۹.۵۳۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل زست سایز ۱۸۰ با توجه به مدل تشک از ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ تومان تا ۲۶.۷۳۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت تشک زست سایز ۲۰۰

 • قیمت تشک طبی زست سایز ۲۰۰ با توجه به مدل تشک از ۳۹.۹۵۰.۰۰۰ تومان تا ۵۶.۹۶۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل زست سایز ۲۰۰ با توجه به مدل تشک از ۲۷.۳۶۰.۰۰۰ تومان تا ۱۸۴.۷۷۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل زست سایز ۲۰۰ با توجه به مدل تشک از ۱۵.۵۸۰.۰۰۰ تومان تا ۳۱.۳۲۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت تشک زست میراژ ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک زست میراژ

مشخصات تشک زست میراژ

 • تشک زست مدل میراژ از دسته تشک های فنر منفصل ( پاکتی ) می‌باشد.
 • استفاده از پارچه ابریشم طبیعی ضد حساسیت و ضد باکتری در لایه خارجی تشک lمی باشد.
 •  این سیستم فنربندی مولتی میکرو پکت اسپرینگ ۵ ناحیه‌ای است که تحمل وزن آن‌ها نسبت به انواع دیگر فنر، دو برابر است.
 • این محصول یک تشک فنر منفصل یا پاکتی با درجه سفتی متوسط است
 • استفاده از لاتکس و مموری فوم گیاهی در یک طرف تشک با قدرت فرم پذیری و برگشت پذیری فوق العاده و خاصیت ضد تعریق که گودی بدن را پوشش می دهد و از کمردرد و دردهای مزمن عضلانی جلوگیری می کند.
 •  سمت دیگر تشک از مموری فوم و پشم شتر تشکیل شده مموری فوم گیاهی دارای تائیدیه ناسا بوده که نسبت به وزن و حرارت بدن فرم می‌گیرد و یک خواب رویایی برای شما فراهم می‌کند.
 •  در یک سمت تشک یال اسب و لاتکس کار شده است ،که خاصیت درمانی دارد.
 • لاتکس بهترین فوم دنیاست ، این فوم طبیعی از عصاره‌ی درخت کائوچو تولید می‌شود.
 • استفاده از یال اسب  برای تهویه هوای در تشک میراژ می‌باشد.
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • تشک میراژ جزو تشک‌های Four Seasons یا چهار فصل شرکت زست می‌باشد.
 • مناسب برای افراد با وزن بالا
 • ارتفاع تشک میراژ حدودا ۳۵ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۳ سال خدمات پس از فروش می باشد

لیست قیمت تشک زست لوسیانا ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک زست لوسیانا

مشخصات تشک زست لوسیانا

 • تشک زست مدل لوسیانا از دسته تشک های فنر منفصل ( پاکتی ) می‌باشد.
 •  این سیستم فنربندی مولتی میکرو پکت اسپرینگ ۵ ناحیه‌ای است و ۲۰ سانتی‌متر ارتفاع دارد. که تحمل وزن آن‌ها نسبت به انواع دیگر فنر، دو برابر است.
 • استفاده از پارچه ابریشم طبیعی ضد حساسیت و ضد باکتری در لایه خارجی تشک
 • این محصول یک تشک فنر منفصل یا پاکتی با درجه سفتی متوسط است
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • استفاده از مموری فوم گیاهی  در لایه داخلی تشک با قدرت فرم پذیری و برگشت پذیری فوق العاده و خاصیت ضد تعریق که گودی بدن را پوشش می دهد و از کمردرد و دردهای مزمن عضلانی جلوگیری می کند.
 • استفاده از یورو پد (Euro pad)  که از جنس مموری فوم و ابریشم خالص تشکیل شده است.
 • استفاده از سیستم تهویه هوای (Air Follow) در تشک لوسیانا می‌باشد.
 • مناسب برای افراد با وزن بالا
 • دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۳ سال خدمات پس از فروش
 • ارتفاع تشک لوسیانا حدودا ۴۰ سانتیمتر می باشد.

لیست قیمت تشک زست سیگنیچر ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک زست سیگنیچر

مشخصات تشک زست سیگنیچر

 • تشک زست مدل سیگنیچر از دسته تشک های فنر منفصل ( پاکتی ) می باشد.
 •  این سیستم فنربندی مولتی میکرو پکت اسپرینگ ۵ ناحیه‌ای است و ۲۰ سانتی‌متر ارتفاع دارد. که تحمل وزن آن‌ها نسبت به انواع دیگر فنر، دو برابر است.
 • استفاده از پارچه پنبه و ابریشم طبیعی ضد حساسیت و ضد باکتری
 • این محصول یک تشک فنر منفصل یا پاکتی با درجه سفتی متوسط است
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • استفاده از مموری فوم گیاهی در لایه داخلی تشک با قدرت فرم پذیری و برگشت پذیری فوق العاده و خاصیت ضد تعریق که گودی بدن را پوشش می دهد و از کمردرد و دردهای مزمن عضلانی جلوگیری می کند.
 • استفاده از یورو پد (Euro pad) به قطر ۶ سانتیمتر که از جنس مموری فوم و ابریشم خالص تشکیل شده است
 • مناسب برای افراد با وزن بالا
 • دارای ۱۵ سال گارانتی خدمات پس از فروش
 • ارتفاع تشک سیگنیچر حدودا ۳۰ سانتیمتر می باشد.

لیست قیمت تشک زست ریجنسی ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک زست ریجنسی

مشخصات تشک زست ریجنسی

 • تشک زست مدل ریجنسی از دسته تشک های فنر منفصل ( پاکتی ) نوع Bevel می باشد.
 •  این سیستم فنربندی نوع Bevel دارای فنرهای مخروطی شکل است که تحمل وزن آن‌ها نسبت به انواع دیگر فنر، دو برابر است.
 • استفاده از پارچه ابریشم طبیعی ضد حساسیت و ضد باکتری در لایه خارجی تشک
 • این محصول یک تشک فنر منفصل یا پاکتی با درجه سفتی متوسط است
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • استفاده از مموری فوم گیاهی  در لایه داخلی تشک با قدرت فرم پذیری و برگشت پذیری فوق العاده و خاصیت ضد تعریق که گودی بدن را پوشش می دهد و از کمردرد و دردهای مزمن عضلانی جلوگیری می کند.
 • استفاده از یورو پد (Euro pad) به قطر ۱۰ سانتیمتر که از جنس مموری فوم و ابریشم خالص تشکیل شده است
 • مناسب برای افراد با وزن بالا
 • دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۳ سال خدمات پس از فروش
 • ارتفاع تشک ریجنسی حدودا ۳۳ سانتیمتر می باشد.

لیست قیمت تشک زست اوشن ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک زست اوشن

مشخصات تشک زست اوشن

 • تشک زست مدل اوشن از دسته تشک های طبی فنری فنر منفصل (پاکتی) می باشد.
 • استفاده از پارچه پنبه ای ساخت کشور بلژیک با عصاره آلوورا با خاصیت ضد حساسیت و ضد باکتری در لایه خارجی تشک می باشد.
 • دارای اسکلت فنر میکرو پکت اسپرینگ ۷ ناحیه ای
 • استفاده از فوم های لاتکس ، مموری فوم گیاهی (Planet Based)
 • استفاده از مموری فوم گیاهی در لایه داخلی تشک با قدرت فرم پذیری و برگشت پذیری فوق العاده و خاصیت ضد تعریق که گودی بدن را پوشش می دهد و از کمردرد و دردهای مزمن عضلانی جلوگیری می کند.
 • استفاده از یک تشکچه به قطر ۱۰ سانتیمتر از جنس فوم لاتکس بر سطح یک طرف تشک
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • ارتفاع تشک اوشن ۳۸ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۳ سال خدمات پس از فروش می باشد.

لیست قیمت تشک زست ارتوپدیک ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک زست ارتوپدیک

مشخصات تشک زست ارتوپدیک

 • تشک زست مدل ارتوپدیک از دسته تشک های طبی فنری فنر منفصل (پاکتی) می باشد.
 • استفاده از پارچه پنبه ای ساخت کشور بلژیک با عصاره آلوورا با خاصیت ضد حساسیت و ضد باکتری در لایه خارجی تشک می باشد.
 • دارای اسکلت فنر میکرو پاکت اسپرینگ ۷ ناحیه ای
 • استفاده از مموری فوم به قطر ۱۰ سانتیمتر در لایه داخلی تشک با قدرت فرم پذیری و برگشت پذیری فوق العاده که گودی بدن را پوشش می دهدو کمردرد و دردهای مزمن عضلانی جلوگیری می کند.
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • برای افراد با کمر درد و درد های عضلانی مناسب است.
 • مناسب برای افراد تا وزن ۱۳۵ کیلو گرم می باشد.
 • ارتفاع تشک ارتوپدیک ۳۲ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس ار فروش می باشد.

لیست قیمت تشک زست کلایمکس ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک زست کلایمکس

مشخصات تشک زست کلایمکس

 • تشک زست از دسته تشک هایطبی فنری فنر منفصل (پاکتی) می باشد.
 • استفاده از پارچه پنبه ای ساخت کشور بلژیک با عصاره آلوورا با خاصیت ضد حساسیت و ضد باکتری در لایه خارجی تشک می باشد.
 • دارای اسکلت فنر میکرو پاکت اسپرینگ ۵ ناحیه ای
 • استفاده از سیستم فنر (WALLABY) با ویزگی استفاده از ۲ فنر کوتاه و بلند در هر پاکت
 • استفاده از اسفنج HR و مموری فوم  بر روی تشک با قدرت فرم پذیری بر اساس وزن و حرارت بدن که به طور کامل از ستون فقرات حمایت می کند.
 • استفاده از تشکچه فوم با چگالی بالا در دو طرف تشک
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک.
 • مناسب برای افراد تا وزن ۱۳۵ کیلو گرم می باشد.
 • برای افراد با کمر درد و درد های عضلانی مناسب است.
 • ارتفاع تشک کلایمکس ۳۸ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۹ سال خدمات پس فروش می باشد.

لیست قیمت تشک زست کامفورت ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک زست کامفورت

مشخصات تشک زست کامفورت

 • تشک زست کامفورت از دسته تشک های فنر منفصل (پاکتی) می باشد.
 • استفاده از پارچه ساخت کشور بلژیک با عصاره آلوورا با خاصیت ضد حساسیت در لایه خارجی تشک می باشد.
 • دارای اسکلت فنر میکرو پاکت اسپرینگ ۵ ناحیه ای
 • استفاده از مموری فوم هوشمند با دانسیته بالا برای جلوگیری از درد های عضلانی
 • مموری فوم هوشمند خاصیت قدرت فرم پذیری و برگشت پذیری فوق العاده دارد که گودی کمر را پوشش می دهد و باعث راحتی بدن در هنگام خواب می شود.
 • دارای کپسول هوا ۳D با قابلیت بالای گردش هوا در سطح داخل تشک می باشد.
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • دارای پارچه با قابلیت جدا شدن و شستشو کامل
 • میزان نرمی و سفتی تشک کامفورت یک سمت تشک ۴۰درصد نرمتر از سمت دیگر است.
 • مناسب برای افراد تا وزن بالا ۱۲۰ کیلو گرم می باشد.
 • ارتفاع تشک کامفورت ۳۰ سانتیمتر است.
 • دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۹ سال خدمات پس فروش می باشد.

لیست قیمت تشک زست اویستر ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک زست اویستر

مشخصات تشک زست اویستر

 • تشک زست اویستر از دسته تشک های فنر منفصل (پاکتی) می باشد.
 • استفاده از پارچه کتان ضد حساسیت و ضد باکتری در لایه خارجی تشک
 • استفاده از یک تشکچه به قطر ۶ سانتیمتر شامل فوم ویسکوز و اسفنج HR و مموری فوم  بر روی تشک با قدرت فرم پذیری بر اساس وزن و حرارت بدن که به طور کامل از ستون فقرات حمایت می کند.
 • دارای اسکلت فنر منفصل با دو سایز فنرهای کوتاه‌تر و بلندتر برای تفکیک نقاط سنگین و سبک بدن می باشد.
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک.
 • برای افراد با کمر درد و دیسک کمر بسیار مناسب است.
 • مناسب برای افراد تا وزن ۹۵ کیلو گرم می باشد.
 • ارتفاع تشک اویستر ۳۰ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۲ سال گارنتی تعویض و ۸ سال خدمات پس ازفروش می باشد.

لیست قیمت تشک زست ارگافلکس ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک زست ارگافلکس

مشخصات تشک زست ارگافلکس

 • تشک زست مدل ارگاقلکس از دسته تشک های فنر منفصل (پاکتی) می باشد.
 • استفاده از پارچه کتان گردبافت با خاصیت ضدحساسیت با قابلیت استفاده در تابستان و زمستان می باشد.
 • استفاده از یک تشکچه به قطر ۹ سانتیمتر از جنس اسفنج HR که بر سطح یک طرف تشک دوخته شده است.
 • استفاده از اسفنج مقاوم HD در لبه های تشک جهت استحکام آن و جلوگیری از دفرمه شدن کناره های تشک
 • یک طرف تشک ۴۰ درصد نسبت به طرف دیگر سفت تر است.
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • برای افراد با کمر درد و مشکلات ستون فقرات مناسب است.
 • ارتفاع تشک ارگافلکس ۳۰ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۶ سال خدمات پس از فروش می باشد.

لیست قیمت تشک زست اسلیپ پلاس ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک زست اسلیپ پلاس

مشخصات تشک زست اسلیپ پلاس  

 • تشک زست  اسلیپ پلاس  از دسته تشک های تمام طبی از نوع اسفنجی (بدون فنر) می باشد.
 • استفاده از پارچه کتان بلژیکی با خاصیت ضد حساسیت و ضد آلرژی در رویه خارجی تشک می باشد.
 • استفاده از فوم گیاهی BIO – CORE با تحمل وزن بالا در لایه داخلی تشک
 • استفاده از فوم HIVE با قابلیت جلوگیری از انتقال فشار در نقاط مختلف بدن
 • استفاده از مموری فوم گیاهی BIO – PUR  در لایه داخلی تشک با قدرت فرم پذیری و برگشت پذیری فوق العاده و خاصیت ضد تعریق که گودی بدن را پوشش می دهد و از کمردرد و دردهای مزمن عضلانی جلوگیری می کند.
 • دارای کپسول هوا ۳D با قابلیت بالای گردش هوا در سطح داخل تشک می باشد.
 • عدم انتقال ارتعاشات ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • برای افراد با کمر درد و دیسک کمر بسیار مناسب است.
 • مناسب برای افراد با وزن بالا ۱۳۰ کیلو گرم می باشد.
 • ارتفاع تشک اسلیپ پلاس  ۳۵ سانتیمتر می باشد.

لیست قیمت تشک زست اسلیپ رست ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک زست اسلیپ رست

مشخصات تشک زست اسلیپ رست

 • تشک اسلیپ رست زست از دسته تشک های تمام طبی از نوع اسفنجی (بدون فنر) می باشد.
 • استفاده از پارچه پنبه ای ساخت کشور بلژیک با عصاره آلوورا با خاصیت ضد حساسیت و ضد باکتری در لایه خارجی تشک می باشد.
 • استفاده از مموری فوم یا فوم حافظه در لایه داخلی تشک با قدرت فرم پذیری و برگشت پذیری فوق العاده ضمن پوشش گودی کمر از کمردرد جلوگیری خواهد کرد.
 • استفاده از فوم لاتکس در لایه داخلی تشکبه منظور جریان هوا در لایه داخلی و سطح تشکو جلوگیری از تعریق بدن
 • دارای فوم هیلیو در هسته مرکزی تشک که به مقاومت و استحکام تشک خواهد انجامید.
 • دارای مموری فوم هوشمند و فوم لاتکس در لایه داخلی تشک
 • میزان نرمی و سفتی تشک اسلیپ رست یک سمت بالای تشک ۴۰ درصد نرمتر از سمت دیگر است.
 • دارای کپسول هوا ۳D با قابلیت بالای گردش هوا در سطح داخل تشک می باشد.
 • عدم انتقال ارتعاشات ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • برای افراد با کمر درد و دیسک کمر بسیار مناسب است.
 • مناسب برای افراد با وزن بالا ۱۳۰ کیلو گرم می باشد.
 • ارتفاع تشک اسلیپ رست  ۳۰ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۳ سال خدمات پس از فروش شرکت تشک زست می باشد.

لیست قیمت تشک زست اویستر مدیکال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک زست اویستر مدیکال

مشخصات تشک زست اویستر مدیکال

 • تشک زست مدل اویستر مدیکال زست از دسته تشک های تمام طبی از نوع اسفنجی (بدون فنر) می باشد
 • استفاده از پارچه پنبه ای ساخت کشور بلژیک با عصاره آلوورا با خاصیت ضد حساسیت و ضد باکتری در لایه خارجی تشک می باشد.
 • استفاده از فوم لوکس ( LUX – HQ ) جهت کاهش فشار به نقاط مختلف بدن و بهبود درد
 • استفاده از اسفنج مقاوم HD در لبه های تشک جهت استحکام آن و جلوگیری از دفرمه شدن کناره های تشک
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک.
 • برای افراد با کمر درد و دیسک کمر بسیار مناسب است.
 • مناسب برای افراد تا وزن ۱۳۰ کیلو گرم می باشد.
 • ارتفاع تشک اویستر مدیکال ۳۰ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۸ سال خدمات پس از فروش می باشد.

لیست قیمت تشک زست فایوزد ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک زست فایوزد

مشخصات تشک زست فایوزد

 • تشک فایو زد از دسته تشک های طبی فنری (فنر متصل) تشک زست می باشد.
 • نوع پارچه گرد بافت با خاصیت ضد حساسیت می باشد.
 • دارای لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • استفاده از سیستم فنر بندی فیبر کربن با ویژگی سبک بودن و مقاومت بالا
 • استفاده از سیستم DHT به منظور اتصال فنرها به صورت شبکه ای و جلوگیری از انتقال حرکت در فنرها
 • استفاده از اسفنج مقاوم HD در لبه های تشک جهت استحکام آن و جلوگیری از دفرمه شدن کناره های تشک
 • استفاده از یک تشکچه شامل فوم ویسکوز بر روی تشک با قدرت فرم پذیری بر اساس وزن و حرارت بدن
 • میزان نرمی و سفتی تشک فایو زد متوسط است ، یک سمت تشک ۴۰ درصد نرمتر از سمت دیگر است.
 • یکی ویژگی تشک فایوزد استفاده از دو طرف تشک می باشد.
 • ارتفاع تشک فایوزد ۳۰ سانتیمتر است.
 • دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۶ سال خدمات پس از فروش می باشد.

لیست قیمت تشک زست مارول ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک زست مارول

مشخصات تشک زست مارول

 • تشک مارول از دسته تشک های طبی فنری (فنر متصل) بونل می باشد.
 • استفاده از پارچه کتان گردبافت با خاصیت ضد حساسیت جهت استفاده در تابستان و زمستان می باشد.
 • استفاده از سیستم فنر بندی فیبر کربن با ویژگی سبک بودن و مقاومت بالا
 • استفاده از سیستم DHT به منظور اتصال فنرها به صورت شبکه ای و جلوگیری از انتقال حرکت در فنرها
 • استفاده از اسفنج مقاوم HD در لبه های تشک جهت استحکام آن و جلوگیری از دفرمه شدن کناره های تشک
 • استفاده از فوم ویسکوز و اسفنج HR در لایه داخلی تشک
 • ارتفاع تشک مارول ۲۶ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۵ سال خدمات پس از فروش  تشک زست می باشد.

لیست قیمت تشک زست موناکو ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک زست موناکو

مشخصات تشک زست موناکو

 • تشک موناکو از دسته تشک های طبی فنری (فنر متصل) بونل می باشد.
 • استفاده از پارچه کتان گردبافت با خاصیت ضد حساسیت و ضد باکتری جهت استفاده در تابستان و زمستان می باشد.
 • دارای لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • استفاده از سیستم فنر بندی فیبر کربن با ویژگی سبک بودن و مقاومت بالا
 • به علت استفاده از مواد اولیه با کیفیت نیاز به پشت و رو کردن در هر ۶ ماه یکبار راندارد .
 • استفاده از هواکش در دیواره های تشک برای گردش هوا در لایه های داخلی تشک و تنظیم دمای تشک
 • ارتفاع تشک موناکو ۲۶ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۴ سال خدمات پس از فروش تشک زست می باشد.

لیست قیمت تشک زست نایت دریم ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک زست نایت دریم

مشخصات تشک زست نایت دریم

 • تشک نایت دریم از دسته تشک های طبی فنری (فنر متصل) می باشد.
 • استفاده از پارچه ضد حساسیت گردبافت جهت استفاده در تابستان و زمستان می باشد.
 • دارای لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • از دسته تشک های طبی با فنربندی فیبر کربن با قدرت و استحکام بالا می باشد.
 • استفاده از فوم به قطر ۴ سانتیمتر در لایه داخلی تشک با قدرت فرم پذیری و برگشت پذیری فوق العاده که گودی بدن را پوشش می دهد و از کمردرد و دردهای مزمن عضلانی جلوگیری می کند.
 • دارای سوپاپ تهویه هوا با قابلیت بالای گردش هوا در سطح داخل تشک می باشد ، برای جلوگیری از رشد انواع باکتری و قارچ ها
 • مناسب برای افراد تا وزن ۵۰ کیلو گرم می باشد.
 • ارتفاع تشک نایت دریم ۲۳ سانتیمتر است.
 • دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۳ سال خدمات پس از فروش تشک زست می باشد.

قیمت پرفروش ترین تشک زست

قیمت پرفروش ترین تشک زست براساس سایز تشک متفاوت می باشد اما به طور کلی قیمت پرفروش ترین تشک زست بصورت زیر می باشد:

 • قیمت تشک زست اوشن با توجه به سایز از ۲۸.۲۰۰.۰۰۰ تومان تا ۶۰.۸۳۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک زست ارتوپدیک با توجه به سایز از ۲۲.۷۶۰.۰۰۰ تومان تا ۴۹.۲۲۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک زست کلایمکس با توجه به سایز از ۱۹.۴۰۰.۰۰۰ تومان تا ۴۳.۱۸۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک زست کامفورت با توجه به سایز از ۱۸.۹۸۰.۰۰۰ تومان تا ۴۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک زست ارگافلکس با توجه به سایز از ۱۱.۷۵۰.۰۰۰ تومان تا ۲۷.۰۶۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک زست اسلیپ رست با توجه به سایز از ۲۵.۷۵۰.۰۰۰ تومان تا ۵۰.۶۴۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک زست اویستر مدیکال با توجه به سایز از ۱۷.۶۰۰.۰۰۰ تومان تا ۳۹.۹۵۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک زست فایوزد با توجه به سایز از ۱۳.۷۰۰.۰۰۰ تومان تا ۳۰.۹۷۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک زست مارول با توجه به سایز از ۹.۵۲۰.۰۰۰ تومان تا ۲۰.۸۲۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک زست موناکو با توجه به سایز از ۸.۲۷۰.۰۰۰ تومان تا ۱۸.۹۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

قیمت تشک یک نفره معمولی زست

قیمت تشک یک نفره معمولی زست از حدود ۶.۹۶۰.۰۰۰ تومان در سایز ۹۰ در ۲۰۰ موجود هست به بالا. نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که هرچه کیفیت متریال استفاده شده داخل تشک بالاتر و بهتر باشد، قیمت تشک نیز به نسبت بالاتر خواهد بود.

قیمت تشک دونفره معمولی زست

قیمت تشک دونفره معمولی زست از حدود ۱۱.۸۵۰.۰۰۰ تومان در سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ موجود هست به بالا. نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که هرچه کیفیت متریال استفاده شده داخل تشک بالاتر و بهتر باشد، قیمت تشک نیز به نسبت بالاتر خواهد بود.

تفاوت قیمت تشک فنر متصل زست با تشک فنر منفصل زست

تفاوت قیمت تشک فنر متصل زست با تشک فنر منفصل زست به علت ساختار تشک می باشد. تشک فنر متصل زست دارای فنرهای به هم پیوسته در سراسر تشک می باشد در نتیجه در تشک دونفره لرزش ناشی از غلت زدن را منتقل می کنند و تشک فنر منفصل زست به علت جدا بودن هریک از فنرها، لرزش ناشی از غلت زدن را منتقل نمی کند و کیفیت بالاتری دارد. در نتیجه تشک فنر متصل زست قیمت مناسب تری نسبت به تشک فنر منفصل زست دارد.
قیمت تشک فنر متصل زست و تشک فنر منفصل زست باتوجه به مدل و سایز تشک متفاوت می باشد:

 • قیمت تشک فنر متصل زست یک نفره از ۶.۹۶۰.۰۰۰ تومان تا ۲۱.۰۹۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک فنر متصل زست دونفره از ۱۰.۱۵۰.۰۰۰ تومان تا ۳۰.۹۷۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک فنر منفصل زست یک نفره از ۱۱.۷۵۰.۰۰۰ تومان تا ۱۲۳.۲۸۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک فنر منفصل زست دونفره از ۲۰.۲۰۰.۰۰۰ تومان تا ۱۸۴.۷۷۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

انتخاب تشک زست بر اساس وزن

 1. در رده بندی تشک زست از یک مدل هرچه تشک به بالای رده بندی نزدیک می شود چگالی اسفنج افزایش می یابد. این امر زمانی از اهمیت ویژه برخودار است که کاربران وزن بالایی داشته باشند. هرچه چگالی اسفنج بالا باشد تحمل وزن بالا را خواهد داشت و به مرور زمان گود نمی شود و طول عمر آن افزایش می یابد.
 2. ارتفاع تشک زست هرچه بالاتر باشد نشانه دهنده این مطلب می باشد که ارتفاع و تعداد لایه های اسفنج به کار رفته در آن بیشترمی باشد
 3. استحکام فنر هرچه به رده بالاتر نزدیک می شود از دوام استحکام بالاتری برخوردار خواهد شد.
 4. کیفیت مواد اولیه موجود در تشک زست نسبت رده های پایین تر بیشتر می باشد و در نتیجه طول عمر آن افزایش می یابد.

قیمت تشک سفارشی زست

اگر در اتاق خواب خود فضای کافی برای خرید تشک سایز استاندارد ندارید یا از روی عدم آگاهی تشکی با ابعاد غبر استاندارد خریداری نموده اید، برند تشک زست این امکان را به شما می دهد که تشک دلخواه خود را در ابعاد سفارشی و غیر استاندارد سفارش دهید. قیمت تشک سفارشی زست در این شرایط به گونه ای می شود که بسته به سایز با توجه به قیمت تشک استاندارد نزدیک به آن بدون تخفیف محاسبه می شود و هیچ مبلغ اضافه ای به علت خارج شد از روند تولید گرفته نخواهد شد.. برای مثال اگر سایز تشک سفارشی شما ۱۶۰*۱۹۰ باشد، قیمت تشک استاندارد ۱۶۰ محاسبه می شود.

قیمت خرید تشک اصل زست

تشک اصل زست در سراسر ایران قیمت مشخص و یکسانی دارد که این قیمت ها بصورت زیر می باشند:

 • قیمت خرید تشک اصل زست فنر منفصل با توجه به سایز تشک از ۱۱.۷۵۰.۰۰۰ تومان تا ۱۸۴.۷۷۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت خرید تشک اصل زست طبی با توجه به سایز تشک از ۱۷.۶۰۰.۰۰۰ تومان تا ۵۴.۳۵۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت خرید تشک اصل زست فنر متصل با توجه به سایز تشک از ۶.۹۶۰.۰۰۰ تومان تا ۳۰.۹۷۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

ارزان ترین قیمت تشک زست

قیمت تشک زست بر اساس نوع آن متفاوت می باشد اما به صورت کلی تشک زست فنرمتصل قیمت اقتصادی تری نسبت به تشک فنر منفصل زست دارد.
ارزان ترین قیمت تشک زست فنر منفصل، تشک ارگافلکس و ارزان ترین قیمت تشک زست فنر متصل ، تشک نایت دریم و همچنین ارزان ترین قیمت تشک زست طبی، تشک اویستر مدیکال می باشد.

مقایسه انواع مدل های تشک زست

در مقایسه مدل های مختلف تشک زست آنچه بیش از همه خودنمایی می کند. این است که مدل های مختلف بسته شرایط جسمانی و متناسب با سن متفاوت می باشد در نتیجه قیمت ها به تناسب تغییر خواهد کرد.

 • مدل های فنر منفصل تشک زست، نسبت به تشک فنر متصل دارای قیمت بالاتری می باشد ولی چون در تشک های دونفره لرزش را به نفر کناری منتقل نمی کند، کیفیت خواب بالاتری را به شما می دهد. در نتیجه برای تشک دونفره و افرادی که کمردرد ندارند یا کمر درد خفیف دارند مناسب می باشد.
 • مدل های طبی تشک زست، تمام طبی و بدون فنر می باشد به همین علت دارای سطح سفت تر و طبی تری می باشد و مناسب افرادی است که دیسک کمر و کمردرد شدید دارند. این مدل ها هم به علت نبود فنر داخل آنها لرزش ناشی از غلت زدن را به نفر کناری منتقل نمی کنند.
 • مدل های فنر متصل تشک زست، دارای قیمت اقتصادی تر و سطح نرم تری نسبت به مدل های دیگر می باشد و در تشک های دونفره هنگام غلت زدن یک نفر، نفر کناری نیز لرزش را احساس می کند. در نتیجه برای افراد سالم (افرادی که کمردرد ندارند) و تشک یک نفره توصیه می شوند.

ضمانت نامه و گارانتی تشک زست

ازسوالات متداولی می باشد که ذهن بسیاری از مشتریان تشک زست را درگیر می کند در این مطلب مواردی را که شامل گارانتی تشک زست خواهد شد به اختصار بیان می کنیم:

 1. اگر تشک زست در هنگام تحویل توسط ماشین حمل بار خود شرکت دچار آسیب شود شامل پاره شدن پک تشک و کثیفی پارچه رویه ( اما این مورد شامل تحویل با باربری و اتفاقات ناشی از حمل ناصحیح بار توسط باربری نمی شود.)
 2. گود شدن زود هنگام تشک زست در مدت گارانتی در صورت رعایت تمام نکات صحیح نگهداری تشک
 3. شکستگی در فنر که ناشی از استفاده ناصحیح از تشک زست ( خصوصا در کودکان به عنوان سکوی پرش) نباشد.
 4. بوی بد و نامطبوع تشک که شامل بوی نو بودن تشک و پارچه آن نباشد.
 5. ضمانت نامه و گارانتی تشک زست به پایان نرسیده باشد.

چرا باید تشک زست خود را تعویض نمایید؟

 • تشک زست در طول سالیان متمادی بعد از استفاده گود و دچار ناهمواری شده در نتیجه صبح با کوفتگی عضلات و کمردرد شدید از خواب بیدار می شوید.
 • گرد و غبار و ذرات ریز سلول های مرده بر روی پارچه سطح تشک زست تجمع کرده اند و به علت عدم استفاده از محافظ تشک مناسب باعث ایجاد بیماری و آلرژی های شدید پوستی شده اند.
 • فنر تشک زست به علت استفاده نادرست یا بعد از سالیان طولانی دچار شکستگی شده یا در اصطلاح عامیانه جیر جیر می کند.
 • زمان استاندارد استفاده از تشک زست باتوجه به مدل و نوع تشک زست متفاوت و حدودا بین ۱۰ تا ۱۵ سال است بعد از این زمان حتما در فکر تعویض تشک خود با تشک زست باشید.

آموزش استفاده از تشک زست

 • تشک زست می بایست برروی یک سطح صاف، هموار، غیرمشبک، خشک و افقی قرار داده شود.
 • هر تشک زست هر سه ماه یک بار می بایست برگردانده و از طرف دیگر بر روی تخت قرار داده و هر شش ماه یک بار سر و ته شود.
 •  در صورت خیس شدن پارچه تشک زست (رویه)، باید سریعا بوسیله سشوار با دمش خیلی ملایم و یا در هوای آزاد قسمت مرطوب خشک شود.
 •  تشک به هیچ عنوان نباید در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار بگیرد.
 •  تشک نباید بر روی سطوح مرطوب و یا نزدیک دیوار مرطوب و نم دار قرار داده شود.
 •  تشک نباید با هرگونه مایعات پاک کننده و یا ضدعفونی کننده شستشو داده شود.
 •  از خم کردن تشک زست جداً باید خودداری شود.
 •  قرار دادن اشیاء سنگین برروی تشک می تواند آسیب جدی به آن وارد نماید.
 •  از پریدن بر روی تشک می بایست خودداری شود.
 •  برای تمیز کردن لک یا کثیف شدن سطح پارچه رویه تشک می بایست از پارچه سفید یا پنبه تمیز آغشته به محلول های استاندارد تمیز کننده استفاده و سپس توسط سشوار با دمش خیلی ملایم قسمت مرطوب را خشک نمود.
 •  استفاده از پدهای محافظ (محافظ تشک) بهداشت و سلامت تشک را بیشتر می کند.
 •  از اعمال فشار نقطه ای بر روی سطح تشک حتی الامکان می بایست خودداری کرد.
 •  جارو زدن یکی از روش های مناسب برای تمیز نگهداشتن تشک می باشد. این کار منجر به پاک شدن گرد و غبار و کثیفی هایی که در طول زمان  تمایل به جمع شدن دارند، می شود.
 •  استفاده از یک تختخواب یا باکس مناسب از عوامل موثر در طولانی شدن طول عمر تشک زست می باشد.

خرید تشک زست مناسب برای افراد چاق

 • در هنگام خرید تشک زست به چگالی اسفنج دقت کنید هر چه چگالی اسفنج افزایش یابد تحمل افراد با وزن بالاتری را دارد در نتیجه از گود شدن زود هنگام تشک جلوگیری خواهد کرد و طول عمر تشک را افزایش می دهد.
 • دقت در قطر مفتول فنر بکار رفته در تشک های فنری زست از دیگر گزینه ها در انتخاب تشک برای افراد چاق می باشد.
 • دقت در ارتفاع تشک زست از دیگر گزینه ها در انتخاب تشک مناسب برای افراد سنگین وزن می باشد هرچه ارتفاع تشک بیشتر باشد به لحاظ مواد اولیه بکار رفته در آن کیفیت بالاتری دارد .
 • افراد سنگین وزن باید توجه داشته باشند انتخاب تشک با معیار پایین ترین قیمت برای این افراد جوابگو نمی باشد چون به علت چگالی پایین اسفنج طول عمر تشک کاهش خواهد یافت.

سایز تشک یک نفره زست

 • تشک زست یک نفره سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر استاندارد
 • تشک زست یک نفره سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر

سایز تشک دونفره زست

 • تشک زست دونفره سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر
 • تشک زست دونفره سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر استاندارد
 • تشک زست دونفره سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر
 • تشک زست دونفره سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر

قیمت کارخانه تشک زست

برند زست در تولید کالای خواب خصوصا تشک یک قیمت مصوب را برای فروش محصولات خود در نظر می گیرند که به تمام نمایندگی ها اعلام خواهد شد. خرید خود مصرف کننده از کارخانه اگر به صورت عمده و به تعداد بالا نباشد تفاوتی در قیمت تمام شده محصول نخواهد داشت. اما خرید از یک فروشگاه اینترنتی با درصد بالای تخفیف به همراه ارسال رایگان و پرداخت در محل هزینه تمام شده کالا را به حداقل خواهد رساند. این سود قابل توجه هدیه فروشگاه خوابکو برای خریداران است.

چرا تشک زست خوبه؟

در هنگام خرید از یک برند مطرح همچون برند زست کیفیت و مرغوبیت مواد اولیه به همراه طول عمر بالای محصول تضمین شده است و خدمات پس از فروش تشک زست خیال کاربران را از خرید مطمئن خواهد کرد. تشک زست در طراحی و تولید تشک فنر منفصل ، تشک فنر متصل، تشک طبی تمام استاندارد های لازم را به لحاظ ابعاد و ارتفاع تشک رعایت نموده است.

 • کیفیت مواد اولیه بکارفته در تشک زست و جلوگیری بیماری های تنفسی و آلرژی پوستی
 • طراحی مدل های مختلف تشک فنر متصل، تشک فنر منفصل، تشک طبی بدون فنر متناسب با شرایط جسمانی مختلف
 • طول عمر بالا و قیمت مقرون به صرفه تشک زست
 • گارانتی تشک زست و خدمات پس ار فروش گسترده به منظور اطمینان خاطر مشتریان از خرید

جشنواره تخفیفات تشک زست

با خرید اینترنتی تشک زست از از فروشگاه خوابکو از ۲۶ درصد تخفیف ویژه برخوردار شوید. در سایت خوابکو با هر توان مالی کالای خواب با کیفیت و مرغوب را با درصد بالای تخفیفات خریداری نمایید و در کمترین زمان ممکن با امکان پرداخت در محل دریافت نمایید.

مواردی که شما را از خرید تشک زست مطمئن می کند

 1. از برند معتبر و با کیفیت تشک زست خرید کنید زیرا مواد اولیه نو و مقاوم با مرغوبیت بالا، طول عمر تشک را افزایش خواهد داد.
 2. هرچه گارانتی و خدمات پس از فروش تشک زست بیشتر باشد با اطمینان خاطر بیشتر اقدام به خرید خواهید کرد.
 3. به دنبال راه آسان برای خرید از فروشگاه معتبر با نماد اعتماد باشید.
 4. فروشگاهی را برای خرید انتخاب کنید که هزینه های نهایی و تمام شده تشک زست را به حداقل می رسانند.
 5. اطلاعات بروز و تکمیلی تشک زست اجازه انتخاب مناسب و شایسته را به شما مشتری گرامی می دهد و سردرگمی تنوع محصولات را از بین می برد.

ویژگی تشک فنر منفصل زست

 • استفاده از فنر منفصل به صورت جداگانه در روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی در تشک زست که از ساییده شدن فنر ها به هم و تولید صدا جلوگیری خواهد کرد.
 • تشک زست دارای اسفنج با چگالی بالا می باشد که از گود شدن زود هنگام تشک جلوگیری می کند.
 • عدم انتقال ارتعاشات ناشی از غلت زدن بر سطح تشک فنر منفصل زست
 • استفاده از لایه اسپانباند جهت محافظت از اسفنج در برابر فنر منفصل می باشد.
 • استفاده از فنر های منفصل نسبت به نوع متصل بسیار بیشتر است. از مهم ترین آن ها می توان به کنترل اختلاف وزن اشاره کرد.

تشک طبی زست برای چه افرادی مناسب می باشد؟

 • برای اشخاصی که کمردرد و دیسک کمر دارند گزینه ایی مناسب است.
 • برای اشخاصی که سطح سفت تشک را مدنظر دارند مناسب است.

گاهی افراد به علت بیماری های ستون فقرات و دیسک کمر با درد های شدید در ناحیه کمر روبرو هستند و در این شرایط چاره ای جز مراجعه به پزشک و رعایت دستور العمل های دارویی و حتی درمانی نمی ماند. استفاده از راهکارهای مناسب همچون جراحی و … گریز ناپذیر است. اما آنچه در روند بهبودی این افراد موثر است و توسط پزشکان توصیه می شود استفاده از تشک طبی زست مناسب با رعایت تمام استاندارد های لازم جهت حفظ انحنای طبیعی ستون فقرات است . که در بسیاری از موارد روند بهبودی با سرعت بیشتری انجام می شود ضمنا از خاصیت درمانی تشک طبی زست نباید غافل شد.

تشک فنر منفصل زست برای چه افرادی مناسب می باشد؟

 • تشک فنر منفصل زست برای افرادی که سطح متوسط و استاندارد تشک را مدنظر دارند مناسب است.
 • تشک فنر منفصل زست ارتعاشات ناشی از غلت زدن را منتقل نخواهد کرد و برای اشخاصی که خوابی سبک دارند مناسب است.
 • برای اشخاصی که از کمردرد خفیف رنج می برند گزینه ای مناسب است.

تشک فنر متصل زست برای چه افرادی مناسب می باشد؟

 •  تشک فنر متصل زست برای اشخاصی که سطح نرم تشک را مدنظر دارند مناسب است.
 • تشک فنر متصل زست با قیمت مناسب برای افراد با هر توان مالی امکان خرید را فراهم می آورد

دغدغه اصلی خریداران در هنگام خرید تشک زست

 1. قیمت تمام شده تشک زست با حذف واسطه هابه حداقل برسد و مقرون به صرفه باشد.
 2. سرویس حمل و نقل رایگان و ارسال در کمترین زمان ممکن انجام شود.
 3. تشک زست خریداری شده دارای تضمین کیفیت بوده و با خدمات پس از فروش خیال کاربران را از خرید راحت می کند.
 4. طول عمر بالای تشک زست و چگالی بالای اسفنج از مزیت های منحصر به فرد آن می باشد.
 5. تشک زست دارای نمایندگی معتبر در تمام شهرها می باشد و این امر دسترسی را آسان می نماید.

تشک زست را از کدام فروشگاه اینترنتی بخرم؟

بسیاری از مشتریان با وجود سهولت خرید از یک فروشگاه اینترنتی با مزیت های فراوانی که دارد گاها دچار تردید خواهند شد و زحمت حضور در فروشگاه و خرید حضوری را به جان می خرند علت این مساله ناآگاهی در نحوه اعتماد به فروشگاه اینترنتی خرید تشک زست می باشد. در این بخش ضمن راهنمایی شما جهت اعتماد کامل به فروشگاه اینترنتی مولفه هایی که باید در نظر گرفته شود بیان خواهیم نمود.

 • فروشگاه اینترنتی معتبر جهت خرید تشک زست دارای نماد اعتماد الکترونیکی و نماد ساماندهی در صفحه نخست سایت می باشد که مهر تایید مجوز فعالیت فروشگاه اینترنتی می باشد.
 • صدور فاکتور با لوگو و نام فروشگاه اینترنتی سند کتبی است که نشان از خرید تشک زست از فروشگاهی معتبر است.
 • امکان پرداخت کل مبلغ محصول در محل و هنگام تحویل محصول تمام سود جویی های احتمالی را به صفر خواهد رساند و اطمینان کامل مشتریان را کسب خواهد کرد.
 • امکان ثبت ضمانت نامه تشک زست توسط اپراتور فروشگاه اینترنتی بعد از خرید محصول توسط شما دلیل محکم می باشد که خیال مشتریان را از خدمات پس از فروش راحت می کند.

نحوه ارسال تشک زست در فروشگاه خوابکو

در شهر تهران و قم به علت ارسال تشک زست توسط ماشین حمل و نقل فروشگاه ارسال رایگان و پرداخت در محل هنگام دریافت محصول می باشد. ارسال به شهر های اطراف قم و تهران نیز درصورتی که هزینه ی سفارش بالای ۱۰ میلیون تومان باشد، ارسال رایگان و پرداخت در محل هنگام دریافت محصول خواهد بود. اما در ارسال به اقصی نقاط ایران به استثنای شهرهای فوق الذکر، به علت حمل و نقل تشک با باربری، ارسال تشک دارای هزینه باربری است که به عهده مشتریان گرامی می باشد. و پرداخت به صورت آنلاین از طریق درگاه بانک ملت یا شماره کارت می باشد. لازم به ذکر است با توجه به در نظر گرفتن تخفیفات ویژه برای هر محصول و درصد بالای تخفیفات سود نهایی در خرید با مشتریان خواهد بود و محصول با نازل ترین قیمت تمام شده به دست مصرف کننده نهایی خواهد رسید.

ثبت سفارش آنلاین تشک زست

در هنگام ثبت سفارش تشک زست از طریق سایت خوابکو با مراجعه به نشانی www.khabco.com از طریق منوی سایت تشک زست و مدل محصول را  انتخاب کنید سپس از میان ابعاد پیش رو سایز تشک مورد نظر خود را انتخاب و افزودن به سبد خرید را بزنید در صفحه پیش رو مشخصات کامل را تکمیل و پرداخت را از درگاه بانک ملت انجام دهید. جهت اطمینان از ثبت سفارش با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۹۲۶ تماس بگیرید.
شهروندان در استان تهران و قم با ثبت سفارش آنلاین تشک زست در سایت خوابکو از تخفیفات ویژه محصولات به همراه ارسال رایگان و پرداخت در محل در جشنواره زمستانه برخوردار خواهند شد.

خرید آسان و دلنشین تشک زست را با ما در فروشگاه خوابکو تجربه کنید. ما تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا با ایجاد زمینه ای مناسب جهت ارسال به تمام نقاط کشور و ارایه بهترین کیفیت، بهترین قیمت و بیشترین تنوع محصول و ارسال در کمترین زمان ممکن به همراه خدمات پس از فروش “۷ روز گارانتی خرید ” گامی مطلوب در جهت رفاه حال مشتریان برداشته و خرید را برای شما به یک تجربه دلچسب تبدیل کنیم. و این پاسخی است به حسن انتخاب شما

شرکت خوابکو ، با عرضه ی کالای خواب (سرویس خواب ، تخت خواب ، تشک زست ، بالش زست ، روتختی ، محافظ تشک زست و…) به همراه مشاوره برای یک انتخاب درست آمادگی ارائه ی خدمات به شما عزیزان را دارد.
اگر به دنبال کالای خواب هستید خوابکو را انتخاب کنید.

1