لیست قیمت تشک وگال ۱۴۰۲

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک کودک وگال مدل سوپر طبی سایز ۷۰ در ۱۳۰ سانتیمتر۳۶۸۶۳۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال
۲تشک نوجوان وگال مدل سوپر طبی سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمتر۴۶۴۱۹۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال
۳تشک نوجوان وگال مدل سوپر طبی سایز ۸۰ در ۱۴۰ سانتیمتر۴۰۵۵۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال
۴تشک یکنفره وگال مدل اسپیناس سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۵۶۹۷۰۰تشک طبی۲ سال
۵تشک یکنفره وگال مدل کلاسیک مادو سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۶۱۷۸۰۰تشک طبی۳ سال
۶تشک یکنفره وگال مدل کلاسیک رادو سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۴۴۵۴۰۰تشک طبی۴ سال
۷تشک یکنفره وگال مدل سوپر آلفا سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۷۰۵۲۰۰تشک طبی۵ سال
۸تشک یکنفره وگال مدل کوئین ست سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۶۷۲۰۰۰تشک طبی۳ سال
۹تشک یکنفره وگال مدل ارتو اونت سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۵۱۹۳۰۰تشک طبی۵ سال
۱۰تشک یکنفره وگال مدل اپیر سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۸۸۴۳۰۰تشک طبی۷ سال
۱۱تشک لاکچری یکنفره وگال مدل اسلیپرز سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۳۳۱۹۰۰تشک طبی۵ سال
۱۲تشک یکنفره وگال مدل پرستیژ کلاسیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۸۱۶۶۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۱۳تشک یکنفره وگال مدل پارادایس کلاسیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۷۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۱۴تشک یکنفره وگال مدل سوپر وگال سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۸۷۱۷۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۱۵تشک یکنفره وگال مدل الیت کلاسیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۶۷۱۴۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۱۶تشک یکنفره وگال مدل گلدن پلاس سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۵۸۴۴۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۱۷تشک یکنفره وگال مدل ویژه بی ام سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۹۵۹۱۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۱۸تشک لاکچری یکنفره وگال مدل دیاموند سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۱۹۳۱۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۱۹تشک لاکچری یکنفره وگال مدل لروکس سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۲۳۲۲۰۰طبی فنری فنر منفصل۷ سال
۲۰تشک یکنفره وگال مدل کوئین ست سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۷۰۵۹۰۰تشک طبی۳ سال
۲۱تشک یکنفره وگال مدل اسپیناس سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۱۶۹۰۰۰تشک طبی۲ سال
۲۲تشک یکنفره وگال مدل کلاسیک مادو سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۹۳۴۰۰۰تشک طبی۳ سال
۲۳تشک یکنفره وگال مدل کلاسیک رادو سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۰۵۱۳۰۰تشک طبی۴ سال
۲۴تشک یکنفره وگال مدل سوپر آلفا سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۴۰۱۸۰۰تشک طبی۵ سال
۲۵تشک یکنفره وگال مدل ارتو اونت سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۵۵۱۰۰۰تشک طبی۵ سال
۲۶تشک یکنفره وگال مدل اپیر سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۰۴۳۹۰۰تشک طبی۷ سال
۲۷تشک لاکچری یکنفره وگال مدل اسلیپرز سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۶۰۹۸۱۰۰تشک طبی۵ سال
۲۸تشک یکنفره وگال مدل پرستیژ کلاسیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۵۵۸۰۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۲۹تشک یکنفره وگال مدل سوپر وگال سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۴۹۵۵۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۳۰تشک یکنفره وگال مدل پارادایس کلاسیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۷۵۲۹۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۳۱تشک یکنفره وگال مدل الیت کلاسیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۷۰۶۳۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۳۲تشک یکنفره وگال مدل گلدن پلاس سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۰۵۵۹۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۳۳تشک یکنفره وگال مدل ویژه بی ام سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۹۱۱۷۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۳۴تشک لاکچری یکنفره وگال مدل دیاموند سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۶۱۰۲۷۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۳۵تشک دونفره وگال مدل کوئین ست سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۴۴۲۰۰۰تشک طبی۳ سال
۳۶تشک لاکچری دونفره وگال مدل رومنس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۰۳۵۳۲۰۰تشک طبی۶ سال
۳۷تشک دونفره وگال مدل اسپیناس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۰۸۳۰۰۰تشک طبی۲ سال
۳۸تشک دونفره وگال مدل کلاسیک مادو سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۲۵۷۶۰۰تشک طبی۳ سال
۳۹تشک دونفره وگال مدل کلاسیک رادو سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۵۴۰۴۰۰تشک طبی۴ سال
۴۰تشک دونفره وگال مدل سوپر آلفا سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۹۴۳۰۰۰تشک طبی۵ سال
۴۱تشک دونفره وگال مدل ارتو اونت سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۸۵۴۹۰۰تشک طبی۵ سال
۴۲تشک دونفره وگال مدل اپیر سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۴۲۰۷۰۰تشک طبی۷ سال
۴۳تشک لاکچری دونفره وگال مدل اسلیپرز سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۹۹۶۴۴۰۰تشک طبی۵ سال
۴۴تشک لاکچری دونفره وگال مدل رومنس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۸۹۳۷۴۰۰تشک طبی۶ سال
۴۵تشک دونفره وگال مدل پرستیژ کلاسیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۵۲۹۸۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۴۶تشک دونفره وگال مدل سوپر وگال سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۶۰۶۰۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۴۷تشک دونفره وگال مدل پارادایس کلاسیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۹۰۱۴۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۴۸تشک دونفره وگال مدل الیت کلاسیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۴۴۰۷۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۴۹تشک دونفره وگال مدل گلدن پلاس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۸۴۲۰۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۵۰تشک دونفره وگال مدل ویژه بی ام سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۹۷۲۷۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۵۱تشک لاکچری دونفره وگال مدل دیاموند سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۹۹۸۸۶۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۵۲تشک لاکچری دونفره وگال مدل لروکس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۷۵۵۳۲۰۰طبی فنری فنر منفصل۷ سال
۵۳تشک لاکچری دونفره وگال مدل رومنس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۳۶۵۳۳۰۰تشک طبی۶ سال
۵۴تشک دونفره وگال مدل کوئین ست سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۴۳۵۳۰۰تشک طبی۳ سال
۵۵تشک دونفره وگال مدل اسپیناس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۱۳۳۹۰۰تشک طبی۲ سال
۵۶تشک دونفره وگال مدل کلاسیک مادو سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۷۷۹۶۰۰تشک طبی۳ سال
۵۷تشک دونفره وگال مدل کلاسیک مادو سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۲۳۵۵۰۰تشک طبی۳ سال
۵۸تشک دونفره وگال مدل کلاسیک رادو سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۲۵۲۸۰۰تشک طبی۴ سال
۵۹تشک دونفره وگال مدل سوپر آلفا سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۷۱۵۱۰۰تشک طبی۵ سال
۶۰تشک دونفره وگال مدل ارتو اونت سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۵۰۴۳۰۰تشک طبی۵ سال
۶۱تشک دونفره وگال مدل اپیر سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۱۵۴۱۰۰تشک طبی۷ سال
۶۲تشک لاکچری دونفره وگال مدل اسلیپرز سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۴۴۰۸۵۰۰تشک طبی۵ سال
۶۳تشک دونفره وگال مدل پرستیژ کلاسیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۶۴۷۱۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۶۴تشک دونفره وگال مدل سوپر وگال سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۸۸۳۱۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۶۵تشک دونفره وگال مدل پارادایس کلاسیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۲۲۲۱۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۶۶تشک دونفره وگال مدل الیت کلاسیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۴۳۵۰۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۶۷تشک دونفره وگال مدل گلدن پلاس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۸۹۵۹۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۶۸تشک دونفره وگال مدل ویژه بی ام سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۳۴۲۹۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۶۹تشک لاکچری دونفره وگال مدل دیاموند سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۴۴۰۸۹۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۷۰تشک لاکچری دونفره وگال مدل لروکس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۳۱۳۱۸۰۰طبی فنری فنر منفصل۷ سال
۷۱تشک دونفره وگال مدل کوئین ست سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۳۴۱۲۰۰تشک طبی۳ سال
۷۲تشک دونفره وگال مدل اسپیناس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۱۳۹۳۰۰تشک طبی۲ سال
۷۳تشک دونفره وگال مدل کلاسیک رادو سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۸۹۰۸۰۰تشک طبی۴ سال
۷۴تشک دونفره وگال مدل سوپر آلفا سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۴۱۰۲۰۰تشک طبی۵ سال
۷۵تشک دونفره وگال مدل ارتو اونت سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۳۰۳۸۶۰۰تشک طبی۵ سال
۷۶تشک دونفره وگال مدل اپیر سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۳۷۶۸۶۰۰تشک طبی۷ سال
۷۷تشک لاکچری دونفره وگال مدل اسلیپرز سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۸۶۶۳۷۰۰تشک طبی۵ سال
۷۸تشک دونفره وگال مدل پرستیژ کلاسیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۷۱۵۶۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۷۹تشک دونفره وگال مدل سوپر وگال سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۱۰۴۴۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۸۰تشک دونفره وگال مدل پارادایس کلاسیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۴۸۵۷۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۸۱تشک دونفره وگال مدل الیت کلاسیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۳۴۲۷۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۸۲تشک دونفره وگال مدل گلدن پلاس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۸۶۰۵۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۸۳تشک دونفره وگال مدل ویژه بی ام سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۶۰۹۹۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۸۴تشک لاکچری دونفره وگال مدل دیاموند سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۸۶۷۰۴۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۸۵تشک لاکچری دونفره وگال مدل لروکس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۸۴۶۴۴۰۰طبی فنری فنر منفصل۷ سال
ویژگی امتیاز
بهترین قیمت ⭐⭐⭐⭐⭐✅ ۵/۵
ارسال سریع ⭐⭐⭐⭐⭐✅✅ ۴.۸/۵
پشتیبانی ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ ۴.۷/۵
گارانتی ⭐⭐⭐⭐⭐ ۴.۹/۵

مهمترین سوالات رایج مشتریان
آیا فروشگاه خوابکو امکان ارسال رایگان و پرداخت در محل برای اقصی نقاط ایران را دارد؟

بله در صورت ثبت سفارش تشک های وگال در سایت خوابکو شما می توانید از مزیت های ارسال رایگان و پرداخت در محل برای استان تهران و قم استفاده نمایید مشتریان گرامی در سراسر ایران در صورت نبود تخفیف در سایت می توانند از مزایای ارسال رایگان استفاده نمایند.

چگونه مدل های مختلف تشک وگال و قیمت آنها را با هم مقایسه کنیم؟

با ورود به صفحه اصلی سایت خوابکو از طریق نوار منو به برند های مختلف دسترسی خواهید داشت امکان مقایسه همزمان برند ها و مشاهده قیمت وجود خواهد داشت.

چگونه ضمن اعتماد به فروشگاه اینترنتی از مزیت های یک خرید آسان استفاده نماییم؟

فروشگاه اینترنتی معتبر دارای نماد اعتماد می باشند در خرید اینترنتی امکان مشاهده برند های مطرح و مقایسه قیمت ها و استفاده از مشاوره تخصصی و رایگان(۰۲۱.۲۸۴۲۲۹۲۶) برای دستیابی به خریدی آگاهانه وجود دارد ارسال رایگان و فور ی و پرداخت در محل از مزیت های خرید آسان در فروشگاه اینترنتی می باشد.

آیا محصولات با این دردصد تخفیف دارای گارانتی می باشد؟

بله، از طریق امور مشتریان یا ثبت گارانتی در سایت هر شرکت میتوان ضمانت نامه هر محصول را فعال کرد.

چرا قیمت محصولات در سایت شما نسبت به سایر فروشگاه های اینترنتی و مراکز فروش حضوری کمتر می باشد؟

به منظور رعایت اصل مشتری مداری و احترام به حقوق مصرف کننده فروشگاه اینترنتی خوابکو با کاهش سود دریافتی و سعی در کاهش قیمت تمام شده کالا در تلاش است تا رضایت کامل مشتریان خود را کسب کند.

تاثیر تشک وگال بر سلامتی

افزایش عملکرد حافظه

تاثیر بر سلامت جسمانی

تاثیر بر سلامت روح و روان

تاثیر بر کاهش وزن

سایز تشک یکنفره وگال

تشک یکنفره سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر استاندارد

تشک یکنفره سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر

تشک یکنفره سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر

سایز تشک دونفره وگال

تشک دو نفره سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر

تشک دو نفره سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر استاندارد

موارد حائز اهمیت در هنگام خرید تشک وگال

شرایط جسمانی

گروه سنی

عادت های خواب

وزن

توان مالی

مناسب ترین تشک وگال برای کودکان

تشک فنر متصل وگال به لحاظ قیمت و مقاومت گزینه مناسب برای کودکان محسوب می شود.طول عمر فنر و اسفنج تشک های فنر متصل بالا است

بهترین تشک وگال برای افراد سالم

بهترین تشک وگال برای افراد سالم تشک های فنرمنفصل می باشد.

مزایای خرید از برند وگال

 • کیفیت بالای مواد اولیه و طول عمر تشک وگال
 • خدمات پس از فروش گسترده که خیال کاربران را از خرید درست آسوده خواهد کرد.
 • نمایندگی فعال در سراسر ایران برای دسترسی آسان به تشک وگال

انواع مدل های تشک وگال

تشک طبی فنری  فنر منفصل

تشک طبی فنری فنر متصل

تشک طبی

راه تشخیص تشک اصل وگال

روی لیبل تشک هولوگرام شرکت درج شده است

روی لیبل تشک علامت استاندارد و لوگو تشک درج شده است

دارای بارکد جهت فعال کردن ضمانت نامه در سایت می باشد.

تشک وگال را از کدام فروشگاه اینترنتی بخرم؟

بسیاری از مشتریان با وجود سهولت خرید از یک فروشگاه اینترنتی با مزیت های فراوانی که دارد گاها دچار تردید خواهند شد و زحمت حضور در فروشگاه و خرید حضوری را به جان می خرند علت این مساله ناآگاهی در نحوه اعتماد به فروشگاه اینترنتی خرید تشک می باشد. در این بخش ضمن راهنمایی شما جهت اعتماد کامل به فروشگاه اینترنتی مولفه هایی که باید در نظر گرفته شود بیان خواهیم نمود.

 • فروشگاه اینترنتی معتبر جهت خرید تشک وگال دارای نماد اعتماد الکترونیکی و نماد ساماندهی در صفحه نخست سایت می باشد که مهر تایید مجوز فعالیت فروشگاه اینترنتی می باشد.
 • صدور فاکتور با لوگو و نام فروشگاه اینترنتی سند کتبی است که نشان از خرید تشک وگال از فروشگاهی معتبر است.
 • امکان پرداخت کل مبلغ محصول در محل و هنگام تحویل محصول تمام سود جویی های احتمالی را به صفر خواهد رساند و اطمینان کامل مشتریان را کسب خواهد کرد.
 • امکان ثبت ضمانت نامه تشک وگال توسط اپراتور فروشگاه اینترنتی بعد از خرید محصول توسط شما دلیل محکم می باشد که خیال مشتریان را از خدمات پس از فروش راحت می کند.

مزیت های خرید تشک ایرانی وگال

 • کیفیت مواد اولیه به همراه طراحی زیبا در تولید و استفاده از دانش متخصصان ایرانی در تولید کالای خواب
 • طراحی تشک متناسب با شرایط جسمانی هموطنان ایرانی و رعایت شرایط آب و هوایی در طراحی و تولید تشک
 • خدمات پس از فروش گسترده و نمایندگی در سراسر ایران که امکان دسترسی به محصول را آسان خواهد نمود.

تشک طبی وگال

افراد در طول عمر خود کمردرد را تجربه خواهند کرد و این امر به سن و سال افراد ارتباط مستقیم ندارد.البته ناگفته نماند که در گروه سنی مسن دیسک کمر بسیار شایع است.افزایش سن و تحلیل استخوان ها به همراه پوکی استخوان از عوامل تشدید کننده کمردرد می باشد. بعضی ازافراد به واسطه شغل خود مدت طولانی را پشت میز به سر می برند، عادت های غلط در نشستن و عدم تحرک کافی در طول ساعت کاری کمردرد را به دنبال خواهد داشت و گاهی کارهای سخت و جابجایی مداوم کالاهای سنگین باعث دیسک کمر خواهد شد. در این شرایط ضمن درمان های پزشکی پیشرفته و استفاده از داروهای مختلف برای کاهش درد ،  ازآنجا که افراد مدت طولانی در شبانه روز را برای خواب و استراحت صرف می کنند. دقت در کالای خواب خاصیت پیشگیری و حتی درمانی خواهد داشت. تشک های طبی وگال از مقاومت و طول عمر بالایی برخوردار می باشد و از کمر درد و دیسک کمر جلوگیری می کند

فرق تشک فنر متصل وگال با تشک فنر منفصل وگال

 • تشک فنر متصل وگال از سطح متوسط و رو به نرم برخوردار می باشد اما تشک فنر منفصل وگال از سطح متوسط و استاندارد برخوردار است.
 • تشک فنر متصل وگال دارای فنر های ساعت شنی متصل به هم می باشد که از مقاومت و استحکام بالایی برخوردار است در حالی که تشک فنر منفصل وگال دارای فنر های جدا از هم در روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی می باشد.
 • تشک فنر متصل وگال دارای حالت ارتجاعی می باشد. و ارتعاشات ناشی از غلت زدن را منتقل می کند در حالی که تشک فنر منفصل وگال ارتعاشات ناشی از غلت زدن را منتقل نخواهد کرد.
 • تشک های فنر متصل وگال به لحاظ قیمت تمام شده و نهایی محصول مقرون به صرفه و اقتصادی می باشد در حالی که تشک های فنر منفصل از گران قیمت ترین تشک های وگال محسوب می شوند.

تشک وگال خوبه؟

در هنگام خرید از یک برند مطرح ایرانی همچون برند وگال  کیفیت و مرغوبیت مواد اولیه به همراه طول عمر بالای محصول تضمین شده است و خدمات پس از فروش تشک وگال خیال کاربران را از خرید مطمئن خواهد کرد. تشک وگال در طراحی و تولید تشک فنر منفصل ، تشک فنر متصل، تشک طبی تمام استاندارد های لازم را به لحاظ ابعاد و ارتفاع تشک رعایت نموده است.

نحوه ارسال تشک وگال در فروشگاه خوابکو

در شهر تهران و قم به علت ارسال تشک وگال توسط ماشین حمل و نقل فروشگاه ارسال رایگان و پرداخت در محل هنگام دریافت محصول می باشد. اما در ارسال به اقصی نقاط ایران به استثنای دو شهر فوق الذکر، به علت حمل و نقل تشک با باربری، ارسال تشک دارای هزینه باربری است که به عهده مشتریان گرامی می باشد. و پرداخت به صورت آنلاین از طریق درگاه بانک ملت یا شماره کارت می باشد. لازم به ذکر است با توجه به در نظر گرفتن تخفیفات ویژه برای هر محصول و درصد بالای تخفیفات سود نهایی در خرید با مشتریان خواهد بود و محصول با نازل ترین قیمت تمام شده به دست مصرف کننده نهایی خواهد رسید.

تشک وگال نوجوان

تشک فنر متصل از بهترین نوع تشک نوجوان محسوب می شود.

خرید تشک وگال از کارخانه

برند وگال در تولید کالای خواب خصوصا تشک یک قیمت مصوب را برای فروش محصولات خود در نظر می گیرند که به تمام نمایندگی ها اعلام خواهد شد. خرید خود مصرف کننده از کارخانه اگر به صورت عمده و به تعداد بالا نباشد تفاوتی در قیمت تمام شده محصول نخواهد داشت. اما خرید از یک فروشگاه اینترنتی با درصد بالای تخفیف به همراه ارسال رایگان و پرداخت در محل هزینه تمام شده کالا را به حداقل خواهد رساند

چرا تشک وگال خوبه ؟

 • کیفیت مواد اولیه بکارفته در تشک وگال و جلوگیری بیماری های تنفسی و آلرژی پوستی
 • طراحی مدل های مختلف تشک فنر متصل، تشک فنر منفصل، تشک طبی بدون فنر متناسب با شرایط جسمانی مختلف
 • طول عمر بالا و قیمت مقرون به صرفه تشک وگال
 • گارانتی تشک وگال و خدمات پس ار فروش گسترده به منظور اطمینان خاطر مشتریان از خرید

کاربرد اسفنج در تشک وگال

یکی از مهم ترین موادی که بیشترین تأثیر را در کیفیت، استحکام، دوام و طول عمر تشک وگال دارد، اسفنج است. اسفنج یا به اصطلاح عموم ابر، نوعی پلی اتیلن می باشد.  با توجه به نوع تشک وگال و ضخامت آن، از بالاترین قسمت تشک تا پایین ترین بخش آن از اسفنج استفاده شده است.

دانسیته و چگالی اسفنج تشک وگال دو عامل مهمی هستند که تعیین کننده ی طول عمر و مقاومت اسفنج می باشند. دانسیته همان وزن اسفنج است. هرچه دانسیته اسفنج بیشتر باشد کیفیت بالاتری خواهد داشت. چگالی ارتباط مستقیم با سفتی اسفنج دارد؛ هرچه چگالی بالاتر باشد اسفنج سفت تر است و استحکام و مقاومت بیشتری خواهد داشت.

خرید اینترنتی تشک وگال

بهترین نحوه سفارش اینترنتی کالای خواب برای خرید تشک وگال مراجعه به سایت های تخصصی در زمینه کالای خواب می باشد. زیرا سایت های جامع و تخصصی تمام توان و تمرکز خود را در بروز رسانی یک کالا با اطلاعات درست و مورد اعتماد نموده اند زمانی که شما به یک سایت با حوزه فعالیت متمرکز در زمینه کالای خواب مراجعه نمایید علاوه بر دسترسی به تنوع بیشتری از محصولات این امکان را خواهید داشت تا از مشاوره تخصصی تیم فروش استفاده نمایید و در نهایت برد نهایی در خرید با شما خواهد بود به طوری که در خرید تشک مولفه های لازم همچون سن و سال ، شرایط جسمانی ، بودجه ، توان مالی و وزن شما در نظر گرفته خواهد شد و به خریدی شایسته و مطمئن دست خواهید یافت

ویژگی با کیفیت ترین تشک وگال

 • دارای اسفنج با چگالی بالا به منظور تحمل وزن بالا و افزایش طول عمر تشک
 • دارای پارچه با کیفیت مرغوب به منظور جلوگیری از آلرژی پوستی می باشد.
 • دارای فنر با قطر مفتول ۲.۴ به منظور مقاومت بالای تشک در برابر وزن بالا می باشد.
 • عدم انتقال ارتعاشات ناشی از غلت زدن بر سطح تشک

بررسی درجه سفتی سطح تشک های وگال

 • تشک فنر منفصل وگال دارای سطح متوسط و استاندارد می باشد.
 • تشک فنر متصل وگال دارای سطح متوسط رو به نرم با حالت ارتجاعی می باشد.
 • تشک طبی بدون فنر وگال دارای سطح سفت می باشد و برای افراد مبتلا به کمردرد یا دیسک کمر گزینه مناسب است.

نقش تشک وگال برای بانوان باردار

استفاده از تشک وگال در دوران بارداری نقش مهم و تعیین کننده در تجربه خوابی راحت خواهد داشت. لطفا در خرید تشک وگال مناسب برای زنان باردار به موارد زیر دقت داشته باشید.

 • سطح تشک وگال باید از استاندارد لازم برخوردار باشد اگر در دوران بارداری کمردرد شدید ندارید تشک های فنر منفصل با سطح متوسط و استاندارد گزینه مناسبی می باشد. ویژگی منحصر به فرد تشک فنرمنفصل وگال عدم انتقال ارتعاشات ناشی از غلت زدن می باشد.
 • اگر کمردرد شدید را تجربه می کنید تشک طبی بدون فنر وگال با سطح سفت از کمردرد جلوگیری خواهد کرد.
 • در دوران بارداری از تشک وگال استفاده نمایید که صدای جیر جیر فنرها و ناهمواری فنرها خواب شبانه را مختل نسازد.
 • حتما به پهلو بخوابید و درمیان زانو از بالش وگال یا تشکچه های مخصوص بارداری استفاده نمایید.
 • از تشک وگال با ارتفاع استاندارد استفاده نمایید تا در هنگام رفتن به رختخواب و برخاستن از آن کمترین فشار ممکن به ستون مهره وارد شود.
 • در دوران بارداری دمای بدن بالا می رود و این امر باعث تعریق بدن خواهد شد استفاده از تشک وگال با سطح پنبه ایی و تبادل هوا در سطح تشک از تعریق بدن جلوگیری خواهد نمود.

طعم خواب راحت با تشک وگال

تشک های وگال در مدل های تشک فنر منفصل ، تشک فنر متصل ، تشک طبی بدون فنر خوابی راحت و عمیق را برای کاربران به ارمغان خواهد آورد کافی است ضمن استفاده از مشاوره تخصصی و رایگان فروشگاه خوابکو تشک متناسب با شرایط جسمانی خود را انتخاب بفرمایید و برای سال های متمادی خیالتان از خرید کالای خواب خصوصا تشک آسوده باشد

جشنواره تخفیفات تشک وگال

با خرید اینترنتی تشک وگال از از فروشگاه اینترنتی خوابکو از ۵ درصد تخفیف ویژه برخوردار شوید. در سایت خوابکو با هر توان مالی کالای خواب با کیفیت و مرغوب را با درصد بالای تخفیفات خریداری نمایید و در کمترین زمان ممکن با امکان پرداخت در محل دریافت نمایید.

عوامل موثر در تعیین قیمت تشک وگال

 • چگالی اسفنج
 • کیفیت فنر و قطر مفتول
 • جنس پارچه رویه تشک
 • مدل تشک ( تشک فنر متصل، تشک فنر منفصل، تشک طبی )

پرفروش ترین تشک وگال

مولفه مهم در انتخاب تشک پر فروش از برند های مطرح همچون تشک وگال کیفیت محصول ، رعایت استاندارد های لازم در تولید، قیمت مناسب ، طول عمر تشک می باشد. تشک های فنر منفصل وگال دارای ویژگی های منحصر به فردی می باشند که به محبوبیت روز افزون آنها در میان مشتریان افزوده است.

 • عدم انتقال ارتعاشات ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • دارای سطح متوسط و استاندارد می باشد. و خوابی راحت را برای کابران به ارمغان خواهد آورد.
 • فنر بندی منفصل تشک، باعث تقسیم وزن در سطح تشک و جلوگیری از گود شدن زود هنگام اسفنج خواهد شد.
 • طول عمر تشک های فنر منفصل به نسبت سایر مدل های تشک بالا و خیال کاربران را از خریدی شایسته مطمئن خواهد نمود.

خرید تشک وگال بر اساس عادت های خواب

تشک فنر منفصل وگال :

 •  برای اشخاصی که سطح متوسط و استاندارد تشک را مدنظر دارند مناسب است.
 • تشک فنر منفصل ارتعاشات ناشی از غلت زدن را منتقل نخواهد کرد و برای اشخاصی که خوابی سبک دارند مناسب است.
 • برای اشخاصی که از کمردرد خفیف رنج می برند گزینه ای مناسب است.

تشک فنر متصل وگال :

 • برای اشخاصی که سطح نرم تشک را مدنظر دارند مناسب است.
 • با قیمت مناسب برای افراد با هر توان مالی امکان خرید را فراهم می آورد.

تشک طبی وگال :

 • برای اشخاصی که کمردرد و دیسک کمر دارند گزینه ایی مناسب است.
 •  برای اشخاصی که سطح سفت تشک را مدنظر دارند مناسب است.

تشک وگال از دسته برند های مطرح در زمینه تولید تشک می باشد.

نکات طلایی در خرید تشک استاندارد وگال

 • دقت در ارتفاع تشک و تختخواب
 • دقت در سفتی سطح تشک
 • دقت در نوع پارچه تشک
 • دقت در قطر مفتول فنر تشک
 • دقت در چگالی اسفنج

ویژگی خرید تشک طبی وگال

تشک طبی از دسته تشک های بدون فنر می باشد. طراحی تشک طبی در برند های مطرح همچون تشک خوشخواب، تشک رویا، تشک ویستر، تشک پارمیس به منظور پشتیبانی بیشتر از ستون فقرات می باشد و برای افراد دارای کمر درد و دیسک کمر مناسب می باشد. سطح تشک طبی نسبت به سایر مدل های تشک طبی فنری سطح سفت تری دارد و چگالی اسفنج بالایی دارد. و ارتعاشات ناشی از غلت زدن را به حداقل خواهد رساند. اگر از دسته افرادی هستید که از مشکلات ستون مهره و دیسک کمر رنج می برید و خوابی راحت توام با آرامش را جستجو می کنید تشک طبی بهترین گزینه برای خرید می باشد.

در فروشگاه اینترنتی خوابکو تشک طبی اصل را با قیمت مناسب و تنوع در برند مشاهده نمایید با یک کلیک ساده بدون نیاز به مراجعه حضوری و صرف وقت و هزینه با امکان مشورت با تمامی اعضای خانواده خرید نمایید و در کمترین زمان ممکن درب منزل دریافت نمایید. و پرداخت را هنگام دریافت محصول درب منزل انجام دهید.

راه های تشخیص تشک با کیفیت وگال

 • استفاده از اسفنج با چگالی بالا در هسته مرکزی تشک به منظور تحمل وزن بالا و جلوگیری از گود شدن زود هنگام تشک
 • استفاده از فنر با قطر مفتول ۲.۲ و ۲.۴ در لایه داخلی تشک به منظور افزایش طول عمر تشک
 • دارای سطح متوسط و استاندارد به منظور پشتیبانی بهتر از ستون مهره می باشد.
 • استفاده از پارچه گردبافت ضدحساسیت با تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری  از تعریق بدن

اسفنج تشک وگال و تاثیر در کیفیت آن

 • افزایش طول عمر تشک
 • افزایش ارتفاع تشک
 • جلوگیری از گود شدن زود هنگام تشک
 • هرچه چگالی اسفنج افزایش یابد درجه سفتی سطح تشک افزایش می یابد.
 • اسفنج با چگالی بالا برای افراد مبتلا به کمردرد و دیسک کمر مناسب می باشد.

انواع کالای خواب وگال

 • تشک
 • محافظ تشک
 • باکس
 • بالش

خرید تشک وگال برای تجربه خواب راحت

خرید تشک مناسب و سازگار با آناتومی بدن جسم را در حالت آرامش و استراحت کامل قرار خواهد داد بنابراین خرید تشک از برند نام آشنای ایرانی همچون تشک وگال توصیه می شود. مزایای خرید از برند مطرح در زمینه تولید تشک وگال ضمن تضمین مرغوبیت مواد اولیه و ضد حساسیت بودن آنها طراحی براساس آناتومی بدن و تجربه خوابی دلچسب خواهد بود. استفاده از باکس تختخواب با سطح صاف برای قرارگیری تشک وگال با افزایش طول عمر تشک و جلوگیری از ایجاد ناهمواری بر سطح تشک در بهبود کیفیت خواب موثر خواهد بود.

افزایش طول عمر تشک وگال

در هنگام  استفاده از تشک وگال دقت داشته باشید که قسمت زیرین تختخواب به صورت تخته صاف از جنس چوب یا نئوپان باشد. تشک وگال را بر روی سطح مشبک و میله میله قرار ندهید زیرا دچار ناهمواری در سطح خواهد شد و طول عمر آن کاهش می یابد و کمردرد و کوفتگی عضلانی را برای کاربران به دنبال خواهد داشت

تشک وگال،مارک خوب تشک

برند مطرح همچون تشک وگال در بازار رقابت با کالاهای مشابه خارجی به لحاظ قیمت تمام شده محصول و کیفیت در جایگاه نخست قرار دارند امتیازات ویژه و بهره گیری از دانش روز دنیا در تولید تشک های ایرانی باعث محبوبیت روز افزون این محصولات در میان مشتریان شده است.

امکان تولید محافظ تشک در ابعاد سفارشی از برند وگال

برند وگال محافظ تشک را در ابعاد استاندارد یکنفره، دونفره، کودک و نوجوان تولید و روانه بازار نموده است . امکان تهیه و تولید محافظ تشک به صورت سفارشی از برند وگال برای تشک های غیر استاندارد وجود ندارد.

بهترین تشک وگال برای افراد مبتلا به دیسک کمر چیست؟

تشک های طبی وگال بنابر توصیه پزشک برای افرادی که به دیسک کمر مبتلا می باشند گزینه ایی مناسب است

بسته به اینکه قصد خرید تشک یکنفره و یا دونفره را دارید قیمت ها متفاوت می باشد و هر فرد بسته به بودجه و نوع سلیقه دست به انتخاب خواهد زد. اما هوشمندی واقعی در خرید تشک وگال با کمترین مبلغ ممکن می باشد و این امتیازی است که در فروشگاه های اینترنتی خوابکو برای شما مشتری گرامی فراهم شده است  تلفن همراهتون رو بردارید و با یک کلیک ساده فروشگاه اینترنتی خوابکو را سرچ نمایید و علاوه بر مشاهده تنوع در مدل و رنگ با قیمت استثنایی اقدام به خرید نمایید.

دغدغه اصلی خریداران در هنگام خرید تشک وگال

قیمت تمام شده تشک وگال با حذف واسطه هابه حداقل برسد و مقرون به صرفه باشد.

 1. سرویس حمل و نقل رایگان و ارسال در کمترین زمان ممکن انجام شود
 2. تشک وگال خریداری شده دارای تضمین کیفیت بوده و با خدمات پس از فروش خیال کاربران را از خرید راحت می کند.
 3. طول عمر بالای تشک وگال و چگالی بالای اسفنج از مزیت های منحصر به فرد آن می باشد.
 4. تشک وگال دارای نمایندگی معتبر در تمام شهرها می باشد و این امر دسترسی را آسان می نماید
1