لیست قیمت تشک نفیس ۱۴۰۳

به دلیل نوسانات بازار و تغییرات اقتصادی، لیست قیمت تشک نفیس در سال ۱۴۰۳، متغیر است و بسیاری از خریداران به دنبال اطلاعات دقیق در مورد این قیمت‌ها هستند. قیمت‌های خوشخواب نفیس ۱۴۰۳ بر اساس سایز، نوع، مواد استفاده‌شده و ویژگی‌های خاص هر مدل تعیین می‌شود. به عنوان مثال، قیمت تشک‌های نفیس طبی و طبی فنری تفاوت‌های قابل توجهی دارند که در انتخاب تشک مناسب باید مدنظر قرار گیرد. همچنین، قیمت‌های جدید تشک نفیس در تاریخ اردیبهشت ماه سال به نمایندگی‌های رسمی شرکت اعلام شده و در سراسر ایران ثابت هستند.

قیمت تشک نفیس اسلیپ پلاس A

قیمت تشک نفیس اسلیپ پلاس A

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۱۶.۶۰۰.۰۰۰
۱۸.۲۰۰.۰۰۰
۲۱.۴۰۰.۰۰۰
۲۴.۸۰۰.۰۰۰
۲۸.۱۰۰.۰۰۰
۳۱.۴۰۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک نفیس اسلیپ پلاس B

قیمت تشک نفیس اسلیپ پلاس B

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۱۱.۷۰۰.۰۰۰
۱۲.۹۰۰.۰۰۰
۱۵.۲۰۰.۰۰۰
۱۷.۶۰۰.۰۰۰
۱۹.۹۰۰.۰۰۰
۲۲.۲۰۰.۰۰۰
قیمت تشک نفیس اسلیپ پلاس C

قیمت تشک نفیس اسلیپ پلاس C

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۹.۹۰۰.۰۰۰
۱۰.۹۰۰.۰۰۰
۱۲.۹۰۰.۰۰۰
۱۴.۹۰۰.۰۰۰
۱۶.۹۰۰.۰۰۰
۱۸.۸۰۰.۰۰۰
قیمت تشک نفیس مدیکال B

قیمت تشک نفیس مدیکال B

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۸.۳۰۰.۰۰۰
۹.۲۰۰.۰۰۰
۱۰.۹۰۰.۰۰۰
۱۲.۶۰۰.۰۰۰
۱۴.۲۰۰.۰۰۰
۱۵.۹۰۰.۰۰۰
قیمت تشک نفیس مدیکال C

قیمت تشک نفیس مدیکال C

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۵.۸۰۰.۰۰۰
۶.۴۰۰.۰۰۰
۷.۶۰۰.۰۰۰
۸.۷۰۰.۰۰۰
۹.۹۰۰.۰۰۰
۱۱.۰۰۰.۰۰۰
قیمت تشک نفیس ارکیده B

قیمت تشک نفیس ارکیده B

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۸.۷۰۰.۰۰۰
۹.۶۰۰.۰۰۰
۱۱.۳۰۰.۰۰۰
۱۳.۰۰۰.۰۰۰
۱۴.۸۰۰.۰۰۰
۱۶.۴۰۰.۰۰۰
قیمت تشک نفیس ارکیده C

قیمت تشک نفیس ارکیده C

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۷.۶۰۰.۰۰۰
۸.۳۰۰.۰۰۰
۹.۹۰۰.۰۰۰
۱۱.۳۰۰.۰۰۰
۱۲.۹۰۰.۰۰۰
۱۴.۴۰۰.۰۰۰
قیمت تشک نفیس نیلوفر A

قیمت تشک نفیس نیلوفر A

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۶.۰۰۰.۰۰۰
۶.۶۰۰.۰۰۰
۷.۸۰۰.۰۰۰
۹.۰۰۰.۰۰۰
۱۰.۲۰۰.۰۰۰
۱۱.۴۰۰.۰۰۰
قیمت تشک نفیس نیلوفر B

قیمت تشک نفیس نیلوفر B

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۵.۲۰۰.۰۰۰
۵.۸۰۰.۰۰۰
۶.۸۰۰.۰۰۰
۷.۹۰۰.۰۰۰
۸.۹۰۰.۰۰۰
۱۰.۰۰۰.۰۰۰
قیمت تشک نفیس نیلوفر C

قیمت تشک نفیس نیلوفر C

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۴.۴۰۰.۰۰۰
۴.۹۰۰.۰۰۰
۵.۸۰۰.۰۰۰
۶.۷۰۰.۰۰۰
۷.۶۰۰.۰۰۰
۸.۴۰۰.۰۰۰
لیست قیمت تاپر پد هوشمند تشک نفیس

قیمت تاپر پد هوشمند تشک نفیس

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۴.۸۰۰.۰۰۰
۵.۲۰۰.۰۰۰
۶.۳۰۰.۰۰۰
۷.۳۰۰.۰۰۰
۸.۴۰۰.۰۰۰
۹.۴۰۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
لیست قیمت تاپر پد اسفنجی تشک نفیس

قیمت تاپر پد اسفنجی تشک نفیس

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۲.۷۰۰.۰۰۰
۲.۹۷۰.۰۰۰
۳.۵۹۰.۰۰۰
۴.۲۰۰.۰۰۰
۴.۸۰۰.۰۰۰
۵.۳۰۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
لیست قیمت تشک پایه دار نفیس

قیمت تشک پایه دار نفیس

سایز
از قیمت
تا قیمت
سایز ۹۰
سایز ۱۶۰
۸.۳۶۰.۰۰۰
۱۴.۷۴۰.۰۰۰
– – –
– – –
لیست قیمت تشک نوجوان نفیس

قیمت تشک نوجوان نفیس

مدل
قیمت
قیمت ویژه
نیلوفر B
نیلوفر C
۴.۴۰۰.۰۰۰
۳.۷۸۰.۰۰۰
– – –
– – –
لیست قیمت تشک کودک نفیس

قیمت تشک کودک نفیس

مدل
قیمت
قیمت ویژه
نیلوفر B
نیلوفر C
۳.۹۲۰.۰۰۰
۳.۳۰۰.۰۰۰
لیست قیمت بالش نفیس

قیمت بالش نفیس

مدل
قیمت
قیمت ویژه
پیلوپرو
پیلورست
۴۹۵.۰۰۰
۳۳۰.۰۰۰
– – –
– – –
لیست قیمت باکس تشک نفیس

قیمت باکس تشک نفیس

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۵.۳۰۰.۰۰۰
۵.۸۰۰.۰۰۰
۷.۰۰۰.۰۰۰
۸.۲۰۰.۰۰۰
۹.۴۰۰.۰۰۰
۱۰.۶۰۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
لیست قیمت تاج باکس نفیس

قیمت تاج باکس نفیس

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۱.۷۷۰.۰۰۰
۱.۹۴۰.۰۰۰
۲.۳۴۰.۰۰۰
۲.۷۳۰.۰۰۰
۳.۱۶۰.۰۰۰
۳.۵۳۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
لیست قیمت محافظ تشک نفیس

قیمت محافظ تشک نفیس

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۸۴۰.۰۰۰
۹۷۰.۰۰۰
۱.۱۰۰.۰۰۰
۱.۲۷۰.۰۰۰
۱.۴۴۰.۰۰۰
۱.۶۰۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
لیست قیمت تشک مهمان نفیس

قیمت تشک مهمان نفیس

سایز
قیمت
قیمت ویژه
۸۵ در ۱۸۵
۱.۰۱۲.۰۰۰
– – –

سوالات متداول لیست قیمت تشک نفیس

ما در فروشگاه خوابکو سعی بر این داریم با حجم بالای فروش قیمت تمام شده برای مشتری مناسب تر باشد، تا هرشخص با هر توان مالی تشک مورد نظر خود را خریداری نماید.

بله، فروشگاه خوابکو جهت خرید تشک نفیس در استان تهران، البرز و قم امکان ارسال رایگان و پرداخت در محل را برای شما مشتریان گرامی فراهم میکند.

بله، جهت خرید حضوری تشک نفیس در تهران با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۹۲۶ تماس بگیرید. تا همکاران ما نزدیک ترین نمایندگی تشک نفیس را به شما معرفی کنند.

تشک های نفیس مدل های مختلفی دارد.
ارزان ترین تشک نفیس فنر متصل تشک نیلوفر C می باشد.
ارزان ترین تشک نفیس طبی تشک نفیس مدیکال C می باشد.
ارزان ترین تشک نفیس فنر منفصل مدل اسلیپ پلاس C می باشد.

راه های ارتباط با فروشگاه خوابکو جهت خرید تشک نفیس
۰۲۱-۲۸۴۲۲۹۲۶ | ۰۲۵-۳۷۲۰۷۰۳۹ | ۰۹۱۲۰۶۹۶۵۲۹ | ۰۹۹۸۱۵۳۸۰۵۱ | ۰۹۰۱۳۹۷۶۷۶۷

قیمت قیمت محصولات شرکت تشک نفیس

شرکت تشک نفیس، با سابقه‌ای بیش از ۱۰ سال است که در تولید انواع تشک و کالای خواب باکیفیت، به عنوان یکی از برندهای معتبر و پیشرو در ایران شناخته می‌شود. این شرکت با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استفاده از بهترین مواد اولیه، به تولید و عرضه تشک‌های فنری و طبی، تشک پایه دار، باکس تشک، تاج باکس تاپر پد، تشک مهمان، محافظ تشک و بالش می‌پردازد. در ادامه به بررسی قیمت محصولات متنوع این شرکت خواهیم پرداخت.

قیمت تشک نفیس یک نفره

قیمت تشک نفیس یک‌ نفره، بسته به نوع و اندازه متفاوت است. ابعاد استاندارد تشک‌های یک‌ نفره شامل ۹۰×۲۰۰، ۱۰۰×۲۰۰ و ۱۲۰×۲۰۰ سانتی‌متر است که هر یک از این اندازه‌ها قیمت‌های مختلفی دارند. به طور کلی، لیست قیمت تشک نفیس یک‌ نفره به شرح زیر است:

 • قیمت تشک یک‌ نفره سایز ۹۰×۲۰۰ از ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان تا ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک یک‌ نفره سایز ۱۰۰×۲۰۰ از ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان تا ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان می‌باشد.
 • قیمت تشک یک‌ نفره سایز ۱۲۰×۲۰۰ از ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان تا ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.

این قیمت‌ها ممکن است با توجه به مدل و ویژگی‌های مختلف تشک تغییر کنند.

لیست قیمت تشک نفیس دو نفره

قیمت تشک‌ دونفره نفیس بسته به نوع و اندازه تشک متفاوت است. ابعاد استاندارد برای تشک‌های دونفره شامل ۱۴۰×۲۰۰، ۱۶۰×۲۰۰ و ۱۸۰×۲۰۰ سانتی‌متر است که هر کدام قیمت‌های متفاوتی دارند. به‌طور کلی، لیست قیمت تشک‌های دونفره نفیس به صورت زیر می‌باشد:

 • قیمت تشک دونفره سایز ۱۴۰×۲۰۰ از ۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان شروع شده و تا ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان می‌رسد.
 • قیمت تشک دونفره سایز ۱۶۰×۲۰۰ از ۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان آغاز شده و تا ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان می‌باشد.
 • قیمت تشک دونفره سایز ۱۸۰×۲۰۰ از ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان شروع شده و تا ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.

این قیمت‌ها ممکن است بسته به مدل و ویژگی‌های تشک متفاوت باشند.

قیمت تشک طبی نفیس

برند تشک نفیس دارای دو مدل تشک طبی است که از نظر کیفیت و قیمت با یکدیگر تفاوت دارند. به‌طور کلی، قیمت تشک‌های طبی نفیس به شرح زیر است:

 • قیمت تشک طبی یک‌ نفره سایز ۹۰×۲۰۰ از ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان شروع شده و تا ۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک طبی یک‌ نفره سایز ۱۰۰×۲۰۰ از ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان آغاز شده و تا ۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک طبی یک‌ نفره سایز ۱۲۰×۲۰۰ از ۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان شروع شده و تا ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک طبی دونفره سایز ۱۴۰×۲۰۰ از ۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان شروع شده و تا ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک طبی دونفره سایز ۱۶۰×۲۰۰ از ۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان آغاز شده و تا ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک طبی دونفره سایز ۱۸۰×۲۰۰ از ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان شروع شده و تا ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.

قیمت‌ها ممکن است بسته به مدل و ویژگی‌های مختلف تشک متفاوت باشند.

قیمت تشک طبی فنری نفیس

برند تشک نفیس دو نوع تشک طبی فنری منفصل و متصل را ارئه می دهد که از لحاظ کیفیت و قیمت با هم تفاوت دارند. به‌طور کلی، قیمت تشک‌های طبی فنری نفیس به صورت زیر است:

 • قیمت تشک طبی فنری یک‌ نفره سایز ۹۰×۲۰۰ از ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان شروع شده و تا ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک طبی فنری یک‌ نفره سایز ۱۰۰×۲۰۰ از ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان آغاز شده و تا ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک طبی فنری یک‌ نفره سایز ۱۲۰×۲۰۰ از ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان شروع شده و تا ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک طبی فنری دونفره سایز ۱۴۰×۲۰۰ از ۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان شروع شده و تا ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک طبی فنری دونفره سایز ۱۶۰×۲۰۰ از ۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان آغاز شده و تا ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک طبی فنری دونفره سایز ۱۸۰×۲۰۰ از ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان شروع شده و تا ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.

این قیمت‌ها با توجه به ویژگی‌ها و مدل‌های مختلف تشک متغیر هستند.

قیمت تشک نفیس کودک و نوجوان

تشک فنر متصل نفیس به دلیل قیمت مناسب و مقاومت بالا، انتخاب ایده‌آلی برای کودکان و نوجوانان است.

 • قیمت تشک نوجوان نیلوفر B نفیس، ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک کودک نیلوفر B نفیس، ۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک نوجوان نیلوفر C نفیس، ۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک کودک نیلوفر C نفیس، ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان می باشد.

سایر مدل‌ها بنا به درخواست مشتریان، قابلیت ساخت سفارشی برای تشک‌های کودک و نوجوان را دارند.

قیمت تشک پایه دار نفیس

تشک پایه‌دار نفیس در دو نوع تشک طبی فنری متصل و تشک تمام طبی تولید می‌شود و در دو سایز استاندارد ۹۰×۲۰۰ و ۱۶۰×۲۰۰ برای تشک‌های یک‌نفره و دونفره به بازار عرضه شده است. قیمت تشک پایه‌دار نفیس به شرح زیر است:

 • قیمت تشک پایه‌دار مدیکال C نفیس، بسته به سایز، از ۸,۳۶۰,۰۰۰ تومان تا ۱۴,۷۴۰,۰۰۰ تومان است.
 • قیمت تشک پایه‌دار نیلوفر A نفیس، بسته به سایز، از ۸,۳۶۰,۰۰۰ تومان تا ۱۴,۷۴۰,۰۰۰ تومان است.
 • قیمت تشک پایه‌دار نیلوفر C نفیس، بسته به سایز، از ۷,۳۷۰,۰۰۰ تومان تا ۱۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان است.

این تشک‌ها با توجه به نوع و اندازه، قیمت‌های متفاوتی دارند.

قیمت تاپر پد هوشمند نفیس

تاپر پد هوشمند نفیس از مموری فوم هوشمند ساخته شده و می‌توان آن را بر روی تشک موجود یا به عنوان یک تشک مهمان استفاده کرد. قیمت تاپر پد هوشمند تشک نفیس بر اساس سایز به شرح زیر است:

 • تاپر پد هوشمند سایز ۹۰×۲۰۰، ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان است.
 • تاپر پد هوشمند سایز ۱۰۰×۲۰۰، ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان است.
 • تاپر پد هوشمند سایز ۱۲۰×۲۰۰، ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان است.
 • تاپر پد هوشمند سایز ۱۴۰×۲۰۰، ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان است.
 • تاپر پد هوشمند سایز ۱۶۰×۲۰۰، ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان است.
 • تاپر پد هوشمند سایز ۱۸۰×۲۰۰، ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان است.

قیمت تاپر پد اسفنجی تشک نفیس

تاپر پد اسفنجی تشک نفیس از اسفنج با کیفیت ساخته شده و می‌توانید آن را روی تشک خود یا به عنوان تشک مهمان استفاده کنید. قیمت تاپر پد اسفنجی تشک نفیس بسته به سایز به شرح زیر است:

 • تاپر پد اسفنجی سایز ۹۰×۲۰۰، ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان است.
 • تاپر پد اسفنجی سایز ۱۰۰×۲۰۰، ۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان است.
 • تاپر پد اسفنجی سایز ۱۲۰×۲۰۰، ۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان است.
 • تاپر پد اسفنجی سایز ۱۴۰×۲۰۰، ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان است.
 • تاپر پد اسفنجی سایز ۱۶۰×۲۰۰، ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان است.
 • تاپر پد اسفنجی سایز ۱۸۰×۲۰۰، ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان است.

قیمت باکس تشک نفیس

باکس تشک نفیس در اندازه‌های مختلف برای تشک‌های یک‌ نفره و دونفره تولید می‌شود که قیمت هر یک از این اندازه‌ها متفاوت است. قیمت باکس تشک نفیس بسته به سایز به شرح زیر است:

 • باکس تشک نفیس سایز ۹۰×۲۰۰، ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان است.
 • باکس تشک نفیس سایز ۱۰۰×۲۰۰، ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان است.
 • باکس تشک نفیس سایز ۱۲۰×۲۰۰، ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.
 • باکس تشک نفیس سایز ۱۴۰×۲۰۰، ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان است.
 • باکس تشک نفیس سایز ۱۶۰×۲۰۰، ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان است.
 • باکس تشک نفیس سایز ۱۸۰×۲۰۰، ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان است.

قیمت تاج باکس نفیس

تاج باکس نفیس در اندازه‌های مختلف برای باکس تشک نفیس تولید می‌شود که قیمت هر یک از این اندازه‌ها متفاوت است. قیمت تاج باکس نفیس، بسته به سایز به شرح زیر است،

 • تاج باکس نفیس سایز ۹۰×۲۰۰، ۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان است.
 • تاج باکس نفیس سایز ۱۰۰×۲۰۰، ۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان است.
 • تاج باکس نفیس سایز ۱۲۰×۲۰۰، ۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان است.
 • تاج باکس نفیس سایز ۱۴۰×۲۰۰، ۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان است.
 • تاج باکس نفیس سایز ۱۶۰×۲۰۰، ۳,۱۶۰,۰۰۰ تومان است.
 • تاج باکس نفیس سایز ۱۸۰×۲۰۰، ۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان است.

قیمت تشک مهمان نفیس

تشک مهمان نفیس، یک جایگزین عالی برای تشک‌های سنتی قدیمی است و در ابعاد ۸۵×۱۸۵ سانتی‌متر عرضه می‌شود. قیمت تشک مهمان نفیس، ۱,۰۱۲,۰۰۰ تومان است.

قیمت بالش نفیس

بالش نفیس در دو نوع، بالش پیلوپرو و بالش پیلورست، با ابعاد استاندارد ۵۰×۷۰ سانتی‌متر موجود است. قیمت بالش نفیس پیلوپرو، ۴۹۵,۰۰۰ تومان است، و قیمت بالش نفیس پیلورست، ۳۳۰,۰۰۰ تومان است.

استعلام قیمت تشک نفیس

برای استعلام قیمت تشک نفیس و دریافت مشاوره رایگان، با کارشناسان ما از طریق شماره‌های زیر تماس بگیرید:

شماره تماس: ۰۲۱۲۸۴۲۲۹۲۶
شماره تماس: ۰۹۹۸۱۵۳۸۰۵۱
شماره تماس: ۰۹۰۱۳۹۷۶۷۶۷
شماره تماس: ۰۹۱۲۰۶۹۶۵۲۹

لیست قیمت تشک نفیس سایز ۹۰

 • قیمت تشک‌های طبی نفیس سایز ۹۰، بسته به مدل، بین ۵,۸۰۰,۰۰۰ تا ۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک‌های طبی فنری منفصل نفیس سایز ۹۰، بسته به مدل، از ۹,۹۰۰,۰۰۰ تا ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان متفاوت است.
 • قیمت تشک‌های طبی فنری متصل نفیس سایز ۹۰ نیز، بسته به مدل، بین ۴,۴۰۰,۰۰۰ تا ۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان متغیر می‌باشد.

لیست قیمت تشک نفیس سایز ۱۰۰

 • قیمت تشک طبی نفیس سایز ۱۰۰ با توجه به مدل، بین ۶,۴۰۰,۰۰۰ تا ۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان است.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل نفیس سایز ۱۰۰ بسته به مدل، از ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تا ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان متغیر می‌باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل نفیس سایز ۱۰۰ نیز با توجه به مدل، بین ۴,۹۰۰,۰۰۰ تا ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان متفاوت است.

لیست قیمت تشک نفیس سایز ۱۲۰

 • قیمت تشک‌های طبی نفیس سایز ۱۲۰ بسته به مدل، از ۷,۶۰۰,۰۰۰ تا ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان متفاوت است.
 • قیمت تشک‌های طبی فنری منفصل نفیس سایز ۱۲۰ بسته به مدل، بین ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ تا ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان تغییر می‌کند.
 • قیمت تشک‌های طبی فنری متصل نفیس سایز ۱۲۰ نیز بسته به مدل، از ۵,۸۰۰,۰۰۰ تا ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.

لیست قیمت تشک نفیس سایز ۱۴۰

 • قیمت تشک‌های طبی نفیس سایز ۱۴۰ بسته به مدل، از ۸,۷۰۰,۰۰۰ تا ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک‌های طبی فنری منفصل نفیس سایز ۱۴۰ با توجه به مدل، بین ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تا ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان متفاوت است.
 • قیمت تشک‌های طبی فنری متصل نفیس سایز ۱۴۰ نیز بسته به مدل، از ۶,۷۰۰,۰۰۰ تا ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان تغییر می‌کند.

لیست قیمت تشک نفیس سایز ۱۶۰

 • قیمت تشک‌های طبی نفیس سایز ۱۶۰ با توجه به مدل، بین ۹,۹۰۰,۰۰۰ تا ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان متفاوت است.
 • قیمت تشک‌های طبی فنری منفصل نفیس سایز ۱۶۰ بسته به مدل، از ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تا ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان تغییر می‌کند.
 • قیمت تشک‌های طبی فنری متصل نفیس سایز ۱۶۰ نیز بسته به مدل، از ۷,۶۰۰,۰۰۰ تا ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.

لیست قیمت تشک نفیس سایز ۱۸۰

 • قیمت تشک‌های طبی نفیس سایز ۱۸۰ بسته به مدل، از ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان متفاوت است.
 • قیمت تشک‌های طبی فنری منفصل نفیس سایز ۱۸۰ با توجه به مدل، بین ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تا ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک‌های طبی فنری متصل نفیس سایز ۱۸۰ نیز بسته به مدل، از ۸,۴۰۰,۰۰۰ تا ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان تغییر می‌کند.

لیست قیمت تشک نفیس اسلیپ پلاس A سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک نفیس اسلیپ پلاس A سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک نفیس اسلیپ پلاس B سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک نفیس اسلیپ پلاس B سال 1403

لیست قیمت تشک نفیس اسلیپ پلاس C سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک نفیس اسلیپ پلاس C سال 1403

لیست قیمت تشک نفیس مدیکال B سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک نفیس مدیکال B سال 1403

لیست قیمت تشک نفیس مدیکال C سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک نفیس مدیکال C سال 1403

لیست قیمت تشک نفیس ارکیده B سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک نفیس ارکیده B سال 1403

لیست قیمت تشک نفیس ارکیده C سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک نفیس ارکیده C سال 1403

لیست قیمت تشک نفیس نیلوفر A سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک نفیس نیلوفر A سال 1403

لیست قیمت تشک نفیس نیلوفر B سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک نفیس نیلوفر B سال 1403

لیست قیمت تشک نفیس نیلوفر C سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک نفیس نیلوفر C سال 1403

قیمت پرفروش ترین تشک نفیس

پرفروش‌ ترین تشک‌های نفیس در سه دسته‌بندی مختلف فنر منفصل، طبی، و فنر متصل عرضه می‌شوند. مدل‌های اسلیپ پلاس A و اسلیپ پلاس C جزو پرفروش‌ ترین تشک‌های فنر منفصل هستند. مدل‌‌های مدیکال B و مدیکال C به‌عنوان پرفروش‌ ترین تشک‌های طبی شناخته می‌شوند. همچنین، مدل‌های ارکیده C و نیلوفر B در دسته تشک‌های فنر متصل پرفروش هستند. قیمت این تشک‌ها بسته به سایز متغیر است. به‌طور کلی، قیمت پرفروش‌ ترین تشک‌های نفیس به شرح زیر می‌باشد:

 • قیمت تشک اسلیپ پلاس A نفیس با توجه به سایز، بین ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تا ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک اسلیپ پلاس C نفیس با توجه به سایز، از ۹,۹۰۰,۰۰۰ تا ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان متفاوت است.
 • قیمت تشک ارکیده C نفیس با توجه به سایز، بین ۷,۶۰۰,۰۰۰ تا ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک نیلوفر B نفیس با توجه به سایز، از ۵,۲۰۰,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان تغییر می‌کند.
 • قیمت تشک مدیکال B نفیس با توجه به سایز، بین ۸,۳۰۰,۰۰۰ تا ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان متفاوت است.
 • قیمت تشک مدیکال C نفیس با توجه به سایز، از ۵,۸۰۰,۰۰۰ تا ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.

قیمت تشک یک نفره معمولی نفیس

قیمت تشک یک‌ نفره معمولی نفیس در سایز ۹۰ در ۲۰۰ از حدود ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان شروع می‌شود. لازم به ذکر است که هرچه کیفیت مواد استفاده شده در ساخت تشک ،بهتر و مرغوب‌تر باشد؛ قیمت تشک نیز به همان نسبت بالاتر خواهد بود.

 

قیمت تشک دونفره معمولی نفیس

قیمت تشک دونفره معمولی نفیس در سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ از حدود ۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان شروع می‌شود. توجه داشته باشید که با افزایش کیفیت مواد استفاده شده در تولید تشک، قیمت آن نیز به تناسب افزایش می‌یابد.

تفاوت قیمت تشک فنر متصل نفیس با تشک فنر منفصل نفیس

اختلاف قیمت بین تشک‌های فنر متصل و فنر منفصل نفیس به دلیل تفاوت در ساختار آن‌ها است. تشک‌های فنر متصل نفیس، دارای فنرهای به هم پیوسته در سراسر تشک هستند که باعث انتقال لرزش در تشک‌های دونفره، هنگام غلت زدن می‌شوند. در مقابل، تشک‌های فنر منفصل نفیس به دلیل جدا بودن فنرها، لرزش‌ها را منتقل نمی‌کنند و کیفیت بالاتری ارائه می‌دهند. به همین دلیل، تشک‌های فنر متصل، قیمت مناسب‌تری نسبت به تشک‌های فنر منفصل دارند.

قیمت تشک‌های فنر متصل و فنر منفصل نفیس با توجه به مدل و سایز تشک متفاوت است:

 • قیمت تشک فنر متصل نفیس یک‌ نفره بین ۴,۴۰۰,۰۰۰ تا ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان است.
 • قیمت تشک فنر متصل نفیس دونفره بین ۶,۷۰۰,۰۰۰ تا ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان متغیر می‌باشد.
 • قیمت تشک فنر منفصل نفیس یک‌ نفره بین ۹,۹۰۰,۰۰۰ تا ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان است.
 • قیمت تشک فنر منفصل نفیس دونفره بین ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تا ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان متفاوت می‌باشد.

قیمت تشک سفارشی نفیس

اگر فضای کافی برای قرار دادن تشک با سایز استاندارد در اتاق خواب خود ندارید یا به اشتباه تشکی با ابعاد غیر استاندارد خریداری کرده‌اید، برند تشک نفیس این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا تشک مورد نظر خود را در ابعاد سفارشی و غیر استاندارد سفارش دهید. قیمت تشک سفارشی نفیس در این حالت براساس ابعاد نزدیک‌ترین سایز استاندارد محاسبه می‌شود و هیچ هزینه اضافی برای انحراف از روند تولید دریافت نخواهد شد. به عنوان مثال، اگر سایز تشک سفارشی شما ۱۹۰×۱۶۰ باشد، قیمت آن بر اساس تشک استاندارد ۲۰۰×۱۶۰ در نظر گرفته خواهد شد.

قیمت خرید تشک اصل نفیس

تشک اصل نفیس در سراسر ایران با قیمتی ثابت و مشخص عرضه می‌شود که به شرح زیر است:

 • تشک فنر منفصل: قیمت‌ها با توجه به سایز تشک از ۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان تا ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان متفاوت است.
 • تشک طبی: بسته به سایز، قیمت آن از ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان تا ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان متغیر می‌باشد.
 • تشک فنر متصل: قیمت‌ها بر اساس سایز، بین ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان تا ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان قرار دارند.

ارزان ترین قیمت تشک نفیس

قیمت تشک‌های نفیس بسته به نوع آن‌ها متفاوت است، اما به طور کلی تشک‌های فنر متصل نفیس نسبت به تشک‌های فنر منفصل نفیس اقتصادی‌تر هستند. ارزان‌ترین مدل‌های تشک نفیس به شرح زیر است:

 • فنر منفصل: ارزان‌ترین مدل، تشک اسلیپ پلاس C است.
 • فنر متصل: ارزان‌ترین مدل، تشک نیلوفر C است.
 • طبی: ارزان‌ترین مدل، تشک مدیکال C است.

جشنواره تخفیفات تشک نفیس

به مناسبت جشنواره تخفیفات تشک نفیس، فرصتی طلایی برای تجربه خوابی راحت‌تر و باکیفیت‌تر در اختیار شماست. در این جشنواره، می‌توانید انواع تشک‌های نفیس شامل مدل‌های طبی، فنر منفصل، و فنر متصل را با تخفیفات ویژه تهیه کنید. از ارزان‌ترین تا لوکس‌ترین مدل‌ها، همگی با تخفیفات شگفت‌انگیز به فروش می‌رسند. این فرصت استثنایی را از دست ندهید و با خرید تشک مورد علاقه‌تان از آرامش و خوابی عمیق لذت ببرید. پیشنهادهای ویژه ما در سایزها و مدل‌های متنوع، متناسب با نیازهای شما، منتظرند تا انتخابی مناسب برای یک خواب خوش داشته باشید.