لیست قیمت تشک نفیس ۱۴۰۲

قیمت تشک نفیس اسلیپ پلاس A

قیمت تشک نفیس اسلیپ پلاس A

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۱۴.۴۰۰.۰۰۰
۱۵.۹۰۰.۰۰
۱۸.۷۰۰.۰۰۰
۲۱.۶۰۰.۰۰۰
۲۴.۴۰۰.۰۰۰
۲۷.۳۰۰.۰۰۰
۱۲.۸۸۰.۰۰۰
۱۴.۲۳۰.۰۰۰
۱۶.۷۳۰.۰۰۰
۱۹.۳۳۰.۰۰۰
۲۱.۸۴۰.۰۰۰
۲۴.۴۳۰.۰۰۰
قیمت تشک نفیس اسلیپ پلاس B

قیمت تشک نفیس اسلیپ پلاس B

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۱۰.۲۰۰.۰۰۰
۱۱.۲۰۰.۰۰۰
۱۳.۲۰۰.۰۰۰
۱۵.۲۰۰.۰۰۰
۱۷.۳۰۰.۰۰۰
۱۹.۳۰۰.۰۰۰
۹.۱۳۰.۰۰۰
۱۰.۰۲۵.۰۰۰
۱۱.۸۱۵.۰۰۰
۱۳.۶۰۰.۰۰۰
۱۵.۴۸۵.۰۰۰
۱۷.۲۷۵.۰۰۰
قیمت تشک نفیس اسلیپ پلاس C

قیمت تشک نفیس اسلیپ پلاس C

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۹.۲۰۰.۰۰۰
۱۰.۱۰۰.۰۰۰
۱۱.۹۰۰.۰۰۰
۱۳.۸۰۰.۰۰۰
۱۵.۶۰۰.۰۰۰
۱۷.۴۰۰.۰۰۰
۸.۲۳۵.۰۰۰
۹.۰۴۰.۰۰۰
۱۰.۶۵۰.۰۰۰
۱۲.۳۵۰.۰۰۰
۱۳.۹۶۰.۰۰۰
۱۵.۵۷۰.۰۰۰
قیمت تشک نفیس مدیکال B

تشک نفیس مدیکال B

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۸.۷۰۰.۰۰۰
۹.۶۰۰.۰۰۰
۱۱.۳۰۰.۰۰۰
۱۳.۰۰۰.۰۰۰
۱۴.۶۰۰.۰۰۰
۱۶.۴۰۰.۰۰۰
۷.۷۸۵.۰۰۰
۸.۵۹۰.۰۰۰
۱۰.۱۱۵.۰۰۰
۱۱.۶۳۵.۰۰۰
۱۳.۰۶۵.۰۰۰
۱۴.۶۸۰.۰۰۰
قیمت تشک نفیس مدیکال C

قیمت تشک نفیس مدیکال C

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۶.۰۰۰.۰۰۰
۶.۶۰۰.۰۰۰
۷.۸۰۰.۰۰۰
۹.۰۰۰.۰۰۰
۹.۹۰۰.۰۰۰
۱۱.۴۰۰.۰۰۰
۵.۳۷۰.۰۰۰
۵.۹۰۰.۰۰۰
۶.۹۸۰.۰۰۰
۸.۰۵۵.۰۰۰
۸.۸۶۰.۰۰۰
۱۰.۲۰۰.۰۰۰
قیمت تشک نفیس ارکیده B

تشک نفیس ارکیده B

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۷.۴۰۰.۰۰۰
۸.۲۰۰.۰۰۰
۹.۷۰۰.۰۰۰
۱۱.۲۰۰.۰۰۰
۱۲.۷۰۰.۰۰۰
۱۴.۲۰۰.۰۰۰
۶.۶۲۰.۰۰۰
۷.۳۴۰.۰۰۰
۸.۶۸۰.۰۰۰
۱۰.۰۲۵.۰۰۰
۱۱.۳۶۵.۰۰۰
۱۲.۷۱۰.۰۰۰
قیمت تشک نفیس ارکیده C

تشک نفیس ارکیده C

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۶.۶۰۰.۰۰۰
۷.۲۰۰.۰۰۰
۸.۶۰۰.۰۰۰
۹.۹۰۰.۰۰۰
۱۱.۲۰۰.۰۰۰
۱۲.۶۰۰.۰۰۰
۵.۹۰۰.۰۰۰
۶.۴۴۵.۰۰۰
۷.۷۰۰.۰۰۰
۸.۸۶۰.۰۰۰
۱۰.۰۲۵.۰۰۰
۱۱.۲۷۵.۰۰۰
قیمت تشک نفیس نیلوفر A

قیمت تشک نفیس نیلوفر A

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۵.۴۰۰.۰۰۰
۶.۰۰۰.۰۰۰
۷.۰۰۰.۰۰۰
۸.۱۰۰.۰۰۰
۹.۲۰۰.۰۰۰
۱۰.۳۰۰.۰۰۰
۴.۸۳۰.۰۰۰
۵.۳۷۰.۰۰۰
۶.۲۶۵.۰۰۰
۷.۲۵۰.۰۰۰
۸.۲۳۵.۰۰۰
۹.۲۲۰.۰۰۰
قیمت تشک نفیس نیلوفر B

قیمت تشک نفیس نیلوفر B

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۴.۸۰۰.۰۰۰
۵.۲۰۰.۰۰۰
۶.۱۰۰.۰۰۰
۷.۱۰۰.۰۰۰
۸.۰۰۰.۰۰۰
۹.۰۰۰.۰۰۰
۴.۳۰۰.۰۰۰
۴.۶۵۵.۰۰۰
۵.۴۶۰.۰۰۰
۶.۳۵۵.۰۰۰
۷.۱۶۰.۰۰۰
۸.۰۵۵.۰۰۰
قیمت تشک نفیس نیلوفر C

قیمت تشک نفیس نیلوفر C

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۳.۷۴۰.۰۰۰
۴.۱۰۰.۰۰۰
۴.۹۰۰.۰۰۰
۵.۷۰۰.۰۰۰
۶.۳۰۰.۰۰۰
۷.۱۰۰.۰۰۰
۳.۳۵۰.۰۰۰
۳.۶۷۰.۰۰۰
۴.۳۸۵.۰۰۰
۵.۱۰۰.۰۰۰
۵.۶۴۰.۰۰۰
۶.۳۵۵.۰۰۰
لیست قیمت تاپر پد هوشمند تشک نفیس

قیمت تاپر پد هوشمند تشک نفیس

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۴.۱۰۰.۰۰۰
۴.۴۰۰.۰۰۰
۵.۴۰۰.۰۰۰
۶.۳۰۰.۰۰۰
۷.۳۰۰.۰۰۰
۸.۲۰۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
لیست قیمت تاپر پد اسفنجی تشک نفیس

قیمت تاپر پد اسفنجی تشک نفیس

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۲.۵۶۰.۰۰۰
۲.۸۲۰.۰۰۰
۳.۴۳۰.۰۰۰
۴.۰۰۰.۰۰۰
۴.۶۰۰.۰۰۰
۵.۱۰۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
لیست قیمت تشک پایه دار نفیس

قیمت تشک پایه دار نفیس

سایز
از قیمت
تا قیمت
سایز ۹۰
سایز ۱۶۰
۶.۷۰۰.۰۰۰
۱۱.۸۰۰.۰۰۰
۷.۶۰۰.۰۰۰
۱۳.۴۰۰.۰۰۰
لیست قیمت تشک نوجوان نفیس

قیمت تشک نوجوان نفیس

مدل
قیمت
قیمت ویژه
نیلوفر B
نیلوفر C
۴.۰۰۰.۰۰۰
۳.۱۹۰.۰۰۰
– – –
– – –
لیست قیمت تشک کودک نفیس

قیمت تشک کودک نفیس

مدل
قیمت
قیمت ویژه
نیلوفر B
نیلوفر C
۳.۵۶۰.۰۰۰
۲.۸۲۰.۰۰۰
۳.۲۰۰.۰۰۰
۲.۵۴۰.۰۰۰
لیست قیمت بالش نفیس

قیمت بالش نفیس

مدل
قیمت
قیمت ویژه
پیلوپرو
پیلورست
۴۰۰.۰۰۰
۲۳۰.۰۰۰
– – –
– – –
لیست قیمت باکس تشک نفیس

قیمت باکس تشک نفیس

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۴.۳۰۰.۰۰۰
۴.۸۰۰.۰۰۰
۵.۸۰۰.۰۰۰
۶.۸۰۰.۰۰۰
۷.۸۰۰.۰۰۰
۸.۸۰۰.۰۰۰
۴.۱۰۰.۰۰۰
۴.۳۰۰.۰۰۰
۵.۲۰۰.۰۰۰
۶.۱۰۰.۰۰۰
۷.۰۰۰.۰۰۰
۷.۹۰۰.۰۰۰
لیست قیمت تاج باکس نفیس

قیمت تاج باکس نفیس

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۱.۵۶۰.۰۰۰
۱.۷۱۰.۰۰۰
۲.۰۷۰.۰۰۰
۲.۴۰۰.۰۰۰
۲.۷۸۰.۰۰۰
۳.۱۱۰.۰۰۰
۱.۴۰۰.۰۰۰
۱.۵۴۰.۰۰۰
۱.۸۶۰.۰۰۰
۲.۱۶۰.۰۰۰
۲.۵۰۰.۰۰۰
۲.۸۰۰.۰۰۰
لیست قیمت محافظ تشک نفیس

قیمت محافظ تشک نفیس

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۶۷۰.۰۰۰
۷۳۰.۰۰۰
۸۴۰.۰۰۰
۹۷۰.۰۰۰
۱.۰۷۰.۰۰۰
۱.۱۴۰.۰۰۰
۶۰۰.۰۰۰
۶۶۰.۰۰۰
۷۶۰.۰۰۰
۸۷۰.۰۰۰
۹۶۰.۰۰۰
۱.۰۳۰.۰۰۰
لیست قیمت تشک مهمان نفیس

قیمت تشک مهمان نفیس

سایز
قیمت
قیمت ویژه
۸۵ در ۱۸۵
۹۲۰.۰۰۰
– – –

ویدیو معرفی تشک نفیس

سوالات متداول لیست قیمت تشک نفیس

ما در فروشگاه خوابکو سعی بر این داریم با حجم بالای فروش قیمت تمام شده برای مشتری مناسب تر باشد، تا هرشخص با هر توان مالی تشک مورد نظر خود را خریداری نماید.

بله، فروشگاه خوابکو جهت خرید تشک نفیس در استان تهران، البرز و قم امکان ارسال رایگان و پرداخت در محل را برای شما مشتریان گرامی فراهم میکند.

بله، جهت خرید حضوری تشک نفیس در تهران با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۹۲۶ تماس بگیرید. تا همکاران ما نزدیک ترین نمایندگی تشک نفیس را به شما معرفی کنند.

تشک های نفیس مدل های مختلفی دارد.
ارزان ترین تشک نفیس فنر متصل تشک نیلوفر C می باشد.
ارزان ترین تشک نفیس طبی تشک نفیس مدیکال C می باشد.
ارزان ترین تشک نفیس فنر منفصل مدل اسلیپ پلاس C می باشد.

راه های ارتباط با فروشگاه خوابکو جهت خرید تشک نفیس
۰۲۱-۲۸۴۲۲۹۲۶ | ۰۲۵-۳۷۲۰۷۰۳۹ | ۰۹۱۲۰۶۹۶۵۲۹ | ۰۹۹۸۱۵۳۸۰۵۱ | ۰۹۰۱۳۹۷۶۷۶۷

تاریخچه تشک نفیس

تشک نفیس در ابتدا با نام ( تکنو صنعت قمی) از سال ۱۳۷۷ شروع به کار کرد. و در سال ۱۳۹۳ با نام تشک نفیس شناخته شد. در حال حاضر ضمن تولید تشک نفیس در سایز ها و مدل های مختلف و خط تولید مجهز و پیشرفته تمام اتوماتیک اقدام به تولید صفر تا صد مواد اولیه تشک نموده است مکان اصلی شرکت نفیس در استان قم شهرک شکوهیه واقع شده است. و ضمن استفاده از نیروهای متخصص تمام توان خود را بکارگرفته است تا قیمت تمام شده تشک نفیس برای مشتریان مناسب باشد. که قابل رقابت با رقبای خارجی باشد.
برند تشک نفیس یکی از مطرح ترین برند های ایرانی در زمینه تولید تشک می باشد که با سالها سابقه خدمت رسانی در زمینه تولید کالای خواب، محصول با کیفیت و با طول عمر بالا را با بهره گیری از دانش روز دنیا به بازار عرضه نموده است. تشک نفیس به علت مرغوبیت مواد اولیه به کار رفته در مدل های مختلف تشک اقدام به گارانتی طولانی مدت محصولات خود نموده است که این امر خیال کاربران را از خرید تشک نفیس مطمئن خواهد نمود لازم به ذکر است فروشگاه اینترنتی خوابکو ضمن سهولت در ثبت سفارش مدل های مختلف تشک نفیس ( تشک فنر منفصل نفیس ، تشک فنر متصل نفیس، تشک طبی نفیس) اصل بودن محصول را تضمین می نماید.

انواع تشک نفیس

تشک نفیس از لحاظ نوع و ساختار به سه دسته تقسیم بندی می شود:

 • تشک نفیس طبی
 • تشک نفیس فنر منفصل
 • تشک نفیس فنر متصل

تشک طبی نفیس

تشک طبی نفیس از دسته تشک های تمام طبی بدون فنر است. داخل این تشک ها از هیچ نوع فنری استفاده نشده است و به همین دلیل دارای سطح سفت تری نسبت به تشک های طبی فنری نفیس هستند و همچنین این تشک ها ارتعاش ناشی از غلت زدن را منتقل نمی کنند. تشک طبی نفیس مناسب کسانی است که از کمردرد رنج می برند یا دارای دیسک کمر یا مشکل ستون فقرات هستند که این تشک باعث می شود انحنای طبیعی کمر شما حفظ شود و همچنین به بهبود و کاهش دردهای عضلانی و کمر کمک می کند.
تشک طبی شرکت نفیس در دو مدل تشک مدیکال B نفیس و تشک مدیکال C نفیس تولید و روانه بازار شده است که در ادامه به معرفی مشخصات این تشک ها می پردازیم.

تشک طبی فنری نفیس

تشک طبی فنری نفیس در دو نوع تشک فنر متصل نفیس و تشک فنر منفصل نفیس تولید و روانه بازار شده است. تشک طبی فنری فنر متصل نفیس همان تشک های فنری قدیمی هستند که تمامی فنرها داخل این تشک به صورت مارپیچ به هم متصل است و به همین علت ارتعاش ناشی از غلت زدن را در تشک های دونفره منتقل می کند و بیشتر برای تشک های یک نفره توصیه می شوند. برای حل مشکل تشک فنر متصل نفیس، تشک فنر منفصل نفیس طراحی و تولید شدند که سیستم فنر بندی داخل این تشک به گونه ای است که هر فنر داخل پاکت های مخصوص قرار دارد و به همین علت هر فنر بصورت جدا و مستقل از هم عمل می کند و ارتعاش ناشی از غلت زدن را نیز در تشک های دو نفره منتقل نمی کند و کیفیت خواب بالاتری نیز به شما می دهد.
تشک فنر منفصل نفیس در سه مدل تشک اسلیپ پلاس A نفیس، تشک اسلیپ پلاس B نفیس و تشک اسلیپ پلاس C نفیس تولید شده و تشک فنر متصل نفیس در پنج مدل تشک ارکیده B نفیس، تشک ارکیده C نفیس، تشک نیلوفر A نفیس، تشک نیلوفر B نفیس، تشک نیلوفر C نفیس تولید و روانه بازار شده است که در ادامه به معرفی مشخصات این تشک ها می پردازیم.

سایز تشک یک نفره نفیس

سایز استاندارد تشک یک نفره نفیس بصورت زیر می باشد :

 • تشک یک نفره نفیس سایز ۹۰ در ۲۰۰ ( یک نفره استاندارد )
 • تشک یک نفره نفیس سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ ( یک نفره بزرگ )
 • تشک یک نفره نفیس سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ ( یک و نیم نفره )

سایز تشک دونفره نفیس

سایز استاندارد تشک دونفره نفیس بصورت زیر می باشد :

 • تشک دونفره نفیس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ ( دونفره کوچک)
 • تشک دونفره نفیس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ ( دونفره استاندارد )
 • تشک دونفره نفیس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ ( دونفره بزرگ )
 • تشک دونفره نفیس سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ ( دونفره بزرگ )

ارزان ترین قیمت تشک نفیس

تشک نفیس قیمت محصولات خود را به گونه ای تعیین کرده است که هر فرد با هر توان مالی بتواند متناسب با بودجه ی خود تشک مناسب خود را خریداری کند. قیمت تشک نفیس بر اساس نوع آن متفاوت می باشد اما به صورت کلی تشک نفیس فنرمتصل قیمت اقتصادی تری نسبت به تشک فنر منفصل نفیس دارد.
ارزان ترین تشک قیمت تشک فنر منفصل نفیس، تشک اسلیپ پلاس C و ارزان ترین تشک فنر متصل نفیس، تشک نیلوفز C و همچنین ارزان ترین تشک طبی نفیس، تشک مدیکال C می باشد.

تشک سفارشی نفیس

اگر در اتاق خواب خود فضای کافی برای خرید تشک سایز استاندارد ندارید یا از روی عدم آگاهی تشکی با ابعاد غبر استاندارد خریداری نموده اید، برند تشک نفیس این امکان را به شما می دهد که تشک دلخواه خود را در ابعاد سفارشی و غیر استاندارد سفارش دهید. محاسبه قیمت نیز در این شرایط به گونه ای می شود که بسته به سایز با توجه به قیمت تشک استاندارد نزدیک به آن بدون تخفیف محاسبه می شود زیرا از روند تولید خارج می شود. برای مثال اگر سایز تشک سفارشی شما ۱۶۰*۱۹۰ باشد، همان قیمت تشک استاندارد ۱۶۰ محاسبه می شود و هزینه ای اضافه بابت خارج شدن از روند تولید گرفته نمی شود.

تعمیر تشک نفیس

 1. با خدمات پس از فروش شرکت نفیس تماس بگیرید و از تعمیر تشک توسط افراد متفرقه بپرهیزید.
 2. در مورد نحوه استفاده از تشک نفیس و بروز مشکل با کارشناسان مربوطه صحبت کنید تا در عیب یابی و رفع آن بهترین نتیجه ممکن حاصل شود.
 3. در هنگام خرید تشک نفیس نسبت به فعال بودن ضمانت نامه تشک مطمئن شوید تا در هنگام بروز مشکل امکان استفاده از خدمات پس از فروش وجود داشته باشد.
 4. به دستور العملهای استفاده صحیح از تشک که در داخل پک تشک قراردارد دقت کنید تا ضمن ازایش طول مر تشک از بروز ایرادات احتمالی جلوگیری کنید.
 5. تشک را متناسب با شرایط وزن و سن خود انتخاب کنید تا چگالی مناسب را داشته باشد و به مرور دچار افت نشود
 6. عمر مفید اکثر تشک ها چیزی بین ۷ الی ۱۰ سال هست بعد از این دوران فرسودگی تشک امکان تعمیر را از بین خواهد برد در این موارد تهیه تشک نو توصیه خواهد شد.
 7. تعمیرات شامل تعویض پارچه رویه و اسفنج و فنر ها خواهد شد.

شرکت تشک نفیس برخلاف دیگر شرکت ها، تعمیر تشک های نیاز به تعمیر را انجام می دهد. اما برای تعمیر تشک نفیس چند نکته را باید درنظر بگیرید. اولین نکته ای که باید به آن توجه شود این است که معمولا تشک ها بر اساس مدل های مختلفی که دارند، طول عمر متفاوتی دارند. اگر مدت طولانی ای از تشک خود استفاده می کنید، تعمیر تشک سود زیادی برای شما ندارد. همچنین اگر تشک شما طبی فنری است و فنرهای تشک خراب شده باشد، این فنر در طول زمان باعث خراب شدن اسفنج نیز خواهد شد و در این صورت نیز اگر هم فنر و هم اسفنج نیاز به عوض شدن داشته باشد، هزینه ی تعمیر بالا می رود و پیشنهاد ما در این صورت خرید تشک نو می باشد که از نظر هزینه تفاوت چندانی نمی کند ولی گارانتی دارد و مدت زمان بیشتری می توانید از تشک استفاده کنید.
ولی اگر از محافظ تشک استفاده نکرده اید و پارچه تشک شما کثیف شده است، می توانید پارچه تشک خود را تعویض نمایید و تعمیر به این لحاظ برای شما به صرفه و اقتصادی است، در این صورت با فروشگاه خوابکو با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۹۲۶ تماس بگیرید. فروشگاه خوابکو این امکان را برای شما فراهم می کند که تشک شما را از درب منزل تحویل میگیرد و پس از انجام تعمیرات، تشک تعمیر شده را درب منزل به شما تحویل می دهد.

لیست قیمت تشک نفیس یک نفره

قیمت تشک یک نفره نفیس براساس نوع و سایز آن متفاوت می باشد. ما در فروشگاه خوابکو تشک های نفیس را بر اساس نوع و سایز به ترتیب صعودی به نزولی مرتب کرده ایم تا شما مشتریان گرامی بتوانید دسترسی راحت تری به لیست قیمت تشک نفیس یک نفره و امکان مقایسه مدل های مختلف و سایزهای مختلف را داشته باشید.
لیست قیمت تشک نفیس یک نفره را در ابندای همین صفحه می توانید مشاهده کنید.

لیست قیمت تشک نفیس دونفره

قیمت تشک دونفره نفیس براساس نوع و سایز آن متفاوت می باشد. ما در فروشگاه خوابکو تشک های نفیس را بر اساس نوع و سایز به ترتیب صعودی به نزولی مرتب کرده ایم تا شما مشتریان گرامی بتوانید دسترسی راحت تری به لیست قیمت تشک نفیس دونفره و امکان مقایسه مدل های مختلف و سایزهای مختلف را داشته باشید.
لیست قیمت تشک نفیس دونفره را در ابندای همین صفحه می توانید مشاهده کنید.

خرید تشک نفیس از کارخانه

خرید تشک نفیس از کارخانه یا نمایندگی باعث کاهش قیمت تمام شده محصول برای مشتری می شود زیرا در این صورت واسطه ها حذف خواهند شد. اما این نکته را هم فراموش نکنید که اگر خرید تشک نفیس از کارخانه تعداد و به صورت عمده نباشد، در قیمت تمام شده محصول تفاوتی ایجاد نمی کند ولی خرید از نمایندگی معتبر تشک نفیس باعث کاهش هزینه های شما می شود. زیرا کارخانه تشک نفیس یک قیمت مصوب را برای محصولات خود در نظر گرفته و به تمام نمایندگی های خود اعلام کرده است.

لیست قیمت تشک اسلیپ پلاس A نفیس

لیست قیمت تشک اسلیپ پلاس A نفیس

مشخصات تشک اسلیپ پلاس A نفیس

 • تشک اسلیپ پلاس A نفیس از دسته تشک های طبی فنری از نوع فنر منفصل (پاکتی) می باشد.
 • نوع پارچه گرد بافت با خاصیت ضد حساسیت می باشد.
 • دارای لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای لایی پلی استر الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی, بدون بو ,مناسب برای افراد مبتلا به آسم
 • استفاده از اسفنج با دانسیته های مختلف، ۸۰ کیلوگرم و ۳۰ کیلو گرم
 • استفاده از لایه اسفنج ریباند (فشرده) برای ایجاد خاصیت الاستیسیته و برگشت پذیری مناسب تشک و تحمل وزن بیشتر
 • دارای فریم یا قاب فلزی با مفتول فنری ۴ میلیمتر برای استحکام و پایداری دیواره تشک می باشد.
 • دارای قاب اسفنجی برای تقویت دیواره ها از اسفنج ۴۰کیلوگرم
 • استفاده از پد مموری فوم در لایه داخلی تشک با قدرت فرم پذیری و برگشت پذیری فوق العاده که گودی کمر را پوشش می دهد و باعث راحتی بدن در هنگام خواب می شود.
 •  دارای یک طرف مخصوص استفاده در تابستان و یک طرف مخصوص استفاده در پاییز و زمستان
 • دارای فنرهای منفصل (پاکتی) فریم دار که باعث تقسیم وزن کاربر در سطح تشک می شود.
 • قرار گرفتن فنر منفصل ها در روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی باعث عدم ساییدگی فنر ها به هم و عدم ایجاد سرو صدا و در نتیجه افزایش طول عمر فنر و تشک می شود.
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • متناسب برای افراد با وزن ۱۲۰ کیلوگرم به بالا
 • مناسب برای افرادی که به پشت ، شکم و پهلو می خوابند.
 • مناسب برای افرادی که مشکلات ستون فقرات یا کمر درد دارند.
 • دارای کپسول هوا با قابلیت بالای گردش هوا در سطح تشک می باشد.
 • درجه سفتی بین ۰ تا ۱۰ حدودا ۶ می باشد.
 • ارتفاع تشک اسلیپ پلاس A حدودا  ۱±۳۷ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۱۰ سال تضمین کیفیت شرکت تشک نفیس می باشد.
 • یکی از ویژگی های اسلیپ پلاس A دارای دو پد مموری فوم هوشمند متصل  در دو طرف تشک می باشد.

لیست قیمت تشک اسلیپ پلاس B نفیس

لیست قیمت تشک اسلیپ پلاس B نفیس

مشخصات تشک اسلیپ پلاس B نفیس

 • تشک اسلیپ پلاس B نفیس از دسته تشک های طبی فنری از نوع فنر منفصل (پاکتی) می باشد.
 • نوع پارچه گرد بافت با خاصیت ضد حساسیت می باشد.
 • دارای لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارا ی اسفنج با دانسیته های مختلف ۸۰ کیلوگرم و ۳۰ کیلوگرم که باعث افزایش طول عمر تشک و جلوگیری از گود شدن زود هنگام تشک می شود.
 • دارای فریم یا قاب فلزی با مفتول فنری ۴ میلیمتر برای استحکام و پایداری دیواره تشک می باشد.
 • دارای قاب اسفنجی برای تقویت دیواره ها از اسفنج ۴۰کیلوگرم
 • دارای اسکلت فنر منفصل(پاکتی) فریم دار در روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی که مانع از ساییدگی فنر ها می شود و طول عمر تشک افزایش می یابد.
 • دارای یک طرف جهت استفاده در زمستان و پاییز و یک طرف جهت استفاده در تابستان
 • یکی از ویژگی های اسلیپ پلاس B گردش هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 • متناسب برای افراد با وزن ۱۱۰ کیلوگرم
 • مناسب برای افرادی که به پشت ، شکم و پهلو می خوابند.
 • درجه سفتی از ۰ تا ۱۰ حدودا ۷ می باشد.
 • ارتفاع تشک اسلیپ پلاس B حدودا  ۱±۳۲ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۹ سال تضمین کیفیت شرکت تشک نفیس می باشد.

لیست قیمت تشک اسلیپ پلاس C نفیس

لیست قیمت تشک اسلیپ پلاس C نفیس

مشخصات تشک اسلیپ پلاس C نفیس

 • تشک اسلیپ پلاس C نفیس از دسته تشک های طبی فنری از نوع فنر منفصل (پاکتی) می باشد.
 • نوع پارچه گرد بافت با خاصیت ضد حساسیت می باشد.
 • دارای لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج با دانسیته های مختلف ۸۰ کیلو گرم و ۳۰ کیلو گرم می باشد.
 • دارای فریم یا قاب فلزی با مفتول فنری ۴ میلیمتر برای استحکام و پایداری دیواره تشک می باشد.
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • دارای دستگیره های مقاوم جهت جابجایی
 • دارای یک طرف جهت استفاده در تابستان و یک طرف جهت استفاده در زمستان
 • یکی از ویژگی های اسلیپ پلاس C گردش هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 • متناسب برای افراد با وزن ۹۰ کیلوگرم
 • مناسب برای افرادی که به پشت ، شکم و پهلو می خوابند.
 • ارتفاع تشک اسلیپ پلاس C حدودا  ۱±۲۸ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۸ سال تضمین کیفیت شرکت تشک نفیس می باشد.

لیست قیمت تشک ارکیده B نفیس

لیست قیمت تشک ارکیده B نفیس

مشخصات تشک ارکیده B نفیس

 • تشک ارکیده B نفیس از دسته تشک های طبی فنری (فنر متصلدو طرفه می باشد.
 • نوع پارچه گرد بافت با خاصیت ضد حساسیت می باشد.
 • دارای لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای لایی پلی استر الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی, بدون بو ,مناسب برای افراد مبتلا به آسم
 • استفاده از نمد ترموفلت دوبل برای محافظت از اسفنج در مقابل اسکلت فنر متصل
 • دارای اسفنج با دانسیته های مختلف  ۸۰ کیلو گرم و ۳۰ کیلو گرم
 • دارای فریم یا قاب فلزی با مفتول فنری ۴ میلیمتر برای استحکام و پایداری دیواره تشک می باشد
 • دارای یک طرف جهت استفاده در تابستان و یک طرف جهت استفاده در زمستان
 • یکی از ویژگی های ارکیده B گردش هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 • دارای فنر تقویت شده M شکل در لبه های تشک جهت جلوگیری از دفرمه شدن کناره های تشک
 • مناسب برای افراد تا وزن ۱۲۰ کیلو گرم می باشد.
 • مناسب برای افرادی که به پشت ، شکم و پهلو می خوابند.
 • دارای دستگیره های مقاوم جهت جابجایی
 • دارای درجه سفتی از ۰ تا ۱۰ حدودا ۷.۵ می باشد.
 • ارتفاع تشک ارکیده B حدودا  ۱±۲۹ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۸ سال تضمین کیفیت شرکت تشک نفیس می باشد.

لیست قیمت تشک ارکیده C نفیس

لیست قیمت تشک ارکیده C نفیس

مشخصات تشک ارکیده C نفیس

 • تشک ارکیده C نفیس از دسته تشک های طبی فنری (فنر متصل) می باشد.
 • نوع پارچه گرد بافت با خاصیت ضد حساسیت می باشد.
 • دارای لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای لایی پلی استر الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی, بدون بو ,مناسب برای افراد مبتلا به آسم
 • استفاده از نمد ترموفلت برای محافظت از اسفنج در مقابل اسکلت فنر متصل
 • دارای اسفنج با دانسیته های مختلف ۸۰ کیلو گرم و ۳۰ کیلو گرم
 • استفاده از لایه اسفنج ریباند (فشرده) برای ایجاد خاصیت الاستیسیته و برگشت پذیری مناسب تشک و تحمل وزن بیشتر
 • دارای فریم یا قاب فلزی با مفتول فنری ۴ میلیمتر برای استحکام و پایداری دیواره تشک می باشد
 • دارای یک طرف جهت استفاده در تابستان و یک طرف جهت استفاده در زمستان
 • یکی از ویژگی های ارکیده C گردش هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 • دارای فنر تقویت شده  m  شکل در لبه های تشک جهت جلوگیری از دفرمه شدن کناره های تشک
 • درجه سفتی از ۱ تا ۱۰ حدودا ۶ می باشد.
 • مناسب برای افراد تا وزن ۱۰۰ کیلو گرم می باشد.
 • مناسب برای افرادی که به پشت ، شکم و پهلو می خوابند.
 • مناسب برای افرادی که مشکلات ستون فقرات یا کمر درد دارند.
 • دارای دستگیره های مقاوم جهت جابجایی
 • ارتفاع تشک ارکیده C حدودا  ۱±۲۸ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۷ سال تضمین کیفیت شرکت تشک نفیس می باشد.

لیست قیمت تشک نیلوفر A نفیس

لیست قیمت تشک نیلوفر A نفیس

مشخصات تشک نیلوفر A نفیس

 • تشک نیلوفر A نفیس از دسته تشک های طبی فنری (فنر متصل) دو طرفه می باشد.
 • نوع پارچه سوزنی با خاصیت ضد حساسیت لایه خارجی تشک می باشد.
 • دارای لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای لایی پلی استر الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی, بدون بو ,مناسب برای افراد مبتلا به آسم
 • دارای نمد ترموفلت جهت تقسیم وزن در سطح تشک و جلوگیری از گود شدن زود هنگام تشک
 • دارای فنر تقویت شده M شکل در لبه های تشک جهت جلوگیری از دفرمه شدن کناره های تشک
 • دارای اسفنج با دانسیته های مختلف ۸۰ کیلو گرم و ۳۰ کیلو گرم
 • استفاده از لایه اسفنج ریباند (فشرده) برای ایجاد خاصیت الاستیسیته و برگشت پذیری مناسب تشک و تحمل وزن بیشتر
 • یکی از ویژگی های نیلوفر A گردش هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 • دارای فریم یا قاب فلزی با مفتول فنری ۴ میلیمتر برای استحکام و پایداری دیواره تشک می باشد
 • دارای اسکلت فنری با مفتول ۲.۲ میلیمتر و قطر ۸۵
 • استفاده از فوم گوشه ی لوله ای برای دوام بیشتر گوشه های تشک
 • دارای یک طرف جهت استفاده در تابستان و یک طرف جهت استفاده در زمستان
 • درجه سفتی از ۰ تا ۱۰ حدودا ۵.۵ می باشد.
 • مناسب برای افراد تا ۹۰ کیلو گرم می باشد.
 • ارتفاع تشک نیلوفر A حدودا  ۱±۲۶ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۶سال تضمین کیفیت شرکت تشک نفیس می باشد.

لیست قیمت تشک نیلوفر B نفیس

لیست قیمت تشک نیلوفر B نفیس

مشخصات تشک نیلوفر B نفیس

 • تشک نیلوفر B نفیس از دسته تشک های طبی فنری (فنر متصل) دو طرفه می باشد.
 • نوع پارچه سوزنی با خاصیت ضد حساسیت لایه خارجی تشک می باشد.
 • دارای لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای لایی پلی استر الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی, بدون بو ,مناسب برای افراد مبتلا به آسم
 • استفاده از نمد ترموفلت برای محافظت از اسفنج در مقابل اسکلت فنر متصل
 • یکی از ویژگی های نیلوفر B گردش هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 • دارای نمد ترموفلت جهت تقسیم وزن در سطح تشک و جلوگیری از گود شدن زود هنگام تشک
 • دارای فنر تقویت شده m شکل در لبه های تشک جهت جلوگیری از دفرمه شدن کناره های تشک
 • دارای فریم یا قاب فلزی با مفتول فنری ۴ میلیمتر برای استحکام و پایداری دیواره تشک می باشد
 • دارای اسکلت فنری با مفتول ۲.۲ میلیمتر و قطر ۸۵
 • دارای اسفنج با دانسیته ۳۰ کیلو گرم
 • مناسب برای افراد تا وزن ۸۵ کیلو گرم می باشد.
 • درجه سفتی از ۰ تا ۱۰ حدودا ۴ می باشد.
 • ارتفاع تشک نیلوفر B حدودا  ۱±۲۴ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۵سال تضمین کیفیت شرکت تشک نفیس می باشد.

لیست قیمت تشک نیلوفر C نفیس

لیست قیمت تشک نیلوفر C نفیس

مشخصات تشک نیلوفر C نفیس

 • تشک نیلوفر B نفیس از دسته تشک های طبی فنری (فنر متصل) دو طرفه می باشد.
 • نوع پارچه سوزنی با خاصیت ضد حساسیت لایه خارجی تشک می باشد.
 • دارای لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای لایی پلی استر الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی, بدون بو ,مناسب برای افراد مبتلا به آسم
 • استفاده از نمد ترموفلت برای محافظت از اسفنج در مقابل اسکلت فنر متصل
 • یکی از ویژگی های نیلوفر B گردش هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 • دارای نمد ترموفلت جهت تقسیم وزن در سطح تشک و جلوگیری از گود شدن زود هنگام تشک
 • دارای فنر تقویت شده m شکل در لبه های تشک جهت جلوگیری از دفرمه شدن کناره های تشک
 • دارای فریم یا قاب فلزی با مفتول فنری ۴ میلیمتر برای استحکام و پایداری دیواره تشک می باشد
 • دارای اسکلت فنری با مفتول ۲.۲ میلیمتر و قطر ۸۵
 • دارای اسفنج با دانسیته ۳۰ کیلو گرم
 • مناسب برای افراد تا وزن ۸۵ کیلو گرم می باشد.
 • درجه سفتی از ۰ تا ۱۰ حدودا ۴ می باشد.
 • ارتفاع تشک نیلوفر B حدودا  ۱±۲۴ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۴سال تضمین کیفیت شرکت تشک نفیس می باشد.

لیست قیمت تشک مدیکال B نفیس

لیست قیمت تشک مدیکال B نفیس

مشخصات تشک مدیکال B

 • تشک مدیکال B نفیس از دسته تشک های تمام طبی از نوع اسفنجی (بدون فنر) دو طرفه می باشد.
 • نوع پارچه گردبافت با خاصیت ضد حساسیت در لایه خارجی تشک می باشد.
 •  استفاده از لایه مخصوص ترموباند ۲۰ کیلو گرمی جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج با دانسیته های مختلف ۸۰ کیلوگرم و ۳۰ کیلو گرم
 • استفاده از اسفنج ریباند برای ایجاد خاصیت الاستیسیته و برگشت پذیری مناسب تشک و تحمل وزن بیشتر
 • دارای ۱ سانتی متر اسفنج با دانسیته ۱۵ کیلوگرم برای ایجاد برجستگی و نرمی بیشتر سطح تشک
 • مناسب برای افراد دارای کمر درد و دیسک کمر جهت حمایت کامل از ستون فقرات
 • درجه سفتی از ۰ تا ۱۰ حدودا ۵.۵ می باشد.
 • میزان نرمی و سفتی نسبتا سفت
 • مناسب برای افراد تا وزن ۱۱۰ کیلو گرم می باشد.
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • دارای دستگیره های مقاوم جهت جابجایی
 • دارای یک طرف جهت استفاده در تابستان و یک طرف جهت استفاده در زمستان
 • ارتفاع تشک مدیکال B حدودا  ۱±۲۳ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۶ سال تضمین کیفیت شرکت تشک نفیس می باشد.

لیست قیمت تشک مدیکال C نفیس

لیست قیمت تشک مدیکال C نفیس

مشخصات تشک مدیکال C نفیس

 • تشک مدیکال C نفیس از دسته تشک های تمام طبی از نوع اسفنجی (بدون فنر) می باشد.
 • نوع پارچه گردبافت با خاصیت ضد حساسیت در لایه خارجی تشک می باشد.
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند ۲۰ کیلو گرمی جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای لایی پلی استر الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی, بدون بو ,مناسب برای افراد مبتلا به آسم
 • دارای اسفنج با دانسیته ۳۰ کیلو گرم
 • دارای ۱ سانتی متر اسفنج با دانسیته ۱۵ کیلوگرم برای ایجاد برجستگی و نرمی بیشتر سطح تشک
 • یکی از ویژگی های مدیکال C گردش هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • مناسب برای افراد دارای کمر درد و دیسک کمر جهت حمایت کامل از ستون فقرات
 • میزان نرمی و سفتی متوسط
 • مناسب برای افراد تا وزن ۸۵ کیلو گرم می باشد
 • ارتفاع تشک مدیکال C حدودا  ۱±۲۲ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۴ سال تضمین کیفیت شرکت تشک نفیس می باشد.

ضمانت نامه تشک نفیس شامل چه مواردی می شود؟

ازسوالات متداولی می باشد که ذهن بسیاری از مشتریان تشک نفیس را درگیر می کند در این مطلب مواردی را که شامل گارانتی تشک خواهد شد به اختصار بیان می کنیم.

 1. اگر تشک نفیس در هنگام تحویل توسط ماشین حمل بار خود شرکت دچار آسیب شود شامل پاره شدن پک تشک و کثیفی پارچه رویه ( اما این مورد شامل تحویل با باربری و اتفاقات ناشی از حمل ناصحیح بار توسط باربری نمی شود.)
 2. گود شدن زود هنگام تشک نفیس در مدت گارانتی در صورت رعایت تمام نکات صحیح نگهداری تشک.
 3. شکستگی در فنر که ناشی از استفاده ناصحیح از تشک نفیس ( خصوصا درکودکان به عنوان سکوی پرش) نباشد.
 4. بوی بد و نامطبوع تشک که شامل بوی نو بودن تشک و پارچه آن نباشد.
 5. ضمانت نامه و گارانتی محصول به پایان نرسیده باشد.

نکاتی که باید جهت جلوگیری از خراب شدن تشک نفیس در نظر بگیرید تا ضمانت نامه تشک نفیس را شامل شود این است که کفی تخت شما باید کاملا صاف و یک تکه باشد و همچنین هرچند ماه یکبار تشک را جا به جا و پشت و رو کنید.

چگونه از اصل بودن تشک نفیس مطمئن شویم؟

 • علامت و لوگو تشک نفیس بر روی پک اصلی تشک درج می شود.
 • اسم برند و لوگو تشک نفیس بر روی لیبل تشک درج می شود و شامل مشخصات کلی محصول می باشد.
 • روی لیبل تشک نفیس هولوگرام سه بعدی شرکت وجود دارد که بر اصل بودن تشک تاکید دارد.
 • در آخر کارت گارانتی و ضمانت نامه می باشد که در پک تشک نفیس وجود دارد و برای خریدار ارسال می گردد.
 • بسیاری از برند ها برای هر تشک بارکد اختصاصی بر روی لیبل تشک طراحی کرده اند که مختص به همان تشک و برای فعال نمودن ضمانت نامه مورد استفاده قرار می گیرد.

آیا تشک نفیس طرح تعویض تشک های کهنه با نو را دارد؟

برندمطرح تشک نفیس هرگز طرح تعویض تشک کهنه و نو را ندارد زیرا تمام مواد اولیه استفاده شده در تشک نفیس نو و با کیفیت بالا می باشد. لازم به ذکر است واحد کنترل کیفیت  کارخانجات بزرگ تولید تشک نفیس مرغوبیت تمام ملزومات به کاررفته در تشک را در آزمایشگاه های تخصصی تست می کنند تا سلامت مشتریان و کاربران حفظ شود.

مناسب ترین تشک نفیس برای کودکان و نوجوانان

تشک فنر متصل نفیس به لحاظ قیمت و مقاومت گزینه مناسب برای کودکان و نوجوانان محسوب می شود.

 1. تشک نوجوان نفیس مدل نیلوفر B
 2. تشک کودک نفیس مدل نیلوفر B
 3. تشک نوجوان نفیس مدل نیلوفر C
 4. تشک کودک نفیس مدل نیلوفر C

مابقی مدل ها بنا به خواست مشتریان امکان ساخت به صورت سفارشی برای تشک کودک و نوجوان را دارد.

مقایسه مدل های مختلف تشک نفیس

در مقایسه میان مدل های مختلف تشک نفیس آنچه بیش از همه خودنمایی می کند، این است که مدل های مختلف بسته به شرایط جسمانی و متناسب با سن متفاوت می باشد در نتیجه قیمت ها به تناسب تغییر خواهد کرد تشک نفیس با توجه به سابقه طولانی در زمینه تولید تشک ایرادات بیشتر محصولات را به صفر رسانده و کیفیت و طول عمر تشک را افزایش داده اند در ضمن قیمت تشک نفیس به حداقل ممکن کاهش داده شده است. در نتیجه مشتریان ، تشک را باصرفه اقتصادی بالا به همراه کیفیت بیشتر و خدمات پس از فروش دریافت خواهند کرد.
در کل تشک فنرمتصل نفیس بیشتر برای تشک یک نفره، تشک فنرمنفصل نفیس برای تشک دونفره توصیه می شود. البته این نکته را فراموش نکنید که اگر دارای کمر درد یا دیسک کمر هستید باید از تشک طبی نفیس استفاده کنید.

تاثیر وزن بر قیمت تشک نفیس

 1. در رده بندی تشک نفیس از یک مدل هرچه تشک به بالای رده بندی نزدیک می شود چگالی اسفنج افزایش می یابد. این امر زمانی از اهمیت ویژه برخودار است که کاربران وزن بالایی داشته باشند. هرچه چگالی اسفنج بالا باشد تحمل وزن بالا را خواهد داشت و به مرور زمان گود نمی شود و طول عمر آن افزایش می یابد.
 2. ارتفاع تشک نفیس هرچه بالاتر باشد نشانه دهنده این مطلب می باشد که ارتفاع و تعداد لایه های اسفنج به کار رفته در آن بیشترمی باشد.
 3. استحکام فنر  در تشک نفیس هرچه به رده بالاتر نزدیک می شود از دوام استحکام بالاتری برخوردار خواهد شد.
 4. کیفیت مواد اولیه موجود در تشک نفیس نسبت رده های پایین تر بیشتر می باشد و در نتیجه طول عمر آن افزایش می یابد.

راهکار ساده در تمیز کردن تشک نفیس

 1. ابتدا با جاروبرقی سطح تشک نفیس را از گرد و غبار و ذرات ریز آلودگی پاک کنید.
 2. اگر تشک نفیس لک شده یا بر اثر ریختن مایعات بر روی آن نمناک شده است جوش شیرین را بر روی نقاط لک شده بپاشید و چند دقیقه صبر کنید.
 3. جوش شیرین لکه هارا از بین می برد و رطوبت را جذب می کند و بوی نامطبوع نم را از بین خواهد برد.
 4. ترکیب جوش شیرین و مایع ظرفشویی لکه بر قوی بوده که به بافت پارچه آسیب نمی زند و طول عمر آن را کاهش نخواهد داد.
 5. بعد از طی مراحل بالا تشک نفیس را در فضای باز در معرض نور خورشید قرار دهید تا کاملا خشک شود.

تشک نفیس و نقش آن در درمان گودی کمر و پیشگیری از آن

در هنگام خرید تشک  دقت لازم را داشته باشید . سطح تشک نباید خیلی سفت یا خیلی نرم باشد. اگر تشک بیش از حد سفت باشد انحنای طبیعی کمر از بین می رود و کمر در حالت صاف قرار می گیردو در حالت نرمی بیش از حد تشک کاربر در سطح تشک فرو می رود این امر باعث انحنای بیش از حد ستون مهره خواهد شد و کمردرد بسیار شایع خواهد بود.
سعی کنید از تشک های فنر منفصل نفیس و طبی بدون فنر نفیس استفاده نمایید در تشک های فنر منفصل به علت استفاده از فنر سل پاکت با آناتومی بدن سازگار و گودی کمر را پوشش می دهد.
تشک با ارتفاع مناسب را انتخاب نمایید تا زانو در زاویه ۹۰ درجه قرار گیرد. و به ستون مهره فشاری وارد نشود.
حتی الامکان به صورت طاق باز و برروی ستون مهره دراز بکشید و بالش نرم را زیر زانوها قرار دهید تا فشار به ستون مهره به حداقل برسد.
استفاده از تشک نفیس با استانداردهای مناسب قبل از ابتلا به گودی کمر حالت پیشگیری دارد و باعث می شود انحنای طبیعی کمر حفظ شودو از دیسک کمر جلوگیری شود.

مواردی که شما را از خرید تشک نفیس مطمئن می کند

 1. از برند معتبر و با کیفیت تشک نفیس خرید کنید زیرا مواد اولیه نو و مقاوم با مرغوبیت بالا طول عمر تشک را افزایش خواهد داد.
 2. هرچه گارانتی و خدمات پس از فروش تشک نفیس بیشتر باشد با اطمینان خاطر بیشتر اقدام به خرید خواهید کرد.
 3. به دنبال راه آسان برای خرید از فروشگاه معتبر با نماد اعتماد باشید.
 4. فروشگاهی را برای خرید انتخاب کنید که هزینه های نهایی و تمام شده محصول را به حداقل می رسانند.
 5. اطلاعات بروز و تکمیلی محصولات اجازه انتخاب مناسب و شایسته را به شما مشتری گرامی می دهد و سردرگمی تنوع محصولات را از بین می برد.

چرا باید تشک نفیس خود را تعویض نمایید؟

 • تشک نفیس در طول سالیان متمادی بعد از استفاده گود و دچار ناهمواری شده در نتیجه صبح با کوفتگی عضلات و کمردرد شدید از خواب بیدار می شوید.
 • گرد و غبار و ذرات ریز سلول های مرده بر روی پارچه سطح تشک نفیس تجمع کرده اند و به علت عدم استفاده از محافظ تشک مناسب باعث ایجاد بیماری و آلرژی های شدید پوستی شده اند.
 • فنر تشک نفیس به علت استفاده نادرست یا بعد از سالیان طولانی دچار شکستگی شده یا در اصطلاح عامیانه جیر جیر می کند.
 • زمان استاندارد استفاده از تشک با کیفیت مناسب حدودا بین ۷ تا ۱۰ سال است بعد از این زمان حتما در فکر تعویض تشک خود با تشک نفیس باشید.

تشک تخت خواب نفیس استاندارد چه ویژگی دارد؟

 • تشک تخت خواب استاندارد از ارتفاع مناسبی برخوردار است به طوری که در هنگام نشستن کنار تخت خواب زانو در زاویه نود درجه قرار می گیرد.
 • تشک تخت خواب به لحاظ سفتی سطح سطحی متوسط و استاندارد دارد و انحنای طبیعی ستون فقرات را حفظ خواهد کرد.
 • پارچه رویه تشک تخت خواب استاندارد از پارچه ضد حساسیت تشکیل شده است و از آلرژی پوستی جلوگیری خواهد کرد.
 • در ابعاد ۹۰،۱۰۰،۱۲۰،۱۴۰،۱۶۰،۱۸۰،۲۰۰ در طول ۲ متر تهیه و روانه بازار می شود.

ویژگی تشک های فنر منفصل نفیس

 • استفاده از فنر منفصل به صورت جداگانه در روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی در تشک نفیس که از ساییده شدن فنر ها به هم و تولید صدا جلوگیری خواهد کرد.
 • تشک نفیس دارای اسفنج با چگالی بالا می باشد که از گود شدن زود هنگام تشک جلوگیری می کند.
 • عدم انتقال ارتعاشات ناشی از غلت زدن بر سطح تشک نفیس
 • استفاده از لایه اسپانباند جهت محافظت از اسفنج در برابر فنر منفصل می باشد

استفاده از فنر های منفصل نسبت به نوع متصل بسیار بیشتر است . از مهم ترین آن ها می توان به کنترل اختلاف وزن اشاره کرد.

تشک نفیس را از کدام فروشگاه اینترنتی بخرم؟

بسیاری از مشتریان با وجود سهولت خرید از یک فروشگاه اینترنتی با مزیت های فراوانی که دارد گاها دچار تردید خواهند شد و زحمت حضور در فروشگاه و خرید حضوری را به جان می خرند علت این مساله ناآگاهی در نحوه اعتماد به فروشگاه اینترنتی خرید تشک می باشد. در این بخش ضمن راهنمایی شما جهت اعتماد کامل به فروشگاه اینترنتی مولفه هایی که باید در نظر گرفته شود بیان خواهیم نمود.

 • فروشگاه اینترنتی معتبر جهت خرید تشک نفیس دارای نماد اعتماد الکترونیکی و نماد ساماندهی در صفحه نخست سایت می باشد که مهر تایید مجوز فعالیت فروشگاه اینترنتی می باشد.
 • صدور فاکتور با لوگو و نام فروشگاه اینترنتی سند کتبی است که نشان از خرید تشک نفیس از فروشگاهی معتبر است.
 • امکان پرداخت کل مبلغ محصول در محل و هنگام تحویل محصول تمام سود جویی های احتمالی را به صفر خواهد رساند و اطمینان کامل مشتریان را کسب خواهد کرد.
 • امکان ثبت ضمانت نامه تشک نفیس توسط اپراتور فروشگاه اینترنتی بعد از خرید محصول توسط شما دلیل محکم می باشد که خیال مشتریان را از خدمات پس از فروش راحت می کند.

مراقبت از بدن با استفاده از تشک های طبی نفیس

زمان خواب همه ی بدن باید در تماس با سطح تشک باشد و تشکی که استفاده می کنید،باید برای کاهش فشار بر ستون فقرات شما، وزن بدن شما را در تمامی نقاط پخش کند. در این حالت ستون فقرات شما در حالت مناسب قرار گرفته  و گردن، شانه ها، و قسمت های مختلف کمر شما  محافظت می شوند. تشک نفیس تمام ویژگی های فوق الذکر را دارا می باشد.اگر بدن شما در تماس کامل با تشک نباشد تشک از بدن و ستون فقرات و گردن شما محافظت نخواهد کرد و منجر به درد مفاصل خواهد.

فروشگاه اینترنتی خوابکو با افتخار ضمن سال ها تلاش بی وقفه برای کسب اعتماد مشتریان با معرفی برندهای مطرح و باکیفیت خیال مشتریان گرامی را از خرید آگاهانه آسوده نموده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر برای شیوه ثبت سفارش و خرید تشک به سایت خوابکو به نشانی www.khabco.com  مراجعه نمایید یا با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۹۲۶ تماس حاصل نمایید.

ویژگی تشک با کیفیت نفیس چیست؟

 • تشک نفیس با کیفیت، طول عمر بالایی دارد و به مرور زمان طی استفاده در صورت رعایت دستور العمل های داخل بروشور شکل خود را به مانند روز اول حفظ کرده و دفرمه نخواهد شد.
 • رعایت استاندارد های لازم در ابعاد و مواد اولیه به کار رفته در تشک نفیس با کیفیت از مزیت های منحصر به فرد آن محسوب خواهد شد
 • چگالی بالای اسفنج از مزیت های تشک نفیس استاندارد است که برای افراد با وزن بالا مناسب و از گود شدن زود هنگام تشک جلوگیری خواهد کرد
 • استفاده از پارچه مرغوب ضدحساسیت که ابتلا به بیماری های آلرژیک را به صفر خواهد رساند.
 • رعایت ارتفاع مناسب در تشک نفیس استاندارد از ویژگی های منحصر به فرد آنها محسوب می شود.
 • طراحی مدل های مختلف متناسب با شرایط جسمانی افراد و سلایق مختلف در تشک های استاندارد و با کیفیت به چشم می خورد

نحوه ثبت سفارش تشک نفیس در فروشگاه اینترنتی خوابکو

در هنگام ثبت سفارش از طریق سایت خوابکو با مراجعه به نشانی www.khabco.com   از طریق منوی سایت تشک نفیس و مدل محصول را  انتخاب کنید سپس از میان ابعاد پیش رو سایز تشک نفیس را انتخاب و افزودن به سبد خرید را بزنید در صفحه پیش رو مشخصات کامل را تکمیل و پرداخت را از درگاه بانک ملت انجام دهید. جهت اطمینان از ثبت سفارش با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۹۲۶  تماس بگیرید.

شهروندان در استان تهران و قم با ثبت سفارش در سایت فروشگاه اینترنتی خوابکو از تخفیفات ویژه محصولات به همراه ارسال رایگان و پرداخت در محل در جشنواره زمستانه برخوردار خواهند شد.

تشک نفیس و نقش آن در سلامتی

با انتخاب تشک نفیس می توانید خواب راحتی را تجربه نمایید. در هنگام خرید تشک نفیس می بایست با در نظر گرفتن تمامی فاکتورهای مورد نیاز،مدل مناسب را انتخاب کنید. ممکن است تشک انتخابی شما تشک طبی نفیس، تشک فنر منفصل نفیس یا تشک فنر متصل نفیس باشد انتخاب شما ممکن است با توجه به بودجه،شرایط جسمانی و وزن تغییر کند ولی نکته مهم راحتی شما در هنگام خواب و تجربه یک خواب راحت می باشد. تشک شما نباید منجر به کمر درد و دردهای عضلانی شما شود. تشک نفیس درابعاد استاندارد تولید می شود و پارچه ضد حساسیت دارد که از آلرژی های پوستی جلوگیری می کند و کیفیت مواد اولیه به کار رفته در آن طول عمر آن را تضمین می کند. در نتیجه تمام ویژگی های لازم برای حفظ سلامتی را به صورت یکجا دارا می باشد.

شیوه استفاده از تشک نفیس

 • تشک می بایست برروی یک سطح صاف، هموار، غیرمشبک، خشک و افقی قرار داده شود.
 • هر تشک هر سه ماه یک بار می بایست برگردانده و از طرف دیگر بر روی تخت قرار داده و هر شش ماه یک بار سر و ته شود.
 •  در صورت خیس شدن پارچه تشک (رویه)، باید سریعا بوسیله سشوار با دمش خیلی ملایم و یا در هوای آزاد قسمت مرطوب خشک شود.
 •  تشک به هیچ عنوان نباید در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار بگیرد.
 •  تشک نباید بر روی سطوح مرطوب و یا نزدیک دیوار مرطوب و نم دار قرار داده شود.
 •  تشک نباید با هرگونه مایعات پاک کننده و یا ضدعفونی کننده شستشو داده شود.
 •  از خم کردن تشک جداً باید خودداری شود.
 •  قرار دادن اشیاء سنگین برروی تشک می تواند آسیب جدی به آن وارد نماید.
 •  از پریدن بر روی تشک می بایست خودداری شود.
 •  برای تمیز کردن لک یا کثیف شدن سطح پارچه رویه تشک می بایست از پارچه سفید یا پنبه تمیز آغشته به محلول های استاندارد تمیز کننده استفاده و سپس توسط سشوار با دمش خیلی ملایم قسمت مرطوب را خشک نمود.
 •  استفاده از پدهای محافظ (محافظ تشک) بهداشت و سلامت تشک را بیشتر می کند.
 •  از اعمال فشار نقطه ای بر روی سطح تشک حتی الامکان می بایست خودداری کرد.
 •  جارو زدن یکی از روش های مناسب برای تمیز نگهداشتن تشک می باشد. این کار منجر به پاک شدن گرد و غبار و کثیفی هایی که در طول زمان  تمایل به جمع شدن دارند، می شود.
 •  استفاده از یک تختخواب یا باکس مناسب از عوامل موثر در طولانی شدن طول عمر تشک می باشد.

ویژگی تشک خوب نفیس

 • به لحاظ قیمت مناسب و مقرون به صرفه و استحکام بالا، تشک فنر متصل نفیس مناسب می باشد.که به عنوان تشک های هتلی نیز شناخته می شود.
 • به لحاظ راحتی سطح و کیفیت تشک های فنر منفصل نفیس گزینه مناسب می باشد لازم به ذکر است درجه سفتی تشک های فنر منفصل نفیس متوسط و استاندارد می باشد.
 • برای افراد مبتلا به کمردرد و دیسک کمر تشک طبی نفیس بدون فنر با محافظت از ستون فقرات کمر درد را کاهش خواهد داد.

خرید تشک اصل نفیس

 • برای خرید تشک اصل نفیس از نمایندگی معتبر با نماد اعتماد خرید نمایید.
 • به درج لوگو شرکت نفیس روی پک تشک و لیبل تشک دقت کنید.
 • به نشان استاندارد درج شده بر روی لیبل تشک نفیس دقت کنید.
 • هنگام خرید از فروشگاه معتبر فاکتور تشک خریداری شده را دریافت نمایید.

استانداردترین تشک نفیس

غالبا افراد در انتخاب تشک به دنبال تشک با ویژگی استاندارد به لحاظ سطح می باشند تشک اسلیپ پلاس A نفیس از دسته تشک های فنر منفصل نفیس می باشد که تمام استاندارد های لازم در تولید آن توسط شرکت نفیس رعایت شده است و تقریبا برای تمام افراد با گروه سنی مختلف مناسب می باشد.

تشک فنر منفصل نفیس برای چه افرادی مناسب می باشد؟

تشک فنر منفصل نفیس به لحاظ سفتی سطح متوسط و استاندارد می باشند و ارتعاشات ناشی از غلت زدن را منتقل نخواهند کرد. در نتیجه تهیه تشک های دونفره از این مدل بسیار مناسب می باشد. تشک های فنرمنفصل نفیس به لحاظ قیمت گران قیمت و طول عمر بالایی دارند. وضعیت فنرها و خاصیت جداگانه آن باعث تقسیم وزن در سطح تشک می شود و از گود شدن زود هنگام تشک جلوگیری خواهد کرد. برای افراد مبتلا به کمردرد خفیف گزینه مناسبی می باشد.

تشک فنرمتصل نفیس برای چه افرادی مناسب می باشد؟

تشک فنر متصل نفیس برای افراد با سلامت جسمانی کامل گزینه مناسبی می باشد. به لحاظ سفتی سطح تشک سطح متوسط و استاندارد دارند و نسبت به سایر مدل های تشک نفیس سطح نرم تری دارند . تشک های فنر متصل نفیس قیمت مناسب و مقرون به صرفه ایی دارند بنابراین برای افراد با هر توان مالی امکان خرید تشک مرغوب و با کیفیت را فراهم می آورند. ضمنا فنر تقویت شده M شکل در کناره های تشک از دفرمه شدن لبه های تشک جلوگیری خواهد کرد. برای افراد مبتلا به بیماری های ستون فقرات مناسب نمی باشد.

خرید تشک نفیس مناسب برای افراد چاق

افراد با وزن بالا در هنگام خرید تشک نفیس باید به مولفه های زیر دقت کنند:

 • در هنگام خرید تشک نفیس به چگالی اسفنج دقت کنید هر چه چگالی اسفنج افزایش یابد تحمل افراد با وزن بالاتری را دارد در نتیجه از گود شدن زود هنگام تشک جلوگیری خواهد کرد و طول عمر تشک را افزایش می دهد.
 • دقت در قطر مفتول فنر بکار رفته در تشک های فنری نفیس از دیگر گزینه ها در انتخاب تشک برای افراد چاق می باشد.
 • دقت در ارتفاع تشک از دیگر گزینه ها در انتخاب تشک مناسب برای افراد سنگین وزن می باشد هرچه ارتفاع تشک بیشتر باشد به لحاظ مواد اولیه بکار رفته در آن کیفیت بالاتری دارد .
 • افراد سنگین وزن باید توجه داشته باشند انتخاب تشک با معیار پایین ترین قیمت برای این افراد جوابگو نمی باشد چون به علت چگالی پایین اسفنج طول عمر تشک به شدت کاهش خواهد یافت.

مدل های تشک نفیس به لحاظ درجه سفتی سطح

 • تشک فنر منفصل نفیس به لحاظ سفتی سطح متوسط و استاندارد می باشد.
 • تشک فنر متصل نفیس به لحاظ سفتی سطح متوسط و نرم می باشند.
 • تشک طبی نفیس به لحاظ سفتی سطح سفت می باشد.

نرمی مناسب تشک نفیس برای کمر درد 

در سال های گذشته این تصور وجود داشت که تشک خیلی نرم برای کمردرد بسیار مناسب است. امروزه برخی افراد نظری مخالف دارند و تشک کاملا سفت را تشک مناسب کمردرد معرفی می کنند. مطالعات نشان می دهد تشک نفیس با درجه سفتی متوسط (طبی)بهترین تشک برای کمر درد شما خواهد بود. قطعا درجه سفتی تشک های  تولید شده در کارخانه تشک نفیس با یکدیگر متفاوت خواهد بود.  با توجه به تحقیقات خانگی انجام شده از مصرف کنندگان تشک درجه سفتی مناسب برای کمر درد، تشکی با درجه سفتی متوسط می باشد.

باتوجه به توضیحاتی که داده شد   استفاده از تشک های طبی برای افرادی که دارای کمر  درد هستند و نیاز به محافظت ویژه از نحوه قرارگیری ستون فقرات دارند امری ضروری است.همچنین افرادی که به سلامت اندام بدن خود اهمیت می دهند، باید از تشک طبی نفیس استفاده کنند.

دغدغه اصلی خریداران در هنگام خرید تشک نفیس

 1. قیمت تمام شده تشک نفیس با حذف واسطه هابه حداقل برسد و مقرون به صرفه باشد.
 2. سرویس حمل و نقل رایگان و ارسال در کمترین زمان ممکن انجام شود
 3. تشک نفیس خریداری شده دارای تضمین کیفیت بوده و با خدمات پس از فروش خیال کاربران را از خرید راحت می کند.
 4. طول عمر بالای تشک نفیس و چگالی بالای اسفنج از مزیت های منحصر به فرد آن می باشد.
 5. تشک نفیس دارای نمایندگی معتبر در تمام شهرها می باشد و این امر دسترسی را آسان می نماید

خرید آسان و دلنشین را با ما در فروشگاه اینترنتی خوابکو تجربه کنید. تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا با ایجاد زمینه ای مناسب جهت ارسال به تمام نقاط کشور و ارایه بهترین کیفیت، بهترین قیمت و بیشترین تنوع محصول و ارسال در کمترین زمان ممکن به همراه خدمات پس از فروش “۷ روز گارانتی خرید ” گامی مطلوب در جهت رفاه حال مشتریان برداشته و خرید را برای شما به یک تجربه دلچسب تبدیل کنیم. و این پاسخی است به حسن انتخاب شما

1