لیست قیمت تشک نایس ۱۴۰۱

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتیارتفاع
۱تشک یکنفره نایس مدل مموری سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۵۰۰۰۰۰تشک طبی۱۶ سال۱ ± ۳۰ cm
۲تشک یکنفره نایس مدل مموری سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۷۰۰۰۰۰تشک طبی۱۶ سال۱ ± ۳۰ cm
۳تشک یکنفره نایس مدل مموری سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۰۰۰۰۰۰تشک طبی۱۶ سال۱ ± ۳۰ cm
۴تشک دونفره نایس مدل مموری سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۴۰۰۰۰۰تشک طبی۱۶ سال۱ ± ۳۰ cm
۵تشک دونفره نایس مدل مموری سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۶۸۰۰۰۰تشک طبی۱۶ سال۱ ± ۳۰ cm
۶تشک دونفره نایس مدل مموری سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۰۰۰۰۰۰تشک طبی۱۶ سال۱ ± ۳۰ cm
۷تشک یکنفره نایس مدل اسپشیال سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۸۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۱۴ سال۱ ± ۳۶ cm
۸تشک یکنفره نایس مدل اسپشیال سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۸۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۱۴ سال۱ ± ۳۶ cm
۹تشک یکنفره نایس مدل اسپشیال سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۶۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۱۴ سال۱ ± ۳۶ cm
۱۰تشک دونفره نایس مدل اسپشیال سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۸۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۱۴ سال۱ ± ۳۶ cm
۱۱تشک دونفره نایس مدل اسپشیال سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۷۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۱۴ سال۱ ± ۳۶ cm
۱۲تشک دونفره نایس مدل اسپشیال سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۶۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۱۴ سال۱ ± ۳۶ cm
۱۳تشک یکنفره نایس مدل الترا سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۱۵۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۱۰ سال۱ ± ۳۲ cm
۱۴تشک یکنفره نایس مدل الترا سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۹۵۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۱۰ سال۱ ± ۳۲ cm
۱۵تشک یکنفره نایس مدل الترا سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۵۴۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۱۰ سال۱ ± ۳۲ cm
۱۶تشک دونفره نایس مدل الترا سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۱۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۱۰ سال۱ ± ۳۲ cm
۱۷تشک دونفره نایس مدل الترا سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۷۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۱۰ سال۱ ± ۳۲ cm
۱۸تشک دونفره نایس مدل الترا سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۳۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۱۰ سال۱ ± ۳۲ cm
۱۹تشک نوجوان نایس مدل سوپر ارتوپدیک سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانیتمتر۵۳۴۰۰۰۰تشک طبی۹ سال۱ ± ۲۷ cm
۲۰تشک یکنفره نایس مدل سوپر ارتوپدیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانیتمتر۶۰۰۰۰۰۰تشک طبی۹ سال۱ ± ۲۷ cm
۲۱تشک یکنفره نایس مدل سوپر ارتوپدیک سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانیتمتر۶۶۷۰۰۰۰تشک طبی۹ سال۱ ± ۲۷ cm
۲۲تشک یکنفره نایس مدل سوپر ارتوپدیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانیتمتر۸۰۰۰۰۰۰تشک طبی۹ سال۱ ± ۲۷ cm
۲۳تشک دونفره نایس مدل سوپر ارتوپدیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانیتمتر۹۳۴۰۰۰۰تشک طبی۹ سال۱ ± ۲۷ cm
۲۴تشک دونفره نایس مدل سوپر ارتوپدیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانیتمتر۱۰۶۷۰۰۰۰تشک طبی۹ سال۱ ± ۲۷ cm
۲۵تشک دونفره نایس مدل سوپر ارتوپدیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانیتمتر۱۲۰۰۰۰۰۰تشک طبی۹ سال۱ ± ۲۷ cm
۲۶تشک نوجوان نایس مدل ریلکس ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمتر۴۱۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۸سال۱ ± ۲۸ cm
۲۷تشک یکنفره نایس مدل ریلکس ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۶۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۸سال۱ ± ۲۸ cm
۲۸تشک یکنفره نایس مدل ریلکس ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۱۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۸سال۱ ± ۲۸ cm
۲۹تشک یکنفره نایس مدل ریلکس ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۱۵۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۸سال۱ ± ۲۸ cm
۳۰تشک دونفره نایس مدل ریلکس ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۲۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۸سال۱ ± ۲۸ cm
۳۱تشک دونفره نایس مدل ریلکس ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۲۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۸سال۱ ± ۲۸ cm
۳۲تشک دونفره نایس مدل ریلکس ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۲۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۸سال۱ ± ۲۸ cm
۳۳تشک نوجوان نایس مدل سوپر نایس سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمتر۳۱۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال۱ ± ۲۳ cm
۳۴تشک یکنفره نایس مدل سوپر نایس سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۵۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال۱ ± ۲۳ cm
۳۵تشک یکنفره نایس مدل سوپر نایس سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۸۸۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال۱ ± ۲۳ cm
۳۶تشک یکنفره نایس مدل سوپر نایس سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۶۷۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال۱ ± ۲۳ cm
۳۷تشک دونفره نایس مدل سوپر نایس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۴۵۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال۱ ± ۲۳ cm
۳۸تشک دونفره نایس مدل سوپر نایس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۲۵۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال۱ ± ۲۳ cm
۳۹تشک دونفره نایس مدل سوپر نایس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال۱ ± ۲۳ cm
۴۰تشک نوجوان نایس مدل کد ۴ سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمتر۲۹۵۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال۱ ± ۲۳ cm
۴۱تشک یکنفره نایس مدل کد ۴ سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۳۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال۱ ± ۲۳ cm
۴۲تشک یکنفره نایس مدل کد ۴ سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۶۷۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال۱ ± ۲۳ cm
۴۳تشک یکنفره نایس مدل کد ۴ سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۴۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال۱ ± ۲۳ cm
۴۴تشک دونفره نایس مدل کد ۴ سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۱۵۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال۱ ± ۲۳ cm
۴۵تشک دونفره نایس مدل کد ۴ سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۸۷۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال۱ ± ۲۳ cm
۴۶تشک دونفره نایس مدل کد ۴ سایز ۱۸۰ در۲۰۰ سانتیمتر۶۶۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال۱ ± ۲۳ cm
۴۷تشک نوجوان نایس مدل ارتوپدیک سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمتر۴۱۰۰۰۰۰تشک طبی۷ سال۱ ± ۲۰ cm
۴۸تشک یکنفره نایس مدل ارتوپدیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۸۰۰۰۰۰تشک طبی۷ سال۱ ± ۲۰ cm
۴۹تشک یکنفره نایس مدل ارتوپدیک سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۱۰۰۰۰۰تشک طبی۷ سال۱ ± ۲۰ cm
۵۰تشک یکنفره نایس مدل ارتوپدیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۱۵۰۰۰۰تشک طبی۷ سال۱ ± ۲۰ cm
۵۱تشک دونفره نایس مدل ارتوپدیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۲۰۰۰۰۰تشک طبی۷ سال۱ ± ۲۰ cm
۵۲تشک دونفره نایس مدل ارتوپدیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۲۰۰۰۰۰تشک طبی۷ سال۱ ± ۲۰ cm
۵۳تشک دونفره نایس مدل ارتوپدیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۲۰۰۰۰۰تشک طبی۷ سال۱ ± ۲۰ cm
۵۴تشک یکنفره نایس مدل کد ۶ رویال سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۸۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال۱ ± ۲۳ cm
۵۵تشک نوجوان نایس مدل کد ۶ رویال سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمتر۳۳۸۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال۱ ± ۲۳ cm
۵۶تشک یکنفره نایس مدل کد ۶ رویال سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۲۳۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال۱ ± ۲۳ cm
۵۷تشک یکنفره نایس مدل کد ۶ رویال سایز۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۰۷۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال۱ ± ۲۳ cm
۵۸تشک دونفره نایس مدل کد ۶ رویال سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۹۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال۱ ± ۲۳ cm
۵۹تشک دونفره نایس مدل کد ۶ رویال سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۷۶۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال۱ ± ۲۳ cm
۶۰تشک دونفره نایس مدل کد ۶ رویال سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۶۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال۱ ± ۲۳ cm
۶۱تشک یکنفره نایس مدل دو فصل سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۸۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال۱ ± ۲۹ cm
۶۲تشک یکنفره نایس مدل دو فصل سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۳۵۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال۱ ± ۲۹ cm
۶۳تشک یکنفره نایس مدل دو فصل سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۴۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال۱ ± ۲۹ cm
۶۴تشک دونفره نایس مدل دو فصل سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۵۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال۱ ± ۲۹ cm
۶۵تشک دونفره نایس مدل دو فصل سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۵۵۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال۱ ± ۲۹ cm
۶۶تشک دونفره نایس مدل دو فصل سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۶۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال۱ ± ۲۹ cm


مهمترین سوالات رایج مشتریان

آیا فروشگاه خوابکو امکان ارسال رایگان و پرداخت در محل برای اقصی نقاط ایران را دارد؟

بله در صورت ثبت سفارش تشک های نایس در سایت خوابکو شما می توانید از مزیت های ارسال رایگان و پرداخت در محل برای استان تهران و قم استفاده نمایید مشتریان گرامی در سراسر ایران در صورت نبود تخفیف در سایت می توانند از مزایای ارسال رایگان استفاده نمایند.

چگونه مدل های مختلف تشک نایس و قیمت آنها را با هم مقایسه کنیم؟

با ورود به صفحه اصلی سایت خوابکو از طریق نوار منو به برند های مختلف دسترسی خواهید داشت امکان مقایسه همزمان برند ها و مشاهده قیمت وجود خواهد داشت.

چگونه ضمن اعتماد به فروشگاه اینترنتی از مزیت های یک خرید آسان استفاده نماییم؟

فروشگاه اینترنتی معتبر دارای نماد اعتماد می باشند در خرید اینترنتی امکان مشاهده برند های مطرح و مقایسه قیمت ها و استفاده از مشاوره تخصصی و رایگان(۰۲۱.۲۸۴۲۲۹۲۶) برای دستیابی به خریدی آگاهانه وجود دارد ارسال رایگان و فور ی و پرداخت در محل از مزیت های خرید آسان در فروشگاه اینترنتی می باشد.

آیا محصولات با این دردصد تخفیف دارای گارانتی می باشد؟

بله، از طریق امور مشتریان یا ثبت گارانتی در سایت هر شرکت میتوان ضمانت نامه هر محصول را فعال کرد.

چرا قیمت محصولات در سایت شما نسبت به سایر فروشگاه های اینترنتی و مراکز فروش حضوری کمتر می باشد؟

به منظور رعایت اصل مشتری مداری و احترام به حقوق مصرف کننده فروشگاه اینترنتی خوابکو با کاهش سود دریافتی و سعی در کاهش قیمت تمام شده کالا در تلاش است تا رضایت کامل مشتریان خود را کسب کند.

 

1