لیست قیمت تشک نایس ۱۴۰۲

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک نوجوان نایس مدل ارتوپدیک سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمترتشک طبی۷ سال
۲تشک نوجوان نایس مدل سوپر ارتوپدیک سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانیتمترتشک طبی۹ سال
۳تشک نوجوان نایس مدل کد ۶ رویال سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۶ سال
۴تشک نوجوان نایس مدل اسپشیال سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۱۴ سال
۵تشک نوجوان نایس مدل کد ۴ سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۴ سال
۶تشک نوجوان نایس مدل کد ۵ سوپر نایس سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۵ سال
۷تشک نوجوان نایس مدل ریلکس ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۸سال
۸تشک نوجوان نایس مدل دو فصل سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۷ سال
۹تشک یکنفره نایس مدل ارتوپدیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبی۷ سال
۱۰تشک یکنفره نایس مدل سوپر ارتوپدیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانیتمترتشک طبی۹ سال
۱۱تشک یکنفره نایس مدل مموری سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبی۱۶ سال
۱۲تشک یکنفره نایس مدل دو فصل سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۷ سال
۱۳تشک یکنفره نایس مدل کد ۶ رویال سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۶ سال
۱۴تشک یکنفره نایس مدل کد ۴ سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۴ سال
۱۵تشک یکنفره نایس مدل کد ۵ سوپر نایس سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۵ سال
۱۶تشک یکنفره نایس مدل ریلکس ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۸سال
۱۷تشک یکنفره نایس مدل الترا سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۱۰ سال
۱۸تشک یکنفره نایس مدل اسپشیال سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۱۴ سال
۱۹تشک یکنفره نایس مدل ارتوپدیک سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبی۷ سال
۲۰تشک یکنفره نایس مدل سوپر ارتوپدیک سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانیتمترتشک طبی۹ سال
۲۱تشک یکنفره نایس مدل مموری سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبی۱۶ سال
۲۲تشک یکنفره نایس مدل دو فصل سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۷ سال
۲۳تشک یکنفره نایس مدل کد ۶ رویال سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۶ سال
۲۴تشک یکنفره نایس مدل اسپشیال سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۱۴ سال
۲۵تشک یکنفره نایس مدل کد ۴ سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۴ سال
۲۶تشک یکنفره نایس مدل کد ۵ سوپر نایس سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۵ سال
۲۷تشک یکنفره نایس مدل ریلکس ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۸سال
۲۸تشک یکنفره نایس مدل الترا سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۱۰ سال
۲۹تشک یکنفره نایس مدل ارتوپدیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبی۷ سال
۳۰تشک یکنفره نایس مدل سوپر ارتوپدیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانیتمترتشک طبی۹ سال
۳۱تشک یکنفره نایس مدل مموری سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبی۱۶ سال
۳۲تشک یکنفره نایس مدل دو فصل سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۷ سال
۳۳تشک یکنفره نایس مدل کد ۶ رویال سایز۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۶ سال
۳۴تشک یکنفره نایس مدل اسپشیال سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۱۴ سال
۳۵تشک یکنفره نایس مدل کد ۴ سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۴ سال
۳۶تشک یکنفره نایس مدل کد ۵ سوپر نایس سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۵ سال
۳۷تشک یکنفره نایس مدل ریلکس ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۸سال
۳۸تشک یکنفره نایس مدل الترا سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۱۰ سال
۳۹تشک دونفره نایس مدل ارتوپدیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبی۷ سال
۴۰تشک دونفره نایس مدل سوپر ارتوپدیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانیتمترتشک طبی۹ سال
۴۱تشک دونفره نایس مدل مموری سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبی۱۶ سال
۴۲تشک دونفره نایس مدل دو فصل سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۷ سال
۴۳تشک دونفره نایس مدل کد ۶ رویال سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۶ سال
۴۴تشک دونفره نایس مدل اسپشیال سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۱۴ سال
۴۵تشک دونفره نایس مدل کد ۴ سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۴ سال
۴۶تشک دونفره نایس مدل کد ۵ سوپر نایس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۵ سال
۴۷تشک دونفره نایس مدل ریلکس ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۸سال
۴۸تشک دونفره نایس مدل الترا سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۱۰ سال
۴۹تشک دونفره نایس مدل ارتوپدیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبی۷ سال
۵۰تشک دونفره نایس مدل سوپر ارتوپدیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانیتمترتشک طبی۹ سال
۵۱تشک دونفره نایس مدل مموری سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبی۱۶ سال
۵۲تشک دونفره نایس مدل دو فصل سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۷ سال
۵۳تشک دونفره نایس مدل کد ۶ رویال سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۶ سال
۵۴تشک دونفره نایس مدل اسپشیال سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۱۴ سال
۵۵تشک دونفره نایس مدل کد ۴ سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۴ سال
۵۶تشک دونفره نایس مدل کد ۵ سوپر نایس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۵ سال
۵۷تشک دونفره نایس مدل ریلکس ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۸سال
۵۸تشک دونفره نایس مدل الترا سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۱۰ سال
۵۹تشک دونفره نایس مدل ارتوپدیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبی۷ سال
۶۰تشک دونفره نایس مدل سوپر ارتوپدیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانیتمترتشک طبی۹ سال
۶۱تشک دونفره نایس مدل مموری سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبی۱۶ سال
۶۲تشک دونفره نایس مدل دو فصل سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۷ سال
۶۳تشک دونفره نایس مدل کد ۶ رویال سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۶ سال
۶۴تشک دونفره نایس مدل اسپشیال سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۱۴ سال
۶۵تشک دونفره نایس مدل کد ۴ سایز ۱۸۰ در۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۴ سال
۶۶تشک دونفره نایس مدل کد ۵ سوپر نایس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۵ سال
۶۷تشک دونفره نایس مدل ریلکس ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۸سال
۶۸تشک دونفره نایس مدل الترا سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۱۰ سال


مهمترین سوالات رایج مشتریان

آیا فروشگاه خوابکو امکان ارسال رایگان و پرداخت در محل برای اقصی نقاط ایران را دارد؟

بله در صورت ثبت سفارش تشک های نایس در سایت خوابکو شما می توانید از مزیت های ارسال رایگان و پرداخت در محل برای استان تهران و قم استفاده نمایید مشتریان گرامی در سراسر ایران در صورت نبود تخفیف در سایت می توانند از مزایای ارسال رایگان استفاده نمایند.

چگونه مدل های مختلف تشک نایس و قیمت آنها را با هم مقایسه کنیم؟

با ورود به صفحه اصلی سایت خوابکو از طریق نوار منو به برند های مختلف دسترسی خواهید داشت امکان مقایسه همزمان برند ها و مشاهده قیمت وجود خواهد داشت.

چگونه ضمن اعتماد به فروشگاه اینترنتی از مزیت های یک خرید آسان استفاده نماییم؟

فروشگاه اینترنتی معتبر دارای نماد اعتماد می باشند در خرید اینترنتی امکان مشاهده برند های مطرح و مقایسه قیمت ها و استفاده از مشاوره تخصصی و رایگان(۰۲۱.۲۸۴۲۲۹۲۶) برای دستیابی به خریدی آگاهانه وجود دارد ارسال رایگان و فور ی و پرداخت در محل از مزیت های خرید آسان در فروشگاه اینترنتی می باشد.

آیا محصولات با این دردصد تخفیف دارای گارانتی می باشد؟

بله، از طریق امور مشتریان یا ثبت گارانتی در سایت هر شرکت میتوان ضمانت نامه هر محصول را فعال کرد.

چرا قیمت محصولات در سایت شما نسبت به سایر فروشگاه های اینترنتی و مراکز فروش حضوری کمتر می باشد؟

به منظور رعایت اصل مشتری مداری و احترام به حقوق مصرف کننده فروشگاه اینترنتی خوابکو با کاهش سود دریافتی و سعی در کاهش قیمت تمام شده کالا در تلاش است تا رضایت کامل مشتریان خود را کسب کند.

 

1