لیست قیمت تشک مونسا

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره مونسا مدل کالیپسو سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۸۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۱۰سال
۲تشک یکنفره مونسا مدل پاشا سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۹ سال
۳تشک یکنفره مونسا مدل مورفیوز سکرت سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۸۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۹ سال
۴تشک یکنفره مونسا مدل سون اسکای سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۹۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۸سال
۵تشک یکنفره مونسا مدل فونیکس پد سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۳۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۷ سال
۶تشک یکنفره مونسا مدل استرانگ کینگ سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۵ سال
۷تشک یکنفره مونسا مدل اوشن بلو سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۶ سال
۸تشک یکنفره مونسا مدل نوامکس سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۹تشک یکنفره مونسا مدل هرمس سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۱۰تشک یکنفره مونسا مدل فرونیا سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۸سال
۱۱تشک یکنفره مونسا مدل آرمونی سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۵۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۱۲تشک یکنفره مونسا مدل تمپا سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۰۰۰۰۰۰تشک طبی۹ سال
۱۳تشک یکنفره مونسا مدل مدیکال سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۶۰۰۰۰۰تشک طبی۵ سال
۱۴تشک یکنفره مونسا مدل مموری مدیکال سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۷۰۰۰۰۰تشک طبی۸سال
۱۵تشک یکنفره مونسا مدل استرانگ کینگ سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۸۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۵ سال
۱۶تشک یکنفره مونسا مدل کالیپسو سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۱۲۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۱۰سال
۱۷تشک یکنفره مونسا مدل پاشا سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۹ سال
۱۸تشک یکنفره مونسا مدل اوشن بلو سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۶ سال
۱۹تشک یکنفره مونسا مدل مورفیوز سکرت سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۷۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۹ سال
۲۰تشک یکنفره مونسا مدل سون اسکای سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۵۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۸سال
۲۱تشک یکنفره مونسا مدل فونیکس پد سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۷۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۷ سال
۲۲تشک یکنفره مونسا مدل نوامکس سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۷۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۲۳تشک یکنفره مونسا مدل هرمس سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۳۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۲۴تشک یکنفره مونسا مدل فرونیا سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۴۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۸سال
۲۵تشک یکنفره مونسا مدل آرمونی سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۴۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۲۶تشک یکنفره مونسا مدل تمپا سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۹۰۰۰۰۰تشک طبی۹ سال
۲۷تشک یکنفره مونسا مدل سوپر مدیکال سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۷۰۰۰۰۰تشک طبی۸سال
۲۸تشک یکنفره مونسا مدل مدیکال سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۷۰۰۰۰۰تشک طبی۵ سال
۲۹تشک یکنفره مونسا مدل مموری مدیکال سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۰۰۰۰۰۰تشک طبی۸سال
۳۰تشک یکنفره مونسا مدل سوپر مدیکال سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۰۰۰۰۰۰تشک طبی۸سال
۳۱تشک یکنفره مونسا مدل استرانگ کینگ سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۴۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۵ سال
۳۲تشک یکنفره مونسا مدل کالیپسو سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۷۴۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۱۰سال
۳۳تشک یکنفره مونسا مدل پاشا سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۹ سال
۳۴تشک یکنفره مونسا مدل اوشن بلو سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۶ سال
۳۵تشک یکنفره مونسا مدل مورفیوز سکرت سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۴۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۹ سال
۳۶تشک یکنفره مونسا مدل سون اسکای سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۶۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۸سال
۳۷تشک یکنفره مونسا مدل فونیکس پد سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۴۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۷ سال
۳۸تشک یکنفره مونسا مدل نوامکس سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۳۹تشک یکنفره مونسا مدل هرمس سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۷۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۴۰تشک یکنفره مونسا مدل فرونیا سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۸سال
۴۱تشک یکنفره مونسا مدل آرمونی سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۴۲تشک یکنفره مونسا مدل تمپا سایز۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۷۰۰۰۰۰تشک طبی۹ سال
۴۳تشک یکنفره مونسا مدل مدیکال سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۸۰۰۰۰۰تشک طبی۵ سال
۴۴تشک یکنفره مونسا مدل مموری مدیکال سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۰۰۰۰۰۰تشک طبی۸سال
۴۵تشک دونفره مونسا مدل استرانگ کینگ سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۹۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۵ سال
۴۶تشک دونفره مونسا مدل کالیپسو سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۳۶۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۱۰سال
۴۷تشک دونفره مونسا مدل پاشا سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۸۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۹ سال
۴۸تشک دونفره مونسا مدل اوشن بلو سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۶ سال
۴۹تشک دونفره مونسا مدل مورفیوز سکرت سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۶۲۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۹ سال
۵۰تشک دونفره مونسا مدل سون اسکای سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۷۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۸سال
۵۱تشک دونفره مونسا مدل فونیکس پد سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۲۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۷ سال
۵۲تشک دونفره مونسا مدل نوامکس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۴۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۵۳تشک دونفره مونسا مدل هرمس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۲۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۵۴تشک دونفره مونسا مدل فرونیا سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۷۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۸سال
۵۵تشک دونفره مونسا مدل آرمونی سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۷۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۵۶تشک دونفره مونسا مدل تمپا سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۶۵۰۰۰۰۰تشک طبی۹ سال
۵۷تشک یکنفره مونسا مدل سوپر مدیکال سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۶۰۰۰۰۰تشک طبی۸سال
۵۸تشک دونفره مونسا مدل مدیکال سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۰۰۰۰۰۰تشک طبی۵ سال
۵۹تشک دونفره مونسا مدل مموری مدیکال سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۵۰۰۰۰۰تشک طبی۸سال
۶۰تشک دونفره مونسا مدل استرانگ کینگ سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۵۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۵ سال
۶۱تشک دونفره مونسا مدل کالیپسو سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۹۸۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۱۰سال
۶۲تشک دونفره مونسا مدل پاشا سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۲۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۹ سال
۶۳تشک دونفره مونسا مدل اوشن بلو سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۶ سال
۶۴تشک دونفره مونسا مدل مورفیوز سکرت سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۹۹۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۹ سال
۶۵تشک دونفره مونسا مدل سون اسکای سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۸۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۸سال
۶۶تشک دونفره مونسا مدل فونیکس پد سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۹۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۷ سال
۶۷تشک دونفره مونسا مدل نوامکس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۷۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۶۸تشک دونفره مونسا مدل هرمس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۶۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۶۹تشک دونفره مونسا مدل فرونیا سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۴۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۸سال
۷۰تشک دونفره مونسا مدل آرمونی سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۴۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۷۱تشک دونفره مونسا مدل تمپا سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۰۳۰۰۰۰۰تشک طبی۹ سال
۷۲تشک دونفره مونسا مدل سوپر مدیکال سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۲۰۰۰۰۰تشک طبی۸سال
۷۳تشک دونفره مونسا مدل مدیکال سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۱۰۰۰۰۰تشک طبی۵ سال
۷۴تشک دونفره مونسا مدل مموری مدیکال سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۸۰۰۰۰۰۰تشک طبی۸سال
۷۵تشک دونفره مونسا مدل استرانگ کینگ سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۵ سال
۷۶تشک دونفره مونسا مدل کالیپسو سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۶۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۱۰سال
۷۷تشک دونفره مونسا مدل پاشا سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۶۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۹ سال
۷۸تشک دونفره مونسا مدل اوشن بلو سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۶ سال
۷۹تشک دونفره مونسا مدل مورفیوز سکرت سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۳۶۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۹ سال
۸۰تشک دونفره مونسا مدل سون اسکای سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۷۸۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۸سال
۸۱تشک دونفره مونسا مدل فونیکس پد سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۶۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۷ سال
۸۲تشک دونفره مونسا مدل نوامکس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۸۳تشک دونفره مونسا مدل هرمس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۸۴تشک دونفره مونسا مدل فرونیا سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۸سال
۸۵تشک دونفره مونسا مدل آرمونی سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۸۶تشک دونفره مونسا مدل تمپا سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۴۰۰۰۰۰۰تشک طبی۹ سال
۸۷تشک دونفره مونسا مدل سوپر مدیکال سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۸۰۰۰۰۰تشک طبی۸سال
۸۸تشک دونفره مونسا مدل مدیکال سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۲۰۰۰۰۰تشک طبی۵ سال
۸۹تشک دونفره مونسا مدل مموری مدیکال سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۱۴۰۰۰۰۰تشک طبی۸سال
۹۰تشک دونفره مونسا مدل استرانگ کینگ سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۶۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۵ سال
۹۱تشک دونفره مونسا مدل کالیپسو سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۲۴۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۱۰سال
۹۲تشک دونفره مونسا مدل پاشا سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۰۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۹ سال
۹۳تشک دونفره مونسا مدل اوشن بلو سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۶ سال
۹۴تشک دونفره مونسا مدل مورفیوز سکرت سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۷۴۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۹ سال
۹۵تشک دونفره مونسا مدل سون اسکای سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۱۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۸سال
۹۶تشک دونفره مونسا مدل فونیکس پد سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۷۴۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۷ سال
۹۷تشک دونفره مونسا مدل نوامکس سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۴۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۹۸تشک دونفره مونسا مدل هرمس سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۶۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۹۹تشک دونفره مونسا مدل فرونیا سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۶۸۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۸سال
۱۰۰تشک دونفره مونسا مدل آرمونی سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۸۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۱۰۱تشک دونفره مونسا مدل تمپا سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۷۸۰۰۰۰۰تشک طبی۹ سال
۱۰۲تشک دونفره مونسا مدل سوپر مدیکال سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۳۴۰۰۰۰۰تشک طبی۸سال
۱۰۳تشک دونفره مونسا مدل مدیکال سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۴۰۰۰۰۰تشک طبی۵ سال
۱۰۴تشک دونفره مونسا مدل مموری مدیکال سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۵۰۰۰۰۰۰تشک طبی۸سال
۱۰۵تشک دونفره مونسا مدل سوپر مدیکال سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۶۰۰۰۰۰۰تشک طبی۸سال

تشک مونسا

شرکت تشک مونسا در دهه ۱۹۸۰ با ایده تولید ملزومات خواب تاسیس شد. این شرکت ترکیه ای با بهره گیری از تمام فناوری ها و نوآوری های روز در جدیدترین طراح ها ، کیفیت و راحتی را در محصولات خود گرد هم آورده اند و امروزه نیازهای متفاوت خواب را با راه حل هایی بیشتر از انتظار تأمین خواهد کرد.به همین خاطر به سرعت در سراسر دنیا شناخته شد و راه خود را به کشورهای پیشرفته باز کرده است. حضوردر ۴۳ کشور دنیا نمادی از موفقیت روزافزون تشک مونسا و برتری این شرکت در صنعت خواب دنیا می باشد. تفکر هوشمندانه تشک مونسا در استفاده از کادر پزشکی مجرب از بهترین ارتوپدهای دنیا، همگام شدن با تکنولوژی و جدید ترین دستگاه ها در خط تولید ،رویای داشتن خوابی راحت را برای تمامی سلیقه ها فراهم کرده است. این شرکت بزرگ در کایسری ترکیه تمام تلاش خود را برآن داشته است تا برای تحقق اهداف از برترین متخصصان این حوزه در دپارتمان متریال خود استفاده نماید.

مدل های تشک مونسا

تشک های طبی ( اسفنجی) مونسا

 • تشک مونسا مدل تمپا
 • تشک مونسا مدل مموری مدیکال
 • تشک مونسا مدل سوپر مدیکال
 • تشک مونسا مدل مدیکال

تشک های فنر منفصل مونسا

 • تشک مونسا مدل کالیپسو
 • تشک مونسا مدل پاشا
 • تشک مونسا مدل مورفیوز سکرت 
 • تشک مونسا مدل سون اسکای
 • تشک مونسا مدل فونیکس پد
 • تشک مونسا مدل استرانگ کینگ
 • تشک مونسا مدل اوشن بلو

تشک های فنر متصل مونسا

 • تشک مونسا مدل فرونیا 
 • تشک مونسا مدل هرمس
 • تشک مونسا مدل  آرمونی
 • تشک مونسا مدل نوامکس

نکات طلایی در خرید تشک مونسا

 • دقت در ارتفاع تشک و تختخواب
 • دقت در سفتی سطح تشک
 • دقت در نوع پارچه تشک
 • دقت در قطر مفتول فنر تشک
 • دقت در چگالی اسفنج

اسفنج تشک مونسا و تاثیر در کیفیت آن

 • افزایش طول عمر تشک
 • افزایش ارتفاع تشک
 • جلوگیری از گود شدن زود هنگام تشک
 • هرچه چگالی اسفنج افزایش یابد درجه سفتی سطح تشک افزایش می یابد.
 • اسفنج با چگالی بالا برای افراد مبتلا به کمردرد و دیسک کمر مناسب می باشد.

چگونه بهترین تشک را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب تشک مناسب برای خواب آرام ، راحت باید سه نکته زیر را در نظر بگیرید.

 1. درجه نرمی
 2. ابعاد تختخواب
 3. بودجه

دغدغه اصلی خریداران در هنگام خرید تشک مونسا

 1. قیمت تمام شده تشک مونسا با حذف واسطه هابه حداقل برسد و مقرون به صرفه باشد.
 2. سرویس حمل و نقل رایگان و ارسال در کمترین زمان ممکن انجام شود
 3. تشک مونسا خریداری شده دارای تضمین کیفیت بوده و با خدمات پس از فروش خیال کاربران را از خرید راحت می کند.
 4. طول عمر بالای تشک مونسا و چگالی بالای اسفنج از مزیت های منحصر به فرد آن می باشد.
 5. تشک مونسا دارای نمایندگی معتبر در تمام شهرها می باشد و این امر دسترسی را آسان می نماید

خرید آسان و دلنشین را با ما در فروشگاه اینترنتی خوابکو تجربه کنید. تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا با ایجاد زمینه ای مناسب جهت ارسال به تمام نقاط کشور و ارایه بهترین کیفیت، بهترین قیمت و بیشترین تنوع محصول و ارسال در کمترین زمان ممکن به همراه خدمات پس از فروش “۷ روز گارانتی خرید ” گامی مطلوب در جهت رفاه حال مشتریان برداشته و خرید را برای شما به یک تجربه دلچسب تبدیل کنیم. و این پاسخی است به حسن انتخاب شما

ویژگیامتیاز
بهترین قیمت⭐⭐⭐⭐⭐✅۵/۵
ارسال سریع⭐⭐⭐⭐⭐✅✅۴.۸/۵
پشتیبانی⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐۴.۷/۵
گارانتی⭐⭐⭐⭐⭐۴.۹/۵

شرکت خوابکو ، با عرضه ی کالای خواب (سرویس خواب ، تخت خواب ، تشک ، بالش ، روتختی ، محافظ و…) به همراه مشاوره برای یک انتخاب درست آمادگی ارائه ی خدمات به شما عزیزان را دارد.