لیست قیمت تشک رویا ۱۴۰۳

قیمت تشک رویا اولترا پلاس

قیمت تشک رویا اولترا پلاس

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۱۴.۱۹۰.۰۰۰
۱۵.۷۷۰.۰۰۰
۱۸.۹۲۰.۰۰۰
۲۲.۰۸۰.۰۰۰
۲۵.۲۳۰.۰۰۰
۲۸.۳۹۰.۰۰۰
۳۱.۵۴۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک رویا اولترا 1

قیمت تشک رویا اولترا ۱

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۸.۵۰۰.۰۰۰
۹.۴۵۰.۰۰۰
۱۱.۳۴۰.۰۰۰
۱۳.۲۳۰.۰۰۰
۱۵.۱۲۰.۰۰۰
۱۷.۰۰۰.۰۰۰
۱۸.۸۹۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک رویا اولترا 2

قیمت تشک رویا اولترا ۲

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۷.۵۰۰.۰۰۰
۸.۳۴۰.۰۰۰
۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۱.۶۷۰.۰۰۰
۱۳.۳۴۰.۰۰۰
۱۵.۰۱۰.۰۰۰
۱۶.۶۷۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک رویا اولترا 3

قیمت تشک رویا اولترا ۳

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۶.۵۵۰.۰۰۰
۷.۲۸۰.۰۰۰
۸.۷۴۰.۰۰۰
۱۰.۱۹۰.۰۰۰
۱۱.۶۵۰.۰۰۰
۱۳.۱۱۰.۰۰۰
۱۴.۵۶۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک رویا اولترا 4

قیمت تشک رویا اولترا ۴

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۵.۹۰۰.۰۰۰
۶.۵۶۰.۰۰۰
۷.۸۷۰.۰۰۰
۹.۱۸۰.۰۰۰
۱۰.۴۹۰.۰۰۰
۱۱.۸۱۰.۰۰۰
۱۳.۱۲۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک رویا اولترا 5

قیمت تشک رویا اولترا ۵

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۵.۳۰۰.۰۰۰
۵.۸۹۰.۰۰۰
۷.۰۷۰.۰۰۰
۸.۲۵۰.۰۰۰
۹.۴۳۰.۰۰۰
۱۰.۶۱۰.۰۰۰
۱۱.۷۸۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک رویا مدیکال پلاس

قیمت تشک رویا مدیکال پلاس

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۱۴.۱۹۰.۰۰۰
۱۵.۷۷۰.۰۰۰
۱۸.۹۲۰.۰۰۰
۲۲.۰۸۰.۰۰۰
۲۵.۲۳۰.۰۰۰
۲۸.۳۹۰.۰۰۰
۳۱.۵۴۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک رویا مدیکال 1

قیمت تشک رویا مدیکال ۱

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۸.۶۰۰.۰۰۰
۹.۵۶۰.۰۰۰
۱۱.۴۷۰.۰۰۰
۱۳.۳۸۰.۰۰۰
۱۵.۲۹۰.۰۰۰
۱۷.۲۰۰.۰۰۰
۱۹.۱۲۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک رویا مدیکال 2

قیمت تشک رویا مدیکال ۲

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۶.۳۰۰.۰۰۰
۷.۰۰۰.۰۰۰
۸.۴۰۰.۰۰۰
۹.۸۰۰.۰۰۰
۱۱.۲۰۰.۰۰۰
۱۲.۶۱۰.۰۰۰
۱۴.۰۰۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک رویا مدیکال 3

قیمت تشک رویا مدیکال ۳

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۵.۸۰۰.۰۰۰
۶.۴۵۰.۰۰۰
۷.۷۴۰.۰۰۰
۹.۰۳۰.۰۰۰
۱۰.۳۲۰.۰۰۰
۱۱.۶۱۰.۰۰۰
۱۲.۸۹۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک رویا مدیکال 4

قیمت تشک رویا مدیکال ۴

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۴.۹۰۰.۰۰۰
۵.۴۵۰.۰۰۰
۶.۵۴۰.۰۰۰
۷.۶۳۰.۰۰۰
۸.۷۲۰.۰۰۰
۹.۸۰۰.۰۰۰
۱۰.۸۹۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک رویا بونل 1

قیمت تشک رویا بونل ۱

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۵.۳۰۰.۰۰۰
۵.۸۹۰.۰۰۰
۷.۰۷۰.۰۰۰
۸.۲۵۰.۰۰۰
۹.۴۳۰.۰۰۰
۱۰.۶۱۰.۰۰۰
۱۱.۷۸۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک رویا بونل 2

قیمت تشک رویا بونل ۲

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۴.۶۵۰.۰۰۰
۵.۱۷۰.۰۰۰
۶.۲۰۰.۰۰۰
۷.۲۴۰.۰۰۰
۸.۲۷۰.۰۰۰
۹.۳۰۰.۰۰۰
۱۰.۳۴۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک رویا بونل 3

قیمت تشک رویا بونل ۳

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۴.۱۰۰.۰۰۰
۴.۵۶۰.۰۰۰
۵.۴۷۰.۰۰۰
۶.۳۸۰.۰۰۰
۷.۲۹۰.۰۰۰
۸.۲۰۰.۰۰۰
۹.۱۲۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک رویا بونل 4

قیمت تشک رویا بونل ۴

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۳.۵۰۰.۰۰۰
۳.۸۹۰.۰۰۰
۴.۶۷۰.۰۰۰
۵.۴۵۰.۰۰۰
۶.۲۳۰.۰۰۰
۷.۰۱۰.۰۰۰
۷.۷۸۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک رویا بونل 5

قیمت تشک رویا بونل ۵

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۳.۰۰۰.۰۰۰
۳.۳۴۰.۰۰۰
۴.۰۰۰.۰۰۰
۴.۶۷۰.۰۰۰
۵.۳۴۰.۰۰۰
۶.۰۰۰.۰۰۰
۶.۶۷۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
لیست قیمت باکس تشک رویا

قیمت باکس تشک رویا

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۵.۶۵۰.۰۰۰
۶.۲۸۰.۰۰۰
۷.۵۴۰.۰۰۰
۸.۷۹۰.۰۰۰
۱۰.۵۰۰.۰۰۰
۱۱.۳۰۰.۰۰۰
۱۲.۵۶۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
لیست قیمت تاج باکس رویا

قیمت تاج باکس رویا

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۱.۵۰۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
لیست قیمت محافظ تشک رویا

قیمت محافظ تشک رویا

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۳۶۰.۰۰۰
۴۰۰.۰۰۰
۴۸۰.۰۰۰
۵۶۰.۰۰۰
۶۴۰.۰۰۰
۷۲۰.۰۰۰
۸۰۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
لیست قیمت محافظ تشک پلاس رویا

قیمت محافظ تشک پلاس رویا

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۶۹۰.۰۰۰
۷۷۰.۰۰۰
۹۲۰.۰۰۰
۱.۰۸۰.۰۰۰
۱.۲۳۰.۰۰۰
۱.۳۸۰.۰۰۰
۱.۵۴۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک اسلیم فوم رویا

قیمت تشک اسلیم فوم رویا

سایز
قیمت
قیمت ویژه
۹۰ در ۲۰۰
۱.۴۰۰.۰۰۰
– – –
قیمت تشک مهمان رویا

قیمت تشک مهمان رویا

سایز
قیمت
قیمت ویژه
۸۰ در ۱۹۵
۹۱۰.۰۰۰
– – –
قیمت بالش سوپر پلاس رویا

قیمت بالش سوپر پلاس رویا

سایز
قیمت
قیمت ویژه
۵۰ در ۷۰
۵۱۰.۰۰۰
– – –
قیمت بالش رویا 1

قیمت بالش رویا ۱

سایز
قیمت
قیمت ویژه
۵۰ در ۷۰
۴۴۰.۰۰۰
– – –
قیمت تشک نوجوان رویا

قیمت تشک نوجوان رویا

مدل
قیمت
قیمت ویژه
اولترا ۴
بونل ۲
بونل ۵
۴.۷۳۰.۰۰۰
۳.۷۲۰.۰۰۰
۲.۴۰۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک کودک رویا

قیمت تشک کودک رویا

سایز
قیمت
قیمت ویژه
۷۰ در ۱۳۰
۷۰ در ۱۳۵
۱.۵۲۰.۰۰۰
۱.۵۲۰.۰۰۰
– – –
– – –

ویدیو قیمت و معرفی تشک رویا

سوالات متداول لیست قیمت تشک رویا

ما در فروشگاه خوابکو سعی بر این داریم با حجم بالای فروش قیمت تمام شده برای مشتری مناسب تر باشد، تا هرشخص با هر توان مالی تشک مورد نظر خود را خریداری نماید.

بله، جهت خرید حضوری تشک رویا در سراسر ایران با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۹۲۶ تماس بگیرید. تا همکاران ما نزدیک ترین نمایندگی تشک رویا را به شما معرفی کنند.

تشک های رویا مدل های مختلفی داردکه به صورت کلی به ۳ دسته بونل، مدیکال و اولترا تقسیم میشوند.
ارزان ترین تشک رویا بونل مدل بونل ۵ می باشد.
ارزان ترین تشک رویا مدیکال مدل مدیکال ۴ می باشد.
ارزان ترین تشک رویا اولترا مدل اولترا ۵ می باشد.

راه های ارتباط با فروشگاه خوابکو جهت استعلام قیمت تشک رویا
۰۲۱-۲۸۴۲۲۹۲۶ / ۰۲۵-۳۷۲۰۷۰۳۹ /  ۰۹۱۲۰۶۹۶۵۲۹ / ۰۹۹۸۱۵۳۸۰۵۱ / ۰۹۰۱۳۹۷۶۷۶۷

بله، فروشگاه خوابکو جهت خرید تشک رویا در سراسر ایران امکان ارسال رایگان و پرداخت در محل را برای شما مشتریان گرامی فراهم میکند.

لیست قیمت جدید تشک رویا در سال ۱۴۰۳

شما می توانید جهت اطلاع از قیمت تشک رویا در سال ۱۴۰۳ به این صفحه از سایت خوابکو مراجعه فرمایید.
شرکت تشک رویا با بیشتر از سی سال سابقه در بخش تولیدات تشک ایرانی فعالیت دارد. شرکت تشک رویا با بهره‌گیری از بهترین و پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها و ماشین‌آلات مدرن و شناخت نیاز بازار امروز مرغوب‌ترین و جدیدترین انواع تشک‌ فنر منفصل، فنری و اسفنجی به همراه کالاهای جانبی مانند محافظ تشک رویا، تشک مهمان رویا، بالش رویا، باکس تشک رویا و تاج باکس را در ایران تولید می‌کند. همچنین لیست قیمت تشک رویا نیز در دسترس می باشد.
برند داخلی تشک رویا در سال ۱۴۰۳ با نیرو هایی حرفه ای و با تجربه یکی از جامع ترین خط‌ های تولید تشک در ایران را دارد. کیفیت، زیبایی و ارگونومی مناسب محصولات این مارک تشک سبب گردیده تا نام تشک رویا هم سطح بهترین برندهای جهانی تشک قرار بگیرد.
شرکت تشک رویا موفق به دریافت استانداردهای ملی و جهانی شده است و همیشه سعی کرده با دیدی به آینده و حرکت به سوی خودکفایی صنعتی کالای مرغوب و باکیفیتی را به بازار ایران و دنیا ارائه نماید. مارک تشک رویا در سال ۱۴۰۳ با تولید انواع مدل تشک بزرگسال، نوجوان، کودک و مهمان به صورت تک نفره و دونفره نیازهای افراد را با سلیقه‌های مختلف برآورده کرده است. در بالای همین صفحه از سایت لیست قیمت تشک رویا ۱۴۰۳ هم قرار گرفته است.
با توجه به به ابعاد تخت و به تناسب اتاق خواب و سرویس خواب خود می‌توانید با مشاهده‌ی لیست قیمت تشک رویا و لوازم جانبی را همراه تشک با طراحی و دیزاین متنوع از فروشگاه اینترنتی خوابکو خریداری کنید.

استعلام قیمت اینترنتی تشک رویا

جهت استعلام قیمت اینترنتی تشک رویا و دریافت مشاوره رایگان با کارشناسان ما با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

 • شماره تماس: ۰۲۱۲۸۴۲۲۹۲۶
 • شماره تماس: ۰۹۹۸۱۵۳۸۰۵۱
 • شماره تماس: ۰۹۰۱۳۹۷۶۷۶۷
 • شماره تماس: ۰۹۱۲۰۶۹۶۵۲۹
 • آدرس سایت: khabco.com

قیمت محصولات شرکت رویا

·        قیمت تشک رویا

برند رویا تشک های خود را در سه دسته ی تشک فنر منفصل (اولترا)، تشک فنر متصل (بونل) و تشک طبی (مدیکال) و در سایز های مختلف برای تشک کودک، نوجوان، یک نفره و دونفره تولید کرده است. قیمت تشک رویا باتوجه به نوع و سایز تشک متفاوت می باشد که در ادامه به بررسی قیمت تشک رویا می پردازیم:

لیست قیمت تشک رویا یک نفره

قیمت تشک رویا یک نفره باتوجه به نوع تشک و سایز تشک یک نفره متفاوت می باشد. ابعاد استادارد تشک یک نفره ۹۰ در ۲۰۰ ، ۱۰۰ در ۲۰۰ و ۱۲۰ در ۲۰۰ می باشد که قیمت هر یک از این سایزها با یکدیگر متفاوت می باشد. به طور کلی لیست قیمت تشک رویا یک نفره به شرح زیر می باشد:

 • قیمت تشک رویا یک نفره سایز ۹۰ در ۲۰۰ از ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۴.۱۹۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک رویا یک نفره سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ از ۳.۳۴۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۵.۷۷۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک رویا یک نفره سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ از ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۸.۹۲۰.۰۰۰ تومان می باشد.

لیست قیمت تشک رویا دو نفره

قیمت تشک رویا دو نفره باتوجه به نوع تشک و سایز تشک دو نفره متفاوت می باشد. ابعاد استادارد تشک دو نفره ۱۴۰ در ۲۰۰ ، ۱۶۰ در  ۲۰۰ ، ۱۸۰ در ۲۰۰ و ۲۰۰ در ۲۰۰ می باشد که قیمت هر یک از این سایزها با یکدیگر متفاوت می باشد. به طور کلی لیست قیمت تشک رویا دو نفره به شرح زیر می باشد:

 • قیمت تشک رویا دو نفره سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ از ۴.۶۷۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۲۲.۰۸۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک رویا دو نفره سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ از ۵.۳۴۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۲۵.۲۳۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک رویا دو نفره سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ از ۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۲۸.۲۳۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک رویا دو نفره سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ از ۶.۶۷۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۳۱.۵۴۰.۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت تشک طبی رویا

نام تشک طبی رویا، مدیکال است .برند تشک رویا دارای ۵ مدل تشک طبی می باشد که این ۵ مدل از نظر کیفیت و قیمت با یکدیگر متفاوت می باشند. به طور کلی قیمت تشک طبی رویا بصورت زیر می باشد:

 • قیمت تشک طبی رویا یک نفره سایز ۹۰ در ۲۰۰ از ۴.۹۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۴.۱۹۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی رویا یک نفره سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ از ۵.۴۵۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۵.۷۷۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی رویا یک نفره سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ از ۶.۵۴۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۸.۹۲۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی رویا دو نفره سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ از ۷.۶۳۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۲۲.۰۸۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی رویا دو نفره سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ از ۸.۷۲۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۲۵.۲۳۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی رویا دو نفره سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ از ۹.۸۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۲۸.۳۹۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی رویا دو نفره سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ از ۱۰.۸۹۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۳۱.۵۴۰.۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت تشک طبی فنری رویا

برند تشک رویا دارای ۲ نوع تشک طبی فنری (فنر منفصل و فنر متصل) می باشد که این ۲ نوع از نظر کیفیت و قیمت با یکدیگر متفاوت می باشند. به طور کلی قیمت تشک طبی فنری رویا بصورت زیر می باشد:

 • قیمت تشک طبی فنری رویا یک نفره سایز ۹۰ در ۲۰۰ از ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۴.۱۹۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری رویا یک نفره سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ از ۳.۳۴۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۵.۷۷۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری رویا یک نفره سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ از ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۸.۹۲۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری رویا دو نفره سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ از ۴.۶۷۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۲۲.۰۸۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری رویا دو نفره سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ از ۵.۳۴۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۲۵.۲۳۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری رویا دو نفره سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ از ۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۲۸.۳۹۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری رویا دو نفره سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ از ۶.۶۷۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۳۱.۵۴۰.۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت تشک کودک و نوجوان رویا

 • قیمت تشک کودک رویا ۱.۵۲۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک نوجوان رویا اولترا ۴ : ۴.۷۳۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک نوجوان رویا بونل ۲ : ۳.۷۲۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک نوجوان رویا بونل ۵ : ۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.

·        قیمت باکس و تاج رویا

باکس تشک رویا از دو متریال متفاوت چوبی و فلزی ساخته شده است و دارای ابعاد متفاوتی برای تشک یک نفره و دونفره می باشد. تاج باکس رویا نیز دارای ابعاد متفاوت برای باکس تشک رویا می باشد. قیمت باکس و تاج رویا بر اساس سایز متفاوت می باشد. باکس تشک چوبی رویا و همچنین تاج باکس رویا در حال حاضر تولید نمی شوند و قیمت باکس فلزی رویا بسته به سایز باکس متفاوت می باشد.

 • قیمت باکس تشک رویا سایز ۹۰ در ۲۰۰ : ۵.۶۵۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت باکس تشک رویا سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ : ۶.۲۸۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت باکس تشک رویا سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ : ۷.۵۴۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت باکس تشک رویا سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ : ۸.۷۹۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت باکس تشک رویا سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ : ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت باکس تشک رویا سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ : ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت باکس تشک رویا سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ : ۱۲.۵۶۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تاج باکس رویا سایز ۹۰ : ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.

·        قیمت بالش رویا

بالش شرکت رویا در دو نوع بالش سوپر پلاس و بالش رویا ۱ تولید و روانه بازار شده است. هر دوی این بالش ها الیافی هستند و تفاوت آنها در گرماژ الیاف آنهاست که بالش سوپر پلاس رویا گرماژ الیاف بالاتری دارد و همچنین قیمت بالاتری نیز دارد.

 • قیمت بالش سوپر پلاس رویا : ۵۱۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت بالش رویا ۱ : ۴۴۰.۰۰۰ تومان می باشد.

·        قیمت محافظ تشک رویا

محافظ تشک رویا در دو نوع محافظ تشک پلاس رویا و محافظ تشک رویا تولید می شود. تفاوت این دو محافظ تشک در ارتفاع و گرماژ پارچه است که محافظ تشک پلاس رویا برای تشک هایی با ابعاد بالای ۳۰ سانتیمتر مناسب است و گرماژ پارچه بالاتری دارد. به همین علت قیمت بالاتری نیز نسبت به محافظ تشک رویا دارد.

 • قیمت محافظ تشک رویا سایز ۷۰ در ۱۳۰ : ۱۹۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک رویا سایز ۸۰ در ۱۸۰ : ۲۹۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک رویا سایز ۹۰ در ۲۰۰ : ۳۶۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک رویا سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ : ۴۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک رویا سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ : ۴۸۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک رویا سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ : ۵۶۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک رویا سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ : ۶۴۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک رویا سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ : ۷۲۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک رویا سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ : ۸۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک پلاس رویا سایز ۹۰ در ۲۰۰ : ۶۹۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک پلاس رویا سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ : ۷۷۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک پلاس رویا سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ : ۹۲۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک پلاس رویا سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ : ۱.۰۸۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک پلاس رویا سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ : ۱.۲۳۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک پلاس رویا سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ : ۱.۳۸۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک پلاس رویا سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ : ۱.۵۴۰.۰۰۰ تومان می باشد.

·        قیمت اسلیم فوم رویا

اسلیم فوم رویا  یک تشک اسفنجی و جایگزین مناسبی برای تشک های سنتی و قدیمی می باشد.اسلیم فوم رویا فقط در سایز یک نفره استاندارد ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر موجود است.

 • قیمت اسلیم فوم رویا ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.

·        قیمت تشک مهمان رویا

تشک مهمان رویا نیز اسفنجی بوده و جایگزین مناسبی برای تشک های سنتی و قدیمی می باشد. تشک مهمان رویا در ۱۹۵*۸۰*۵ سانتیمتر موجود است.

 • قیمت تشک مهمان رویا ۹۱۰.۰۰۰ تومان می باشد.

لیست قیمت تشک رویا سایز ۹۰

 • قیمت تشک طبی رویا سایز ۹۰  با توجه به مدل تشک از ۴.۹۰۰.۰۰۰ تومان تا ۱۴.۱۹۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل رویا سایز ۹۰  با توجه به مدل تشک از ۵.۳۰۰.۰۰۰ تومان تا ۱۴.۱۹۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل رویا سایز ۹۰  با توجه به مدل تشک از ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان تا ۵.۳۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت تشک رویا سایز ۱۰۰

 • قیمت تشک طبی رویا سایز ۱۰۰ با توجه به مدل تشک از ۵.۴۵۰.۰۰۰ تومان تا ۱۵.۷۷۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل رویا سایز ۱۰۰ با توجه به مدل تشک از ۵.۸۹۰.۰۰۰ تومان تا ۱۵.۷۷۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل رویا سایز ۱۰۰ با توجه به مدل تشک از ۳.۳۴۰.۰۰۰ تومان تا ۵.۸۹۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت تشک رویا سایز ۱۲۰

 • قیمت تشک طبی رویا سایز ۱۲۰ با توجه به مدل تشک از ۶.۵۴۰.۰۰۰ تومان تا ۱۸.۹۲۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل رویا سایز ۱۲۰ با توجه به مدل تشک از ۷.۰۷۰.۰۰۰ تومان تا ۱۸.۹۲۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل رویا سایز ۱۲۰ با توجه به مدل تشک از ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان تا ۷.۰۷۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت تشک رویا سایز ۱۴۰

 • قیمت تشک طبی رویا سایز ۱۴۰ با توجه به مدل تشک از ۷.۶۳۰.۰۰۰ تومان تا ۲۲.۰۸۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل رویا سایز ۱۴۰ با توجه به مدل تشک از ۸.۲۵۰.۰۰۰ تومان تا ۲۲.۰۸۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل رویا سایز ۱۴۰ با توجه به مدل تشک از ۴.۶۷۰.۰۰۰ تومان تا ۸.۲۵۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت تشک رویا سایز ۱۶۰

 • قیمت تشک طبی رویا سایز ۱۶۰ با توجه به مدل تشک از ۸.۷۲۰.۰۰۰ تومان تا ۲۵.۲۳۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل رویا سایز ۱۶۰ با توجه به مدل تشک از ۹.۴۳۰.۰۰۰ تومان تا ۲۵.۲۳۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل رویا سایز ۱۶۰ با توجه به مدل تشک از ۵.۳۴۰.۰۰۰ تومان تا ۹.۴۳۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت تشک رویا سایز ۱۸۰

 • قیمت تشک طبی رویا سایز ۱۸۰ با توجه به مدل تشک از ۹.۸۰۰.۰۰۰ تومان تا ۲۸.۳۹۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل رویا سایز ۱۸۰ با توجه به مدل تشک از ۱۰.۶۱۰.۰۰۰ تومان تا ۲۸.۳۹۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل رویا سایز ۱۸۰ با توجه به مدل تشک از ۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان تا ۱۰.۶۱۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت تشک رویا سایز ۲۰۰

 • قیمت تشک طبی رویا سایز ۲۰۰ با توجه به مدل تشک از ۱۰.۸۹۰.۰۰۰ تومان تا ۳۱.۵۴۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل رویا سایز ۲۰۰ با توجه به مدل تشک از ۱۱.۷۸۰.۰۰۰ تومان تا ۳۱.۵۴۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل رویا سایز ۲۰۰  با توجه به مدل تشک از ۶.۶۷۰.۰۰۰ تومان تا ۱۱.۷۸۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت انواع تشک رویا در سال ۱۴۰۳

 

لیست قیمت تشک رویا اولترا پلاس

لیست قیمت تشک رویا اولترا پلاس سال ۱۴۰۳

 • استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت با گل های برجسته و الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی در تشک رویا اولترا پلاس
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک اولترا پلاس و تعریق کمتر بدن
 • استفاده از اسفنج برش خورده HR با دستگاه CNC در لایه داخلی تشک رویا
 • استفاده از فنر سل پاکت سازگار با آناتومی بدن و پوشش دهنده گودی کمر
 • استفاده ازاسکلت فنر منفصل در روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی یا کتان در هسته مرکزی تشک
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک اولترا پلاس رویا
 • دارای ۹ سال تضمین کیفیت شرکت تشک رویا
 • دارای محافظ تشک ضد آب رایگان
 • ارتفاع تشک رویا اولترا پلاس حدودا ۳۸ سانتیمتر است.

لیست قیمت تشک رویا اولترا 1

لیست قیمت تشک رویا اولترا ۱ سال ۱۴۰۳

 • استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت باالیاف ضد حساسیت و خاصیت ارتجاعی در تشک رویا اولترا ۱
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک اولترا ۱ و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج ۴۰ کیلو به قطر ۳ سانت
 • استفاده از فنر سل پاکت سازگار با آناتومی بدن و پوشش دهنده گودی کمر
 • استفاده ازاسکلت فنر منفصل در روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی یا کتان در هسته مرکزی تشک رویا
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک اولترا ۱ رویا
 • دارای ۸ سال تضمین کیفیت شرکت تشک رویا
 • ارتفاع تشک رویا اولترا ۱ حدودا ۳۰ سانتیمتر است.

لیست قیمت تشک رویا اولترا 2

لیست قیمت تشک رویا اولترا ۲ سال ۱۴۰۳

 • استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت باالیاف ضد حساسیت و خاصیت ارتجاعی در تشک رویا اولترا ۲
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک رویا و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج ۴۰ کیلو به قطر ۴ سانت
 • استفاده ازاسکلت فنر منفصل با روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی یا کتان در هسته مرکزی تشک
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک اولترا ۲ رویا
 • دارای ۸ سال تضمین کیفیت شرکت تشک رویا
 • تشک اولترا ۲ نسبت به اولترا ۱ دارای سطح سفت تری می باشد.
 • ارتفاع تشک رویا اولترا ۲ حدودا ۲۶ سانتیمتر است.

لیست قیمت تشک رویا اولترا 3

لیست قیمت تشک رویا اولترا ۳ سال ۱۴۰۳

 • استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت والیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی در تشک رویا اولترا ۳
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک اولترا ۳ و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج ۴۰ کیلو به قطر ۳ سانت
 • استفاده ازاسکلت فنر منفصل با روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی یا کتان در هسته مرکزی تشک رویا
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک رویا
 • دارای ۷سال تضمین کیفیت شرکت تشک رویا
 • تشک اولترا ۳ رویا نسبت به تشک اولترا ۲ رویا دارای سطح نرم تری می باشد.
 • ارتفاع تشک رویا اولترا ۳ حدودا ۲۵ سانتیمتر است.

لیست قیمت تشک رویا اولترا 4

لیست قیمت تشک رویا اولترا ۴ سال ۱۴۰۳

 • استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت با الیاف ضد حساسیت و خاصیت ارتجاعی در تشک رویا اولترا ۴
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک اولترا ۴ و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج ۳۰ کیلو به قطر ۳ سانت
 • استفاده ازاسکلت فنر منفصل با روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی یا کتان در هسته مرکزی تشک رویا
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک رویا
 • دارای ۶ سال تضمین کیفیت شرکت تشک رویا
 • تشک اولترا ۴ رویا نسبت به تشک اولترا ۳ دارای سطح نرم تری می باشد
 • ارتفاع تشک رویا اولترا ۴ حدودا ۲۶ سانتیمتر است.

لیست قیمت تشک رویا اولترا 5

لیست قیمت تشک اولترا ۵ سال ۱۴۰۳

شرکت رویا به تازگی اقدام به تولید تشک فنر منفصل تشک اولترا ۵ نموده است. که به لحاظ اقتصادی دارای قیمت مقرون به صرفه می باشد.

 • تشک اولترا ۵ از دسته تشک های فنر منفصل ( پاکتی ) می باشد.
 • تشک رویا اولترا ۵ دارای پارچه گردبافت ضدحساسیت می باشد.
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک رویا و تعریق کمتر بدن
 • استفاده ازاسکلت فنر منفصل در روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی یا کتان در هسته مرکزی تشک رویا
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک رویا
 • ارتفاع تشک رویا اولترا ۵ حدودا ۲۴ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۵ سال تضمین کیفیت تشک رویا

لیست قیمت تشک رویا مدیکال پلاس

لیست قیمت تشک رویا مدیکال پلاس سال ۱۴۰۳

 • استفاده از پارچه سه لایه گردبافت با الیاف ضد حساسیت و خاصیت ارتجاعی در تشک رویا مدیکال پلاس
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک رویا و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج برش خورده HR با دستگاه CNC
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک مدیکال پلاس رویا
 • دارای فنر سل پاکت سازگار با آناتومی بدن و پوشش دهنده گودی کمر
 • دارای ۶ سال تضمین کیفیت تشک رویا
 • لازم به ذکر است ارتفاع تشک رویا مدیکال پلاس حدودا ۳۵ سانتیمتر می باشد.

لیست قیمت تشک رویا مدیکال 1

لیست قیمت تشک رویا مدیکال ۱ سال ۱۴۰۳

 • استفاده از پارچه سه لایه گردبافت با الیاف ضد حساسیت و خاصیت ارتجاعی در تشک رویا مدیکال ۱
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک مدیکال ۱ رویا و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج ۴۰ کیلو به قطر ۲۳ سانت
 • دارای اسفنج برش خورده HR  با دستگاه CNC
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک رویا
 • دارای فنر سل پاکت به قطر ۳ سانت سازگار با آناتومی بدن و پوشش دهنده گودی کمر
 • دارای ۵ سال تضمین کیفیت تشک رویا
 • ارتفاع تشک رویا مدیکال ۱ حدودا ۲۶ سانتیمتر می باشد.

لیست قیمت تشک رویا مدیکال 2

لیست قیمت تشک رویا مدیکال ۲ سال ۱۴۰۳

 • استفاده از پارچه سه لایه گردبافت با الیاف ضد حساسیت و خاصیت ارتجاعی در تشک رویا مدیکال ۲
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک مدیکال ۲ رویا و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج ۴۰ کیلو به قطر ۲۰ سانت
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک رویا
 • دارای اسکلت اسفنجی مناسب برای گودی کمر و دیسک کمر
 • دارای ۵ سال تضمین کیفیت تشک رویا
 • لازم به ذکر است ارتفاع تشک رویا مدیکال ۲ حدودا ۲۰ سانتیمتر می باشد.

لیست قیمت تشک رویا مدیکال 3

لیست قیمت تشک رویا مدیکال ۳ سال ۱۴۰۳

 • استفاده از پارچه سه لایه گردبافت با الیاف ضد حساسیت و خاصیت ارتجاعی در تشک رویا مدیکال ۳
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک رویا و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج ریباند فشرده به قطر ۱۰ سانت درلایه داخلی تشک مدیکال ۳ رویا
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک رویا
 • دارای اسکلت اسفنجی مناسب برای گودی کمر و دیسک کمر
 • دارای ۵ سال تضمین کیفیت تشک رویا
 • لازم به ذکر است ارتفاع تشک رویا مدیکال ۳ حدودا ۲۲ سانتیمتر می باشد.

لیست قیمت تشک رویا مدیکال 4

لیست قیمت تشک رویا مدیکال ۴ سال ۱۴۰۳

 • تشک رویا مدیکال ۴ از دسته تشک های طبی بدون فنر می باشد.
 • دارای پارچه گردبافت ضدحساسیت می باشد.
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک رویا
 • ارتفاع تشک رویا مدیکال ۴ حدودا ۲۱ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۴ سال تضمین کیفیت تشک رویا

لیست قیمت تشک رویا بونل 1

لیست قیمت تشک رویا بونل ۱ سال ۱۴۰۳

 • استفاده از پارچه سه لایه گردبافت و الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی در تشک رویا بونل ۱
 • استفاده ار لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک رویا و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج ۴۰ کیلو به قطر ۳ سانت
 • استفاده از نمد ترموفلت برای محافظت از اسفنج در مقابل اسکلت فنر متصل
 • استفاده از فنر های متصل با مقاومت و دوام بالا
 • استفاده از فنرهای تقویت شده M شکل به منظور استحکام بیشتر کناره های تشک بونل ۱ رویا
 • استفاده از مفتول ۲ در ۴ در ساختار داخلی تشک رویا
 • دارای ۶ سال تضمین کیفیت شرکت تشک رویا
 • ارتفاع تشک رویا بونل ۱ حدودا ۲۴ سانتیمتر است.

لیست قیمت تشک رویا بونل 2

لیست قیمت تشک رویا بونل ۲ سال ۱۴۰۳

 • استفاده از پارچه سه لایه گردبافت و الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی در تشک رویا بونل ۲
 • استفاده ار لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک بونل ۲ و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج ۳۰ کیلو به قطر ۳ سانت
 • استفاده از نمد ترموفلت برای محافظت از اسفنج در مقابل اسکلت فنر متصل
 • استفاده از فنر های متصل با مقاومت و دوام بالا
 • استفاده از فنرهای تقویت شده M شکل به منظور استحکام بیشتر کناره های تشک رویا
 • استفاده از مفتول ۲ و ۴ در ساختار داخلی تشک رویا
 • تشک بونل۲ نسبت به بونل ۳ دارای سطح سفت تری می باشد
 • دارای ۵ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • ارتفاع تشک رویا بونل ۲ حدودا ۲۴ سانتیمتر است.

لیست قیمت تشک رویا بونل 3

لیست قیمت تشک رویا بونل ۳ سال ۱۴۰۳

 • استفاده از پارچه سه لایه گردبافت و الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی در تشک رویا بونل ۳
 • استفاده ار لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک رویا و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج ۲۰ کیلو به قطر ۳ سانت
 • استفاده از نمد ترموفلت برای محافظت از اسفنج در مقابل اسکلت فنر متصل
 • استفاده از فنر های متصل با مقاومت و دوام بالا
 • استفاده از فنرهای تقویت شده M شکل به منظور استحکام بیشتر کناره های تشک بونل ۳ رویا
 • استفاده از مفتول ۲ در ۲ در ساختار داخلی تشک رویا
 • دارای ۵ سال تضمین کیفیت شرکت تشک رویا
 • ارتفاع تشک رویا بونل ۳ حدودا ۲۴ سانتیمتر است.

لیست قیمت تشک رویا بونل 4

لیست قیمت تشک رویا بونل ۴ سال ۱۴۰۳

 • استفاده از پارچه سه لایه گردبافت و الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی در تشک رویا بونل ۴
 • استفاده ار لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک رویا و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج ۲۰ کیلو به قطر ۱.۵ سانت
 • استفاده از نمد ترموفلت برای محافظت از اسفنج در مقابل اسکلت فنر متصل
 • استفاده از فنر های متصل با مقاومت و دوام بالا
 • استفاده از فنرهای تقویت شده M شکل به منظور استحکام بیشتر کناره های تشک رویا
 • استفاده از مفتول ۲ و ۲ در ساختار داخلی تشک بونل ۴ رویا
 • تشک بونل۴ نسبت به بونل۵ دارای سطح سفت تری می باشد.
 • دارای ۴ سال تضمین کیفیت شرکت تشک رویا
 • ارتفاع تشک رویا بونل ۴ حدودا ۲۲ سانتیمتر است.

لیست قیمت تشک رویا بونل 5

لیست قیمت تشک رویا بونل ۵ سال ۱۴۰۳

 • استفاده از پارچه سه لایه گردبافت و الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی در تشک رویا بونل ۵
 • استفاده ار لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک رویا و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج ۲۰ کیلو به قطر ۸ میلیمتر
 • استفاده از نمد ترموفلت برای محافظت از اسفنج در مقابل اسکلت فنر متصل
 • استفاده از فنر های متصل با مقاومت و دوام بالا
 • استفاده از فنرهای تقویت شده M شکل به منظور استحکام بیشتر کناره های تشک بونل ۵ رویا
 • استفاده از مفتول ۲ و ۲ در ساختار داخلی تشک رویا
 • تشک بونل۵ نسبت به بونل۴ دارای سطح نرم تری می باشد
 • دارای ۳ سال تضمین کیفیت شرکت تشک رویا
 • ارتفاع تشک رویا بونل ۵ حدودا ۱۹ سانتیمتر است.

قیمت پرفروش ترین تشک رویا

پرفروش ترین تشک رویا فنر منفصل مدل های اولترا پلاس، اولترا ۲ و اولترا ۴ و پرفروش ترین تشک رویا طبی مدل های مدیکال ۱، مدیکال ۲ و مدیکال ۴ و همچنین پرفروش ترین تشک رویا فنر متصل مدل های بونل ۱، بونل ۲ و بونل ۳ می باشد. قیمت پرفروش ترین تشک رویا براساس سایز تشک متفاوت می باشد اما به طور کلی قیمت پرفروش ترین تشک رویا بصورت زیر می باشد:

 • قیمت تشک رویا اولترا پلاس با توجه به سایز از ۱۴.۱۹۰.۰۰۰ تومان تا ۳۱.۵۴۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک رویا اولترا ۲ با توجه به سایز از ۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان تا ۱۶.۶۷۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک رویا اولترا ۴ با توجه به سایز از ۵.۹۰۰.۰۰۰ تومان تا ۱۳.۱۲۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک رویا مدیکال ۱ با توجه به سایز از ۸.۶۰۰.۰۰۰ تومان تا ۱۹.۱۲۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک رویا مدیکال ۲ با توجه به سایز از ۶.۳۰۰.۰۰۰ تومان تا ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک رویا بونل ۱ با توجه به سایز از ۵.۳۰۰.۰۰۰ تومان تا ۱۱.۷۸۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک رویا بونل ۲ با توجه به سایز از ۴.۶۵۰.۰۰۰ تومان تا ۱۰.۳۴۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک رویا بونل ۳ با توجه به سایز از ۴.۱۰۰.۰۰۰ تومان تا ۹.۱۲۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

قیمت انواع تشک رویا

تشک رویا از لحاظ نوع به سه دسته تقسیم بندی می شود که قیمت هرکدام از انواع تشک رویا با یکدیگر متفاوت می باشد.

 • قیمت تشک رویا فنر منفصل:
  تشک فنر منفصل رویا به لحاظ قیمت، نسبت به تشک فنر متصل بالاتر می باشد و این بالاتر بودن قیمت به علت جدا بودن فنرها از یکدیگر، عدم انتقال لرزش، و بالاتر بودن کیفیت تشک می باشد. قیمت تشک رویا فنر منفصل بسته به سایز تشک متفاوت می باشد.
 • قیمت تشک رویا فنر متصل:
  تشک فنر متصل رویا جزو اقتصادی ترین و مقرون به صرفه ترین تشک ها در بازار می باشد. اگر تشکی با کیفیت متوسط و قیمت مناسب می خواهید، پیشنهاد ما این دسته از تشک برای شما می باشد. قیمت تشک رویا فنر متصل بسته به سایز تشک متفاوت می باشد.
 • قیمت تشک رویا طبی:
  تشک طبی رویا به لحاظ قیمت، در سطح تشک فنر منفصل رویا می باشد. کیفیت بالای تشک طبی رویا باعث شده تا بسیاری از متخصصان برای بیماران خود که دارای کمردرد هستند این نوع از تشک را پیشنهاد کنند. قیمت تشک رویا طبی نیز بسته به سایز تشک متفاوت می باشد.

در ابتدای همین صفحه می توانید قیمت انواع تشک رویا را مشاهده کنید.

قیمت تشک یک نفره معمولی رویا

قیمت تشک یک نفره معمولی رویا از حدود ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان در سایز ۹۰ در ۲۰۰ موجود هست به بالا. نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که هرچه کیفیت متریال استفاده شده داخل تشک بالاتر و بهتر باشد، قیمت تشک نیز به نسبت بالاتر خواهد بود.

قیمت تشک دونفره معمولی رویا

قیمت تشک دونفره معمولی رویا از حدود ۵.۳۴۰.۰۰۰ تومان در سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ موجود هست به بالا. نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که هرچه کیفیت متریال استفاده شده داخل تشک بالاتر و بهتر باشد، قیمت تشک نیز به نسبت بالاتر خواهد بود.

لیست قیمت تشک طبی رویا

لیست قیمت تشک طبی رویا در ابتدای همین صفحه قابل مشاهده است.
افراد در طول عمر خود کمردرد را تجربه خواهند کرد و این امر به سن و سال افراد ارتباط مستقیم ندارد.البته ناگفته نماند که در گروه سنی مسن دیسک کمر بسیار شایع است.افزایش سن و تحلیل استخوان ها به همراه پوکی استخوان از عوامل تشدید کننده کمردرد می باشد. بعضی ازافراد به واسطه شغل خود مدت طولانی را پشت میز به سر می برند، عادت های غلط در نشستن و عدم تحرک کافی در طول ساعت کاری کمردرد را به دنبال خواهد داشت و گاهی کارهای سخت و جابجایی مداوم کالاهای سنگین باعث دیسک کمر خواهد شد. در این شرایط ضمن درمان های پزشکی پیشرفته و استفاده از داروهای مختلف برای کاهش درد،  ازآنجا که افراد مدت طولانی در شبانه روز را برای خواب و استراحت صرف می کنند. دقت در کالای خواب خاصیت پیشگیری و حتی درمانی خواهد داشت.
تشک مدیکال رویا  از دسته تشک طبی رویا می باشد و متناسب با شرایط جسمانی افراد مبتلا به بیماری های دیسک کمر و ستون فقرات طراحی و تولید شده است و به درمان بیماری کمک شایانی خواهد کرد.

تفاوت قیمت تشک فنر متصل رویا با تشک فنر منفصل رویا

تفاوت قیمت تشک فنر متصل رویا با تشک فنر منفصل رویا به علت ساختار تشک می باشد. تشک فنر متصل رویا دارای فنرهای به هم پیوسته در سراسر تشک می باشد در نتیجه در تشک دونفره لرزش ناشی از غلت زدن را منتقل می کنند و تشک فنر منفصل رویا به علت جدا بودن هریک از فنرها، لرزش ناشی از غلت زدن را منتقل نمی کند و کیفیت بالاتری دارد. در نتیجه تشک فنر متصل رویا قیمت مناسب تری نسبت به تشک فنر منفصل رویا دارد.
قیمت تشک فنر متصل رویا و تشک فنر منفصل رویا باتوجه به مدل و سایز تشک متفاوت می باشد:

 • قیمت تشک فنر متصل رویا یک نفره از ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان تا ۷.۰۷۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک فنر متصل رویا دونفره از ۶.۶۷۰.۰۰۰ تومان تا ۱۱.۷۸۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک فنر منفصل رویا یک نفره از ۵.۳۰۰.۰۰۰ تومان تا ۱۸.۹۲۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک فنر منفصل رویا دونفره از ۱۱.۷۸۰.۰۰۰ تومان تا ۳۱.۵۴۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

انتخاب تشک رویا بر اساس وزن

 • در رده بندی مدل های مختلف تشک رویا هرچه تشک به بالای رده بندی نزدیک می شود چگالی اسفنج افزایش می یابد. این امر زمانی از اهمیت ویژه برخوردار است که کاربران وزن بالایی داشته باشند. هرچه چگالی اسفنج بالا باشد تحمل وزن بالا را خواهد داشت و به مرور زمان گود نمی شود و طول عمر آن افزایش می یابد.
 • ارتفاع تشک رویا هرچه بالاتر باشد نشانه دهنده این مطلب می باشد که چگالی اسفنج  و تعداد لایه های اسفنج به کار رفته در آن بیشتر می باشد.
 • استحکام فنر هرچه به رده بالاتر نزدیک می شود از دوام استحکام بالاتری برخوردار خواهد شد.
 • کیفیت مواد اولیه موجود در تشک رویا نسبت به رده های پایین تر بیشتر می باشد و در نتیجه طول عمر آن افزایش می یابد.
 • اگر وزن شما بالاتر از ۸۰ – ۹۰ کیلو باشد، پیشنهاد ما به شما از بین مدل های فنر متصل، مدل بونل ۱ و از بین مدل های فنر منفصل، مدل اولترا پلاس، اولترا ۱ و اولترا ۲ می باشد.
 • اگر وزن شما بالاتر از ۸۰ – ۹۰ کیلو باشد و کمردرد و دیسک کمر داشته باشید، پیشنهاد ما به شما از بین مدل های مدیکال، مدل مدیکال پلاس و مدیکال ۱ می باشد.

قیمت تشک سفارشی رویا

گاهی برخی از کاربران به صورت سفارشی اقدام به به تهیه تخت خواب در ابعادی غیر استاندارد می نمایند یا به علت ناآگاهی در هنگام خرید تخت خوابی غیر استاندارد را تهیه می نمایند بنابراین باید به دنبال مراکزی برای سفارش تشک در ابعاد مورد نظر باشند. تشک رویا بنابر سلیقه و نظر مشتری ساخت اینگونه از تشک ها را از مدل های خاصی (فنر متصل) به عهده می گیرد. قیمت تشک سفارشی رویا بسته به سایز با توجه به قیمت تشک رویا استاندارد و نزدیک به آن بدون تخفیف محاسبه می شود و ۲۰ درصد به مبلغ بدون تخفیف جهت تهیه سفارشی آن در خط تولید اضافه خواهد شد.

قیمت خرید تشک اصل رویا

تشک اصل رویا در سراسر ایران قیمت مشخص و یکسانی دارد. همچنین قیمت تشک اصل رویا شامل هیچ گونه تخفیفی نمی باشد و هرگونه تخفیف زیرنظر شرکت نمی باشد.

 • قیمت خرید تشک اصل رویا فنر منفصل با توجه به سایز تشک از ۵.۳۰۰.۰۰۰ تومان تا ۳۱.۵۴۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت خرید تشک اصل رویا طبی با توجه به سایز تشک از ۴.۹۰۰.۰۰۰ تومان تا ۳۱.۵۴۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت خرید تشک اصل رویا فنر متصل با توجه به سایز تشک از ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان تا ۱۱.۷۸۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

ارزان ترین قیمت تشک رویا

تشک رویا باتوجه به کیفیت بالایی که دارد، در میان تمامی برندها قیمت مقرون به صرفه تری نیز دارد. مدل بونل (فنر متصل) تشک رویا نسبت به سایر مدل ها قیمت ارزان تر و مناسب تری دارد. تشک رویا دارای ۵ مدل تشک بونل می باشد که از بونل ۱ تا بونل ۵ است و بین این مدل ها نیز بونل ۵ ارزان ترین قیمت تشک رویا را دارد.

مقایسه انواع مدل های تشک رویا

در مقایسه مدل های مختلف تشک رویا آنچه بیش از همه خودنمایی می کند. این است که مدل های مختلف بسته شرایط جسمانی و متناسب با سن متفاوت می باشد در نتیجه قیمت ها به تناسب تغییر خواهد کرد.

 • مدل های بونل تشک رویا به علت متصل بودن فنر تشک، دارای قیمت اقتصادی تر و سطح نرم تری نسبت به مدل های دیگر دارد و در تشک های دونفره هنگام غلت زدن یک نفر، نفر کناری نیز لرزش را احساس می کند. در نتیجه برای افراد سالم (افرادی که کمردرد ندارند) و تشک یک نفره توصیه می شوند.
 • مدل های اولترا تشک رویا به علت منفصل بودن فنر تشک، نسبت به تشک فنر متصل دارای قیمت بالاتری می باشد ولی چون در تشک های دونفره لرزش را به نفر کناری منتقل نمی کند، کیفیت خواب بالاتری را به شما می دهد. در نتیجه برای تشک دونفره و افرادی که کمردرد ندارند یا کمر درد خفیف دارند مناسب می باشد.
 • مدل های مدیکال تشک رویا، تمام طبی و بدون فنر می باشد به همین علت دارای سطح سفت تر و طبی تری می باشد و مناسب افرادی است که دیسک کمر و کمردرد شدید دارند. این مدل ها هم به علت نبود فنر داخل آنها لرزش ناشی از غلت زدن را به نفر کناری منتقل نمی کنند.
 • تشک رویا با توجه به سابقه طولانی در زمینه تولید تشک ایرادات بیشتر محصولات را به صفر رسانده و کیفیت و طول عمر تشک را افزایش داده اند در ضمن قیمت تشک رویا به حداقل ممکن کاهش داده شده است. در نتیجه مشتریان ، تشک رویا را باصرفه اقتصادی بالا به همراه کیفیت بیشتر و خدمات پس از فروش دریافت خواهند کرد.

ضمانت نامه و گارانتی تشک رویا 

ازسوالات متداولی می باشد که ذهن بسیاری از مشتریان تشک رویا را درگیر می کند در این مطلب مواردی را که شامل گارانتی تشک رویا خواهد شد به اختصار بیان می کنیم.

 • اگر تشک رویا در هنگام تحویل توسط ماشین حمل بار خود شرکت دچار آسیب شود شامل پاره شدن پک تشک و کثیفی پارچه رویه ( اما این مورد شامل تحویل با باربری و اتفاقات ناشی از حمل ناصحیح بار توسط باربری نمی شود.)
 • گود شدن زود هنگام تشک رویا در مدت گارانتی در صورت رعایت تمام نکات صحیح نگهداری تشک
 • شکستگی در فنر که ناشی از استفاده ناصحیح از تشک رویا ( خصوصا درکودکان به عنوان سکوی پرش) نباشد.
 • بوی بد و نامطبوع تشک رویا که شامل بوی نو بودن تشک و پارچه آن نباشد.
 • ضمانت نامه و گارانتی تشک رویا به پایان نرسیده باشد.

آموزش ساخت تشک رویا

 • فنر در قسمت مرکزی تشک رویا

در قسمت مرکزی تشک رویا در تشک های فنری از اسکلت فنر متصل یا فنر منفصل تشکیل شده است . این فنرها در فنر متصل ها با مفتول های ۱ و ۴ به یکدیگر متصل شده اند. و در فنر منفصل ها در روکشهایی از جنس الیاف مصنوعی قرار دارند که به علت عدم ارتباط با یکدیگر به هم برخورد نمی کنند و ساییده نمی شوند و درنتیجه طول عمر آنها افزایش می یابد. در هنگام غلت زدن برروی تشک صدا و ارتعاش ایجاد نمی کند.

 • لایه محافظ تشک رویا

بر روی فنر متصل ها از نمد ترموفلت استفاده می شود تا از فنر ها و اسفنج در برابر آسیب به هم جلوگیری کند. ضمن اینکه وزن کاربر را درسطح تشک رویا تقسیم می کند و مانع از گود شدن زود هنگام تشک رویا می شود. در فنر منفصل ها از یک لایه اسپانباند بر روی  فنر استفاده می شود.

 • اسفنج تشک رویا

تشک خوب و مرغوب از یک لایه اسفنج به قطر های مختلف تشکیل شده است آنچه باید در مورد اسفنج به آن توجه داشت این است که هر چه چگالی اسفنج افزایش یابد مرغوبیت آن بالاتر رفته و در نتیجه دیرتر گود و خراب می شود. اسفنج به کار رفته در تشک های رویا دارای چگالی بسیار بالایی می باشد.

 • رویه پارچه ایی

این بخش از تشک از اهمیت بسزایی برخوردار است . زیرا با پوست بدن به طور مستقیم در تماس است و اگر از کیفیت خوبی برخوردار نباشد. مشکلات پوستی و آلرژی را به دنبال خواهد داشت بهترین نوع پارچه برای تولید رویه تشک پارچه گردبافت می باشد. که دارای خاصیت ضد حساسیت و ارتجاعی می باشد. لازم به ذکراست شرکت رویا در تولید تشک های خود از این نوع پارچه که تهیه آن در خط مکانیزه تولید نیز به عهده خودشان می باشد استفاده می کند. ضمنا رویه تشک دارای یک لایه مخصوص ترموباند می باشد که جریان هوا در سطح تشک را تسهیل می کند و مانع از تعریق بدن می شود.

چرا باید تشک رویا خود را تعویض نمایید؟

 • تشک رویا در طول سالیان متمادی بعد از استفاده گود و دچار ناهمواری شده در نتیجه صبح با کوفتگی عضلات و کمردرد شدید از خواب بیدار می شوید.
 • گرد و غبار و ذرات ریز سلول های مرده بر روی پارچه سطح تشک رویا تجمع کرده اند و به علت عدم استفاده از محافظ تشک مناسب باعث ایجاد بیماری و آلرژی های شدید پوستی شده اند.
 • فنر تشک رویا به علت استفاده نادرست یا بعد از سالیان طولانی دچار شکستگی شده یا در اصطلاح عامیانه جیر جیر می کند.
  زمان استاندارد استفاده از تشک با کیفیت مناسب حدودا بین ۷ تا ۱۰ سال است بعد از این زمان حتما در فکر تعویض تشک رویا خود با تشک رویا جدید باشید.

قیمت تشک رویا کودک و نوجوان

تشک فنر متصل رویا به لحاظ قیمت و مقاومت گزینه مناسب برای کودکان محسوب می شود.

 • قیمت تشک نوجوان رویا مدل اولترا ۴ : ۴.۷۳۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک نوجوان رویا مدل بونل ۲ : ۳.۷۲۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک نوجوان رویا مدل بونل ۵ : ۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک کودک رویا : ۱.۵۲۰.۰۰۰ تومان می باشد.

ویژگی تشک فنر منفصل رویا

 • استفاده از فنر منفصل به صورت جداگانه در روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی در تشک رویا که از ساییده شدن فنر ها به هم و تولید صدا جلوگیری خواهد کرد.
 • تشک فنر منفصل رویا دارای اسفنج با چگالی بالا می باشد که از گود شدن زود هنگام تشک جلوگیری می کند.
 • عدم انتقال ارتعاشات ناشی از غلت زدن بر سطح تشک فنر منفصل رویا
 • استفاده از لایه اسپانباند جهت محافظت از اسفنج در برابر فنر منفصل می باشد.
 • استفاده از فنر های منفصل نسبت به نوع متصل بسیار بیشتر است. از مهم ترین آن ها می توان به کنترل اختلاف وزن اشاره کرد.

تشک طبی رویا برای چه افرادی مناسب می باشد؟

 • برای اشخاصی که کمردرد و دیسک کمر دارند گزینه ایی مناسب است.
 • برای اشخاصی که سطح سفت تشک را مدنظر دارند مناسب است.

گاهی افراد به علت بیماری های ستون فقرات و دیسک کمر با درد های شدید در ناحیه کمر روبرو هستند و در این شرایط چاره ای جز مراجعه به پزشک و رعایت دستور العمل های دارویی و حتی درمانی نمی ماند. استفاده از راهکارهای مناسب همچون جراحی و … گریز ناپذیر است. اما آنچه در روند بهبودی این افراد موثر است و توسط پزشکان توصیه می شود استفاده از تشک طبی رویا مناسب با رعایت تمام استاندارد های لازم جهت حفظ انحنای طبیعی ستون فقرات است . که در بسیاری از موارد روند بهبودی با سرعت بیشتری انجام می شود ضمنا از خاصیت درمانی تشک طبی رویا نباید غافل شد.

تشک فنر منفصل رویا برای چه افرادی مناسب می باشد؟

 • تشک فنر منفصل رویا برای افرادی که سطح متوسط و استاندارد تشک را مدنظر دارند مناسب است.
 • تشک فنر منفصل رویا ارتعاشات ناشی از غلت زدن را منتقل نخواهد کرد و برای اشخاصی که خوابی سبک دارند مناسب است.
 • برای اشخاصی که از کمردرد خفیف رنج می برند گزینه ای مناسب است.

تشک فنر متصل رویا برای چه افرادی مناسب می باشد؟

 •  تشک فنر متصل رویا برای اشخاصی که سطح نرم تشک را مدنظر دارند مناسب است.
 • تشک فنر متصل رویا با قیمت مناسب برای افراد با هر توان مالی امکان خرید را فراهم می آورد.

آموزش استفاده از تشک رویا

 • تشک رویا می بایست برروی یک سطح صاف، هموار، غیرمشبک، خشک و افقی قرار داده شود.
 • هر تشک هر سه ماه یک بار می بایست برگردانده و از طرف دیگر بر روی تخت قرار داده و هر شش ماه یک بار سر و ته شود.
 • در صورت خیس شدن پارچه تشک رویا (رویه)، باید سریعا بوسیله سشوار با دمش خیلی ملایم و یا در هوای آزاد قسمت مرطوب خشک شود.
 • تشک به هیچ عنوان نباید در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار بگیرد.
 • تشک رویا نباید بر روی سطوح مرطوب و یا نزدیک دیوار مرطوب و نم دار قرار داده شود.
 • تشک نباید با هرگونه مایعات پاک کننده و یا ضدعفونی کننده شستشو داده شود.
 • از خم کردن تشک رویا جداً باید خودداری شود.
 • قرار دادن اشیاء سنگین برروی تشک می تواند آسیب جدی به آن وارد نماید.
 • از پریدن بر روی تشک می بایست خودداری شود.
 • برای تمیز کردن لک یا کثیف شدن سطح پارچه رویه تشک می بایست از پارچه سفید یا پنبه تمیز آغشته به محلول های استاندارد تمیز کننده استفاده و سپس توسط سشوار با دمش خیلی ملایم قسمت مرطوب را خشک نمود.
 • استفاده از پدهای محافظ رویا (محافظ تشک) بهداشت و سلامت تشک را بیشتر می کند.
 • از اعمال فشار نقطه ای بر روی سطح تشک حتی الامکان می بایست خودداری کرد.
 • جارو زدن یکی از روش های مناسب برای تمیز نگهداشتن تشک می باشد. این کار منجر به پاک شدن گرد و غبار و کثیفی هایی که در طول زمان  تمایل به جمع شدن دارند، می شود.
 • استفاده از یک تخت خواب یا باکس مناسب از عوامل موثر در طولانی شدن طول عمر تشک رویا می باشد.

تشک دونفره رویا

تشک دونفره رویا در ابعاد عرضی ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در طول دو متر تهیه و روانه بازار شده است.

خرید تشک رویا مناسب برای افراد چاق

افراد با وزن بالا در هنگام خرید تشک رویا باید به مولفه های زیر دقت کنند:

 • در هنگام خرید تشک رویا به چگالی اسفنج دقت کنید هر چه چگالی اسفنج افزایش یابد تحمل افراد با وزن بالاتری را دارد در نتیجه از گود شدن زود هنگام تشک جلوگیری خواهد کرد و طول عمر تشک را افزایش می دهد.
 • دقت در قطر مفتول فنر بکار رفته در تشک های فنری رویا از دیگر گزینه ها در انتخاب تشک برای افراد چاق می باشد.
 • دقت در ارتفاع تشک از دیگر گزینه ها در انتخاب تشک مناسب برای افراد سنگین وزن می باشد هرچه ارتفاع تشک رویا بیشتر باشد به لحاظ مواد اولیه بکار رفته در آن کیفیت بالاتری دارد.
 • افراد سنگین وزن باید توجه داشته باشند انتخاب تشک با معیار پایین ترین قیمت برای این افراد جوابگو نمی باشد چون به علت چگالی پایین اسفنج طول عمر تشک به شدت کاهش خواهد یافت.

سایز تشک یک نفره رویا

 • تشک رویا یک نفره سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر استاندارد
 • تشک رویا یک نفره سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر
 • تشک رویا یک نفره سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر

سایز تشک دونفره رویا

 • تشک رویا دونفره سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر
 • تشک رویا دونفره سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر استاندارد
 • تشک رویا دونفره سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر

نام قدیم تشک رویا

 • تشک رویا اولترا ۱

تشک اولترا ۱ در سال ۱۳۹۵ به خط تولید شرکت رویا اضافه شد که جزء تشک های جدید و به روز شرکت رویا می باشد. امتیاز منحصر به فرد این تشک استفاده از سل پاکت در لایه داخلی آن می باشد که با آناتومی بدن سازگار است.

 • تشک رویا اولترا ۲

تشک رویا اولترا ۲ در ابتدا به نام رویا ۱ شناخته می شد. اما در طول زمان در تقسیم بندی مدل ها به اولترا ۲ تغییر نام یافت و در دسته بندی فنر منفصل ها جا گرفت.

 • تشک رویا اولترا ۳

تشک رویا اولترا ۳ در ابتدا به نام رویا ۲ شناخته می شد در حال حاضر در تقسیم بندی مدل ها به نام اولترا ۳ نامگذاری شده است که در دسته فنر منفصل ها قرار می گیرد.

 • تشک رویا اولترا ۴

تشک رویا اولترا ۴ در ابتدا به نام آسایش شناخته می شد. و در دوره های بعدی به رویا ۳ تغییر نام یافت در حال حاضر با نام اولترا ۴  نامگذاری و وارد بازار شده است.

 • تشک رویا بونل ۱

در ابتدا تولید به نام رویا ۴ شناخت می شد در حال حاضر به نام بونل ۱ تغییر نام داده است و در دسته فنر متصل ها جای می گیرد که در کناره های آن از فنرهای تقویت شده  M  شکل استفاده شده است که مانع از دفرمه شده لبه های آن می شود.

 • تشک رویا بونل ۲

تشک رویا بونل ۲ در ابتدای تولید به نام تشک آسمان شناخته می شد. و سپس به رویا ۵ تغییر نام داد. در حال حاضر به نام بونل ۲ در دسته فنر متصل ها جای گرفته و روانه بازار شده است.

 • تشک رویا بونل ۳

تشک رویا بونل ۳ در ابتدا به نام رویا ۶ تولید و روانه بازار شد و در طول زمان نام آن به بونل ۳ تغییر یافت و در دسته فنر متصل ها جای گرفت.

 • تشک رویا بونل ۴

تشک رویا بونل ۴ در ابتدای تولید به نام سوپر آرام شناخته می شد. به مرور به رویا ۷  تغییر نام داد. در حال حاضر در دسته فنر متصل ها قرار گرفته و به نام بونل ۴ روانه بازار شده است.

 • تشک رویا بونل ۵

تشک رویا بونل ۵ در ابتدای تولید به نام آرام شناخته می شدبا تغییر در نام مدل ها به رویا ۸ تغییر نام داد. در حال حاضر در دسته فنر متصل ها قرار می گیرد و به نام بونل ۵ شناخته می شود.

معایب: به دلیل ضخامت کمی که دارند در استفاده های مستمر باعث می شود تا گود شوند و برای کمر مناسب نباشد و اگر از نوع دو نفره استفاده می شود اختلاف وزن بین افراد باعث می شود تشک دارای لرزش شود. در واقع تشک بونل ۵ برای افرادی با وزن پایین مناسب هست.

 • تشک رویا مدیکال ۱

تشک مدیکال ۱ از سال ۱۳۹۵ به خط تولید شرکت رویا اضافه شد. که جزء تشک های جدید و به روز شرکت رویا می باشد. این تشک تمام طبی و بدون فنر است فقط در لایه داخلی آن از فنر ۳ سانتی سل پاکت استفاده شده که با آناتومی بدن سازگار است و گودی کمر را پوشش می دهد.

 • تشک رویا مدیکال ۲

در ابتدای تولید به نام تشک طبی شناخته می شد به مرور زمان تغییر نام داد و تشک مدیکال نام گرفت.در حال حاضر در دسته تشک های طبی بدون فنر قرار گرفته است.  و به نام مدیکال ۲ روانه بازار شده است.

 • تشک رویا مدیکال ۳

در ابتدا به نام تشک التراپدیک شناخته می شد. به مرور با تغییر در مدل های شرکت رویا به  رویا ۱۰ تغییر نام پیدا کرد و در حال حاضر در دسته تشک های طبی بدون فنر می باشد که درون آن ۱۰ سانت ریباند کار شده و به نام مدیکال ۳ شناخته می شود.

قیمت کارخانه تشک رویا

برند رویا در تولید کالای خواب خصوصا تشک یک قیمت مصوب را برای فروش محصولات خود در نظر می گیرند که به تمام نمایندگی ها اعلام خواهد شد. خرید خود مصرف کننده از کارخانه اگر به صورت عمده و به تعداد بالا نباشد تفاوتی در قیمت تمام شده محصول نخواهد داشت. اما خرید از یک فروشگاه اینترنتی با درصد بالای تخفیف به همراه ارسال رایگان و پرداخت در محل هزینه تمام شده کالا را به حداقل خواهد رساند. این سود قابل توجه هدیه فروشگاه خوابکو برای خریداران است.

چرا تشک رویا خوبه ؟

 • کیفیت مواد اولیه بکارفته در تشک رویا و جلوگیری بیماری های تنفسی و آلرژی پوستی
 • طراحی مدل های مختلف تشک فنر متصل، تشک فنر منفصل، تشک طبی بدون فنر متناسب با شرایط جسمانی مختلف
 • طول عمر بالا و قیمت مقرون به صرفه تشک رویا
 • گارانتی تشک رویا و خدمات پس ار فروش گسترده به منظور اطمینان خاطر مشتریان از خرید

جشنواره تخفیفات تشک رویا

با خرید تشک رویا از از فروشگاه خوابکو از ۱۲ درصد تخفیف ویژه برخوردار شوید. در سایت خوابکو با هر توان مالی کالای خواب با کیفیت و مرغوب را با درصد بالای تخفیفات خریداری نمایید و در کمترین زمان ممکن با امکان پرداخت در محل دریافت نمایید.

مزایای خرید تشک رویا

 • خرید تشک رویا در ابعاد و اندازه های استاندارد آنها را به گزینه مناسب برای استفاده تبدیل می کند.
 • استفاده از اطلاعات روز پزشکی علاوه بر راحتی تشک رویا آنها را به محصولاتی برای درمان برخی از بیماری های ستون فقرات بدل کرده است.
 • استفاده از فنر سل پاکت که با آناتومی بدن سازگار است و گودی کمر را پوشش می دهد.
 • برخلاف گذشته که پهن کردن و جمع کردن تشک ها با سختی همراه بود و سنگینی تشک ها باعث کمردرد می شد و جای نامتعارف را اشغال می نمود به علت استفاده از تخت خواب و ثبات مکانی از کمردرد و دردهای مزمن عضلانی جلوگیری خواهد کرد.

مواردی که شما را از خرید تشک رویا مطمئن می کند

 • از برند معتبر و با کیفیت تشک رویا خرید کنید زیرا مواد اولیه نو و مقاوم با مرغوبیت بالا طول عمر تشک را افزایش خواهد داد.
 • هرچه گارانتی و خدمات پس از فروش تشک رویا بیشتر باشد با اطمینان خاطر بیشتر اقدام به خرید خواهید کرد.
 • به دنبال راه آسان برای خرید از فروشگاه معتبر با نماد اعتماد باشید.
 • فروشگاهی را برای خرید انتخاب کنید که هزینه های نهایی و تمام شده تشک رویا را به حداقل می رسانند.
 • اطلاعات بروز و تکمیلی تشک رویا اجازه انتخاب مناسب و شایسته را به شما مشتری گرامی می دهد و سردرگمی تنوع محصولات را از بین می برد.

دغدغه اصلی خریداران در هنگام خرید تشک رویا

 • قیمت تمام شده تشک رویا با حذف واسطه هابه حداقل برسد و مقرون به صرفه باشد.
 • سرویس حمل و نقل رایگان و ارسال در کمترین زمان ممکن انجام شود
 • تشک رویا خریداری شده دارای تضمین کیفیت بوده و با خدمات پس از فروش خیال کاربران را از خرید راحت می کند.
 • طول عمر بالای تشک رویا و چگالی بالای اسفنج از مزیت های منحصر به فرد آن می باشد.
 • تشک رویا دارای نمایندگی معتبر در تمام شهرها می باشد و این امر دسترسی را آسان می نماید.

تشک رویا را از کدام فروشگاه اینترنتی بخرم؟

 • بسیاری از مشتریان با وجود سهولت خرید از یک فروشگاه اینترنتی با مزیت های فراوانی که دارد گاها دچار تردید خواهند شد و زحمت حضور در فروشگاه و خرید حضوری را به جان می خرند علت این مساله ناآگاهی در نحوه اعتماد به فروشگاه اینترنتی خرید تشک می باشد. در این بخش ضمن راهنمایی شما جهت اعتماد کامل به فروشگاه اینترنتی مولفه هایی که باید در نظر گرفته شود بیان خواهیم نمود.
 • فروشگاه اینترنتی معتبر جهت خرید تشک رویا دارای نماد اعتماد الکترونیکی و نماد ساماندهی در صفحه نخست سایت می باشد که مهر تایید مجوز فعالیت فروشگاه اینترنتی می باشد.
 • صدور فاکتور با لوگو و نام فروشگاه اینترنتی سند کتبی است که نشان از خرید تشک رویا از فروشگاهی معتبر است.
  امکان پرداخت کل مبلغ محصول در محل و هنگام تحویل محصول تمام سود جویی های احتمالی را به صفر خواهد رساند و اطمینان کامل مشتریان را کسب خواهد کرد.
 • امکان ثبت ضمانت نامه تشک رویا توسط اپراتور فروشگاه اینترنتی بعد از خرید محصول توسط شما دلیل محکم می باشد که خیال مشتریان را از خدمات پس از فروش راحت می کند.
 • فروشگاه خوابکو با افتخار ضمن سال ها تلاش بی وقفه برای کسب اعتماد مشتریان با معرفی برندهای مطرح و باکیفیت خیال مشتریان گرامی را از خرید آگاهانه آسوده نموده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر برای شیوه ثبت سفارش و خرید تشک به سایت خوابکو به نشانی www.khabco.com مراجعه نمایید یا با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۹۲۶ تماس حاصل نمایید.

نحوه ارسال تشک رویا در فروشگاه خوابکو

در شهر تهران و قم به علت ارسال تشک رویا توسط ماشین حمل و نقل فروشگاه ارسال رایگان و پرداخت در محل هنگام دریافت محصول می باشد. ارسال به شهر های اطراف قم و تهران نیز درصورتی که هزینه ی سفارش بالای ۱۰ملیون تومان باشد، ارسال رایگان و پرداخت در محل هنگام دریافت محصول خواهد بود. اما در ارسال به اقصی نقاط ایران به استثنای شهرهای فوق الذکر، به علت حمل و نقل تشک با باربری، ارسال تشک دارای هزینه باربری است که به عهده مشتریان گرامی می باشد. و پرداخت به صورت آنلاین از طریق درگاه بانک ملت یا شماره کارت می باشد. لازم به ذکر است با توجه به در نظر گرفتن تخفیفات ویژه برای هر محصول و درصد بالای تخفیفات سود نهایی در خرید با مشتریان خواهد بود و محصول با نازل ترین قیمت تمام شده به دست مصرف کننده نهایی خواهد رسید.

ثبت سفارش آنلاین تشک رویا

در هنگام ثبت سفارش تشک رویا از طریق سایت خوابکو با مراجعه به نشانی www.khabco.com  از طریق منوی سایت برند تشک رویا و مدل محصول را  انتخاب کنید سپس از میان ابعاد پیش رو سایز تشک مورد نظر خود را انتخاب و افزودن به سبد خرید را بزنید در صفحه پیش رو مشخصات کامل را تکمیل و پرداخت را از درگاه بانک ملت انجام دهید. جهت اطمینان از ثبت سفارش با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۹۲۶ تماس بگیرید.
شهروندان در استان تهران و قم با ثبت سفارش در سایت فروشگاه خوابکو از تخفیفات ویژه محصولات به همراه ارسال رایگان و پرداخت در محل در جشنواره زمستانه برخوردار خواهند شد.

خرید آسان و دلنشین تشک رویا را با ما در فروشگاه خوابکو تجربه کنید. ما تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا با ایجاد زمینه ای مناسب جهت ارسال به تمام نقاط کشور و ارایه بهترین کیفیت، بهترین قیمت و بیشترین تنوع محصول و ارسال در کمترین زمان ممکن به همراه خدمات پس از فروش “۷ روز گارانتی خرید ” گامی مطلوب در جهت رفاه حال مشتریان برداشته و خرید را برای شما به یک تجربه دلچسب تبدیل کنیم. و این پاسخی است به حسن انتخاب شما

شرکت خوابکو ، با عرضه ی کالای خواب (سرویس خواب ، تخت خواب ، تشک رویا ، بالش ، روتختی ، محافظ و…) به همراه مشاوره برای یک انتخاب درست آمادگی ارائه ی خدمات به شما عزیزان را دارد.
اگر به دنبال کالای خواب هستید خوابکو را انتخاب کنید.

لیست قیمت تشک رویا مدل اولترا ۱۴۰۱ ،لیست قیمت تشک رویا مدل مدیکال ۱۴۰۱ ،لیست قیمت تشک رویا مدل بونل ۱۴۰۱ ،لیست قیمت تشک رویا مدل اولترا پلاس و مدیکال پلاس ۱۴۰۱

1