لیست قیمت جدید تشک رویال ۱۴۰۲

ردیفنام محصولقیمت (تومان)نوع محصولسال گارانتی
۱تشک یکنفره صادراتی طبی رویال مدل آتروپیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۴۰۰۰۰تشک طبی۲ سال
۲تشک یکنفره صادراتی طبی رویال مدل آتروپیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۹۱۰۰۰تشک طبی۲ سال
۳تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل آتروپیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۵۰۰۰۰تشک طبی۲ سال
۴تشک دو نفره صادراتی طبی رویال مدل آتروپیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۹۰۰۰۰تشک طبی۲ سال
۵تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل آتروپیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۹۰۰۰۰تشک طبی۲ سال
۶تشک یکنفره صادراتی طبی رویال مدل دانلوپ سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۵۰۰۰۰تشک طبی۳ سال
۷تشک یکنفره صادراتی طبی رویال مدل دانلوپ سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۱۰۰۰۰تشک طبی۳ سال
۸تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل دانلوپ سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۸۰۰۰۰تشک طبی۳ سال
۹تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل دانلوپ سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۳۰۰۰۰تشک طبی۳ سال
۱۰تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل دانلوپ سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۲۰۰۰۰تشک طبی۳ سال
۱۱تشک یکنفره صادراتی طبی رویال مدل سوپر دانلوپ سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۴۰۰۰۰تشک طبی۴ سال
۱۲تشک یکنفره صادراتی طبی رویال مدل سوپر دانلوپ سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۹۰۰۰۰تشک طبی۴ سال
۱۳تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل سوپر دانلوپ سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۷۵۰۰۰تشک طبی۴ سال
۱۴تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل سوپر دانلوپ سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۳۴۰۰۰۰تشک طبی۴ سال
۱۵تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل سوپر دانلوپ سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۶۸۰۰۰۰تشک طبی۴ سال
۱۶تشک یکنفره صادراتی طبی رویال مدل درسا سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۹۰۰۰۰تشک طبی۵ سال
۱۷تشک یکنفره صادراتی طبی رویال مدل درسا سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۸۰۰۰۰تشک طبی۵ سال
۱۸تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل درسا سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۹۰۰۰۰تشک طبی۵ سال
۱۹تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل درسا سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۶۸۰۰۰۰تشک طبی۵ سال
۲۰تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل درسا سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۰۸۰۰۰۰تشک طبی۵ سال
۲۱تشک یکنفره صادراتی طبی رویال مدل سوپر درسا سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۹۰۰۰۰تشک طبی۶ سال
۲۲تشک یکنفره صادراتی طبی رویال مدل سوپر درسا سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۵۰۰۰۰تشک طبی۶ سال
۲۳تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل سوپر درسا سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۶۸۰۰۰۰تشک طبی۶ سال
۲۴تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل سوپر درسا سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۸۸۰۰۰۰تشک طبی۶ سال
۲۵تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل سوپر درسا سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۳۲۰۰۰۰تشک طبی۶ سال
۲۶تشک یکنفره صادراتی طبی رویال مدل مدیکال سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۴۰۰۰۰تشک طبی۸سال
۲۷تشک یکنفره صادراتی طبی رویال مدل مدیکال سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۱۸۰۰۰۰تشک طبی۸سال
۲۸تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل مدیکال سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۴۸۰۰۰۰تشک طبی۸سال
۲۹تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل مدیکال سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۷۴۰۰۰۰تشک طبی۸سال
۳۰تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل مدیکال سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۱۹۰۰۰۰تشک طبی۸سال
۳۱تشک یکنفره صادراتی طبی رویال مدل مدیکال ارگانیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۵۶۰۰۰۰تشک طبیدارای ۲ سال وارانتی و ۸ سال گارانتی
۳۲تشک یکنفره صادراتی طبی رویال مدل مدیکال ارگانیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۹۶۰۰۰۰تشک طبیدارای ۲ سال وارانتی و ۸ سال گارانتی
۳۳تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل مدیکال ارگانیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۶۲۰۰۰۰تشک طبیدارای ۲ سال وارانتی و ۸ سال گارانتی
۳۴تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل مدیکال ارگانیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۱۹۰۰۰۰تشک طبیدارای ۲ سال وارانتی و ۸ سال گارانتی
۳۵تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل مدیکال ارگانیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۹۲۰۰۰۰تشک طبیدارای ۲ سال وارانتی و ۸ سال گارانتی
۳۶تشک یکنفره صادراتی طبی فنری رویال مدل رامش سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال
۳۷تشک یکنفره صادراتی طبی فنری رویال مدل رامش سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۶۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال
۳۸تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل رامش سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۲۵۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال
۳۹تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل رامش سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۷۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال
۴۰تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل رامش سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال
۴۱تشک یکنفره صادراتی طبی فنری رویال مدل روژان سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۸۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۳ سال
۴۲تشک یکنفره صادراتی طبی فنری رویال مدل روژان سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۶۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۳ سال
۴۳تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل روژان سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۳۵۰۰۰طبی فنری فنر متصل۳ سال
۴۴تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل روژان سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۹۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۳ سال
۴۵تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل روژان سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۵۳۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۳ سال
۴۶تشک یکنفره صادراتی طبی فنری رویال مدل پرنیان سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۴۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۴ سال
۴۷تشک یکنفره صادراتی طبی فنری رویال مدل پرنیان سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۴۵۰۰۰طبی فنری فنر متصل۴ سال
۴۸تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل پرنیان سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۳۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۴ سال
۴۹تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل پرنیان سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۹۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۴ سال
۵۰تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل پرنیان سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۶۴۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۴ سال
۵۱تشک یکنفره صادراتی طبی فنری رویال مدل روناک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۸۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۵۲تشک یکنفره صادراتی طبی فنری رویال مدل روناک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۵۳تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل روناک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۹۵۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۵۴تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل روناک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۳۶۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۵۵تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل روناک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۷۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۵۶تشک یکنفره صادراتی طبی فنری رویال مدل آراد سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۹۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۶ سال
۵۷تشک یکنفره صادراتی طبی فنری رویال مدل آراد سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۳۴۵۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۶ سال
۵۸تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل آراد سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۵۶۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۶ سال
۵۹تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل آراد سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۷۶۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۶ سال
۶۰تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل آراد سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۱۹۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۶ سال
۶۱تشک یکنفره صادراتی طبی فنری رویال مدل پرنسس سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۲۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۷ سال
۶۲تشک یکنفره صادراتی طبی فنری رویال مدل پرنسس سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۷۳۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۷ سال
۶۳تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل پرنسس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۰۰۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۷ سال
۶۴تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل پرنسس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۲۲۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۷ سال
۶۵تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل پرنسس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۶۸۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۷ سال
۶۶تشک یکنفره صادراتی طبی فنری رویال مدل سوپر رویال سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۴۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۸سال
۶۷تشک یکنفره صادراتی طبی فنری رویال مدل سوپر رویال سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۲۲۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۸سال
۶۸تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل سوپر رویال سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۵۲۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۸سال
۶۹تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل سوپر رویال سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۷۹۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۸سال
۷۰تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل سوپر رویال سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۳۷۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۸سال
۷۱تشک یکنفره اکونومی طبی فنری رویال مدل رامش سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال
۷۲تشک یکنفره اکونومی طبی فنری رویال مدل رامش سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۱۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال
۷۳تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل رامش سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۴۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال
۷۴تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل رامش سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۶۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال
۷۵تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل رامش سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۳۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال
۷۶تشک یکنفره اکونومی طبی فنری رویال مدل روژان سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۹۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۳ سال
۷۷تشک یکنفره اکونومی طبی فنری رویال مدل روژان سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۳ سال
۷۸تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل روژان سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۵۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۳ سال
۷۹تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل روژان سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۷۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۳ سال
۸۰تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل روژان سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۹۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۳ سال
۸۱تشک یکنفره اکونومی طبی فنری رویال مدل پرنیان سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۴ سال
۸۲تشک یکنفره اکونومی طبی فنری رویال مدل پرنیان سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۵۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۴ سال
۸۳تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل پرنیان سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۴ سال
۸۴تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل پرنیان سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۴۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۴ سال
۸۵تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل پرنیان سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۴ سال
۸۶تشک یکنفره اکونومی طبی فنری رویال مدل آراد سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۸۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۶ سال
۸۷تشک یکنفره اکونومی طبی فنری رویال مدل آراد سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۵۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۶ سال
۸۸تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل آراد سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۲۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۶ سال
۸۹تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل آراد سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۷۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۶ سال
۹۰تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل آراد سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۰۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۶ سال
۹۱تشک یکنفره اکونومی طبی فنری رویال مدل پرنسس سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۲۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۷ سال
۹۲تشک یکنفره اکونومی طبی فنری رویال مدل پرنسس سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۰۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۷ سال
۹۳تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل پرنسس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۳۰۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۷ سال
۹۴تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل پرنسس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۷۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۷ سال
۹۵تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل پرنسس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۸۲۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۷ سال
۹۶تشک یکنفره اکونومی طبی فنری رویال مدل سوپر رویال سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۹۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۸سال
۹۷تشک یکنفره اکونومی طبی فنری رویال مدل سوپر رویال سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۵۵۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۸سال
۹۸تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل سوپر رویال سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۷۸۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۸سال
۹۹تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل سوپر رویال سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۹۹۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۸سال
۱۰۰تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل سوپر رویال سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۴۴۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۸سال
۱۰۱تشک یکنفره اکونومی طبی فنری رویال مدل روناک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۹۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۱۰۲تشک یکنفره اکونومی طبی فنری رویال مدل روناک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۱۰۳تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل روناک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۱۰۴تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل روناک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۱۰۵تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل روناک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۴۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال

معرفی تشک رویال

تشک رویال با داشتن کادری مجرب در زمینه تولید تشک و همچنین کارشناسان فروش مجرب در فروشگاه های تشک رویال می باشد که آماده ارائه هر گونه خدمات از قبیل در اختیار گذاشتن اطلاعات فنی درباره ی تشک رویال، تست کالا در مکان های فروشگاه، ارسال کالا و خدمات پس از فروش کالا را دارد.
تشک رویال، با گستره‌ای از کالاهای خواب متنوع برای تمام اقشار جامعه و هر رده‌ی سنی، برای کاربران خود «تجربه‌ی لذت‌ بخش یک خرید اینترنتی و خرید حضوری» را تداعی می‌کند. «ارسال سریع»، «ضمانت بهترین قیمت» و «تضمین اصل بودن کالا» سه اصل اولیه است که تشک رویال از نخستین روز تاسیس سعی کرده به آن پایبند باشد .

لیست قیمت تشک رویال یک نفره

قیمت تشک رویال یک نفره باتوجه به نوع تشک و سایز تشک یک نفره متفاوت می باشد. ابعاد استادارد تشک یک نفره ۹۰ در ۲۰۰ ، ۱۰۰ در ۲۰۰ و ۱۲۰ در ۲۰۰ می باشد که قیمت هر یک از این سایزها با یکدیگر متفاوت می باشد. به طور کلی لیست قیمت تشک رویال یک نفره به شرح زیر می باشد:

 • قیمت تشک رویال یک نفره سایز ۹۰ در ۲۰۰ از ۱.۱۴۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۴.۵۶۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک رویال یک نفره سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ از ۱.۴۲۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۵.۷۶۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک رویال یک نفره سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ از ۱.۶۹۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۶.۹۶۰.۰۰۰ تومان می باشد.

لیست قیمت تشک رویال دو نفره

قیمت تشک رویال دو نفره باتوجه به نوع تشک و سایز تشک دو نفره متفاوت می باشد. ابعاد استادارد تشک دو نفره ۱۴۰ در ۲۰۰ ، ۱۶۰ در  ۲۰۰ ، ۱۸۰ در ۲۰۰ و ۲۰۰ در ۲۰۰ می باشد که قیمت هر یک از این سایزها با یکدیگر متفاوت می باشد. به طور کلی لیست قیمت تشک رویال دو نفره به شرح زیر می باشد:

 • قیمت تشک رویال دو نفره سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ از ۱.۸۵۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۷.۶۲۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک رویال دو نفره سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ از ۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۸.۱۹۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک رویال دو نفره سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ از ۲.۲۹۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۸.۹۲۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک رویال دو نفره سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ از ۲.۷۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۹.۳۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت تشک طبی رویال

برند تشک رویال دارای ۷ مدل تشک طبی می باشد که این ۷ مدل از نظر کیفیت و قیمت با یکدیگر متفاوت می باشند. به طور کلی قیمت تشک طبی رویال بصورت زیر می باشد:

 • قیمت تشک طبی رویال یک نفره سایز ۹۰ در ۲۰۰ از ۱.۱۴۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۴.۵۶۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی رویال یک نفره سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ از ۱.۴۲۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۵.۷۶۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی رویال یک نفره سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ از ۱.۶۹۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۶.۹۶۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی رویال دو نفره سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ از ۱.۸۵۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۷.۶۲۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی رویال دو نفره سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ از ۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۸.۱۹۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی رویال دو نفره سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ از ۲.۲۹۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۸.۹۲۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی رویال دو نفره سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ از ۲.۷۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۹.۳۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت تشک طبی فنری رویال

برند تشک رویال دارای ۲ نوع تشک طبی فنری (فنر منفصل و فنر متصل) می باشد که این ۲ نوع از نظر کیفیت و قیمت با یکدیگر متفاوت می باشند. به طور کلی قیمت تشک طبی فنری رویال بصورت زیر می باشد:

 • قیمت تشک طبی فنری رویال یک نفره سایز ۹۰ در ۲۰۰ از ۱.۰۲۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۲.۲۴۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری رویال یک نفره سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ از ۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۲.۸۵۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری رویال یک نفره سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ از ۱.۴۱۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۳.۲۲۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری رویال دو نفره سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ از ۱.۵۴۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۳.۵۲۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری رویال دو نفره سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ از ۱.۶۶۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری رویال دو نفره سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ از ۱.۸۳۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۴.۳۷۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری رویال دو نفره سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ از ۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۴.۷۵۰.۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت انواع تشک رویال

تشک رویال از لحاظ نوع به سه دسته تقسیم بندی می شود که قیمت هرکدام از انواع تشک رویال با یکدیگر متفاوت می باشد.

 • قیمت تشک رویال فنر منفصل: تشک فنر منفصل رویال به لحاظ قیمت، نسبت به تشک فنر متصل بالاتر می باشد و این بالاتر بودن قیمت به علت جدا بودن فنرها از یکدیگر، عدم انتقال لرزش، و بالاتر بودن کیفیت تشک می باشد. قیمت تشک رویال فنر منفصل بسته به سایز تشک متفاوت می باشد.
 • قیمت تشک رویال فنر متصل: تشک فنر متصل رویال جزو اقتصادی ترین و مقرون به صرفه ترین تشک ها در بازار می باشد. اگر تشکی با کیفیت متوسط و قیمت مناسب می خواهید، پیشنهاد ما این دسته از تشک برای شما می باشد. . قیمت تشک رویال فنر متصل بسته به سایز تشک متفاوت می باشد.
 • قیمت تشک رویال طبی: تشک طبی رویال به لحاظ قیمت، در سطح تشک فنر منفصل رویال می باشد. کیفیت بالای تشک طبی رویال باعث شده تا بسیاری از متخصصان برای بیماران خود که دارای کمردرد هستند این نوع از تشک را پیشنهاد کنند. . قیمت تشک رویال طبی نیز بسته به سایز تشک متفاوت می باشد.

در ابتدای همین صفحه می توانید قیمت انواع تشک رویال را مشاهده کنید.

تشک طبی رویال

افراد در طول عمر خود کمردرد را تجربه خواهند کرد و این امر به سن و سال افراد ارتباط مستقیم ندارد. البته ناگفته نماند که در گروه سنی مسن دیسک کمر بسیار شایع است. افزایش سن و تحلیل استخوان ها به همراه پوکی استخوان از عوامل تشدید کننده کمردرد می باشد. بعضی ازافراد به واسطه شغل خود مدت طولانی را پشت میز به سر می برند، عادت های غلط در نشستن و عدم تحرک کافی در طول ساعت کاری کمردرد را به دنبال خواهد داشت و گاهی کارهای سخت و جابجایی مداوم کالاهای سنگین باعث دیسک کمر خواهد شد. در این شرایط ضمن درمان های پزشکی پیشرفته و استفاده از داروهای مختلف برای کاهش درد،  ازآنجا که افراد مدت طولانی در شبانه روز را برای خواب و استراحت صرف می کنند. دقت در کالای خواب خاصیت پیشگیری و حتی درمانی خواهد داشت. تشک ها طبی رویال متناسب با شرایط جسمانی افراد مبتلا به بیماری های دیسک کمر و ستون فقرات طراحی و تولید شده است و به درمان بیماری کمک شایانی خواهد کرد.

انتخاب تشک رویال بر اساس وزن

 1. در رده بندی مدل های مختلف تشک رویال هرچه تشک به بالای رده بندی نزدیک می شود چگالی اسفنج افزایش می یابد. این امر زمانی از اهمیت ویژه برخوردار است که کاربران وزن بالایی داشته باشند. هرچه چگالی اسفنج بالا باشد تحمل وزن بالا را خواهد داشت و به مرور زمان گود نمی شود و طول عمر آن افزایش می یابد.
 2. ارتفاع تشک رویال هرچه بالاتر باشد نشانه دهنده این مطلب می باشد که چگالی اسفنج  و تعداد لایه های اسفنج به کار رفته در آن بیشترمی باشد
 3. استحکام فنر هرچه به رده بالاتر نزدیک می شود از دوام استحکام بالاتری برخوردار خواهد شد.
 4. کیفیت مواد اولیه موجود در تشک رویال نسبت به رده های پایین تر بیشتر می باشد و در نتیجه طول عمر آن افزایش می یابد.

تشک سفارشی رویال

گاهی برخی از کاربران به صورت سفارشی اقدام به به تهیه تخت خواب در ابعادی غیر استاندارد می نمایند یا به علت ناآگاهی در هنگام خرید تخت خوابی غیر استاندارد را تهیه می نمایند بنابراین باید به دنبال مراکزی برای سفارش تشک در ابعاد مورد نظر باشند. تشک رویال بنابر سلیقه و نظر مشتری ساخت اینگونه از تشک ها را به عهده می گیرد. قیمت تشک سفارشی بسته به سایز با توجه به قیمت تشک رویال استاندارد و نزدیک به آن بدون تخفیف محاسبه می شود و ۲۰ درصد به مبلغ بدون تخفیف جهت تهیه سفارشی آن در خط تولید اضافه خواهد شد.

راهکار ساده در تمیز کردن تشک رویال

 1. ابتدا با جاروبرقی سطح تشک رویال را از گرد و غبار و ذرات ریز آلودگی پاک کنید.
 2. اگر تشک رویال لک شده یا بر اثر ریختن مایعات بر روی آن نمناک شده است جوش شیرین را بر روی نقاط لک شده بپاشید و چند دقیقه صبر کنید.
 3. جوش شیرین لکه ها را از بین می برد و رطوبت را جذب می کند و بوی نامطبوع نم را از بین خواهد برد.
 4. ترکیب جوش شیرین و مایع ظرفشویی لکه بر قوی بوده که به بافت پارچه آسیب نمی زند و طول عمر آن را کاهش نخواهد داد.
 5. بعد از طی مراحل بالا تشک رویال را در فضای باز در معرض نور خورشید قرار دهید تا کاملا خشک شود.

ارزان ترین قیمت تشک رویال

تشک رویال باتوجه به کیفیت بالایی که دارد، در میان تمامی برندها قیمت مقرون به صرفه تری نیز دارد. مدل فنر متصل تشک رویال نسبت به سایر مدل ها قیمت ارزان تر و مناسب تری دارد. تشک رویال دارای ۴ مدل تشک فنر متصل می باشد و بین این مدل ها نیز تشک رامش ارزان ترین قیمت تشک رویال را دارد.

مقایسه مدل های مختلف تشک رویال

 • در مقایسه مدل های مختلف تشک رویال آنچه بیش از همه خودنمایی می کند. این است که مدل های مختلف بسته شرایط جسمانی و متناسب با سن متفاوت می باشد در نتیجه قیمت ها به تناسب تغییر خواهد کرد.
 • مدل های فنر متصل تشک رویال به علت متصل بودن فنر تشک، دارای قیمت اقتصادی تر و سطح نرم تری نسبت به مدل های دیگر دارد و در تشک های دونفره هنگام غلت زدن یک نفر، نفر کناری نیز لرزش را احساس می کند. در نتیجه برای افراد سالم (افرادی که کمردرد ندارند) و تشک یک نفره توصیه می شوند.
 • مدل های فنر منفصل تشک رویال به علت منفصل بودن فنر تشک، نسبت به تشک فنر متصل دارای قیمت بالاتری می باشد ولی چون در تشک های دونفره لرزش را به نفر کناری منتقل نمی کند، کیفیت خواب بالاتری را به شما می دهد. در نتیجه برای تشک دونفره و افرادی که کمردرد ندارند یا کمر درد خفیف دارند مناسب می باشد.
 • مدل های طبی تشک رویال، تمام طبی و بدون فنر می باشد به همین علت دارای سطح سفت تر و طبی تری می باشد و مناسب افرادی است که دیسک کمر و کمردرد شدید دارند. این مدل ها هم به علت نبود فنر داخل آنها لرزش ناشی از غلت زدن را به نفر کناری منتقل نمی کنند.

ویژگی استفاده از تشک رویال

 1. تشک رویال از مواد اولیه با کیفیت و مرغوب در تولید تشک استفاده می نمایند
 2. گارانتی و خدمات پس از فروش، تشک رویال را در مقابل آسیب های احتمالی بیمه خواهد کرد.
 3. قیمت تمام شده تشک رویال مقرون به صرفه و قابل مقایسه با محصولات وارداتی نخواهد بود. زیرا محصولات وارداتی با هزینه های سنگین ترخیص گمرکی با قیمت های بالا و سرسام آور به کاربران محصولات خارجی تحمیل می شود.
 4. تشک رویال بلافاصله بعد از تولید در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد اما کالای خواب وارداتی مدت طولانی در گمرک برای ترخیص باقی می ماند و مسیر طولانی حمل و نقل تا داخل کشور و رسیدن به دست مصرف کننده نهایی باعث افت کیفیت آن می شود.
 5. در خط تولید تشک رویال از جوانان مستعد و کوشای کشور استفاده می شود این مساله ضمن به گردش درآوردن چرخه اقتصاد کشور در ایجاد اشتغال جوانان نقش تعیین کننده دارد .
 6. تشک رویال با توجه به شرایط آب و هوایی کشور عزیزمان ایران تولید شده است و با آناتومی بدن کاربران سازگارتر است.
 7. در طرح ها و مدل های گوناگون تهیه می شود و تمام سلایق را پوشش می دهد.

تشک رویال و نقش آن در درمان گودی کمر و پیشگیری از آن

در هنگام خرید تشک رویال دقت لازم را داشته باشید . سطح تشک نباید خیلی سفت یا خیلی نرم باشد. اگر تشک بیش از حد سفت باشد انحنای طبیعی کمر از بین می رود و کمر در حالت صاف قرار می گیرد و در حالت نرمی بیش از حد تشک کاربر در سطح تشک فرو می رود این امر باعث انحنای بیش از حد ستون مهره خواهد شد و کمردرد بسیار شایع خواهد بود.
سعی کنید از تشک فنر منفصل رویال و تشک طبی بدون فنر رویال استفاده نمایید.
تشک با ارتفاع مناسب را انتخاب نمایید تا زانو در زاویه ۹۰ درجه قرار گیرد. و به ستون مهره فشاری وارد نشود.
حتی الامکان به صورت طاق باز و برروی ستون مهره دراز بکشید و بالش نرم را زیر زانوها قرار دهید تا فشار به ستون مهره به حداقل برسد.
استفاده از تشک رویال با استانداردهای مناسب قبل از ابتلا به گودی کمر حالت پیشگیری دارد و باعث می شود انحنای طبیعی کمر حفظ شودو از دیسک کمر جلوگیری شود.

ضمانت نامه تشک رویال شامل چه مواردی می شود؟

ازسوالات متداولی می باشد که ذهن بسیاری از مشتریان تشک رویال را درگیر می کند در این مطلب مواردی را که شامل گارانتی تشک رویال خواهد شد به اختصار بیان می کنیم.

 1. اگر تشک رویال در هنگام تحویل توسط ماشین حمل بار خود شرکت دچار آسیب شود شامل پاره شدن پک تشک و کثیفی پارچه رویه ( اما این مورد شامل تحویل با باربری و اتفاقات ناشی از حمل ناصحیح بار توسط باربری نمی شود.)
 2. گود شدن زود هنگام تشک رویال در مدت گارانتی در صورت رعایت تمام نکات صحیح نگهداری تشک
 3. شکستگی در فنر که ناشی از استفاده ناصحیح از تشک رویال ( خصوصا درکودکان به عنوان سکوی پرش) نباشد.
 4. بوی بد و نامطبوع تشک رویال که شامل بوی نو بودن تشک و پارچه آن نباشد.
 5. ضمانت نامه و گارانتی تشک رویال به پایان نرسیده باشد.

قیمت تشک یک نفره معمولی رویال

قیمت تشک یک نفره معمولی رویال بر اساس متریالی که داخل تشک استفاده شده (مانند چگالی و دانسیته اسفنج و…)، نوع تشک و … متفاوت می باشد. اما به طور کلی برای سایز یک نفره ۹۰ در ۲۰۰ از حدود ۱.۰۲۰.۰۰۰ تومان شروع می شود به بالا. نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که هرچه کیفیت و متریال استفاده شده داخل تشک بالاتر و بهتر باشد، قیمت تشک نیز به نسبت بالاتر خواهد بود.

مزایای خرید تشک رویال

 1. تهیه تشک رویال در ابعاد و اندازه های استاندارد  آنها را به گزینه مناسب برای استفاده تبدیل می کند.
 2. استفاده از اطلاعات روز پزشکی علاوه بر راحتی تشک رویال آنها را به محصولاتی برای درمان برخی از بیماری های ستون فقرات بدل کرده است.
 3. برخلاف گذشته که پهن کردن و جمع کردن تشک ها با سختی همراه بود و سنگینی تشک ها باعث کمردرد می شد و جای نامتعارف را اشغال می نمود به علت استفاده از تخت خواب و ثبات مکانی از کمردرد و دردهای مزمن عضلانی جلوگیری خواهد کرد.

تعمیر تشک رویال

هنگام استفاده از تشک رویال نکاتی را جهت جلوگیری از بروز مشکل باید در نظر داشته باشید:

 • هر ۳ ماه یکبار تشک خود را بچرخانید و هر ۶ ماه یکبار تشک را پشت و رو کنید.
 • تشک را باتوجه وزن و شرایط جسمانی خود انتخاب کنید.
 • از کفی صاف و یکدست برای تخت خواب و زیر تشک خود استفاده کنید.
 • جهت جلوگیری از کثیف شدن تشک از محافظ تشک استفاده کنید.
 • در نهایت به دستورالعمل هایی که داخل پک تشک قرار دارد دقت کنید تا علاوه بر افزایش طول عمر تشک خود، از بروز مشکل و ایرادات احتمالی جلوگیری کنید.

در صورتی که پس از رعایت نکات بالا در تشک شما گودرفتگی و فرورفتگی و … ایجاد شد:

 1. با خدمات پس از فروش شرکت رویال تماس بگیرید و از تعمیر تشک توسط افراد متفرقه بپرهیزید.
 2. در مورد نحوه استفاده از تشک رویال و بروز مشکل با کارشناسان مربوطه صحبت کنید تا در عیب یابی و رفع آن بهترین نتیجه ممکن حاصل شود.
 3. در هنگام خرید تشک رویال نسبت به فعال بودن ضمانت نامه تشک مطمئن شوید تا در هنگام بروز مشکل امکان استفاده از خدمات پس از فروش وجود داشته باشد.
 4. عمر مفید اکثر تشک ها چیزی بین ۷ الی ۱۰ سال هست بعد از این دوران فرسودگی تشک امکان تعمیر را از بین خواهد برد در این موارد تهیه تشک نو توصیه خواهد شد.
 5. تعمیرات شامل تعویض پارچه رویه و اسفنج و فنر ها خواهد شد.

شیوه های معمول در ساخت تشک رویال

 1. فنر در قسمت مرکزی تشک رویال

در قسمت مرکزی تشک رویال در تشک های فنری از اسکلت فنر متصل یا فنر منفصل تشکیل شده است . این فنرها در فنر متصل ها با مفتول های ۱ و ۴ به یکدیگر متصل شده اند. و در فنر منفصل ها در روکشهایی از جنس الیاف مصنوعی قرار دارند که به علت عدم ارتباط با یکدیگر به هم برخورد نمی کنند و ساییده نمی شوند و درنتیجه طول عمر آنها افزایش می یابد. در هنگام غلت زدن برروی تشک صدا و ارتعاش ایجاد نمی کند.

 1. لایه محافظ تشک رویال

بر روی فنر متصل ها از نمد ترموفلت استفاده می شود تا از فنر ها و اسفنج در برابر آسیب به هم جلوگیری کند. ضمن اینکه وزن کاربر را درسطح تشک رویال تقسیم می کند و مانع از گود شدن زود هنگام تشک رویال می شود. در فنر منفصل ها از یک لایه اسپانباند بر روی  فنر استفاده می شود.

 1. اسفنج تشک رویال

تشک خوب و مرغوب از یک لایه اسفنج به قطر های مختلف تشکیل شده است آنچه باید در مورد اسفنج به آن توجه داشت این است که هر چه چگالی اسفنج افزایش یابد مرغوبیت آن بالاتر رفته و در نتیجه دیرتر گود و خراب می شود. اسفنج به کار رفته در تشک رویال دارای چگالی بسیار بالایی می باشد.

 1. رویه پارچه ایی

این بخش از تشک از اهمیت بسزایی برخوردار است . زیرا با پوست بدن به طور مستقیم در تماس است و اگر از کیفیت خوبی برخوردار نباشد. مشکلات پوستی و آلرژی را به دنبال خواهد داشت بهترین نوع پارچه برای تولید رویه تشک پارچه گردبافت می باشد. که دارای خاصیت ضد حساسیت و ارتجاعی می باشد. لازم به ذکراست شرکت رویال در تولید تشک های خود از این نوع پارچه که تهیه آن در خط مکانیزه تولید نیز به عهده خودشان می باشد استفاده می کند. ضمنا رویه تشک دارای یک لایه مخصوص ترموباند می باشد که جریان هوا در سطح تشک را تسهیل می کند و مانع از تعریق بدن می شود.

چرا باید تشک رویال خود را تعویض نمایید؟

 • تشک رویال در طول سالیان متمادی بعد از استفاده گود و دچار ناهمواری شده در نتیجه صبح با کوفتگی عضلات و کمردرد شدید از خواب بیدار می شوید.
 • گرد و غبار و ذرات ریز سلول های مرده بر روی پارچه سطح تشک رویال تجمع کرده اند و به علت عدم استفاده از محافظ تشک مناسب باعث ایجاد بیماری و آلرژی های شدید پوستی شده اند.
 • فنر تشک رویال به علت استفاده نادرست یا بعد از سالیان طولانی دچار شکستگی شده یا در اصطلاح عامیانه جیر جیر می کند.
 • زمان استاندارد استفاده از تشک با کیفیت مناسب حدودا بین ۷ تا ۱۰ سال است بعد از این زمان حتما در فکر تعویض تشک خود با تشک رویال باشید.

ویژگی تشک فنر منفصل رویال

 • استفاده از فنر منفصل به صورت جداگانه در روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی در تشک رویال که از ساییده شدن فنر ها به هم و تولید صدا جلوگیری خواهد کرد.
 • تشک رویال دارای اسفنج با چگالی بالا می باشد که از گود شدن زود هنگام تشک جلوگیری می کند.
 • عدم انتقال ارتعاشات ناشی از غلت زدن بر سطح تشک رویال
 • استفاده از لایه اسپانباند جهت محافظت از اسفنج در برابر فنر منفصل می باشد.
 • استفاده از فنر های منفصل نسبت به نوع متصل بسیار بیشتر است . از مهم ترین آن ها می توان به کنترل اختلاف وزن اشاره کرد.

تشک طبی رویال برای چه افرادی مناسب می باشد؟

گاهی افراد به علت بیماری های ستون فقرات و دیسک کمر با درد های شدید در ناحیه کمر روبرو هستند و در این شرایط چاره ای جز مراجعه به پزشک و رعایت دستور العمل های دارویی و حتی درمانی نمی ماند. استفاده از راهکارهای مناسب همچون جراحی و … گریز ناپذیر است. اما آنچه در روند بهبودی این افراد موثر است و توسط پزشکان توصیه می شود استفاده از تشک طبی رویال مناسب با رعایت تمام استاندارد های لازم جهت حفظ انحنای طبیعی ستون فقرات است . که در بسیاری از موارد روند بهبودی با سرعت بیشتری انجام می شود ضمنا از خاصیت درمانی تشک طبی رویال نباید غافل شد.

تشک رویال را از کدام فروشگاه اینترنتی بخرم؟

بسیاری از مشتریان با وجود سهولت خرید از یک فروشگاه اینترنتی با مزیت های فراوانی که دارد گاها دچار تردید خواهند شد و زحمت حضور در فروشگاه و خرید حضوری را به جان می خرند علت این مساله ناآگاهی در نحوه اعتماد به فروشگاه اینترنتی خرید تشک می باشد. در این بخش ضمن راهنمایی شما جهت اعتماد کامل به فروشگاه اینترنتی مولفه هایی که باید در نظر گرفته شود بیان خواهیم نمود.

 • فروشگاه اینترنتی معتبر جهت خرید تشک رویال دارای نماد اعتماد الکترونیکی و نماد ساماندهی در صفحه نخست سایت می باشد که مهر تایید مجوز فعالیت فروشگاه اینترنتی می باشد.
 • صدور فاکتور با لوگو و نام فروشگاه اینترنتی سند کتبی است که نشان از خرید تشک رویال از فروشگاهی معتبر است.
 • امکان پرداخت کل مبلغ محصول در محل و هنگام تحویل محصول تمام سود جویی های احتمالی را به صفر خواهد رساند و اطمینان کامل مشتریان را کسب خواهد کرد.
 • امکان ثبت ضمانت نامه تشک رویال توسط اپراتور فروشگاه اینترنتی بعد از خرید محصول توسط شما دلیل محکم می باشد که خیال مشتریان را از خدمات پس از فروش راحت می کند.

فروشگاه خوابکو با افتخار ضمن سال ها تلاش بی وقفه برای کسب اعتماد مشتریان با معرفی برندهای مطرح و باکیفیت خیال مشتریان گرامی را از خرید آگاهانه آسوده نموده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر برای شیوه ثبت سفارش و خرید تشک به سایت خوابکو به نشانی www.khabco.com  مراجعه نمایید یا با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۹۲۶ تماس حاصل نمایید.

ویژگی تشک با کیفیت رویال چیست؟

 • تشک رویال با کیفیت، طول عمر بالایی دارد و به مرور زمان طی استفاده در صورت رعایت دستور العمل های داخل بروشور شکل خود را به مانند روز اول حفظ کرده و دفرمه نخواهد شد.
 • رعایت استاندارد های لازم در ابعاد و مواد اولیه به کار رفته در تشک رویال با کیفیت از مزیت های منحصر به فرد آن محسوب خواهد شد
 • چگالی بالای اسفنج از مزیت های تشک رویال استاندارد است که برای افراد با وزن بالا مناسب و از گود شدن زود هنگام تشک جلوگیری خواهد کرد
 • استفاده از پارچه مرغوب ضدحساسیت که ابتلا به بیماری های آلرژیک را به صفر خواهد رساند.
 • رعایت ارتفاع مناسب در تشک های استاندارد از ویژگی های منحصر به فرد آنها محسوب می شود.
 • طراحی مدل های مختلف متناسب با شرایط جسمانی افراد و سلایق مختلف در تشک رویال استاندارد و با کیفیت به چشم می خورد.

نحوه ثبت سفارش تشک رویال در فروشگاه خوابکو

در هنگام ثبت سفارش تشک رویال از طریق سایت خوابکو با مراجعه به نشانی www.khabco.com   از طریق منوی سایت برند رویال و مدل محصول را  انتخاب کنید سپس از میان ابعاد پیش رو سایز تشک مورد نظر خود را انتخاب و افزودن به سبد خرید را بزنید در صفحه پیش رو مشخصات کامل را تکمیل و پرداخت را از درگاه بانک ملت انجام دهید. جهت اطمینان از ثبت سفارش با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۹۲۶ تماس بگیرید.

شهروندان در استان تهران و قم با ثبت سفارش در سایت فروشگاه اینترنتی خوابکو از تخفیفات ویژه محصولات به همراه ارسال رایگان و پرداخت در محل در جشنواره زمستانه برخوردار خواهند شد.

تشک تخت خواب رویال استاندارد چه ویژگی دارد؟

 • تشک تخت خواب رویال استاندارد از ارتفاع مناسبی برخوردار است به طوری که در هنگام نشستن کنار تخت خواب زانو در زاویه نود درجه قرار می گیرد.
 • تشک تخت خواب رویال به لحاظ سفتی سطح سطحی متوسط و استاندارد دارد و انحنای طبیعی ستون فقرات را حفظ خواهد کرد.
 • پارچه رویه تشک تخت خواب رویال استاندارد از پارچه ضد حساسیت تشکیل شده است و از آلرژی پوستی جلوگیری خواهد کرد.
 • در ابعاد ۹۰،۱۰۰،۱۲۰،۱۴۰،۱۶۰،۱۸۰،۲۰۰ در طول ۲ متر تهیه و روانه بازار می شود.

تشک رویال و نقش آن در سلامتی

با انتخاب تشک رویال می توانید خواب راحتی را تجربه نمایید. در هنگام خرید تشک رویال می بایست با در نظر گرفتن تمامی فاکتورهای مورد نیاز،مدل مناسب را انتخاب کنید. ممکن است تشک انتخابی شما تشک طبی رویال، تشک فنر منفصل رویال یا تشک فنر متصل رویال باشد انتخاب شما ممکن است با توجه به بودجه،شرایط جسمانی و وزن تغییر کند ولی نکته مهم راحتی شما در هنگام خواب و تجربه یک خواب راحت می باشد. تشک شما نباید منجر به کمر درد و دردهای عضلانی شما شود. تشک رویال درابعاد استاندارد تولید می شود و پارچه ضد حساسیت دارد که از آلرژی های پوستی جلوگیری می کند و کیفیت مواد اولیه به کار رفته در آن طول عمر آن را تضمین می کند. در نتیجه تمام ویژگی های لازم برای حفظ سلامتی را به صورت یک جا دارا می باشد.

مراقبت از بدن با استفاده از تشک طبی رویال

زمان خواب همه ی بدن باید در تماس با سطح تشک باشد و تشکی که استفاده می کنید،باید برای کاهش فشار بر ستون فقرات شما، وزن بدن شما را در تمامی نقاط پخش کند. در این حالت ستون فقرات شما در حالت مناسب قرار گرفته  و گردن، شانه ها، و قسمت های مختلف کمر شما  محافظت می شوند. تشک رویال تمام ویژگی های فوق الذکر را دارا می باشد.اگر بدن شما در تماس کامل با تشک نباشد تشک از بدن و ستون فقرات و گردن شما محافظت نخواهد کرد و منجر به درد مفاصل خواهد.

شیوه استفاده از تشک رویال

 • تشک رویال می بایست برروی یک سطح صاف، هموار، غیرمشبک، خشک و افقی قرار داده شود.
 • هر تشک هر سه ماه یک بار می بایست برگردانده و از طرف دیگر بر روی تخت قرار داده و هر شش ماه یک بار سر و ته شود.
 •  در صورت خیس شدن پارچه تشک (رویه)، باید سریعا بوسیله سشوار با دمش خیلی ملایم و یا در هوای آزاد قسمت مرطوب خشک شود.
 •  تشک رویال به هیچ عنوان نباید در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار بگیرد.
 •  تشک نباید بر روی سطوح مرطوب و یا نزدیک دیوار مرطوب و نم دار قرار داده شود.
 •  تشک رویال نباید با هرگونه مایعات پاک کننده و یا ضدعفونی کننده شستشو داده شود.
 •  از خم کردن تشک جداً باید خودداری شود.
 •  قرار دادن اشیاء سنگین برروی تشک می تواند آسیب جدی به آن وارد نماید.
 •  از پریدن بر روی تشک می بایست خودداری شود.
 •  برای تمیز کردن لک یا کثیف شدن سطح پارچه رویه تشک رویال می بایست از پارچه سفید یا پنبه تمیز آغشته به محلول های استاندارد تمیز کننده استفاده و سپس توسط سشوار با دمش خیلی ملایم قسمت مرطوب را خشک نمود.
 •  استفاده از پدهای محافظ (محافظ تشک) بهداشت و سلامت تشک را بیشتر می کند.
 •  از اعمال فشار نقطه ای بر روی سطح تشک حتی الامکان می بایست خودداری کرد.
 •  جارو زدن یکی از روش های مناسب برای تمیز نگهداشتن تشک می باشد. این کار منجر به پاک شدن گرد و غبار و کثیفی هایی که در طول زمان تمایل به جمع شدن دارند، می شود.
 •  استفاده از یک تخت خواب یا باکس مناسب از عوامل موثر در طولانی شدن طول عمر تشک می باشد.

تشک دونفره رویال

تشک دونفره رویال در ابعاد عرضی ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در طول دو متر تهیه و روانه بازار شده است.

خرید تشک رویال مناسب برای افراد چاق

افراد با وزن بالا در هنگام خرید تشک رویال باید به مولفه های زیر دقت کنند:

 • در هنگام خرید تشک رویال به چگالی اسفنج دقت کنید هر چه چگالی اسفنج افزایش یابد تحمل افراد با وزن بالاتری را دارد در نتیجه از گود شدن زود هنگام تشک جلوگیری خواهد کرد و طول عمر تشک را افزایش می دهد.
 • دقت در قطر مفتول فنر بکار رفته در تشک های فنری رویال از دیگر گزینه ها در انتخاب تشک برای افراد چاق می باشد.
 • دقت در ارتفاع تشک رویال از دیگر گزینه ها در انتخاب تشک مناسب برای افراد سنگین وزن می باشد هرچه ارتفاع تشک بیشتر باشد به لحاظ مواد اولیه بکار رفته در آن کیفیت بالاتری دارد.
 • افراد سنگین وزن باید توجه داشته باشند انتخاب تشک با معیار پایین ترین قیمت برای این افراد جوابگو نمی باشد چون به علت چگالی پایین اسفنج طول عمر تشک به شدت کاهش خواهد یافت.

درجه سفتی سطح تشک رویال

 • تشک فنر منفصل رویال به لحاظ سفتی سطح متوسط و استاندارد می باشد.
 • تشک فنر متصل رویال به لحاظ سفتی سطح متوسط و نرم می باشند.
 • تشک طبی رویال به لحاظ سفتی سطح سفت می باشد.

سایز تشک یک نفره رویال

 • تشک یک نفره رویال سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر استاندارد
 • تشک یک نفره رویال سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر
 • تشک یک نفره رویال سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر

سایز تشک دونفره رویال

 • تشک دونفره رویال سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر
 • تشک دونفره رویال سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر استاندارد
 • تشک دونفره رویال سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر

فرق تشک فنر متصل رویال با تشک فنر منفصل رویال

 • تشک فنر متصل رویال از سطح متوسط و رو به نرم برخوردار می باشد اما تشک فنر منفصل رویال از سطح متوسط و استاندارد برخوردار است.
 • تشک فنر متصل رویال دارای فنر های ساعت شنی متصل به هم می باشد که از مقاومت و استحکام بالایی برخوردار است در حالی که تشک فنر منفصل رویال دارای فنر های جدا از هم در روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی می باشد.
 • تشک فنر متصل رویال دارای حالت ارتجاعی می باشد. و ارتعاشات ناشی از غلت زدن را منتقل می کند در حالی که تشک فنر منفصل رویال ارتعاشات ناشی از غلت زدن را منتقل نخواهد کرد.
 • تشک های فنر متصل رویال به لحاظ قیمت تمام شده و نهایی محصول مقرون به صرفه و اقتصادی می باشد در حالی که تشک های فنر منفصل از گران قیمت ترین تشک های رویال محسوب می شوند.

نحوه ارسال تشک رویال در فروشگاه خوابکو

در شهر تهران و قم به علت ارسال تشک رویال توسط ماشین حمل و نقل فروشگاه ارسال رایگان و پرداخت در محل هنگام دریافت محصول می باشد. اما در ارسال به اقصی نقاط ایران به استثنای دو شهر فوق الذکر، به علت حمل و نقل تشک با باربری، ارسال تشک دارای هزینه باربری است که به عهده مشتریان گرامی می باشد. و پرداخت به صورت آنلاین از طریق درگاه بانک ملت یا شماره کارت می باشد. لازم به ذکر است با توجه به در نظر گرفتن تخفیفات ویژه برای هر محصول و درصد بالای تخفیفات سود نهایی در خرید با مشتریان خواهد بود و محصول با نازل ترین قیمت تمام شده به دست مصرف کننده نهایی خواهد رسید.

خرید اینترنتی تشک رویال

بهترین نحوه سفارش اینترنتی کالای خواب برای خرید تشک رویال مراجعه به سایت های تخصصی در زمینه کالای خواب می باشد. زیرا سایت های جامع و تخصصی تمام توان و تمرکز خود را در بروز رسانی یک کالا با اطلاعات درست و مورد اعتماد نموده اند زمانی که شما به یک سایت با حوزه فعالیت متمرکز در زمینه کالای خواب مراجعه نمایید علاوه بر دسترسی به تنوع بیشتری از محصولات این امکان را خواهید داشت تا از مشاوره تخصصی تیم فروش استفاده نمایید و در نهایت برد نهایی در خرید با شما خواهد بود به طوری که در خرید تشک مولفه های لازم همچون سن و سال ، شرایط جسمانی ، بودجه ، توان مالی و وزن شما در نظر گرفته خواهد شد و به خریدی شایسته و مطمئن دست خواهید یافت.

بسته به اینکه قصد خرید تشک یکنفره و یا دونفره را دارید قیمت ها متفاوت می باشد و هر فرد بسته به بودجه و نوع سلیقه دست به انتخاب خواهد زد. اما هوشمندی واقعی در خرید تشک رویال با کمترین مبلغ ممکن می باشد و این امتیازی است که در فروشگاه های اینترنتی خوابکو برای شما مشتری گرامی فراهم شده است.  تلفن همراهتون رو بردارید و با یک کلیک ساده فروشگاه اینترنتی خوابکو را سرچ نمایید و علاوه بر مشاهده تنوع در مدل و رنگ با قیمت استثنایی اقدام به خرید نمایید.

نرمی مناسب تشک رویال برای کمر درد 

در سال های گذشته این تصور وجود داشت که تشک خیلی نرم برای کمردرد بسیار مناسب است. امروزه برخی افراد نظری مخالف دارند و تشک کاملا سفت را تشک مناسب کمردرد معرفی می کنند. مطالعات نشان می دهد تشک رویال با درجه سفتی متوسط (طبی) بهترین تشک برای کمر درد شما خواهد بود. قطعا درجه سفتی تشک های  تولید شده در کارخانه تشک رویال با یکدیگر متفاوت خواهد بود.  با توجه به تحقیقات خانگی انجام شده از مصرف کنندگان تشک درجه سفتی مناسب برای کمر درد، تشکی با درجه سفتی متوسط می باشد.

باتوجه به توضیحاتی که داده شد استفاده از تشک های طبی برای افرادی که دارای کمر درد هستند و نیاز به محافظت ویژه از نحوه قرارگیری ستون فقرات دارند امری ضروری است. همچنین افرادی که به سلامت اندام بدن خود اهمیت می دهند، باید از تشک طبی رویال استفاده کنند.

نقش تشک رویال برای بانوان باردار

استفاده از تشک رویال در دوران بارداری نقش مهم و تعیین کننده در تجربه خوابی راحت خواهد داشت. لطفا در خرید تشک رویال مناسب برای زنان باردار به موارد زیر دقت داشته باشید.

 • سطح تشک رویال باید از استاندارد لازم برخوردار باشد اگر در دوران بارداری کمردرد شدید ندارید تشک های فنر منفصل با سطح متوسط و استاندارد گزینه مناسبی می باشد. ویژگی منحصر به فرد تشک فنرمنفصل رویال عدم انتقال ارتعاشات ناشی از غلت زدن می باشد.
 • اگر کمردرد شدید را تجربه می کنید تشک طبی بدون فنر رویال با سطح سفت از کمردرد جلوگیری خواهد کرد.
 • در دوران بارداری از تشک رویال استفاده نمایید که صدای جیر جیر فنرها و ناهمواری فنرها خواب شبانه را مختل نسازد.
 • حتما به پهلو بخوابید و درمیان زانو از بالش رویال یا تشکچه های مخصوص بارداری استفاده نمایید.
 • از تشک رویال با ارتفاع استاندارد استفاده نمایید تا در هنگام رفتن به رختخواب و برخاستن از آن کمترین فشار ممکن به ستون مهره وارد شود.
 • در دوران بارداری دمای بدن بالا می رود و این امر باعث تعریق بدن خواهد شد استفاده از تشک رویال با سطح پنبه ایی و تبادل هوا در سطح تشک از تعریق بدن جلوگیری خواهد نمود.

قیمت کارخانه تشک رویال

برند تشک رویال در تولید کالای خواب خصوصا تشک یک قیمت مصوب را برای فروش محصولات خود در نظر می گیرند که به تمام نمایندگی ها اعلام خواهد شد. خرید خود مصرف کننده از کارخانه اگر به صورت عمده و به تعداد بالا نباشد تفاوتی در قیمت تمام شده محصول نخواهد داشت. اما خرید از یک فروشگاه اینترنتی با درصد بالای تخفیف به همراه ارسال رایگان و پرداخت در محل هزینه تمام شده کالا را به حداقل خواهد رساند. این سود قابل توجه هدیه فروشگاه اینترنتی برای خریداران است.

تشک رویال خوبه؟

در هنگام خرید از یک برند مطرح ایرانی همچون برند رویال کیفیت و مرغوبیت مواد اولیه به همراه طول عمر بالای محصول تضمین شده است و خدمات پس از فروش تشک رویال خیال کاربران را از خرید مطمئن خواهد کرد. تشک رویال در طراحی و تولید تشک فنر منفصل ، تشک فنر متصل، تشک طبی تمام استاندارد های لازم را به لحاظ ابعاد و ارتفاع تشک رعایت نموده است.

چرا تشک رویال خوبه ؟

 • کیفیت مواد اولیه بکارفته در تشک رویال و جلوگیری بیماری های تنفسی و آلرژی پوستی
 • طراحی مدل های مختلف تشک فنر متصل، تشک فنر منفصل، تشک طبی بدون فنر متناسب با شرایط جسمانی مختلف
 • طول عمر بالا و قیمت مقرون به صرفه تشک رویال
 • گارانتی تشک رویال و خدمات پس ار فروش گسترده به منظور اطمینان خاطر مشتریان از خرید

جشنواره تخفیفات تشک رویال

با خرید تشک رویال از از فروشگاه خوابکو از ۱۲ درصد تخفیف ویژه برخوردار شوید. در سایت خوابکو با هر توان مالی کالای خواب با کیفیت و مرغوب را با درصد بالای تخفیفات خریداری نمایید و در کمترین زمان ممکن با امکان پرداخت در محل دریافت نمایید.

اسفنج تشک رویال و تاثیر در کیفیت آن

 • افزایش طول عمر تشک
 • افزایش ارتفاع تشک
 • جلوگیری از گود شدن زود هنگام تشک
 • هرچه چگالی اسفنج افزایش یابد درجه سفتی سطح تشک افزایش می یابد.
 • اسفنج با چگالی بالا برای افراد مبتلا به کمردرد و دیسک کمر مناسب می باشد.

خرید تشک رویال بر اساس عادت های خواب

تشک فنر منفصل رویال :

 •  برای اشخاصی که سطح متوسط و استاندارد تشک را مدنظر دارند مناسب است.
 • تشک فنر منفصل ارتعاشات ناشی از غلت زدن را منتقل نخواهد کرد و برای اشخاصی که خوابی سبک دارند مناسب است.
 • برای اشخاصی که از کمردرد خفیف رنج می برند گزینه ای مناسب است.

تشک فنر متصل رویال :

 • برای اشخاصی که سطح نرم تشک را مدنظر دارند مناسب است.
 • با قیمت مناسب برای افراد با هر توان مالی امکان خرید را فراهم می آورد.

تشک طبی رویال :

 • برای اشخاصی که کمردرد و دیسک کمر دارند گزینه ایی مناسب است.
 •  برای اشخاصی که سطح سفت تشک را مدنظر دارند مناسب است.

تشک تمام طبی رویال برای افرادی که از درد کمر و مفاصل رنج می برند طراحی شده اند. این نوع دردها نیاز به توجه خاص دارند. تشک های طبی با استفاده از فناوری های خاص به بهبود و کاهش درد این افراد کمک می کند. تهیه یک تشک طبی یکی از ضروریات تأمین یک خواب راحت برای شماست. که استفاده از تشک طبی رویال با استانداردهای مناسب قبل از ابتلا به گودی کمر حالت پیشگیری دارد و باعث می شود انحنای طبیعی کمر حفظ شود و از دیسک کمر جلوگیری شود.
تشک طبی رویال مناسب برای افرادی که از مشکلات ستون فقرات، کمر درد و دردای مفصلی رنج می برند مناسب هست و همچنین افرادی که عادت دارن روی تشک های سفت یا سفت رو به نرم بخوابند مناسب هست .
خرید تشک از برند رویال کیفیت و اصالت کالا را تضمین خواهد نمود. و نمایندگی فعال و خدمات پس از فروش گسترده اطمینان خاطر مشتریان از خرید را به دنبال خواهد داشت.

خرید تشک رویال برای تجربه خواب راحت

خرید تشک مناسب و سازگار با آناتومی بدن جسم را در حالت آرامش و استراحت کامل قرار خواهد داد بنابراین خرید تشک از برند نام آشنای ایرانی همچون تشک رویال توصیه می شود. مزایای خرید از برند مطرح در زمینه تولید تشک رویال ضمن تضمین مرغوبیت مواد اولیه و ضد حساسیت بودن آنها طراحی براساس آناتومی بدن و تجربه خوابی دلچسب خواهد بود. استفاده از باکس تختخواب با سطح صاف برای قرارگیری تشک رویال با افزایش طول عمر تشک و جلوگیری از ایجاد ناهمواری بر سطح تشک در بهبود کیفیت خواب موثر خواهد بود.

دغدغه اصلی خریداران در هنگام خرید تشک رویال

 1. قیمت تمام شده تشک رویال با حذف واسطه هابه حداقل برسد و مقرون به صرفه باشد.
 2. سرویس حمل و نقل رایگان و ارسال در کمترین زمان ممکن انجام شود
 3. تشک رویال خریداری شده دارای تضمین کیفیت بوده و با خدمات پس از فروش خیال کاربران را از خرید راحت می کند.
 4. طول عمر بالای تشک رویال و چگالی بالای اسفنج از مزیت های منحصر به فرد آن می باشد.
 5. تشک رویال دارای نمایندگی معتبر در تمام شهرها می باشد و این امر دسترسی را آسان می نماید.


خرید آسان و دلنشین تشک رویال را با ما در فروشگاه خوابکو تجربه کنید. تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا با ایجاد زمینه ای مناسب جهت ارسال به تمام نقاط کشور و ارایه بهترین کیفیت، بهترین قیمت و بیشترین تنوع محصول و ارسال در کمترین زمان ممکن به همراه خدمات پس از فروش “۷ روز گارانتی خرید ” گامی مطلوب در جهت رفاه حال مشتریان برداشته و خرید را برای شما به یک تجربه دلچسب تبدیل کنیم. و این پاسخی است به حسن انتخاب شما

ویژگیامتیاز
بهترین قیمت ⭐⭐⭐⭐⭐۵/۵
ارسال سریع⭐⭐⭐⭐⭐۵/۵
پشتیبانی ⭐⭐⭐⭐⭐۵/۵
گارانتی⭐⭐⭐⭐⭐۵/۵

شرکت خوابکو ، با عرضه ی کالای خواب (سرویس خواب ، تخت خواب ، تشک رویال ، بالش ، روتختی ، محافظ و…) به همراه مشاوره برای یک انتخاب درست آمادگی ارائه ی خدمات به شما عزیزان را دارد.

اگر به دنبال کالای خواب هستید خوابکو را انتخاب کنید.

1