لیست قیمت تشک رویال ۱۴۰۲

ردیفنام محصولقیمت (تومان)نوع محصولسال گارانتی
۱تشک یکنفره صادراتی طبی رویال مدل آتروپیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۴۰۰۰۰تشک طبی۲ سال
۲تشک یکنفره صادراتی طبی رویال مدل آتروپیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۹۱۰۰۰تشک طبی۲ سال
۳تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل آتروپیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۵۰۰۰۰تشک طبی۲ سال
۴تشک دو نفره صادراتی طبی رویال مدل آتروپیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۹۰۰۰۰تشک طبی۲ سال
۵تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل آتروپیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۹۰۰۰۰تشک طبی۲ سال
۶تشک یکنفره صادراتی طبی رویال مدل دانلوپ سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۵۰۰۰۰تشک طبی۳ سال
۷تشک یکنفره صادراتی طبی رویال مدل دانلوپ سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۱۰۰۰۰تشک طبی۳ سال
۸تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل دانلوپ سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۸۰۰۰۰تشک طبی۳ سال
۹تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل دانلوپ سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۳۰۰۰۰تشک طبی۳ سال
۱۰تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل دانلوپ سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۲۰۰۰۰تشک طبی۳ سال
۱۱تشک یکنفره صادراتی طبی رویال مدل سوپر دانلوپ سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۴۰۰۰۰تشک طبی۴ سال
۱۲تشک یکنفره صادراتی طبی رویال مدل سوپر دانلوپ سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۹۰۰۰۰تشک طبی۴ سال
۱۳تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل سوپر دانلوپ سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۷۵۰۰۰تشک طبی۴ سال
۱۴تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل سوپر دانلوپ سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۳۴۰۰۰۰تشک طبی۴ سال
۱۵تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل سوپر دانلوپ سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۶۸۰۰۰۰تشک طبی۴ سال
۱۶تشک یکنفره صادراتی طبی رویال مدل درسا سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۹۰۰۰۰تشک طبی۵ سال
۱۷تشک یکنفره صادراتی طبی رویال مدل درسا سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۸۰۰۰۰تشک طبی۵ سال
۱۸تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل درسا سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۹۰۰۰۰تشک طبی۵ سال
۱۹تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل درسا سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۶۸۰۰۰۰تشک طبی۵ سال
۲۰تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل درسا سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۰۸۰۰۰۰تشک طبی۵ سال
۲۱تشک یکنفره صادراتی طبی رویال مدل سوپر درسا سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۹۰۰۰۰تشک طبی۶ سال
۲۲تشک یکنفره صادراتی طبی رویال مدل سوپر درسا سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۵۰۰۰۰تشک طبی۶ سال
۲۳تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل سوپر درسا سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۶۸۰۰۰۰تشک طبی۶ سال
۲۴تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل سوپر درسا سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۸۸۰۰۰۰تشک طبی۶ سال
۲۵تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل سوپر درسا سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۳۲۰۰۰۰تشک طبی۶ سال
۲۶تشک یکنفره صادراتی طبی رویال مدل مدیکال سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۴۰۰۰۰تشک طبی۸سال
۲۷تشک یکنفره صادراتی طبی رویال مدل مدیکال سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۱۸۰۰۰۰تشک طبی۸سال
۲۸تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل مدیکال سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۴۸۰۰۰۰تشک طبی۸سال
۲۹تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل مدیکال سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۷۴۰۰۰۰تشک طبی۸سال
۳۰تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل مدیکال سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۱۹۰۰۰۰تشک طبی۸سال
۳۱تشک یکنفره صادراتی طبی رویال مدل مدیکال ارگانیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۵۶۰۰۰۰تشک طبیدارای ۲ سال وارانتی و ۸ سال گارانتی
۳۲تشک یکنفره صادراتی طبی رویال مدل مدیکال ارگانیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۹۶۰۰۰۰تشک طبیدارای ۲ سال وارانتی و ۸ سال گارانتی
۳۳تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل مدیکال ارگانیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۶۲۰۰۰۰تشک طبیدارای ۲ سال وارانتی و ۸ سال گارانتی
۳۴تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل مدیکال ارگانیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۱۹۰۰۰۰تشک طبیدارای ۲ سال وارانتی و ۸ سال گارانتی
۳۵تشک دونفره صادراتی طبی رویال مدل مدیکال ارگانیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۹۲۰۰۰۰تشک طبیدارای ۲ سال وارانتی و ۸ سال گارانتی
۳۶تشک یکنفره صادراتی طبی فنری رویال مدل رامش سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال
۳۷تشک یکنفره صادراتی طبی فنری رویال مدل رامش سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۶۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال
۳۸تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل رامش سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۲۵۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال
۳۹تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل رامش سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۷۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال
۴۰تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل رامش سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال
۴۱تشک یکنفره صادراتی طبی فنری رویال مدل روژان سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۸۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۳ سال
۴۲تشک یکنفره صادراتی طبی فنری رویال مدل روژان سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۶۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۳ سال
۴۳تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل روژان سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۳۵۰۰۰طبی فنری فنر متصل۳ سال
۴۴تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل روژان سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۹۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۳ سال
۴۵تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل روژان سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۵۳۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۳ سال
۴۶تشک یکنفره صادراتی طبی فنری رویال مدل پرنیان سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۴۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۴ سال
۴۷تشک یکنفره صادراتی طبی فنری رویال مدل پرنیان سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۴۵۰۰۰طبی فنری فنر متصل۴ سال
۴۸تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل پرنیان سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۳۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۴ سال
۴۹تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل پرنیان سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۹۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۴ سال
۵۰تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل پرنیان سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۶۴۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۴ سال
۵۱تشک یکنفره صادراتی طبی فنری رویال مدل روناک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۸۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۵۲تشک یکنفره صادراتی طبی فنری رویال مدل روناک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۵۳تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل روناک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۹۵۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۵۴تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل روناک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۳۶۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۵۵تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل روناک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۷۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۵۶تشک یکنفره صادراتی طبی فنری رویال مدل آراد سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۹۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۶ سال
۵۷تشک یکنفره صادراتی طبی فنری رویال مدل آراد سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۳۴۵۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۶ سال
۵۸تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل آراد سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۵۶۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۶ سال
۵۹تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل آراد سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۷۶۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۶ سال
۶۰تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل آراد سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۱۹۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۶ سال
۶۱تشک یکنفره صادراتی طبی فنری رویال مدل پرنسس سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۲۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۷ سال
۶۲تشک یکنفره صادراتی طبی فنری رویال مدل پرنسس سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۷۳۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۷ سال
۶۳تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل پرنسس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۰۰۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۷ سال
۶۴تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل پرنسس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۲۲۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۷ سال
۶۵تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل پرنسس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۶۸۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۷ سال
۶۶تشک یکنفره صادراتی طبی فنری رویال مدل سوپر رویال سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۴۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۸سال
۶۷تشک یکنفره صادراتی طبی فنری رویال مدل سوپر رویال سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۲۲۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۸سال
۶۸تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل سوپر رویال سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۵۲۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۸سال
۶۹تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل سوپر رویال سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۷۹۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۸سال
۷۰تشک دونفره صادراتی طبی فنری رویال مدل سوپر رویال سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۳۷۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۸سال
۷۱تشک یکنفره اکونومی طبی فنری رویال مدل رامش سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال
۷۲تشک یکنفره اکونومی طبی فنری رویال مدل رامش سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۱۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال
۷۳تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل رامش سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۴۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال
۷۴تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل رامش سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۶۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال
۷۵تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل رامش سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۳۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال
۷۶تشک یکنفره اکونومی طبی فنری رویال مدل روژان سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۹۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۳ سال
۷۷تشک یکنفره اکونومی طبی فنری رویال مدل روژان سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۳ سال
۷۸تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل روژان سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۵۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۳ سال
۷۹تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل روژان سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۷۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۳ سال
۸۰تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل روژان سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۹۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۳ سال
۸۱تشک یکنفره اکونومی طبی فنری رویال مدل پرنیان سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۴ سال
۸۲تشک یکنفره اکونومی طبی فنری رویال مدل پرنیان سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۵۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۴ سال
۸۳تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل پرنیان سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۴ سال
۸۴تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل پرنیان سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۴۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۴ سال
۸۵تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل پرنیان سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۴ سال
۸۶تشک یکنفره اکونومی طبی فنری رویال مدل آراد سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۸۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۶ سال
۸۷تشک یکنفره اکونومی طبی فنری رویال مدل آراد سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۵۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۶ سال
۸۸تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل آراد سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۲۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۶ سال
۸۹تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل آراد سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۷۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۶ سال
۹۰تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل آراد سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۰۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۶ سال
۹۱تشک یکنفره اکونومی طبی فنری رویال مدل پرنسس سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۲۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۷ سال
۹۲تشک یکنفره اکونومی طبی فنری رویال مدل پرنسس سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۰۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۷ سال
۹۳تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل پرنسس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۳۰۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۷ سال
۹۴تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل پرنسس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۷۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۷ سال
۹۵تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل پرنسس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۸۲۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۷ سال
۹۶تشک یکنفره اکونومی طبی فنری رویال مدل سوپر رویال سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۹۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۸سال
۹۷تشک یکنفره اکونومی طبی فنری رویال مدل سوپر رویال سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۵۵۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۸سال
۹۸تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل سوپر رویال سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۷۸۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۸سال
۹۹تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل سوپر رویال سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۹۹۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۸سال
۱۰۰تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل سوپر رویال سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۴۴۰۰۰۰فنر منفصل (پاکتی)۸سال
۱۰۱تشک یکنفره اکونومی طبی فنری رویال مدل روناک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۹۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۱۰۲تشک یکنفره اکونومی طبی فنری رویال مدل روناک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۱۰۳تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل روناک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۱۰۴تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل روناک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۱۰۵تشک دونفره اکونومی طبی فنری رویال مدل روناک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۴۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال

 

معرفی تشک رویال

تشک رویال با داشتن کادری مجرب در زمینه تولید تشک و همچنین کارشناسان فروش مجرب در فروشگاه های تشک رویال می باشد که آماده ارائه هر گونه خدمات از قبیل در اختیار گذاشتن اطلاعات فنی درباره ی تشک رویال، تست کالا در مکان های فروشگاه، ارسال کالا و خدمات پس از فروش کالا را دارد.

تشک رویال، با گستره‌ای از کالاهای خواب متنوع برای تمام اقشار جامعه و هر رده‌ی سنی، برای کاربران خود «تجربه‌ی لذت‌بخش یک خرید اینترنتی و خرید حضوری» را تداعی می‌کند. «ارسال سریع»، «ضمانت بهترین قیمت» و «تضمین اصل بودن کالا» سه اصل اولیه است که تشک رویال از نخستین روز تاسیس سعی کرده به آن پایبند باشد .

تشک طبی رویال برای چه افرادی مناسب می باشد؟

گاهی افراد به علت بیماری های ستون فقرات و دیسک کمر با درد های شدید در ناحیه کمر روبرو هستند و در این شرایط چاره ای جز مراجعه به پزشک و رعایت دستور العمل های دارویی و حتی درمانی نمی ماند استفاده از راهکارهای مناسب همچون جراحی و … گریز ناپذیر است. اما آنچه در روند بهبودی این افراد موثر است و توسط پزشکان توصیه می شود استفاده از تشک طبی مناسب با رعایت تمام استاندارد های لازم جهت حفظ انحنای طبیعی ستون فقرات است . که در بسیاری از موارد روند بهبودی با سرعت بیشتری انجام می شود ضمنا از خاصیت درمانی تشک طبی رویال نباید غافل شد.

تاثیر تشک رویال بر سلامتی

افزایش عملکرد حافظه

تاثیر بر سلامت جسمانی

تاثیر بر سلامت روح و روان

تاثیر بر کاهش وزن

سایز تشک یکنفره رویال

تشک یکنفره سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر استاندارد

تشک یکنفره سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر

سایز تشک دونفره رویال

تشک دو نفره سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر

تشک دو نفره سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر استاندارد

تشک دو نفره سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر

موارد حائز اهمیت در هنگام خرید تشک رویال

شرایط جسمانی

گروه سنی

عادت های خواب

وزن

توان مالی

بهترین مدل تشک رویال برای افراد سالم

تشک فنر منفصل رویال بهترین تشک برای افراد سالم می باشد

مزایای خرید از برند رویال

 • کیفیت بالای مواد اولیه و طول عمر تشک رویال
 • خدمات پس از فروش گسترده که خیال کاربران را از خرید درست آسوده خواهد کرد.
 • نمایندگی فعال در سراسر ایران برای دسترسی آسان به تشک رویال

مناسب ترین تشک رویال برای کودکان

تشک فنر متصل رویال به لحاظ قیمت و مقاومت گزینه مناسب برای کودکان محسوب می شود.

انواع مدل های تشک رویال

تشک طبی فنری  فنر منفصل

تشک طبی فنری فنر متصل

تشک طبی

راه تشخیص تشک اصل رویال

روی لیبل تشک هولوگرام شرکت درج شده است

روی لیبل تشک علامت استاندارد و لوگو تشک درج شده است

تشک رویال را از کدام فروشگاه اینترنتی بخرم؟

بسیاری از مشتریان با وجود سهولت خرید از یک فروشگاه اینترنتی با مزیت های فراوانی که دارد گاها دچار تردید خواهند شد و زحمت حضور در فروشگاه و خرید حضوری را به جان می خرند علت این مساله ناآگاهی در نحوه اعتماد به فروشگاه اینترنتی خرید تشک می باشد. در این بخش ضمن راهنمایی شما جهت اعتماد کامل به فروشگاه اینترنتی مولفه هایی که باید در نظر گرفته شود بیان خواهیم نمود.

 • فروشگاه اینترنتی معتبر جهت خرید تشک رویال دارای نماد اعتماد الکترونیکی و نماد ساماندهی در صفحه نخست سایت می باشد که مهر تایید مجوز فعالیت فروشگاه اینترنتی می باشد.
 • صدور فاکتور با لوگو و نام فروشگاه اینترنتی سند کتبی است که نشان از خرید تشک رویال از فروشگاهی معتبر است.
 • امکان پرداخت کل مبلغ محصول در محل و هنگام تحویل محصول تمام سود جویی های احتمالی را به صفر خواهد رساند و اطمینان کامل مشتریان را کسب خواهد کرد.
 • امکان ثبت ضمانت نامه تشک رویال توسط اپراتور فروشگاه اینترنتی بعد از خرید محصول توسط شما دلیل محکم می باشد که خیال مشتریان را از خدمات پس از فروش راحت می کند.

مزیت های خرید تشک ایرانی رویال

 • کیفیت مواد اولیه به همراه طراحی زیبا در تولید و استفاده از دانش متخصصان ایرانی در تولید کالای خواب
 • طراحی تشک متناسب با شرایط جسمانی هموطنان ایرانی و رعایت شرایط آب و هوایی در طراحی و تولید تشک
 • خدمات پس از فروش گسترده و نمایندگی در سراسر ایران که امکان دسترسی به محصول را آسان خواهد نمود.
 • قیمت مقرون به صرفه و بسیار پایین تر از نمونه های خارجی با حذف واسطه ها و هزینه های سنگین گمرکی

تشک رویال خوبه؟

در هنگام خرید از یک برند مطرح ایرانی همچون برند رویال  کیفیت و مرغوبیت مواد اولیه به همراه طول عمر بالای محصول تضمین شده است و خدمات پس از فروش تشک رویال خیال کاربران را از خرید مطمئن خواهد کرد. تشک رویال در طراحی و تولید تشک فنر منفصل ، تشک فنر متصل، تشک طبی تمام استاندارد های لازم را به لحاظ ابعاد و ارتفاع تشک رعایت نموده است.

تشک طبی رویال

افراد در طول عمر خود کمردرد را تجربه خواهند کرد و این امر به سن و سال افراد ارتباط مستقیم ندارد.البته ناگفته نماند که در گروه سنی مسن دیسک کمر بسیار شایع است.افزایش سن و تحلیل استخوان ها به همراه پوکی استخوان از عوامل تشدید کننده کمردرد می باشد. بعضی ازافراد به واسطه شغل خود مدت طولانی را پشت میز به سر می برند، عادت های غلط در نشستن و عدم تحرک کافی در طول ساعت کاری کمردرد را به دنبال خواهد داشت و گاهی کارهای سخت و جابجایی مداوم کالاهای سنگین باعث دیسک کمر خواهد شد. در این شرایط ضمن درمان های پزشکی پیشرفته و استفاده از داروهای مختلف برای کاهش درد ،  ازآنجا که افراد مدت طولانی در شبانه روز را برای خواب و استراحت صرف می کنند. دقت در کالای خواب خاصیت پیشگیری و حتی درمانی خواهد داشت. تشک های طبی رویال از مقاومت و طول عمر بالایی برخوردار می باشد و از کمر درد و دیسک کمر جلوگیری می کند

فرق تشک فنر متصل رویال با تشک فنر منفصل رویال

 • تشک فنر متصل رویال از سطح متوسط و رو به نرم برخوردار می باشد اما تشک فنر منفصل رویال از سطح متوسط و استاندارد برخوردار است.
 • تشک فنر متصل رویال دارای فنر های ساعت شنی متصل به هم می باشد که از مقاومت و استحکام بالایی برخوردار است در حالی که تشک فنر منفصل رویال دارای فنر های جدا از هم در روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی می باشد.
 • تشک فنر متصل رویال دارای حالت ارتجاعی می باشد. و ارتعاشات ناشی از غلت زدن را منتقل می کند در حالی که تشک فنر منفصل رویال ارتعاشات ناشی از غلت زدن را منتقل نخواهد کرد.
 • تشک های فنر متصل رویال به لحاظ قیمت تمام شده و نهایی محصول مقرون به صرفه و اقتصادی می باشد در حالی که تشک های فنر منفصل از گران قیمت ترین تشک های رویال محسوب می شوند.

خرید اینترنتی تشک رویال

بهترین نحوه سفارش اینترنتی کالای خواب برای خرید تشک رویال مراجعه به سایت های تخصصی در زمینه کالای خواب می باشد. زیرا سایت های جامع و تخصصی تمام توان و تمرکز خود را در بروز رسانی یک کالا با اطلاعات درست و مورد اعتماد نموده اند زمانی که شما به یک سایت با حوزه فعالیت متمرکز در زمینه کالای خواب مراجعه نمایید علاوه بر دسترسی به تنوع بیشتری از محصولات این امکان را خواهید داشت تا از مشاوره تخصصی تیم فروش استفاده نمایید و در نهایت برد نهایی در خرید با شما خواهد بود به طوری که در خرید تشک مولفه های لازم همچون سن و سال ، شرایط جسمانی ، بودجه ، توان مالی و وزن شما در نظر گرفته خواهد شد و به خریدی شایسته و مطمئن دست خواهید یافت

چگونه تشک رویال بخریم؟

 1. در هنگام خرید تشک رویال به کاتولوگ و توضیحات تکمیلی تشک دقت کنید از برند مطرح و باکیفیت اقدام به خرید نمایید.
 2. به وضعیت جسمانی خود دقت کنید و تشکی را انتخاب کنید که با آناتومی بدن شما سازگار باشد. اگر کمردرد یا دیسک کمر دارید تشک تمام طبی بخرید و اگر عدم ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک برای شما مهم است حتما به سراغ خرید تشک های فنر منفصل رویال بروید و اگر استحکام و قیمت مناسب محصول مد نظر شماست تشک های فنر متصل رویال گزینه هایی مناسب هستند.
 3. وزن کاربر از اهمیت به سزایی برخوردار است هرچه وزن کاربر بالاتر باشد باید از مدل های با کیفیت بالا که دارای اسفنج با چگالی بالا می باشد استفاده نماید.
 4.  ابعاد دقیق تختخواب را اندازه بزنید تا تشک رویال کاملا قالب تختخواب باشد و خراب و دفرمه نشود.
 5. ارتفاع تشک رویال باید استاندارد باشد تا هنگام نشستن در لبه تشک زانو در زاویه ۹۰ درجه قرار بگیرد.

چرا تشک رویال خوبه ؟

 • کیفیت مواد اولیه بکارفته در تشک رویال و جلوگیری بیماری های تنفسی و آلرژی پوستی
 • طراحی مدل های مختلف تشک فنر متصل، تشک فنر منفصل، تشک طبی بدون فنر متناسب با شرایط جسمانی مختلف
 • گارانتی تشک رویال و خدمات پس ار فروش گسترده به منظور اطمینان خاطر مشتریان از خرید

خرید تشک رویال از کارخانه

برند رویال در تولید کالای خواب خصوصا تشک یک قیمت مصوب را برای فروش محصولات خود در نظر می گیرند که به تمام نمایندگی ها اعلام خواهد شد. خرید خود مصرف کننده از کارخانه اگر به صورت عمده و به تعداد بالا نباشد تفاوتی در قیمت تمام شده محصول نخواهد داشت. اما خرید از یک فروشگاه اینترنتی با درصد بالای تخفیف به همراه ارسال رایگان و پرداخت در محل هزینه تمام شده کالا را به حداقل خواهد رساند.

بررسی درجه سفتی سطح تشک های رویال

 • تشک فنر منفصل رویال دارای سطح متوسط و استاندارد می باشد.
 • تشک فنر متصل رویال دارای سطح متوسط رو به نرم با حالت ارتجاعی می باشد.
 • تشک طبی بدون فنر رویال دارای سطح سفت می باشد و برای افراد مبتلا به کمردرد یا دیسک کمر گزینه مناسب است.

نقش تشک رویال برای بانوان باردار

استفاده از تشک رویال در دوران بارداری نقش مهم و تعیین کننده در تجربه خوابی راحت خواهد داشت. لطفا در خرید تشک رویال مناسب برای زنان باردار به موارد زیر دقت داشته باشید.

 • سطح تشک رویال باید از استاندارد لازم برخوردار باشد اگر در دوران بارداری کمردرد شدید ندارید تشک های فنر منفصل با سطح متوسط و استاندارد گزینه مناسبی می باشد. ویژگی منحصر به فرد تشک فنرمنفصل رویال عدم انتقال ارتعاشات ناشی از غلت زدن می باشد.
 • اگر کمردرد شدید را تجربه می کنید تشک طبی بدون فنر رویال با سطح سفت از کمردرد جلوگیری خواهد کرد.
 • در دوران بارداری از تشک رویال استفاده نمایید که صدای جیر جیر فنرها و ناهمواری فنرها خواب شبانه را مختل نسازد.
 • حتما به پهلو بخوابید و درمیان زانو از بالش رویال یا تشکچه های مخصوص بارداری استفاده نمایید.
 • از تشک رویال با ارتفاع استاندارد استفاده نمایید تا در هنگام رفتن به رختخواب و برخاستن از آن کمترین فشار ممکن به ستون مهره وارد شود.
 • در دوران بارداری دمای بدن بالا می رود و این امر باعث تعریق بدن خواهد شد استفاده از تشک رویال با سطح پنبه ایی و تبادل هوا در سطح تشک از تعریق بدن جلوگیری خواهد نمود.

خرید تشک رویال برای تجربه خواب راحت

خرید تشک مناسب و سازگار با آناتومی بدن جسم را در حالت آرامش و استراحت کامل قرار خواهد داد بنابراین خرید تشک از برند نام آشنای ایرانی همچون تشک رویال توصیه می شود. مزایای خرید از برند مطرح در زمینه تولید تشک رویال ضمن تضمین مرغوبیت مواد اولیه و ضد حساسیت بودن آنها طراحی براساس آناتومی بدن و تجربه خوابی دلچسب خواهد بود. استفاده از باکس تختخواب با سطح صاف برای قرارگیری تشک رویال با افزایش طول عمر تشک و جلوگیری از ایجاد ناهمواری بر سطح تشک در بهبود کیفیت خواب موثر خواهد بود.

نحوه ارسال تشک رویال در فروشگاه خوابکو

در شهر تهران و قم به علت ارسال تشک رویال توسط ماشین حمل و نقل فروشگاه ارسال رایگان و پرداخت در محل هنگام دریافت محصول می باشد. اما در ارسال به اقصی نقاط ایران به استثنای دو شهر فوق الذکر، به علت حمل و نقل تشک با باربری، ارسال تشک دارای هزینه باربری است که به عهده مشتریان گرامی می باشد. و پرداخت به صورت آنلاین از طریق درگاه بانک ملت یا شماره کارت می باشد. لازم به ذکر است با توجه به در نظر گرفتن تخفیفات ویژه برای هر محصول و درصد بالای تخفیفات سود نهایی در خرید با مشتریان خواهد بود و محصول با نازل ترین قیمت تمام شده به دست مصرف کننده نهایی خواهد رسید.

خرید اینترنتی تشک رویال

بهترین نحوه سفارش اینترنتی کالای خواب برای خرید تشک رویال مراجعه به سایت های تخصصی در زمینه کالای خواب می باشد. زیرا سایت های جامع و تخصصی تمام توان و تمرکز خود را در بروز رسانی یک کالا با اطلاعات درست و مورد اعتماد نموده اند زمانی که شما به یک سایت با حوزه فعالیت متمرکز در زمینه کالای خواب مراجعه نمایید علاوه بر دسترسی به تنوع بیشتری از محصولات این امکان را خواهید داشت تا از مشاوره تخصصی تیم فروش استفاده نمایید و در نهایت برد نهایی در خرید با شما خواهد بود به طوری که در خرید تشک مولفه های لازم همچون سن و سال ، شرایط جسمانی ، بودجه ، توان مالی و وزن شما در نظر گرفته خواهد شد و به خریدی شایسته و مطمئن دست خواهید یافت بسته به اینکه قصد خرید تشک یکنفره و یا دونفره را دارید قیمت ها متفاوت می باشد و هر فرد بسته به بودجه و نوع سلیقه دست به انتخاب خواهد زد. اما هوشمندی واقعی در خرید تشک رویال با کمترین مبلغ ممکن می باشد و این امتیازی است که در فروشگاه های اینترنتی خوابکو برای شما مشتری گرامی فراهم شده است  تلفن همراهتون رو بردارید و با یک کلیک ساده فروشگاه اینترنتی خوابکو را سرچ نمایید و علاوه بر مشاهده تنوع در مدل و رنگ با قیمت استثنایی اقدام به خرید نمایید.

بهترین تشک رویال برای افراد مبتلا به دیسک کمر چیست؟

تشک های طبی رویال بنابر توصیه پزشک برای افرادی که به دیسک کمر مبتلا می باشند گزینه ایی مناسب است

تشک رویال در یک تقسیم بندی کلی

تشک فنر منفصل رویال

تشک فنر متصل رویال

تشک طبی بدون فنر رویال

ویژگی با کیفیت ترین تشک رویال

 • دارای اسفنج با چگالی بالا به منظور تحمل وزن بالا و افزایش طول عمر تشک
 • دارای پارچه با کیفیت مرغوب به منظور جلوگیری از آلرژی پوستی می باشد.
 • دارای فنر با قطر مفتول ۲.۴ به منظور مقاومت بالای تشک در برابر وزن بالا می باشد.
 • عدم انتقال ارتعاشات ناشی از غلت زدن بر سطح تشک

افزایش طول عمر تشک رویال

در هنگام  استفاده از تشک رویال دقت داشته باشید که قسمت زیرین تختخواب به صورت تخته صاف از جنس چوب یا نئوپان باشد. تشک رویال را بر روی سطح مشبک و میله میله قرار ندهید زیرا دچار ناهمواری در سطح خواهد شد و طول عمر آن کاهش می یابد و کمردرد و کوفتگی عضلانی را برای کاربران به دنبال خواهد داشت

طعم خواب راحت با تشک رویال

تشک های رویال در مدل های تشک فنر منفصل ، تشک فنر متصل ، تشک طبی بدون فنر خوابی راحت و عمیق را برای کاربران به ارمغان خواهد آورد کافی است ضمن استفاده از مشاوره تخصصی و رایگان فروشگاه خوابکو تشک متناسب با شرایط جسمانی خود را انتخاب بفرمایید و برای سال های متمادی خیالتان از خرید کالای خواب خصوصا تشک آسوده باشد در فروشگاه خوابکو خریدی دلچسب را برای شما رقم خواهیم زد.

جشنواره تخفیفات تشک رویال

با خرید اینترنتی تشک رویال از از فروشگاه اینترنتی خوابکو از ۱۰ درصد تخفیف ویژه برخوردار شوید. در سایت خوابکو با هر توان مالی کالای خواب با کیفیت و مرغوب را با درصد بالای تخفیفات خریداری نمایید و در کمترین زمان ممکن با امکان پرداخت در محل دریافت نمایید.

عوامل موثر در تعیین قیمت تشک رویال

 • چگالی اسفنج
 • کیفیت فنر و قطر مفتول
 • جنس پارچه رویه تشک
 • مدل تشک ( تشک فنر متصل، تشک فنر منفصل، تشک طبی )

پرفروش ترین تشک رویال

مولفه مهم در انتخاب تشک پر فروش از برند های مطرح همچون تشک رویال کیفیت محصول ، رعایت استاندارد های لازم در تولید، قیمت مناسب ، طول عمر تشک می باشد. تشک های فنر منفصل رویال دارای ویژگی های منحصر به فردی می باشند که به محبوبیت روز افزون آنها در میان مشتریان افزوده است.

 • عدم انتقال ارتعاشات ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • دارای سطح متوسط و استاندارد می باشد. و خوابی راحت را برای کابران به ارمغان خواهد آورد.
 • فنر بندی منفصل تشک، باعث تقسیم وزن در سطح تشک و جلوگیری از گود شدن زود هنگام اسفنج خواهد شد.
 • طول عمر تشک های فنر منفصل به نسبت سایر مدل های تشک بالا و خیال کاربران را از خریدی شایسته مطمئن خواهد نمود.

امکان تولید محافظ تشک در ابعاد سفارشی از برند رویال

برند رویال محافظ تشک را در ابعاد استاندارد یکنفره، دونفره، کودک و نوجوان تولید و روانه بازار نموده است . امکان تهیه و تولید محافظ تشک به صورت سفارشی از برند رویال برای تشک های غیر استاندارد وجود ندارد.

خرید تشک رویال بر اساس عادت های خواب

تشک فنر منفصل رویال :

 •  برای اشخاصی که سطح متوسط و استاندارد تشک را مدنظر دارند مناسب است.
 • تشک فنر منفصل ارتعاشات ناشی از غلت زدن را منتقل نخواهد کرد و برای اشخاصی که خوابی سبک دارند مناسب است.
 • برای اشخاصی که از کمردرد خفیف رنج می برند گزینه ای مناسب است.

تشک فنر متصل رویال :

 • برای اشخاصی که سطح نرم تشک را مدنظر دارند مناسب است.
 • با قیمت مناسب برای افراد با هر توان مالی امکان خرید را فراهم می آورد.

تشک طبی رویال :

 • برای اشخاصی که کمردرد و دیسک کمر دارند گزینه ایی مناسب است.

تشک رویال از دسته برند های مطرح در زمینه تولید تشک می باشد.

نکات طلایی در خرید تشک استاندارد رویال

 • دقت در ارتفاع تشک و تختخواب
 • دقت در سفتی سطح تشک
 • دقت در نوع پارچه تشک
 • دقت در قطر مفتول فنر تشک
 • دقت در چگالی اسفنج

ویژگی خرید تشک طبی رویال

تشک طبی از دسته تشک های بدون فنر می باشد. طراحی تشک طبی در برند های مطرح همچون تشک خوشخواب، تشک رویا، تشک ویستر، تشک پارمیس به منظور پشتیبانی بیشتر از ستون فقرات می باشد و برای افراد دارای کمر درد و دیسک کمر مناسب می باشد. سطح تشک طبی نسبت به سایر مدل های تشک طبی فنری سطح سفت تری دارد و چگالی اسفنج بالایی دارد. و ارتعاشات ناشی از غلت زدن را به حداقل خواهد رساند. اگر از دسته افرادی هستید که از مشکلات ستون مهره و دیسک کمر رنج می برید و خوابی راحت توام با آرامش را جستجو می کنید تشک طبی بهترین گزینه برای خرید می باشد.

در فروشگاه اینترنتی خوابکو تشک طبی اصل را با قیمت مناسب و تنوع در برند مشاهده نمایید با یک کلیک ساده بدون نیاز به مراجعه حضوری و صرف وقت و هزینه با امکان مشورت با تمامی اعضای خانواده خرید نمایید و در کمترین زمان ممکن درب منزل دریافت نمایید. و پرداخت را هنگام دریافت محصول درب منزل انجام دهید.

انواع کالای خواب رویال

 • تشک
 • محافظ تشک
 • باکس
 • بالش

تشک رویال،مارک خوب تشک ایرانی

برند مطرح ایرانی همچون تشک رویال در بازار رقابت با کالاهای مشابه خارجی به لحاظ قیمت تمام شده محصول و کیفیت در جایگاه نخست قرار دارند امتیازات ویژه و بهره گیری از دانش روز دنیا در تولید تشک های ایرانی باعث محبوبیت روز افزون این محصولات در میان مشتریان شده است.

راه های تشخیص تشک با کیفیت رویال

 • استفاده از اسفنج با چگالی بالا در هسته مرکزی تشک به منظور تحمل وزن بالا و جلوگیری از گود شدن زود هنگام تشک
 • استفاده از فنر با قطر مفتول ۲.۲ و ۲.۴ در لایه داخلی تشک به منظور افزایش طول عمر تشک
 • دارای سطح متوسط و استاندارد به منظور پشتیبانی بهتر از ستون مهره می باشد.
 • استفاده از پارچه گردبافت ضدحساسیت با تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری  از تعریق بدن

راهکار ساده در تمیز کردن تشک رویال

 1. ابتدا با جاروبرقی سطح تشک رویال را از گرد و غبار و ذرات ریز آلودگی پاک کنید.
 2. اگر تشک رویال لک شده یا بر اثر ریختن مایعات بر روی آن نمناک شده است جوش شیرین را بر روی نقاط لک شده بپاشید و چند دقیقه صبر کنید.
 3. جوش شیرین لکه هارا از بین می برد و رطوبت را جذب می کند و بوی نامطبوع نم را از بین خواهد برد.
 4. ترکیب جوش شیرین و مایع ظرفشویی لکه بر قوی بوده که به بافت پارچه آسیب نمی زند و طول عمر آن را کاهش نخواهد داد.
 5. بعد از طی مراحل بالا تشک را در فضای باز در معرض نور خورشید قرار دهید تا کاملا خشک شود.

اسفنج تشک رویال و تاثیر در کیفیت آن

 • افزایش طول عمر تشک
 • افزایش ارتفاع تشک
 • جلوگیری از گود شدن زود هنگام تشک
 • هرچه چگالی اسفنج افزایش یابد درجه سفتی سطح تشک افزایش می یابد.
 • اسفنج با چگالی بالا برای افراد مبتلا به کمردرد و دیسک کمر مناسب می باشد.

کاربرد اسفنج در تشک رویال

یکی از مهم ترین موادی که بیشترین تأثیر را در کیفیت، استحکام، دوام و طول عمر تشک رویال دارد، اسفنج است. اسفنج یا به اصطلاح عموم ابر، نوعی پلی اتیلن می باشد.  با توجه به نوع تشک رویال و ضخامت آن، در لایه درونی تشک از اسفنج استفاده شده است.

دانسیته و چگالی اسفنج تشک رویال دو عامل مهمی هستند که تعیین کننده ی طول عمر و مقاومت اسفنج می باشند. دانسیته همان وزن اسفنج است. هرچه دانسیته اسفنج بیشتر باشد کیفت بالاتری خواهد داشت. چگالی ارتباط مستقیم با سفتی اسفنج دارد؛ هرچه چگالی بالاتر باشد اسفنج سفت تر است و استحکام و مقاومت بیشتری خواهد داشت.

دغدغه اصلی خریداران در هنگام خرید تشک رویال

 1. قیمت تمام شده تشک رویال با حذف واسطه هابه حداقل برسد و مقرون به صرفه باشد.
 2. سرویس حمل و نقل رایگان و ارسال در کمترین زمان ممکن انجام شود
 3. تشک رویال خریداری شده دارای تضمین کیفیت بوده و با خدمات پس از فروش خیال کاربران را از خرید راحت می کند.
 4. طول عمر بالای تشک رویال و چگالی بالای اسفنج از مزیت های منحصر به فرد آن می باشد.
 5. تشک رویال دارای نمایندگی معتبر در تمام شهرها می باشد و این امر دسترسی را آسان می نماید

خرید آسان و دلنشین را با ما در فروشگاه اینترنتی خوابکو تجربه کنید. تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا با ایجاد زمینه ای مناسب جهت ارسال به تمام نقاط کشور و ارایه بهترین کیفیت، بهترین قیمت و بیشترین تنوع محصول و ارسال در کمترین زمان ممکن به همراه خدمات پس از فروش “۷ روز گارانتی خرید ” گامی مطلوب در جهت رفاه حال مشتریان برداشته و خرید را برای شما به یک تجربه دلچسب تبدیل کنیم. و این پاسخی است به حسن انتخاب شما

ویژگی امتیاز
بهترین قیمت ⭐⭐⭐⭐⭐✅ ۵/۵
ارسال سریع ⭐⭐⭐⭐⭐✅✅ ۴.۸/۵
پشتیبانی ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ ۴.۷/۵
گارانتی ⭐⭐⭐⭐⭐ ۴.۹/۵

شرکت خوابکو ، با عرضه ی کالای خواب (سرویس خواب ، تخت خواب ، تشک ، بالش ، روتختی ، محافظ و…) به همراه مشاوره برای یک انتخاب درست آمادگی ارائه ی خدمات به شما عزیزان را دارد.

اگر به دنبال کالای خواب هستید خوابکو را انتخاب کنید.

1