لیست قیمت تشک دکتر شولز ۱۴۰۲

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۲۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۸۶۸۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۳تشک یکنفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۱۴۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۴تشک یکنفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۳۵۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۵تشک یکنفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۸۸۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۶تشک یکنفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۹۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۷تشک یکنفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۸۵۶۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۸تشک یکنفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۹۴۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۹تشک یکنفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۰۴۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۱۰تشک یکنفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۶۴۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۱۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۸۴۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۱۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۲۷۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۱۳تشک یکنفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۵۲۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۱۴تشک یکنفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۵۲۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۱۵تشک یکنفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۱۴۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۱۶تشک یکنفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۸۴۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۱۷تشک یکنفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۹۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۱۸تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۱۵۶۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۱۹تشک یکنفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۹۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۲۰تشک یکنفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۴۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۲۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۲۰۶۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۲۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۴۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۲۳تشک دونفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۶۵۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۲۴تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۹۴۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۲۵تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۴۴۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۲۶تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۳۳۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۲۷تشک دونفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۱۵۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۲۸تشک دونفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۹۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۲۹تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۳۵۶۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۳۰تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۵۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۳۱تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۳۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۳۲تشک دونفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۵۹۰۲۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۳۳تشک دونفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۸۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۳۴تشک دونفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۰۴۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۳۵تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۳۶۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۳۶تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۳۳۶۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۳۷تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۵۵۲۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۳۸تشک دونفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۵۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۳۹تشک دونفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۴۰تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۶۵۶۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۴۱تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۲۴۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۴۲تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۳۲۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۴۳تشک دونفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۹۶۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۴۴تشک دونفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۳۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۴۵تشک دونفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۴۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۴۶تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۷۳۶۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۴۷تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۶۲۸۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۴۸تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۸۷۰۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۴۹تشک دونفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۷۶۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۵۰تشک دونفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۹۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۵۱تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۷۱۲۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۵۲تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۳۸۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۵۳تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۶۰۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۵۴تشک دونفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۳۲۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۵۵تشک دونفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۶۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۵۶تشک دونفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۸۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۵۷تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۲۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۵۸تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۹۲۰۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۵۹تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۲۰۰۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۶۰تشک دونفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۱۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۶۱تشک دونفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۱۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۶۲تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۶۳تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۶۶۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۶۴تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۹۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۶۵تشک دونفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۷۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۶۶تشک دونفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۱۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل کامفورت

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۸۵۶۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۲تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۱۵۶۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۳۵۶۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۶۵۶۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۷۱۲۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل کامفورت پدیک

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۸۶۸۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۵۲۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۹۴۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۳۶۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۷۳۶۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۲۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل لاکچری

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۹۴۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۹۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۵۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۲۴۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۳۸۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۶۶۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل لاکچری پدیک

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۵۲۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۲تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۴۴۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۳۳۶۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۶۲۸۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۹۲۰۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۶تشک یکنفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۱۴۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل مموری پلاس

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۸۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۱۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۳۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۵۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۷۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۹۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل موری پلاس پدیک

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۳۵۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۱۴۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۳۳۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۵۵۲۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۸۷۰۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۲۰۰۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل سافت

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۸۸۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۸۴۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۱۵۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۵۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۷۶۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۱۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل هارد

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۲۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۲۷۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۶۵۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۰۴۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۴۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۸۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۹۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۹۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۹۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۹۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۱۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل هی فورد

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۶۴۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۲۰۶۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۵۹۰۲۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۹۶۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۳۲۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۷۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل بلو اسکای

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۸۴۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۴۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۸۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۳۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۶۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۱۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی

معرفی تشک دکتر شولز

با پیشرفت علم در زمینه های گوناگون در عصر حاضر، نیاز به تکنولوژیهای جدید و بروز در تولید کالای خواب مرغوب، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته.

گروه تولیدی تشک دکتر شولز با بکارگیری را پیشرفته ترین اصول علمی و فناوری های روز دنیا و مواد اولیه مرغوب و مورد تایید ، گامی نو در صنعت کالای خواب برداشته و محصولاتی با کیفیت و در خور مشتریان تشک دکتر شولز ارایه نموده.

گروه تولیدی تشک دکتر شولز که تنها دارنده ی تاییدیه حامی نظام سلامت می باشد ، در طراحی تشک های ارتوپدیک، تمامی سعی خود را انجام داده تا محصولاتی متناسب با آناتومی بدن و حالت استاندارد ستون فقرات تولید نموده تا در راستای حفظ سلامت مشتریان و صیانت از بهداشت خواب ایشان ، خدمتی نوین و مورد قبول انجام داده باشد.

با در نظر گرفتن سابقه  ۳۰ساله درخشان گروه تولیدی تشک دکتر شولز و حمایت مشتریان گرامی در این سالها می توان حسن نیتمان و هدف اصلی خود ، یعنی مشتری مداری را اثبات نموده و با پیشرفت روز افزون و به هنگام سازی متوالی محصولات و تکنولوژی های تولید ، از همراهان همیشگی این مجموعه قدردانی نموده و این خط مشی را همواره سر لوحه خود قرار می دهیم.

مدل های تشک دکتر شولز

مدل های تشک طبی(اسفنجی) تشک دکتر شولز

 1. تشک کامفورت پدیک دکتر شولز
 2. تشک لاکچری پدیک دکتر شولز
 3. تشک مموری پلاس پدیک دکتر شولز
 4. تشک هارد دکتر شولز

مدل های تشک فنر منفصل دکتر شولز

 1. تشک لاکچری دکتر شولز 
 2. تشک مموری پلاس دکتر شولز
 3. تشک کامفورت دکتر شولز
 4. تشک بلو اسکای دکتر شولز
 5. تشک طبی فنری پرایم دکتر شولز
 6. تشک هی فورد دکتر شولز

مدل های تشک فنر متصل دکتر شولز

 1. تشک سافت دکتر شولز

تاثیر وزن بر قیمت تشک

 1. در رده بندی تشک ها از یک مدل هرچه تشک به بالای رده بندی نزدیک می شود چگالی اسفنج افزایش می یابد. این امر زمانی از اهمیت ویژه برخودار است که کاربران وزن بالایی داشته باشند. هرچه چگالی اسفنج بالا باشد تحمل وزن بالا را خواهد داشت و به مرور زمان گود نمی شود و طول عمر آن افزایش می یابد.
 2. ارتفاع تشک هرچه بالاتر باشد نشانه دهنده این مطلب می باشد که ارتفاع و تعداد لایه های اسفنج به کار رفته در آن بیشترمی باشد
 3. استحکام فنر هرچه به رده بالاتر نزدیک می شود از دوام استحکام بالاتری برخوردار خواهد شد.
 4. کیفیت مواد اولیه موجود دراین تشک ها نسبت رده های پایین تر بیشتر می باشد و در نتیجه طول عمر آن افزایش می یابد.

چگونه از اصل بودن برند مطمئن شویم؟

 • علامت و لوگو برند مورد نظر بر روی پک اصلی تشک درج می شود.
 • اسم برند و لوگو مورد نظر بر روی لیبل تشک درج می شود و شامل مشخصات کلی محصول می باشد.
 • روی لیبل تشک هولوگرام سه بعدی شرکت وجود دارد که بر اصل بودن تشک تاکید دارد.
 • در آخر کارت گارانتی و ضمانت نامه می باشد که در پک تشک وجود دارد و برای خریدار ارسال می گردد.
 • بسیاری از برند ها برای هر تشک بارکد اختصاصی بر روی لیبل تشک طراحی کرده اند که مختص به همان تشک و برای فعال نمودن ضمانت نامه مورد استفاده قرار می گیرد

تشک دکتر شولز را از کدام فروشگاه اینترنتی بخرم؟

بسیاری از مشتریان با وجود سهولت خرید از یک فروشگاه اینترنتی با مزیت های فراوانی که دارد گاها دچار تردید خواهند شد و زحمت حضور در فروشگاه و خرید حضوری را به جان می خرند علت این مساله ناآگاهی در نحوه اعتماد به فروشگاه اینترنتی خرید تشک می باشد. در این بخش ضمن راهنمایی شما جهت اعتماد کامل به فروشگاه اینترنتی مولفه هایی که باید در نظر گرفته شود بیان خواهیم نمود.

 • فروشگاه اینترنتی معتبر جهت خرید تشک دکتر شولز دارای نماد اعتماد الکترونیکی و نماد ساماندهی در صفحه نخست سایت می باشد که مهر تایید مجوز فعالیت فروشگاه اینترنتی می باشد.
 • صدور فاکتور با لوگو و نام فروشگاه اینترنتی سند کتبی است که نشان از خرید تشک دکتر شولز از فروشگاهی معتبر است.
 • امکان پرداخت کل مبلغ محصول در محل و هنگام تحویل محصول تمام سود جویی های احتمالی را به صفر خواهد رساند و اطمینان کامل مشتریان را کسب خواهد کرد.
 • امکان ثبت ضمانت نامه تشک دکتر شولز توسط اپراتور فروشگاه اینترنتی بعد از خرید محصول توسط شما دلیل محکم می باشد که خیال مشتریان را از خدمات پس از فروش راحت می کند.

دغدغه اصلی خریداران در هنگام خرید تشک دکتر شولز

 1. قیمت تمام شده تشک دکتر شولز با حذف واسطه هابه حداقل برسد و مقرون به صرفه باشد.
 2. سرویس حمل و نقل رایگان و ارسال در کمترین زمان ممکن انجام شود
 3. تشک دکتر شولز خریداری شده دارای تضمین کیفیت بوده و با خدمات پس از فروش خیال کاربران را از خرید راحت می کند.
 4. طول عمر بالای تشک دکتر شولز و چگالی بالای اسفنج از مزیت های منحصر به فرد آن می باشد.
 5. تشک دکتر شولز دارای نمایندگی معتبر در تمام شهرها می باشد و این امر دسترسی را آسان می نماید

مهمترین سوالات رایج مشتریان

آیا فروشگاه خوابکو امکان ارسال رایگان و پرداخت در محل برای اقصی نقاط ایران را دارد؟

بله در صورت ثبت سفارش تشک های دکتر شولز در سایت خوابکو شما می توانید از مزیت های ارسال رایگان و پرداخت در محل برای استان تهران و قم استفاده نمایید مشتریان گرامی در سراسر ایران در صورت نبود تخفیف در سایت می توانند از مزایای ارسال رایگان استفاده نمایند.

چگونه مدل های مختلف تشک دکتر شولز و قیمت آنها را با هم مقایسه کنیم؟

با ورود به صفحه اصلی سایت خوابکو از طریق نوار منو به برند های مختلف دسترسی خواهید داشت امکان مقایسه همزمان برند ها و مشاهده قیمت وجود خواهد داشت.

چگونه ضمن اعتماد به فروشگاه اینترنتی از مزیت های یک خرید آسان استفاده نماییم؟

فروشگاه اینترنتی معتبر دارای نماد اعتماد می باشند در خرید اینترنتی امکان مشاهده برند های مطرح و مقایسه قیمت ها و استفاده از مشاوره تخصصی و رایگان(۰۲۱.۲۸۴۲۲۹۲۶) برای دستیابی به خریدی آگاهانه وجود دارد ارسال رایگان و فور ی و پرداخت در محل از مزیت های خرید آسان در فروشگاه اینترنتی می باشد.

آیا محصولات با این دردصد تخفیف دارای گارانتی می باشد؟

بله، از طریق امور مشتریان یا ثبت گارانتی در سایت هر شرکت میتوان ضمانت نامه هر محصول را فعال کرد.

چرا قیمت محصولات در سایت شما نسبت به سایر فروشگاه های اینترنتی و مراکز فروش حضوری کمتر می باشد؟

به منظور رعایت اصل مشتری مداری و احترام به حقوق مصرف کننده فروشگاه اینترنتی خوابکو با کاهش سود دریافتی و سعی در کاهش قیمت تمام شده کالا در تلاش است تا رضایت کامل مشتریان خود را کسب کند.

خرید آسان و دلنشین را با ما در فروشگاه اینترنتی خوابکو تجربه کنید. تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا با ایجاد زمینه ای مناسب جهت ارسال به تمام نقاط کشور و ارایه بهترین کیفیت، بهترین قیمت و بیشترین تنوع محصول و ارسال در کمترین زمان ممکن به همراه خدمات پس از فروش “۷ روز گارانتی خرید ” گامی مطلوب در جهت رفاه حال مشتریان برداشته و خرید را برای شما به یک تجربه دلچسب تبدیل کنیم. و این پاسخی است به حسن انتخاب شما

ویژگی امتیاز
بهترین قیمت ⭐⭐⭐⭐⭐✅ ۵/۵
ارسال سریع ⭐⭐⭐⭐⭐✅✅ ۴.۸/۵
پشتیبانی ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ ۴.۷/۵
گارانتی ⭐⭐⭐⭐⭐ ۴.۹/۵

شرکت خوابکو ، با عرضه ی کالای خواب (سرویس خواب ، تخت خواب ، تشک ، بالش ، روتختی ، محافظ و…) به همراه مشاوره برای یک انتخاب درست آمادگی ارائه ی خدمات به شما عزیزان را دارد.

اگر به دنبال کالای خواب هستید خوابکو را انتخاب کنید.

1