لیست قیمت تشک دکتر شولز ۱۴۰۲

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۸۸۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۹۴۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۲ سال وارانتی
۳تشک یکنفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۰۴۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۲ سال وارانتی
۴تشک یکنفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۶۴۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۵تشک یکنفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۳۴۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۶تشک یکنفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۹۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۷تشک یکنفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۴۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۲ سال وارانتی
۸تشک یکنفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۸۴۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۲ سال وارانتی
۹تشک یکنفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۱۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۱۰تشک یکنفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۱۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۲ سال وارانتی
۱۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۸۴۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۱۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۲۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۱۳تشک یکنفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۹۲۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۲ سال وارانتی
۱۴تشک یکنفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۴۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۲ سال وارانتی
۱۵تشک یکنفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۵۲۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۲ سال وارانتی
۱۶تشک یکنفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۱۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۱۷تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۹۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۱۸تشک یکنفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۴۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۲ سال وارانتی
۱۹تشک یکنفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۸۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۲ سال وارانتی
۲۰تشک یکنفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۸۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۲۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۱۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۲ سال وارانتی
۲۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۱۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۲۳تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۴۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۲۴تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۵۸۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۲ سال وارانتی
۲۵تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۳۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۲ سال وارانتی
۲۶تشک دونفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۷۸۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۲۷تشک دونفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۳۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۲۸تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۹۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۲۹تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۸۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۲ سال وارانتی
۳۰تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۵۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۲ سال وارانتی
۳۱تشک دونفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۷۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۳۲تشک دونفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۳۵۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۲ سال وارانتی
۳۳تشک دونفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۳۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۳۴تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۶۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۳۵تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۲۴۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۲ سال وارانتی
۳۶تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۳۲۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۲ سال وارانتی
۳۷تشک دونفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۰۴۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۳۸تشک دونفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۵۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۳۹تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۹۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۴۰تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۳۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۲ سال وارانتی
۴۱تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۱۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۲ سال وارانتی
۴۲تشک دونفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۵۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۴۳تشک دونفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۷۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۲ سال وارانتی
۴۴تشک دونفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۵۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۴۵تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۷۶۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۴۶تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۳۸۸۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۲ سال وارانتی
۴۷تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۶۰۸۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۲ سال وارانتی
۴۸تشک دونفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۲۸۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۴۹تشک دونفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۶۸۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۵۰تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۹۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۵۱تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۸۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۲ سال وارانتی
۵۲تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۳۶۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۲ سال وارانتی
۵۳تشک دونفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۳۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۵۴تشک دونفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۰۲۴۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۲ سال وارانتی
۵۵تشک دونفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۶۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۵۶تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۰۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۵۷تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۶۶۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۲ سال وارانتی
۵۸تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۹۰۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۲ سال وارانتی
۵۹تشک دونفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۶۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۶۰تشک دونفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۶۱تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۶۲تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۱۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۲ سال وارانتی
۶۳تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۶۴۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۲ سال وارانتی
۶۴تشک دونفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۲۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۶۵تشک دونفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۳۸۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۲ سال وارانتی
۶۶تشک دونفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۹۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل کامفورت

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولات گارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۴۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۲تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۹۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۶۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۲۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۹۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۵۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل کامفورت پدیک

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۲۲۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۹۶۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۸۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۶۴۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۴۴۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۴۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل لاکچری

ردیف نام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۰۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۰۴۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۰۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۰۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۰۴۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۰۵۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل لاکچری پدیک

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۹۴۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۲۶۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۴۸۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۷۰۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۸۸۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۲۰۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل مموری پلاس

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۸۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۱۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۳۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۵۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۷۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۹۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل موری پلاس پدیک

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۸۶۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۴۸۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۹۰۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۳۲۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۷۲۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۲۰۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل سافت

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۴۴۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۹۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۹۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۹۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۸۸۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۸۷۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل هارد

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۰۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۳۴۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۲۴۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۱۴۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۰۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۹۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۸۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۰۷۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۶۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۱۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۶۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۱۵۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل هی فورد

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۴۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۲۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۴۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۵۶۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۸۸۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۲۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل بلو اسکای

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۲۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل, فنرهای میکرو و پاکتیدارای ۱۰ سال وارانتی
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۹۴۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل, فنرهای میکرو و پاکتیدارای ۱۰ سال وارانتی
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۷۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل, فنرهای میکرو و پاکتیدارای ۱۰ سال وارانتی
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۶۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل, فنرهای میکرو و پاکتیدارای ۱۰ سال وارانتی
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۴۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل, فنرهای میکرو و پاکتیدارای ۱۰ سال وارانتی
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۲۳۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل, فنرهای میکرو و پاکتیدارای ۱۰ سال وارانتی


مهمترین سوالات رایج مشتریان

آیا فروشگاه خوابکو امکان ارسال رایگان و پرداخت در محل برای اقصی نقاط ایران را دارد؟

بله در صورت ثبت سفارش تشک های دکتر شولز در سایت خوابکو شما می توانید از مزیت های ارسال رایگان و پرداخت در محل برای استان تهران و قم استفاده نمایید مشتریان گرامی در سراسر ایران در صورت نبود تخفیف در سایت می توانند از مزایای ارسال رایگان استفاده نمایند.

چگونه مدل های مختلف تشک دکتر شولز و قیمت آنها را با هم مقایسه کنیم؟

با ورود به صفحه اصلی سایت خوابکو از طریق نوار منو به برند های مختلف دسترسی خواهید داشت امکان مقایسه همزمان برند ها و مشاهده قیمت وجود خواهد داشت.

چگونه ضمن اعتماد به فروشگاه اینترنتی از مزیت های یک خرید آسان استفاده نماییم؟

فروشگاه اینترنتی معتبر دارای نماد اعتماد می باشند در خرید اینترنتی امکان مشاهده برند های مطرح و مقایسه قیمت ها و استفاده از مشاوره تخصصی و رایگان(۰۲۱.۲۸۴۲۲۹۲۶) برای دستیابی به خریدی آگاهانه وجود دارد ارسال رایگان و فور ی و پرداخت در محل از مزیت های خرید آسان در فروشگاه اینترنتی می باشد.

آیا محصولات با این دردصد تخفیف دارای گارانتی می باشد؟

بله، از طریق امور مشتریان یا ثبت گارانتی در سایت هر شرکت میتوان ضمانت نامه هر محصول را فعال کرد.

چرا قیمت محصولات در سایت شما نسبت به سایر فروشگاه های اینترنتی و مراکز فروش حضوری کمتر می باشد؟

به منظور رعایت اصل مشتری مداری و احترام به حقوق مصرف کننده فروشگاه اینترنتی خوابکو با کاهش سود دریافتی و سعی در کاهش قیمت تمام شده کالا در تلاش است تا رضایت کامل مشتریان خود را کسب کند.

 

1