لیست قیمت تشک دکتر شولز ۱۴۰۱

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۴۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۲۲۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۳تشک یکنفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۰۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۴تشک یکنفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۹۴۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۵تشک یکنفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۸۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۶تشک یکنفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۸۶۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۷تشک یکنفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۴۴۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۸تشک یکنفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۰۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۹تشک یکنفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۸۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۱۰تشک یکنفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۴۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۱۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۲۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل, فنرهای میکرو و پاکتیدارای ۱۰ سال وارانتی
۱۲تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۹۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۱۳تشک یکنفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۹۶۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۱۴تشک یکنفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۰۴۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۱۵تشک یکنفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۲۶۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۱۶تشک یکنفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۱۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۱۷تشک یکنفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۴۸۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۱۸تشک یکنفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۹۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۱۹تشک یکنفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۳۴۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۲۰تشک یکنفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۰۷۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۲۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۲۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۲۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۹۴۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل, فنرهای میکرو و پاکتیدارای ۱۰ سال وارانتی
۲۳تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۶۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۲۴تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۸۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۲۵تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۰۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۲۶تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۴۸۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۲۷تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۳۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۲۸تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۹۰۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۲۹تشک دونفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۹۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۳۰تشک دونفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۲۴۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۳۱تشک دونفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۶۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۳۲تشک دونفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۴۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۳۳تشک دونفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۷۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل, فنرهای میکرو و پاکتیدارای ۱۰ سال وارانتی
۳۴تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۲۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۳۵تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۶۴۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۳۶تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۰۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۳۷تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۷۰۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۳۸تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۵۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۳۹تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۳۲۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۴۰تشک دونفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۹۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۴۱تشک دونفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۱۴۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۴۲تشک دونفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۱۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۴۳تشک دونفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۵۶۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۴۴تشک دونفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۶۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل, فنرهای میکرو و پاکتیدارای ۱۰ سال وارانتی
۴۵تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۹۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۴۶تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۴۴۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۴۷تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۰۴۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۴۸تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۸۸۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۴۹تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۷۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۵۰تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۷۲۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۵۱تشک دونفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۸۸۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۵۲تشک دونفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۰۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۵۳تشک دونفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۶۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۵۴تشک دونفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۸۸۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۵۵تشک دونفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۴۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل, فنرهای میکرو و پاکتیدارای ۱۰ سال وارانتی
۵۶تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۵۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۵۷تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۴۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۵۸تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۰۵۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۵۹تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۲۰۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۶۰تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۹۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۶۱تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۲۰۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۶۲تشک دونفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۸۷۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۶۳تشک دونفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۹۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۶۴تشک دونفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۱۵۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۶۵تشک دونفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۲۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۶۶تشک دونفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۲۳۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل, فنرهای میکرو و پاکتیدارای ۱۰ سال وارانتی

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل کامفورت

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولات گارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۴۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۲تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۹۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۶۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۲۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۹۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۵۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۰ سال وارانتی

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل کامفورت پدیک

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۲۲۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۹۶۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۸۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۶۴۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۴۴۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل کامفورت پدیک سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۴۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل لاکچری

ردیف نام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۰۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۰۴۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۰۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۰۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۰۴۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۰۵۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل لاکچری پدیک

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۹۴۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۲۶۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۴۸۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۷۰۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۸۸۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل لاکچری پدیک سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۲۰۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل مموری پلاس

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۸۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۱۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۳۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۵۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۷۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۹۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل موری پلاس پدیک

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۸۶۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۴۸۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۹۰۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۳۲۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۷۲۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل مموری پلاس پدیک سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۲۰۰۰۰۰تشک طبیدارای وارانتی ۱۲ سال

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل سافت

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۴۴۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۹۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۹۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۹۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۸۸۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل سافت سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۸۷۰۰۰۰طبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل هارد

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۰۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۳۴۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۲۴۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۱۴۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۰۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل هارد سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۹۰۰۰۰۰تشک طبیدارای ۷ سال وارانتی

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۸۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۰۷۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۶۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۱۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۶۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل طبی فنری پرایم سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۱۵۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۱۱ سال وارانتی

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل هی فورد

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۴۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۲۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۴۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۵۶۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۸۸۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل هی فورد سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۲۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای وارانتی ۱۲ سال

لیست قیمت تشک دکتر شولز مدل بلو اسکای

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۲۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل, فنرهای میکرو و پاکتیدارای ۱۰ سال وارانتی
۲تشک یکنفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۹۴۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل, فنرهای میکرو و پاکتیدارای ۱۰ سال وارانتی
۳تشک دونفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۷۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل, فنرهای میکرو و پاکتیدارای ۱۰ سال وارانتی
۴تشک دونفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۶۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل, فنرهای میکرو و پاکتیدارای ۱۰ سال وارانتی
۵تشک دونفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۴۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل, فنرهای میکرو و پاکتیدارای ۱۰ سال وارانتی
۶تشک دونفره دکتر شولز مدل بلو اسکای سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۲۳۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل, فنرهای میکرو و پاکتیدارای ۱۰ سال وارانتی


مهمترین سوالات رایج مشتریان

آیا فروشگاه خوابکو امکان ارسال رایگان و پرداخت در محل برای اقصی نقاط ایران را دارد؟

بله در صورت ثبت سفارش تشک های دکتر شولز در سایت خوابکو شما می توانید از مزیت های ارسال رایگان و پرداخت در محل برای استان تهران و قم استفاده نمایید مشتریان گرامی در سراسر ایران در صورت نبود تخفیف در سایت می توانند از مزایای ارسال رایگان استفاده نمایند.

چگونه مدل های مختلف تشک دکتر شولز و قیمت آنها را با هم مقایسه کنیم؟

با ورود به صفحه اصلی سایت خوابکو از طریق نوار منو به برند های مختلف دسترسی خواهید داشت امکان مقایسه همزمان برند ها و مشاهده قیمت وجود خواهد داشت.

چگونه ضمن اعتماد به فروشگاه اینترنتی از مزیت های یک خرید آسان استفاده نماییم؟

فروشگاه اینترنتی معتبر دارای نماد اعتماد می باشند در خرید اینترنتی امکان مشاهده برند های مطرح و مقایسه قیمت ها و استفاده از مشاوره تخصصی و رایگان(۰۲۱.۲۸۴۲۲۹۲۶) برای دستیابی به خریدی آگاهانه وجود دارد ارسال رایگان و فور ی و پرداخت در محل از مزیت های خرید آسان در فروشگاه اینترنتی می باشد.

آیا محصولات با این دردصد تخفیف دارای گارانتی می باشد؟

بله، از طریق امور مشتریان یا ثبت گارانتی در سایت هر شرکت میتوان ضمانت نامه هر محصول را فعال کرد.

چرا قیمت محصولات در سایت شما نسبت به سایر فروشگاه های اینترنتی و مراکز فروش حضوری کمتر می باشد؟

به منظور رعایت اصل مشتری مداری و احترام به حقوق مصرف کننده فروشگاه اینترنتی خوابکو با کاهش سود دریافتی و سعی در کاهش قیمت تمام شده کالا در تلاش است تا رضایت کامل مشتریان خود را کسب کند.

 

1