لیست قیمت تشک دریم لند ۱۴۰۲

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک نوجوان دریم لند مدل لیلاک سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمترتشک طبی۴ سال
۲تشک نوجوان دریم لند مدل آووکادو سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۶ سال
۳تشک نوجوان دریم لند مدل ارکید سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۷ سال
۴تشک نوجوان دریم لند مدل بلو سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۴ سال
۵تشک نوجوان دریم لند مدل پرپل سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۶ سال
۶تشک نوجوان دریم لند مدل گرین سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۵ سال
۷تشک نوجوان دریم لند مدل اسپیس سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصل۸سال
۸تشک نوجوان دریم لند مدل اوشن سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصل۷ سال
۹تشک نوجوان دریم لند مدل مایا سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصل۷ سال
۱۰تشک یکنفره دریم لند مدل آکوا سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصل۵ سال
۱۱تشک یکنفره دریم لند مدل لیلاک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبی۴ سال
۱۲تشک یکنفره دریم لند مدل آووکادو سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۶ سال
۱۳تشک یکنفره دریم لند مدل ارکید سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۷ سال
۱۴تشک یکنفره دریم لند مدل بلو سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۴ سال
۱۵تشک یکنفره دریم لند مدل پرپل سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۶ سال
۱۶تشک یکنفره دریم لند مدل گرین سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۵ سال
۱۷تشک یکنفره دریم لند مدل آکوا سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصل۵ سال
۱۸تشک یکنفره دریم لند مدل اسپیس سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصل۸سال
۱۹تشک یکنفره دریم لند مدل اوشن سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصل۷ سال
۲۰تشک یکنفره دریم لند مدل مایا سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصل۷ سال
۲۱تشک یکنفره دریم لند مدل لیلاک سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبی۴ سال
۲۲تشک یکنفره دریم لند مدل آووکادو سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۶ سال
۲۳تشک یکنفره دریم لند مدل ارکید سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۷ سال
۲۴تشک یکنفره دریم لند مدل بلو سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۴ سال
۲۵تشک یکنفره دریم لند مدل پرپل سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۶ سال
۲۶تشک یکنفره دریم لند مدل گرین سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۵ سال
۲۷تشک یکنفره دریم لند مدل آکوا سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصل۵ سال
۲۸تشک یکنفره دریم لند مدل اسپیس سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصل۸سال
۲۹تشک یکنفره دریم لند مدل اوشن سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصل۷ سال
۳۰تشک یکنفره دریم لند مدل مایا سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصل۷ سال
۳۱تشک یکنفره دریم لند مدل لیلاک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبی۴ سال
۳۲تشک یکنفره دریم لند مدل آووکادو سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۶ سال
۳۳تشک یکنفره دریم لند مدل ارکید سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۷ سال
۳۴تشک یکنفره دریم لند مدل بلو سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۴ سال
۳۵تشک یکنفره دریم لند مدل پرپل سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۶ سال
۳۶تشک یکنفره دریم لند مدل گرین سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۵ سال
۳۷تشک یکنفره دریم لند مدل آکوا سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصل۵ سال
۳۸تشک یکنفره دریم لند مدل اسپیس سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصل۸سال
۳۹تشک یکنفره دریم لند مدل اوشن سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصل۷ سال
۴۰تشک یکنفره دریم لند مدل مایا سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصل۷ سال
۴۱تشک دونفره دریم لند مدل لیلاک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبی۴ سال
۴۲تشک دونفره دریم لند مدل آووکادو سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۶ سال
۴۳تشک دونفره دریم لند مدل ارکید سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۷ سال
۴۴تشک دونفره دریم لند مدل بلو سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۴ سال
۴۵تشک دونفره دریم لند مدل پرپل سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۶ سال
۴۶تشک دونفره دریم لند مدل گرین سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۵ سال
۴۷تشک دونفره دریم لند مدل مایا سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصل۷ سال
۴۸تشک دونفره دریم لند مدل آکوا سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصل۵ سال
۴۹تشک دونفره دریم لند مدل اسپیس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصل۸سال
۵۰تشک دونفره دریم لند مدل اوشن سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصل۷ سال
۵۱تشک دونفره دریم لند مدل لیلاک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبی۴ سال
۵۲تشک دونفره دریم لند مدل آووکادو سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۶ سال
۵۳تشک دونفره دریم لند مدل ارکید سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۷ سال
۵۴تشک دونفره دریم لند مدل بلو سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۴ سال
۵۵تشک دونفره دریم لند مدل پرپل سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۶ سال
۵۶تشک دونفره دریم لند مدل گرین سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۵ سال
۵۷تشک دونفره دریم لند مدل آکوا سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصل۵ سال
۵۸تشک دونفره دریم لند مدل اسپیس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصل۸سال
۵۹تشک دونفره دریم لند مدل اوشن سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصل۷ سال
۶۰تشک دونفره دریم لند مدل مایا سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصل۷ سال
۶۱تشک دونفره دریم لند مدل لیلاک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبی۴ سال
۶۲تشک دونفره دریم لند مدل آووکادو سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۶ سال
۶۳تشک دونفره دریم لند مدل ارکید سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۷ سال
۶۴تشک دونفره دریم لند مدل بلو سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۴ سال
۶۵تشک دونفره دریم لند مدل پرپل سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۶ سال
۶۶تشک دونفره دریم لند مدل گرین سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۵ سال
۶۷تشک دونفره دریم لند مدل آکوا سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصل۵ سال
۶۸تشک دونفره دریم لند مدل اسپیس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصل۸سال
۶۹تشک دونفره دریم لند مدل اوشن سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصل۷ سال
۷۰تشک دونفره دریم لند مدل مایا سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصل۷ سال
۷۱تشک دونفره دریم لند مدل لیلاک سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبی۴ سال
۷۲تشک دونفره دریم لند مدل آووکادو سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۶ سال
۷۳تشک دونفره دریم لند مدل ارکید سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۷ سال
۷۴تشک دونفره دریم لند مدل بلو سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۴ سال
۷۵تشک دونفره دریم لند مدل پرپل سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۶ سال
۷۶تشک دونفره دریم لند مدل گرین سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصل۵ سال
۷۷تشک دونفره دریم لند مدل آکوا سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصل۵ سال
۷۸تشک دونفره دریم لند مدل اسپیس سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصل۸سال

ویژگی تشک خوب دریم لند

 • به لحاظ قیمت مناسب و مقرون به صرفه و استحکام بالا، تشک فنر متصل دریم لند مناسب می باشد.که به عنوان تشک های هتلی نیز شناخته می شود.
 • به لحاظ راحتی سطح و کیفیت تشک های فنر منفصل دریم لند گزینه مناسب می باشد لازم به ذکر است درجه سفتی تشک های فنر منفصل زست متوسط و استاندارد می باشد.
 • برای افراد مبتلا به کمردرد و دیسک کمر تشک طبی دریم لند بدون فنر با محافظت از ستون فقرات کمر درد را کاهش خواهد داد.

مدل های تشک طبی(اسفنجی) تشک دریم لند

 1. تشک لیلاک دریم لند

مدل های تشک فنر منفصل دریم لند

 1. تشک مایا
 2. تشک اسپیس
 3. تشک اوشن
 4. تشک آکوا

مدل های تشک فنر متصل دریم لند

 1. تشک آووکادو دریم لند
 2. تشک گرین دریم لند
 3. تشک ارکید دریم لند
 4. تشک پرپل دریم لند
 5. تشک بلو دریم لند

تاثیر وزن بر قیمت تشک

 1. در رده بندی تشک ها از یک مدل هرچه تشک به بالای رده بندی نزدیک می شود چگالی اسفنج افزایش می یابد. این امر زمانی از اهمیت ویژه برخودار است که کاربران وزن بالایی داشته باشند. هرچه چگالی اسفنج بالا باشد تحمل وزن بالا را خواهد داشت و به مرور زمان گود نمی شود و طول عمر آن افزایش می یابد.
 2. ارتفاع تشک هرچه بالاتر باشد نشانه دهنده این مطلب می باشد که ارتفاع و تعداد لایه های اسفنج به کار رفته در آن بیشترمی باشد
 3. استحکام فنر هرچه به رده بالاتر نزدیک می شود از دوام استحکام بالاتری برخوردار خواهد شد.
 4. کیفیت مواد اولیه موجود دراین تشک ها نسبت رده های پایین تر بیشتر می باشد و در نتیجه طول عمر آن افزایش می یابد.

چگونه از اصل بودن برند مطمئن شویم؟

 • علامت و لوگو برند مورد نظر بر روی پک اصلی تشک درج می شود.
 • اسم برند و لوگو مورد نظر بر روی لیبل تشک درج می شود و شامل مشخصات کلی محصول می باشد.
 • روی لیبل تشک هولوگرام سه بعدی شرکت وجود دارد که بر اصل بودن تشک تاکید دارد.
 • در آخر کارت گارانتی و ضمانت نامه می باشد که در پک تشک وجود دارد و برای خریدار ارسال می گردد.
 • بسیاری از برند ها برای هر تشک بارکد اختصاصی بر روی لیبل تشک طراحی کرده اند که مختص به همان تشک و برای فعال نمودن ضمانت نامه مورد استفاده قرار می گیرد

تشک دریم لند را از کدام فروشگاه اینترنتی بخرم؟

بسیاری از مشتریان با وجود سهولت خرید از یک فروشگاه اینترنتی با مزیت های فراوانی که دارد گاها دچار تردید خواهند شد و زحمت حضور در فروشگاه و خرید حضوری را به جان می خرند علت این مساله ناآگاهی در نحوه اعتماد به فروشگاه اینترنتی خرید تشک می باشد. در این بخش ضمن راهنمایی شما جهت اعتماد کامل به فروشگاه اینترنتی مولفه هایی که باید در نظر گرفته شود بیان خواهیم نمود.

 • فروشگاه اینترنتی معتبر جهت خرید تشک دریم لند دارای نماد اعتماد الکترونیکی و نماد ساماندهی در صفحه نخست سایت می باشد که مهر تایید مجوز فعالیت فروشگاه اینترنتی می باشد.
 • صدور فاکتور با لوگو و نام فروشگاه اینترنتی سند کتبی است که نشان از خرید تشک دریم لند از فروشگاهی معتبر است.
 • امکان پرداخت کل مبلغ محصول در محل و هنگام تحویل محصول تمام سود جویی های احتمالی را به صفر خواهد رساند و اطمینان کامل مشتریان را کسب خواهد کرد.
 • امکان ثبت ضمانت نامه تشک دریم لند توسط اپراتور فروشگاه اینترنتی بعد از خرید محصول توسط شما دلیل محکم می باشد که خیال مشتریان را از خدمات پس از فروش راحت می کند.

دغدغه اصلی خریداران در هنگام خرید تشک دریم لند

 1. قیمت تمام شده تشک دریم لند با حذف واسطه هابه حداقل برسد و مقرون به صرفه باشد.
 2. سرویس حمل و نقل رایگان و ارسال در کمترین زمان ممکن انجام شود
 3. تشک دریم لند خریداری شده دارای تضمین کیفیت بوده و با خدمات پس از فروش خیال کاربران را از خرید راحت می کند.
 4. طول عمر بالای تشک دریم لند و چگالی بالای اسفنج از مزیت های منحصر به فرد آن می باشد.
 5. تشک دریم لند دارای نمایندگی معتبر در تمام شهرها می باشد و این امر دسترسی را آسان می نماید

خرید آسان و دلنشین را با ما در فروشگاه اینترنتی خوابکو تجربه کنید. تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا با ایجاد زمینه ای مناسب جهت ارسال به تمام نقاط کشور و ارایه بهترین کیفیت، بهترین قیمت و بیشترین تنوع محصول و ارسال در کمترین زمان ممکن به همراه خدمات پس از فروش “۷ روز گارانتی خرید ” گامی مطلوب در جهت رفاه حال مشتریان برداشته و خرید را برای شما به یک تجربه دلچسب تبدیل کنیم. و این پاسخی است به حسن انتخاب شما

ویژگیامتیاز
بهترین قیمت⭐⭐⭐⭐⭐✅۵/۵
ارسال سریع⭐⭐⭐⭐⭐✅✅۴.۸/۵
پشتیبانی⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐۴.۷/۵
گارانتی⭐⭐⭐⭐⭐۴.۹/۵

شرکت خوابکو ، با عرضه ی کالای خواب (سرویس خواب ، تخت خواب ، تشک ، بالش ، روتختی ، محافظ و…) به همراه مشاوره برای یک انتخاب درست آمادگی ارائه ی خدمات به شما عزیزان را دارد.

اگر به دنبال کالای خواب هستید خوابکو را انتخاب کنید.