لیست قیمت تشک دریم لند ۱۴۰۲

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک نوجوان دریم لند مدل لیلاک سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمتر۴۸۴۰۰۰۰تشک طبی۴ سال
۲تشک نوجوان دریم لند مدل آووکادو سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمتر۴۹۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۳تشک نوجوان دریم لند مدل ارکید سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمتر۵۳۹۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۴تشک نوجوان دریم لند مدل بلو سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمتر۳۰۴۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۴ سال
۵تشک نوجوان دریم لند مدل پرپل سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمتر۴۷۷۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۶تشک نوجوان دریم لند مدل گرین سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمتر۴۰۶۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۷تشک نوجوان دریم لند مدل اسپیس سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمتر۶۰۱۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۸سال
۸تشک نوجوان دریم لند مدل اوشن سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمتر۵۲۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۷ سال
۹تشک نوجوان دریم لند مدل مایا سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمتر۷۱۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۷ سال
۱۰تشک یکنفره دریم لند مدل آکوا سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمتر۳۹۷۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۵ سال
۱۱تشک یکنفره دریم لند مدل لیلاک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۳۷۰۰۰۰تشک طبی۴ سال
۱۲تشک یکنفره دریم لند مدل آووکادو سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۴۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۱۳تشک یکنفره دریم لند مدل ارکید سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۹۵۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۱۴تشک یکنفره دریم لند مدل بلو سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۳۵۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۴ سال
۱۵تشک یکنفره دریم لند مدل پرپل سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۳۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۱۶تشک یکنفره دریم لند مدل گرین سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۵۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۱۷تشک یکنفره دریم لند مدل آکوا سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۴۱۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۵ سال
۱۸تشک یکنفره دریم لند مدل اسپیس سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۶۴۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۸سال
۱۹تشک یکنفره دریم لند مدل اوشن سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۸۱۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۷ سال
۲۰تشک یکنفره دریم لند مدل مایا سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۷۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۷ سال
۲۱تشک یکنفره دریم لند مدل لیلاک سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۹۱۰۰۰۰تشک طبی۴ سال
۲۲تشک یکنفره دریم لند مدل آووکادو سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۹۶۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۲۳تشک یکنفره دریم لند مدل ارکید سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۵۵۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۲۴تشک یکنفره دریم لند مدل بلو سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۶۹۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۴ سال
۲۵تشک یکنفره دریم لند مدل پرپل سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۸۳۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۲۶تشک یکنفره دریم لند مدل گرین سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۹۵۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۲۷تشک یکنفره دریم لند مدل آکوا سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۸۵۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۵ سال
۲۸تشک یکنفره دریم لند مدل اسپیس سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۳۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۸سال
۲۹تشک یکنفره دریم لند مدل اوشن سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۳۹۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۷ سال
۳۰تشک یکنفره دریم لند مدل مایا سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۴۷۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۷ سال
۳۱تشک یکنفره دریم لند مدل لیلاک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۹۷۰۰۰۰تشک طبی۴ سال
۳۲تشک یکنفره دریم لند مدل آووکادو سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۹۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۳۳تشک یکنفره دریم لند مدل ارکید سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۵۴۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۳۴تشک یکنفره دریم لند مدل بلو سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۲۴۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۴ سال
۳۵تشک یکنفره دریم لند مدل پرپل سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۷۴۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۳۶تشک یکنفره دریم لند مدل گرین سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۷۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۳۷تشک یکنفره دریم لند مدل آکوا سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۶۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۵ سال
۳۸تشک یکنفره دریم لند مدل اسپیس سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۵۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۸سال
۳۹تشک یکنفره دریم لند مدل اوشن سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۵۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۷ سال
۴۰تشک یکنفره دریم لند مدل مایا سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۹۴۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۷ سال
۴۱تشک دونفره دریم لند مدل لیلاک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۰۹۰۰۰۰تشک طبی۴ سال
۴۲تشک دونفره دریم لند مدل آووکادو سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۰۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۴۳تشک دونفره دریم لند مدل ارکید سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۶۹۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۴۴تشک دونفره دریم لند مدل بلو سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۸۹۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۴ سال
۴۵تشک دونفره دریم لند مدل پرپل سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۸۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۴۶تشک دونفره دریم لند مدل گرین سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۶۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۴۷تشک دونفره دریم لند مدل مایا سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۱۷۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۷ سال
۴۸تشک دونفره دریم لند مدل آکوا سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۶۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۵ سال
۴۹تشک دونفره دریم لند مدل اسپیس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۹۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۸سال
۵۰تشک دونفره دریم لند مدل اوشن سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۷۷۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۷ سال
۵۱تشک دونفره دریم لند مدل لیلاک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۲۱۰۰۰۰تشک طبی۴ سال
۵۲تشک دونفره دریم لند مدل آووکادو سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۱۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۵۳تشک دونفره دریم لند مدل ارکید سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۸۳۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۵۴تشک دونفره دریم لند مدل بلو سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۵۳۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۴ سال
۵۵تشک دونفره دریم لند مدل پرپل سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۹۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۵۶تشک دونفره دریم لند مدل گرین سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۵۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۵۷تشک دونفره دریم لند مدل آکوا سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۵۴۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۵ سال
۵۸تشک دونفره دریم لند مدل اسپیس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۲۳۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۸سال
۵۹تشک دونفره دریم لند مدل اوشن سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۰۱۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۷ سال
۶۰تشک دونفره دریم لند مدل مایا سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۴۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۷ سال
۶۱تشک دونفره دریم لند مدل لیلاک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۳۰۰۰۰۰تشک طبی۴ سال
۶۲تشک دونفره دریم لند مدل آووکادو سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۰۷۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۶۳تشک دونفره دریم لند مدل ارکید سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۸۱۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۶۴تشک دونفره دریم لند مدل بلو سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۰۴۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۴ سال
۶۵تشک دونفره دریم لند مدل پرپل سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۸۳۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۶۶تشک دونفره دریم لند مدل گرین سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۲۵۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۶۷تشک دونفره دریم لند مدل آکوا سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۰۵۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۵ سال
۶۸تشک دونفره دریم لند مدل اسپیس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۱۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۸سال
۶۹تشک دونفره دریم لند مدل اوشن سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۸۳۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۷ سال
۷۰تشک دونفره دریم لند مدل مایا سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۵۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۷ سال
۷۱تشک دونفره دریم لند مدل لیلاک سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۳۳۰۰۰۰تشک طبی۴ سال
۷۲تشک دونفره دریم لند مدل آووکادو سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۰۸۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۷۳تشک دونفره دریم لند مدل ارکید سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۸۹۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۷۴تشک دونفره دریم لند مدل بلو سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۶۴۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۴ سال
۷۵تشک دونفره دریم لند مدل پرپل سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۸۱۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۷۶تشک دونفره دریم لند مدل گرین سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۰۸۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۵ سال
۷۷تشک دونفره دریم لند مدل آکوا سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۸۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۵ سال
۷۸تشک دونفره دریم لند مدل اسپیس سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۳۳۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۸سال

ویژگی تشک خوب دریم لند

 • به لحاظ قیمت مناسب و مقرون به صرفه و استحکام بالا، تشک فنر متصل دریم لند مناسب می باشد.که به عنوان تشک های هتلی نیز شناخته می شود.
 • به لحاظ راحتی سطح و کیفیت تشک های فنر منفصل دریم لند گزینه مناسب می باشد لازم به ذکر است درجه سفتی تشک های فنر منفصل زست متوسط و استاندارد می باشد.
 • برای افراد مبتلا به کمردرد و دیسک کمر تشک طبی دریم لند بدون فنر با محافظت از ستون فقرات کمر درد را کاهش خواهد داد.

مدل های تشک طبی(اسفنجی) تشک دریم لند

 1. تشک لیلاک دریم لند

مدل های تشک فنر منفصل دریم لند

 1. تشک مایا
 2. تشک اسپیس
 3. تشک اوشن
 4. تشک آکوا

مدل های تشک فنر متصل دریم لند

 1. تشک آووکادو دریم لند
 2. تشک گرین دریم لند
 3. تشک ارکید دریم لند
 4. تشک پرپل دریم لند
 5. تشک بلو دریم لند

تاثیر وزن بر قیمت تشک

 1. در رده بندی تشک ها از یک مدل هرچه تشک به بالای رده بندی نزدیک می شود چگالی اسفنج افزایش می یابد. این امر زمانی از اهمیت ویژه برخودار است که کاربران وزن بالایی داشته باشند. هرچه چگالی اسفنج بالا باشد تحمل وزن بالا را خواهد داشت و به مرور زمان گود نمی شود و طول عمر آن افزایش می یابد.
 2. ارتفاع تشک هرچه بالاتر باشد نشانه دهنده این مطلب می باشد که ارتفاع و تعداد لایه های اسفنج به کار رفته در آن بیشترمی باشد
 3. استحکام فنر هرچه به رده بالاتر نزدیک می شود از دوام استحکام بالاتری برخوردار خواهد شد.
 4. کیفیت مواد اولیه موجود دراین تشک ها نسبت رده های پایین تر بیشتر می باشد و در نتیجه طول عمر آن افزایش می یابد.

چگونه از اصل بودن برند مطمئن شویم؟

 • علامت و لوگو برند مورد نظر بر روی پک اصلی تشک درج می شود.
 • اسم برند و لوگو مورد نظر بر روی لیبل تشک درج می شود و شامل مشخصات کلی محصول می باشد.
 • روی لیبل تشک هولوگرام سه بعدی شرکت وجود دارد که بر اصل بودن تشک تاکید دارد.
 • در آخر کارت گارانتی و ضمانت نامه می باشد که در پک تشک وجود دارد و برای خریدار ارسال می گردد.
 • بسیاری از برند ها برای هر تشک بارکد اختصاصی بر روی لیبل تشک طراحی کرده اند که مختص به همان تشک و برای فعال نمودن ضمانت نامه مورد استفاده قرار می گیرد

تشک دریم لند را از کدام فروشگاه اینترنتی بخرم؟

بسیاری از مشتریان با وجود سهولت خرید از یک فروشگاه اینترنتی با مزیت های فراوانی که دارد گاها دچار تردید خواهند شد و زحمت حضور در فروشگاه و خرید حضوری را به جان می خرند علت این مساله ناآگاهی در نحوه اعتماد به فروشگاه اینترنتی خرید تشک می باشد. در این بخش ضمن راهنمایی شما جهت اعتماد کامل به فروشگاه اینترنتی مولفه هایی که باید در نظر گرفته شود بیان خواهیم نمود.

 • فروشگاه اینترنتی معتبر جهت خرید تشک دریم لند دارای نماد اعتماد الکترونیکی و نماد ساماندهی در صفحه نخست سایت می باشد که مهر تایید مجوز فعالیت فروشگاه اینترنتی می باشد.
 • صدور فاکتور با لوگو و نام فروشگاه اینترنتی سند کتبی است که نشان از خرید تشک دریم لند از فروشگاهی معتبر است.
 • امکان پرداخت کل مبلغ محصول در محل و هنگام تحویل محصول تمام سود جویی های احتمالی را به صفر خواهد رساند و اطمینان کامل مشتریان را کسب خواهد کرد.
 • امکان ثبت ضمانت نامه تشک دریم لند توسط اپراتور فروشگاه اینترنتی بعد از خرید محصول توسط شما دلیل محکم می باشد که خیال مشتریان را از خدمات پس از فروش راحت می کند.

دغدغه اصلی خریداران در هنگام خرید تشک دریم لند

 1. قیمت تمام شده تشک دریم لند با حذف واسطه هابه حداقل برسد و مقرون به صرفه باشد.
 2. سرویس حمل و نقل رایگان و ارسال در کمترین زمان ممکن انجام شود
 3. تشک دریم لند خریداری شده دارای تضمین کیفیت بوده و با خدمات پس از فروش خیال کاربران را از خرید راحت می کند.
 4. طول عمر بالای تشک دریم لند و چگالی بالای اسفنج از مزیت های منحصر به فرد آن می باشد.
 5. تشک دریم لند دارای نمایندگی معتبر در تمام شهرها می باشد و این امر دسترسی را آسان می نماید

خرید آسان و دلنشین را با ما در فروشگاه اینترنتی خوابکو تجربه کنید. تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا با ایجاد زمینه ای مناسب جهت ارسال به تمام نقاط کشور و ارایه بهترین کیفیت، بهترین قیمت و بیشترین تنوع محصول و ارسال در کمترین زمان ممکن به همراه خدمات پس از فروش “۷ روز گارانتی خرید ” گامی مطلوب در جهت رفاه حال مشتریان برداشته و خرید را برای شما به یک تجربه دلچسب تبدیل کنیم. و این پاسخی است به حسن انتخاب شما

ویژگی امتیاز
بهترین قیمت ⭐⭐⭐⭐⭐✅ ۵/۵
ارسال سریع ⭐⭐⭐⭐⭐✅✅ ۴.۸/۵
پشتیبانی ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ ۴.۷/۵
گارانتی ⭐⭐⭐⭐⭐ ۴.۹/۵

شرکت خوابکو ، با عرضه ی کالای خواب (سرویس خواب ، تخت خواب ، تشک ، بالش ، روتختی ، محافظ و…) به همراه مشاوره برای یک انتخاب درست آمادگی ارائه ی خدمات به شما عزیزان را دارد.

اگر به دنبال کالای خواب هستید خوابکو را انتخاب کنید.

1