لیست قیمت تشک خوابالو ۱۴۰۲

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک نوجوان خوابالو مدل پارمین سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمترتشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۲تشک یکنفره خوابالو مدل پارمین سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۳تشک یکنفره خوابالو مدل پارمین سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۴تشک دونفره خوابالو مدل پارمین سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۵تشک دونفره خوابالو مدل پارمین سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۶تشک دونفره خوابالو مدل پارمین سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۷تشک نوجوان خوابالو مدل پدیده اسپشیال سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمترتشک طبیدارای ۵ سال وارانتی
۸تشک یکنفره خوابالو مدل پدیده اسپشیال سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبیدارای ۵ سال وارانتی
۹تشک یکنفره خوابالو مدل پدیده اسپشیال سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبیدارای ۵ سال وارانتی
۱۰تشک دونفره خوابالو مدل پدیده اسپشیال سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبیدارای ۵ سال وارانتی
۱۱تشک دونفره خوابالو مدل پدیده اسپشیال سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبیدارای ۵ سال وارانتی
۱۲تشک دونفره خوابالو مدل پدیده اسپشیال سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبیدارای ۵ سال وارانتی
۱۳تشک یکنفره خوابالو مدل ورسای سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۱۴تشک یکنفره خوابالو مدل ورسای سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۱۵تشک دونفره خوابالو مدل ورسای سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۱۶تشک دونفره خوابالو مدل ورسای سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۱۷تشک دونفره خوابالو مدل ورسای سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبیدارای ۷ سال وارانتی
۱۸تشک یکنفره خوابالو مدل کامفورت پدیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۱۹تشک یکنفره خوابالو مدل کامفورت پدیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۲۰تشک دونفره خوابالو مدل کامفورت پدیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۲۱تشک دونفره خوابالو مدل کامفورت پدیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۲۲تشک دونفره خوابالو مدل کامفورت پدیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمترتشک طبیدارای ۱۰ سال وارانتی
۲۳تشک نوجوان خوابالو مدل آناهیتا سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۸ سال وارانتی
۲۴تشک یکنفره خوابالو مدل آناهیتا سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۸ سال وارانتی
۲۵تشک یکنفره خوابالو مدل آناهیتا سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۸ سال وارانتی
۲۶تشک یکنفره خوابالو مدل آناهیتا سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۸ سال وارانتی
۲۷تشک دونفره خوابالو مدل آناهیتا سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۸ سال وارانتی
۲۸تشک دونفره خوابالو مدل آناهیتا سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۸ سال وارانتی
۲۹تشک دونفره خوابالو مدل آناهیتا سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۸ سال وارانتی
۳۰تشک نوجوان خوابالو مدل ارکید سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۳۱تشک یکنفره خوابالو مدل ارکید سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۳۲تشک یکنفره خوابالو مدل ارکید سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۳۳تشک یکنفره خوابالو مدل ارکید سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۳۴تشک دونفره خوابالو مدل ارکید سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۳۵تشک دونفره خوابالو مدل ارکید سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۳۶تشک دونفره خوابالو مدل ارکید سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۵ سال وارانتی
۳۷تشک کودک خوابالو مدل پرنس سایز ۷۰ در ۱۳۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۳ سال وارانتی
۳۸تشک نوجوان خوابالو مدل پرنس سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۳ سال وارانتی
۳۹تشک یکنفره خوابالو مدل پرنس سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۳ سال وارانتی
۴۰تشک یکنفره خوابالو مدل پرنس سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۳ سال وارانتی
۴۱تشک یکنفره خوابالو مدل پرنس سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۳ سال وارانتی
۴۲تشک دونفره خوابالو مدل پرنس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۳ سال وارانتی
۴۳تشک دونفره خوابالو مدل پرنس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۳ سال وارانتی
۴۴تشک دونفره خوابالو مدل پرنس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۳ سال وارانتی
۴۵تشک نوجوان خوابالو مدل پرنسس سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۶ سال وارانتی
۴۶تشک یکنفره خوابالو مدل پرنسس سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۶ سال وارانتی
۴۷تشک یکنفره خوابالو مدل پرنسس سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۶ سال وارانتی
۴۸تشک یکنفره خوابالو مدل پرنسس سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۶ سال وارانتی
۴۹تشک دونفره خوابالو مدل پرنسس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۶ سال وارانتی
۵۰تشک دونفره خوابالو مدل پرنسس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۶ سال وارانتی
۵۱تشک دونفره خوابالو مدل پرنسس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۶ سال وارانتی
۵۲تشک نوجوان خوابالو مدل تاپ اسپرینگ سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصلدارای ۵ سال وارانتی
۵۳تشک یکنفره خوابالو مدل تاپ اسپرینگ سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصلدارای ۵ سال وارانتی
۵۴تشک یکنفره خوابالو مدل تاپ اسپرینگ سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصلدارای ۵ سال وارانتی
۵۵تشک یکنفره خوابالو مدل تاپ اسپرینگ سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصلدارای ۵ سال وارانتی
۵۶تشک دونفره خوابالو مدل تاپ اسپرینگ سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصلدارای ۵ سال وارانتی
۵۷تشک دونفره خوابالو مدل تاپ اسپرینگ سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصلدارای ۵ سال وارانتی
۵۸تشک دونفره خوابالو مدل تاپ اسپرینگ سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصلدارای ۵ سال وارانتی
۵۹تشک یکنفره خوابالو مدل راشل سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصلدارای ۹ سال وارانتی
۶۰تشک یکنفره خوابالو مدل راشل سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصلدارای ۹ سال وارانتی
۶۱تشک دونفره خوابالو مدل راشل سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصلدارای ۹ سال وارانتی
۶۲تشک دونفره خوابالو مدل راشل سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصلدارای ۹ سال وارانتی
۶۳تشک دونفره خوابالو مدل راشل سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصلدارای ۹ سال وارانتی
۶۴تشک نوجوان خوابالو مدل سناتور سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۸ سال وارانتی
۶۵تشک یکنفره خوابالو مدل سناتور سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۸ سال وارانتی
۶۶تشک یکنفره خوابالو مدل سناتور سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۸ سال وارانتی
۶۷تشک یکنفره خوابالو مدل سناتور سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۸ سال وارانتی
۶۸تشک دونفره خوابالو مدل سناتور سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۸ سال وارانتی
۶۹تشک دونفره خوابالو مدل سناتور سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۸ سال وارانتی
۷۰تشک دونفره خوابالو مدل سناتور سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۸ سال وارانتی
۷۱تشک یکنفره خوابالو مدل فرانو + سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۸ سال وارانتی
۷۲تشک یکنفره خوابالو مدل فرانو + سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۸ سال وارانتی
۷۳تشک دونفره خوابالو مدل فرانو + سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۸ سال وارانتی
۷۴تشک دونفره خوابالو مدل فرانو + سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۸ سال وارانتی
۷۵تشک دونفره خوابالو مدل فرانو + سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۸ سال وارانتی
۷۶تشک یکنفره خوابالو مدل طبی فنری منفصل بیوتی اسلیپ سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر منفصلدارای ۹ سال وارانتی
۷۷تشک یکنفره خوابالو مدل طبی فنری منفصل بیوتی اسلیپ سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۹ سال وارانتی
۷۸تشک دونفره خوابالو مدل طبی فنری منفصل بیوتی اسلیپ سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۹ سال وارانتی
۷۹تشک دونفره خوابالو مدل طبی فنری منفصل بیوتی اسلیپ سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۹ سال وارانتی
۸۰تشک دونفره خوابالو مدل طبی فنری منفصل بیوتی اسلیپ سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمترطبی فنری فنر متصلدارای ۹ سال وارانتی

تشک خوابالو

تشک خوابالو در سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را در زمینه تولید انواع تشک طبی، فنری، طبی فنری و تشک بیمارستانی آغاز نمود و متناسب با پیشرفت تکنولوژی و افزایش تقاضا با بکارگیری فناوری نوین صنعت و مدرنترین ماشین آلات تولید تشک، پس از ۲۲ سال تلاش بی وقفه متخصصین و کار شناسان ایرانی و خارجی به منظور ایجاد خوابی راحت توانسته گام های موثری در عرضه تولید تشک بردارد . ظرفیت تولید این کارخانه بالغ بر ۶۰۰۰۰ تخته تشک می باشد که با عنایت پروردگار و یاری و همدلی کارشناسان و نیرو های مجرب ، توانسته است در سال ۱۳۹۰ سایت دوم محصولات خود را در زمینه تولید بالش محافظ تشک، باکس های ساده و جک دار و همچنین سرویس خواب راه اندازی نماید .

مدل های تشک خوابالو

مدل های تشک طبی(اسفنجی) تشک خوابالو

 1. تشک کامفورت پدیک خوابالو
 2. تشک ورسای خوابالو
 3. تشک پارمین خوابالو
 4. تشک پدیده اسپشیال خوابالو

مدل های تشک فنر منفصل خوابالو

 1. تشک بیوتی اسلیپ خوابالو
 2. تشک راشل خوابالو
 3. تشک تاپ اسپرینگ خوابالو

مدل های تشک فنر متصل خوابالو

 1. تشک خوابالو مدل سناتور
 2. تشک خوابالو مدل فرانو پلاس
 3. تشک خوابالو مدل پرنس
 4. تشک خوابالو مدل پرنسس
 5. تشک خوابالو مدل ارکید
 6. تشک خوابالو مدل آناهیتا

تاثیر وزن بر قیمت تشک

 1. در رده بندی تشک ها از یک مدل هرچه تشک به بالای رده بندی نزدیک می شود چگالی اسفنج افزایش می یابد. این امر زمانی از اهمیت ویژه برخودار است که کاربران وزن بالایی داشته باشند. هرچه چگالی اسفنج بالا باشد تحمل وزن بالا را خواهد داشت و به مرور زمان گود نمی شود و طول عمر آن افزایش می یابد.
 2. ارتفاع تشک هرچه بالاتر باشد نشانه دهنده این مطلب می باشد که ارتفاع و تعداد لایه های اسفنج به کار رفته در آن بیشترمی باشد
 3. استحکام فنر هرچه به رده بالاتر نزدیک می شود از دوام استحکام بالاتری برخوردار خواهد شد.
 4. کیفیت مواد اولیه موجود دراین تشک ها نسبت رده های پایین تر بیشتر می باشد و در نتیجه طول عمر آن افزایش می یابد.

چگونه از اصل بودن برند مطمئن شویم؟

 • علامت و لوگو برند مورد نظر بر روی پک اصلی تشک درج می شود.
 • اسم برند و لوگو مورد نظر بر روی لیبل تشک درج می شود و شامل مشخصات کلی محصول می باشد.
 • روی لیبل تشک هولوگرام سه بعدی شرکت وجود دارد که بر اصل بودن تشک تاکید دارد.
 • در آخر کارت گارانتی و ضمانت نامه می باشد که در پک تشک وجود دارد و برای خریدار ارسال می گردد.
 • بسیاری از برند ها برای هر تشک بارکد اختصاصی بر روی لیبل تشک طراحی کرده اند که مختص به همان تشک و برای فعال نمودن ضمانت نامه مورد استفاده قرار می گیرد

تشک خوابالو را از کدام فروشگاه اینترنتی بخرم؟

بسیاری از مشتریان با وجود سهولت خرید از یک فروشگاه اینترنتی با مزیت های فراوانی که دارد گاها دچار تردید خواهند شد و زحمت حضور در فروشگاه و خرید حضوری را به جان می خرند علت این مساله ناآگاهی در نحوه اعتماد به فروشگاه اینترنتی خرید تشک می باشد. در این بخش ضمن راهنمایی شما جهت اعتماد کامل به فروشگاه اینترنتی مولفه هایی که باید در نظر گرفته شود بیان خواهیم نمود.

 • فروشگاه اینترنتی معتبر جهت خرید تشک خوابالو دارای نماد اعتماد الکترونیکی و نماد ساماندهی در صفحه نخست سایت می باشد که مهر تایید مجوز فعالیت فروشگاه اینترنتی می باشد.
 • صدور فاکتور با لوگو و نام فروشگاه اینترنتی سند کتبی است که نشان از خرید تشک خوابالو از فروشگاهی معتبر است.
 • امکان پرداخت کل مبلغ محصول در محل و هنگام تحویل محصول تمام سود جویی های احتمالی را به صفر خواهد رساند و اطمینان کامل مشتریان را کسب خواهد کرد.
 • امکان ثبت ضمانت نامه تشک خوابالو توسط اپراتور فروشگاه اینترنتی بعد از خرید محصول توسط شما دلیل محکم می باشد که خیال مشتریان را از خدمات پس از فروش راحت می کند.

دغدغه اصلی خریداران در هنگام خرید تشک خوابالو

 1. قیمت تمام شده تشک خوابالو با حذف واسطه هابه حداقل برسد و مقرون به صرفه باشد.
 2. سرویس حمل و نقل رایگان و ارسال در کمترین زمان ممکن انجام شود
 3. تشک خوابالو خریداری شده دارای تضمین کیفیت بوده و با خدمات پس از فروش خیال کاربران را از خرید راحت می کند.
 4. طول عمر بالای تشک خوابالو و چگالی بالای اسفنج از مزیت های منحصر به فرد آن می باشد.
 5. تشک خوابالو دارای نمایندگی معتبر در تمام شهرها می باشد و این امر دسترسی را آسان می نماید

خرید آسان و دلنشین را با ما در فروشگاه اینترنتی خوابکو تجربه کنید. تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا با ایجاد زمینه ای مناسب جهت ارسال به تمام نقاط کشور و ارایه بهترین کیفیت، بهترین قیمت و بیشترین تنوع محصول و ارسال در کمترین زمان ممکن به همراه خدمات پس از فروش “۷ روز گارانتی خرید ” گامی مطلوب در جهت رفاه حال مشتریان برداشته و خرید را برای شما به یک تجربه دلچسب تبدیل کنیم. و این پاسخی است به حسن انتخاب شما

ویژگی امتیاز
بهترین قیمت ⭐⭐⭐⭐⭐✅ ۵/۵
ارسال سریع ⭐⭐⭐⭐⭐✅✅ ۴.۸/۵
پشتیبانی ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ ۴.۷/۵
گارانتی ⭐⭐⭐⭐⭐ ۴.۹/۵

شرکت خوابکو ، با عرضه ی کالای خواب (سرویس خواب ، تخت خواب ، تشک ، بالش ، روتختی ، محافظ و…) به همراه مشاوره برای یک انتخاب درست آمادگی ارائه ی خدمات به شما عزیزان را دارد.

اگر به دنبال کالای خواب هستید خوابکو را انتخاب کنید.