لیست قیمت تشک برن

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک یکنفره برن مدل اوتلست کلاس B سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۵۲۹۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۲ سال خدمات پس از فروش
۲تشک یکنفره برن مدل اوتلست کلاس B سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۳۷۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۲ سال خدمات پس از فروش
۳تشک دونفره برن مدل اوتلست کلاس B سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۹۳۴۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۲ سال خدمات پس از فروش
۴تشک دونفره برن مدل اوتلست کلاس B سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۴۹۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۲ سال خدمات پس از فروش
۵تشک دونفره برن مدل اوتلست کلاس B سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۰۵۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۲ سال خدمات پس از فروش
۶تشک دونفره برن مدل اوتلست کلاس B سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۶۲۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۲ سال خدمات پس از فروش
۷تشک یکنفره برن مدل گلدن برن پلاس سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۷۳۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۸تشک یکنفره برن مدل گلدن برن پلاس سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۱۳۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۹تشک دونفره برن مدل گلدن برن پلاس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۲۷۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۱۰تشک دونفره برن مدل گلدن برن پلاس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۰۳۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۱۱تشک دونفره برن مدل گلدن برن پلاس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۳۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۱۲تشک دونفره برن مدل گلدن برن پلاس سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۳۵۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۱۳تشک یکنفره برن مدل لاکچری سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۲۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال گارانتی تعویض و ۶ سال خدمات پس از فروش
۱۴تشک یکنفره برن مدل لاکچری سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۲۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال گارانتی تعویض و ۶ سال خدمات پس از فروش
۱۵تشک دونفره برن مدل لاکچری سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۷۱۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال گارانتی تعویض و ۶ سال خدمات پس از فروش
۱۶تشک دونفره برن مدل لاکچری سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۷۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال گارانتی تعویض و ۶ سال خدمات پس از فروش
۱۷تشک دونفره برن مدل لاکچری سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۶۹۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال گارانتی تعویض و ۶ سال خدمات پس از فروش
۱۸تشک دونفره برن مدل لاکچری سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۲۱۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال گارانتی تعویض و ۶ سال خدمات پس از فروش
۱۹تشک یکنفره برن مدل ماکسی فرش جدید سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۲۳۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۲۰تشک یکنفره برن مدل ماکسی فرش جدید سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۳۱۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۲۱تشک دونفره برن مدل ماکسی فرش جدید سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۳۶۹۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۲۲تشک دونفره برن مدل ماکسی فرش جدید سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۷۰۸۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۲۳تشک دونفره برن مدل ماکسی فرش جدید سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۰۴۶۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۲۴تشک دونفره برن مدل ماکسی فرش جدید سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۳۸۴۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۲۵تشک یکنفره برن مدل بامبو سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۰۳۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۲ سال خدمات پس از فروش
۲۶تشک یکنفره برن مدل بامبو سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۰۳۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۲ سال خدمات پس از فروش
۲۷تشک دونفره برن مدل بامبو سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۸۰۴۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۲ سال خدمات پس از فروش
۲۸تشک دونفره برن مدل بامبو سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۲۰۴۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۲ سال خدمات پس از فروش
۲۹تشک دونفره برن مدل بامبو سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۶۰۵۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۲ سال خدمات پس از فروش
۳۰تشک دونفره برن مدل بامبو سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۰۰۵۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۲ سال خدمات پس از فروش
۳۱تشک یکنفره برن مدل بلو اسکای سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۵۲۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۳۲تشک یکنفره برن مدل بلو اسکای سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۶۰۳۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۳۳تشک دونفره برن مدل بلو اسکای سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۰۳۶۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۳۴تشک دونفره برن مدل بلو اسکای سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۴۷۰۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۳۵تشک دونفره برن مدل بلو اسکای سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۹۰۴۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۳۶تشک دونفره برن مدل بلو اسکای سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۳۳۷۰۰۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۳۷تشک یکنفره برن مدل تری زد سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۲۶۰۰۰۰تشک طبی۲ سال گارانتی تعویض و ۶ سال خدمات پس از فروش
۳۸تشک یکنفره برن مدل تری زد سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۰۱۰۰۰۰تشک طبی۲ سال گارانتی تعویض و ۶ سال خدمات پس از فروش
۳۹تشک دونفره برن مدل تری زد سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۱۷۰۰۰۰تشک طبی۲ سال گارانتی تعویض و ۶ سال خدمات پس از فروش
۴۰تشک دونفره برن مدل تری زد سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۵۳۴۰۰۰۰تشک طبی۲ سال گارانتی تعویض و ۶ سال خدمات پس از فروش
۴۱تشک دونفره برن مدل تری زد سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۸۵۱۰۰۰۰تشک طبی۲ سال گارانتی تعویض و ۶ سال خدمات پس از فروش
۴۲تشک دونفره برن مدل تری زد سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۲۰۷۰۰۰۰تشک طبی۲ سال گارانتی تعویض و ۶ سال خدمات پس از فروش
۴۳تشک یکنفره برن مدل ارتوپدیک مموری سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۸۴۰۰۰۰تشک طبی۲ سال گارانتی تعویض و ۶ سال خدمات پس از فروش
۴۴تشک یکنفره برن مدل ارتوپدیک مموری سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۳۱۲۰۰۰۰تشک طبی۲ سال گارانتی تعویض و ۶ سال خدمات پس از فروش
۴۵تشک دونفره برن مدل ارتوپدیک مموری سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۸۶۳۰۰۰۰تشک طبی۲ سال گارانتی تعویض و ۶ سال خدمات پس از فروش
۴۶تشک دونفره برن مدل ارتوپدیک مموری سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۴۱۵۰۰۰۰تشک طبی۲ سال گارانتی تعویض و ۶ سال خدمات پس از فروش
۴۷تشک دونفره برن مدل ارتوپدیک مموری سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۹۶۷۰۰۰۰تشک طبی۲ سال گارانتی تعویض و ۶ سال خدمات پس از فروش
۴۸تشک دونفره برن مدل ارتوپدیک مموری سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۵۱۹۰۰۰۰تشک طبی۲ سال گارانتی تعویض و ۶ سال خدمات پس از فروش
۴۹تشک یکنفره برن مدل آنتی استرس سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۸۳۸۰۰۰تشک طبیدارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۶ سال خدمات پس از فروش
۵۰تشک یکنفره برن مدل آنتی استرس سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۳۷۹۷۵۰۰تشک طبیدارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۶ سال خدمات پس از فروش
۵۱تشک دونفره برن مدل آنتی استرس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۱۸۲۸۸۰۰تشک طبیدارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۶ سال خدمات پس از فروش
۵۲تشک دونفره برن مدل آنتی استرس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۶۱۶۰۶۰۰تشک طبیدارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۶ سال خدمات پس از فروش
۵۳تشک دونفره برن مدل آنتی استرس سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۶۲۳۰۰۰۰تشک طبیدارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۶ سال خدمات پس از فروش
۵۴تشک یکنفره برن مدل گلدن برن سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۱۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۵۵تشک یکنفره برن مدل گلدن برن سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۲۱۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۵۶تشک دونفره برن مدل گلدن برن سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۳۵۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۵۷تشک دونفره برن مدل گلدن برن سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۶۹۵۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۵۸تشک دونفره برن مدل گلدن برن سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۰۳۱۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۵۹تشک دونفره برن مدل گلدن برن سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۳۶۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۶۰تشک یکنفره برن مدل ارگالایف سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۷۲۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۶ سال خدمات پس از فروش
۶۱تشک یکنفره برن مدل ارگالایف سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۶۲۹۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۶ سال خدمات پس از فروش
۶۲تشک دونفره برن مدل ارگالایف سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۲۳۳۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۶ سال خدمات پس از فروش
۶۳تشک دونفره برن مدل ارگالایف سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۸۳۵۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۶ سال خدمات پس از فروش
۶۴تشک دونفره برن مدل ارگالایف سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۴۴۳۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۶ سال خدمات پس از فروش
۶۵تشک دونفره برن مدل ارگالایف سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۰۴۷۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۶ سال خدمات پس از فروش
۶۶تشک یکنفره برن مدل هارد ارتوپدیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۴۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۲ سال خدمات پس از فروش
۶۷تشک یکنفره برن مدل هارد ارتوپدیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۹۸۹۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۲ سال خدمات پس از فروش
۶۸تشک دونفره برن مدل هارد ارتوپدیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۴۸۷۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۲ سال خدمات پس از فروش
۶۹تشک دونفره برن مدل هارد ارتوپدیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۹۸۵۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۲ سال خدمات پس از فروش
۷۰تشک دونفره برن مدل هارد ارتوپدیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۴۸۳۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۲ سال خدمات پس از فروش
۷۱تشک دونفره برن مدل هارد ارتوپدیک سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۹۸۱۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۲ سال خدمات پس از فروش
۷۲تشک یکنفره برن مدل برلینا مموری سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۵۶۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۷۳تشک یکنفره برن مدل برلینا مموری سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۷۵۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۷۴تشک دونفره برن مدل برلینا مموری سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۸۸۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۷۵تشک دونفره برن مدل برلینا مموری سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۳۰۰۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۷۶تشک دونفره برن مدل برلینا مموری سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۴۱۲۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۷۷تشک دونفره برن مدل برلینا مموری سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۱۲۵۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۷۸تشک یکنفره برن مدل اسلیپ پلاس سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۲۱۲۱۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۸ سال خدمات پس از فروش
۷۹تشک یکنفره برن مدل اسلیپ پلاس سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۱۷۵۰۵۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۸ سال خدمات پس از فروش
۸۰تشک دونفره برن مدل اسلیپ پلاس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۷۷۵۶۵۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۸ سال خدمات پس از فروش
۸۱تشک دونفره برن مدل اسلیپ پلاس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۲۵۸۶۷۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۸ سال خدمات پس از فروش
۸۲تشک دونفره برن مدل اسلیپ پلاس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۱۲۴۹۲۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۸ سال خدمات پس از فروش
۸۳تشک یکنفره برن مدل زافیرو مموری سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۲۰۲۰۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۶ سال خدمات پس از فروش
۸۴تشک یکنفره برن مدل زافیرو مموری سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۰۰۶۴۲۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۶ سال خدمات پس از فروش
۸۵تشک دونفره برن مدل زافیرو مموری سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۵۲۲۲۲۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۶ سال خدمات پس از فروش
۸۶تشک دونفره برن مدل زافیرو مموری سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۸۴۷۱۶۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۶ سال خدمات پس از فروش
۸۷تشک دونفره برن مدل زافیرو مموری سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۶۰۵۱۷۰۰طبی فنری فنر منفصلدارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۶ سال خدمات پس از فروش
۸۸تشک یکنفره برن مدل فول مموری مونتاژ سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۰۳۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۸۹تشک یکنفره برن مدل فول مموری مونتاژ سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۵۳۸۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۹۰تشک دونفره برن مدل فول مموری مونتاژ سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۹۶۱۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۹۱تشک دونفره برن مدل فول مموری مونتاژ سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۳۸۴۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۹۲تشک دونفره برن مدل فول مموری مونتاژ سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۸۰۷۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۹۳تشک دونفره برن مدل فول مموری مونتاژ سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۲۲۹۰۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

تاریخچه تشک برن

تشک برن در شهر کایسری ترکیه واقع شده است. و برندی آلمانی و سوئیسی می باشد. و در طول ۲۰ سال تجربه خود اقدام به ارائه تشک در دو گروه A ( تشک های وارداتی ) گروه B ( تشک های تولید و مونتاژ ایران ) نموده است. استفاده از با کیفیت ترین مواد اولیه و با بکارگیری دانش روز دنیا در زمینه پزشکی و شرایط جسمانی افراد باعث شده این تشک ها به مطرح ترین برندهای دنیا تبدیل شود. در این مقاله به انواع تشک های برن و ویژگی های آنها خواهیم پرداخت.

مدل های تشک برن

مدل های تشک طبی(اسفنجی) تشک برن

 1. تشک تری زد برن
 2. تشک ارتوپدیک مموری برن
 3. تشک آنتی استرس برن

مدل های تشک فنر منفصل برن

 1. تشک برن گلدن برن
 2. تشک برن ارگالایف
 3. تشک برن دبل استایل
 4. تشک برن هارد ارتوپدیک
 5. تشک برن برلینا مموری
 6. تشک برن اسلیپ پلاس
 7. تشک برن زافیرو مموری
 8. تشک برن فول مموری مونتاژ

مدل های تشک فنر متصل برن

 1. تشک لاکچری برن
 2. تشک ماکسی فرش برن
 3. تشک بامبو برن
 4. تشک بلو اسکای برن

تاثیر وزن بر قیمت تشک

 1. در رده بندی تشک ها از یک مدل هرچه تشک به بالای رده بندی نزدیک می شود چگالی اسفنج افزایش می یابد. این امر زمانی از اهمیت ویژه برخودار است که کاربران وزن بالایی داشته باشند. هرچه چگالی اسفنج بالا باشد تحمل وزن بالا را خواهد داشت و به مرور زمان گود نمی شود و طول عمر آن افزایش می یابد.
 2. ارتفاع تشک هرچه بالاتر باشد نشانه دهنده این مطلب می باشد که ارتفاع و تعداد لایه های اسفنج به کار رفته در آن بیشترمی باشد
 3. استحکام فنر هرچه به رده بالاتر نزدیک می شود از دوام استحکام بالاتری برخوردار خواهد شد.
 4. کیفیت مواد اولیه موجود دراین تشک ها نسبت رده های پایین تر بیشتر می باشد و در نتیجه طول عمر آن افزایش می یابد.

چگونه از اصل بودن برند مطمئن شویم؟

 • علامت و لوگو برند مورد نظر بر روی پک اصلی تشک درج می شود.
 • اسم برند و لوگو مورد نظر بر روی لیبل تشک درج می شود و شامل مشخصات کلی محصول می باشد.
 • روی لیبل تشک هولوگرام سه بعدی شرکت وجود دارد که بر اصل بودن تشک تاکید دارد.
 • در آخر کارت گارانتی و ضمانت نامه می باشد که در پک تشک وجود دارد و برای خریدار ارسال می گردد.
 • بسیاری از برند ها برای هر تشک بارکد اختصاصی بر روی لیبل تشک طراحی کرده اند که مختص به همان تشک و برای فعال نمودن ضمانت نامه مورد استفاده قرار می گیرد

تشک برن را از کدام فروشگاه اینترنتی بخرم؟

بسیاری از مشتریان با وجود سهولت خرید از یک فروشگاه اینترنتی با مزیت های فراوانی که دارد گاها دچار تردید خواهند شد و زحمت حضور در فروشگاه و خرید حضوری را به جان می خرند علت این مساله ناآگاهی در نحوه اعتماد به فروشگاه اینترنتی خرید تشک می باشد. در این بخش ضمن راهنمایی شما جهت اعتماد کامل به فروشگاه اینترنتی مولفه هایی که باید در نظر گرفته شود بیان خواهیم نمود.

 • فروشگاه اینترنتی معتبر جهت خرید تشک برن دارای نماد اعتماد الکترونیکی و نماد ساماندهی در صفحه نخست سایت می باشد که مهر تایید مجوز فعالیت فروشگاه اینترنتی می باشد.
 • صدور فاکتور با لوگو و نام فروشگاه اینترنتی سند کتبی است که نشان از خرید تشک برن از فروشگاهی معتبر است.
 • امکان پرداخت کل مبلغ محصول در محل و هنگام تحویل محصول تمام سود جویی های احتمالی را به صفر خواهد رساند و اطمینان کامل مشتریان را کسب خواهد کرد.
 • امکان ثبت ضمانت نامه تشک برن توسط اپراتور فروشگاه اینترنتی بعد از خرید محصول توسط شما دلیل محکم می باشد که خیال مشتریان را از خدمات پس از فروش راحت می کند.

دغدغه اصلی خریداران در هنگام خرید تشک برن

 1. قیمت تمام شده تشک برن با حذف واسطه هابه حداقل برسد و مقرون به صرفه باشد.
 2. سرویس حمل و نقل رایگان و ارسال در کمترین زمان ممکن انجام شود
 3. تشک برن خریداری شده دارای تضمین کیفیت بوده و با خدمات پس از فروش خیال کاربران را از خرید راحت می کند.
 4. طول عمر بالای تشک برن و چگالی بالای اسفنج از مزیت های منحصر به فرد آن می باشد.
 5. تشک برن دارای نمایندگی معتبر در تمام شهرها می باشد و این امر دسترسی را آسان می نماید

خرید آسان و دلنشین را با ما در فروشگاه اینترنتی خوابکو تجربه کنید. تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا با ایجاد زمینه ای مناسب جهت ارسال به تمام نقاط کشور و ارایه بهترین کیفیت، بهترین قیمت و بیشترین تنوع محصول و ارسال در کمترین زمان ممکن به همراه خدمات پس از فروش “۷ روز گارانتی خرید ” گامی مطلوب در جهت رفاه حال مشتریان برداشته و خرید را برای شما به یک تجربه دلچسب تبدیل کنیم. و این پاسخی است به حسن انتخاب شما

ویژگیامتیاز
بهترین قیمت⭐⭐⭐⭐⭐✅۵/۵
ارسال سریع⭐⭐⭐⭐⭐✅✅۴.۸/۵
پشتیبانی⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐۴.۷/۵
گارانتی⭐⭐⭐⭐⭐۴.۹/۵

شرکت خوابکو ، با عرضه ی کالای خواب (سرویس خواب ، تخت خواب ، تشک ، بالش ، روتختی ، محافظ و…) به همراه مشاوره برای یک انتخاب درست آمادگی ارائه ی خدمات به شما عزیزان را دارد.

اگر به دنبال کالای خواب هستید خوابکو را انتخاب کنید.