تشک داتیس مدل امپریال Imperiall

datis

2,175,000 تومان

تشک تمام طبی ارتوپدیک با فنر منفصل تقویت شده زون دار به قطر ۴/۲ میلیمتر،

این فنرها عملکرد دقیقتری داشته

و با پوشش دهی دقیق ستون فقرات فشار را از این ناحیه بصورت کامل حذف می نماید.

صاف